Hotărârea nr. 220/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, STR. GRIVIȚEI, STR. ATELIERELOR ȘI STR. ȘTEFAN CEL MARE, INIȚIATORI HALEP GEORGE ȘI HALEP COSTICĂ


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep George și Halep Costică

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de^OsQYj 2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 91640/10.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr, 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, referatul Direcției urbanism nr. 91628 / 10.05.2019, precum și avizul nr. 80113/09.05.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 40336/11.04.2017 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. IG Duca nr. 9, în suprafață de 1156 mp (potrivit actelor de proprietate) și 1181 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 218503, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Halep George și Halep Costică căsătorit cu Halep Roxana conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 769/14.06.2016 la Societatea profesională notarială Piștalu Elena și Deliorga Maria-Cristina.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 223/2004 privind aprobare PUD - consolidare, modernizare, modificări interioare, reparații capitale și supraetajare cu 1E+M la imobilul existent, str. IG Duca nr. 11A colț cu str. Griviței, teren în suprafață indiviză de 140,90 mp, proprietate particulară Abdula Ender și Emel.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnii Halep George și Halep Cosțică, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

4O pentru, " împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TJ membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR-

CONSTANȚA

NR. 220 / ^0- OvT 2019

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 1 3/644/MJ I 3 I CUI RO2632n75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

TEL: 0723. I71.16D

www.masstudlo.ro


arhitectura | DESiGN | peisagistica | urbanism mail: offjcegimasstudio.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • 1.1.1. Denumirea obiectului de investiții

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

“P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA I.G. DUCA, STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR SI STR. ȘTEFAN CEL MARE”

 • 1.1.2. Amplasamentul pentru care se initiaza P.U.Z.-ul

Terenul ce a generat P.U.Z., identificat cu N.C.= 218503, situat pe str. I.G. Duca nr. 9, teren in suprafața de 1181,00 mp. (conform măsurători)

Zona studiata in cadrul documentației de tip P.U.Z. insumeaza o suprafața de 15332.5 mp..

 • 1.1.3. Titularul investiției

HALEP GEORGE Șl HALEP COSTICĂ

 • 1.1.4. Elaboratorul documentației

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA

tel: 0723.171.168


 • 1.1.5. Proiectant de specialitate

Mașter Urb. ALEXANDRU BĂJENARU

1.1.6. Faza proiect


P.U.Z.


 • 1.1.7. Număr proiect 94/2017

 • 1.2.1.Regulamentul local de urbanism este o documentățif caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilKăre a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei studiate, situată în zona centrală a intravilanului, municipiului Constanța, delimitată de strada I.G. Duca, strada Grivitei, str. Atelierelor si str. Ștefan cel Mare.

1.2.2.Regulamentul local de urbanism aferent documentației “P.U.Z. - ZONĂ DELIMITATĂ

DE STRADA I.G. DUCA, STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR SI STR. ȘTEFAN CEL MARE” AVIZ DE INIȚIERENR. 40336/ 11.04.2017», avizată și aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, devine instrumentul


www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OffiCC@maSStudiO.rO


de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

Analiza situației existente și formularea propunerilor au avut la bază:


PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLnr.327 din 18.12.2016

Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/ 1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/ N/ 2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

pentru terenurile limitrofe zonei studiate (limită strada Griviței) - Planul Urbanistic Zonal delimitat de strada I.G. Duca, strada Griviței, strada Sabinelor, strada Avram lancu si strada Atelierelor aprobat H.C.L.nr. 81 din 29.04. 2010.

Legea nr.50/ 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

ORDIN MT 49/ 1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

ORDIN MLPAT 176/N/2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal”;

ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

H.C.L.M. nr.43/ 2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța;

Legea 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

H.C.L. nr.113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta;

H.C.J.C. nr.152/ 2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a docujngțiț^țijlprsdjeNt^banism, cu modificăriile și completăriile ulterioare și |cp|$s$Hnzătonci@liidulî^^t'îffti metodologia si conținutul - cadru al P.U.Z. aprobat de>'M.LlP;A^T ^câv1 Ordinul NR.176/N/16 August 2000.                      " VtVT i

Anexă la avizul nr/j f' ’            .-X*


Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc rfâfy bligatorii aplicabile în limitele Planului urbanistic zonal (P.U.Z.), contribuind la stabi ă condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.La eliberarea certificatefor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi^j^ȚȚ^ff»


 • 2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Z conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului r^glilam emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura res^
www.masstudlo.ro ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: 0ffîcC@maSStudi0.r0

a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

 • 2.1.3. Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 2.1.4.  Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.


2.1.5. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin


certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alungea re, măsurile tehnice de fundare.


2.1.6. Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu documentației de urbanism aferente de către Consiliul Local al Muni potrivit competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. dirP 21572001, actualizată, privind administrația publică locală.2.2.1.REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUL NATURAL Șl CONSTRUIT


Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de legea si normele in vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respectarea condițiilor stabilite pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.


Având in vedere considerentele Studiu istoric si studiu de morfologie pentru “Elaborare P.U.Z. pentru terenul delimitat de str. I. Gh. Duca, str. Grivitei, str. Atelierelor si str. Ștefan cel Mare din Municipiul Constanta” întocmit de Arh. Radu Cornescu conform legilor in vigoare, avand in vedere ca in toata insula stuHiata clagțjjițgȚ^riJc^-^bfAlOO de metri fata de monmentul aflat aici, Hanul Balcan, se prqppRe^&wiU»l'istoric deda’sftfî/Sîpfan cel Mare sa se păstreze, fiind chiar necesara consi arhitecturala.


irvarea sPtfi^âiiif’ârââ 'acestor clădiri cu VIZAT 3PKE & H

Anexă la avizul


valoare


Posibilitatea extinderii se poate face aici doar Rfttyjggfcplțfcin cateva cazuri, de aceeași factura cu cea inițiala, iar pe Gelelalte~strazi-(strada-I.G.-Du~^itectura rivitei si strada Atelierelor), tinandu-se cont de clădirile care mai prezintă arhitectul istorica, in cazul depășirii regimului de inaltime P+2, celelalte etaje (peste P+2) sa se faca cu retrageri de la strada.


In cazul in care exista beneficiari care vor sa demoleze complet o clădire de pe str. Ștefan cel Mare, iar cea noua sa se încadreze in prevederile prezentului P.U.Z. (sau sa o reamenajeze,WWW.ma5StUdiO.ro arhitectura|design|peisagistica|urbanism mail: officc@masstudio.ro

realizând o alta arhitectura), aceasta se va putea realiza numai după consultări la Comisia Zonala de Cultura si obținerea unui aviz al Direcției Județene pentru Cultura Constanta.

 • 2.2.2.REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  a)


  b)


  c)


  d)


  e)


  f)


  Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

  Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

  Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

  Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

  Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

  Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul. proprietăți private și/ sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se.^y


  t și pe onform  Legii 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor/f^put^

  2.2.3.REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIG^ORI^J^^


  Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recoma de punctele cardinale specificate în anexa 3 la Regulamentul Gene prin H.G. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.


a) Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

 • •  construcții și instalații aferente drumurilor publice, de g djeseț^ire, de întreținere și de exploatare;


 • •  parcaje, stații pentru transportul în comun sau î funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pen comerciale aferente stațiilor de transpert+R-eefiwnj; conducte de alimentare cu apă și ( gaze, țiței sau alte produse petrolie retelecomunicații.

  rețele 3pijfpp||ș§^,ș^,ectrice, dc

  public se înțelege ampriza, fâșiile dej ARHiTuCl ȘlÎ-      J——   Ț


în sensul prezentului regulament, prin zona drumului siguranță si fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății utilizatorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

IsTUDIO

www.mass4udi0.ro


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

JI3/644/2OI3 | CUI ROZG32D7SO SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CDNSTANTA TEL: 0743.904.204 i O7Z3.17t.1GS


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ OffiCe@maSStudio.ro


b) Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. Clădirile vor fi amplasate pe aliniamentului si/ sau retrase față de acesta (cu condiționări), după cum urmează: • •  conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, la toate cele patru străzi, alinierea construcțiilor se va face la aliniamentul stradal, conform cadrului construit istoric și se vor prevede funcțiuni cu acces public la parterul construcțiilor;

 • •  conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se va urmări, închiderea fronturilor, prin prevederea unui regim de construire înșiruit (continuu) sau cuplat;

 • •  conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se interzice ieșirea în consolă a unor etaje întregi deasupra domeniului public;

Pentru aceste intervenții in planul fațadei peste domeniul public se va tine cont de elementele arhitecturale/ ambientale a frontului existent la strada la care


terenul are deschidere, iar fațada principala va trebui sa fie avizata de către Direcția Județeană pentru Cultura Constanta;

depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, la intersecții se va respecta teșirea colțurilor clădirilor la parter și se vor propune volume specific de colț la etaje.

retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei-zone-ete~proteette-4a-alte-eoRstfHGții-șau instalații;

T      JUDEȚUL CONSTANȚA      T

VIZAT SPRE      M®,

| Anexă la avizul nrfffi/rO / distanțele minime obligatorii fată de limitele laterale^ parcelei, conform prez0ntulinRregufame^t~și~cti         rea'prevederilor

O.M.S. nr. 119/2014 modificat si actualizat prîn Orgfnul 994/2018 sau cu  acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea cohditiilor de însorire a construcțiilor;

^distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe aza avizului unității teritoriale de pompieri.

nform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si ntitatii Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se propune ipirea construcțiilor la calcanele construcțiilor învecinate (unde e cazul);


c) Amplasarea în interiorul parce ei.', numai dacă se respectă:illdr este permisă


terioare alere de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele tele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare


solicitate de autoritatea publica locală (Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai în condițiile în care se prevăd derogări cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei).Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinațieiwww.masstudio.iro


ARHITECTURA | DESIBN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI Office@maSStudiO.rO

construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nrumărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, articolul 19 - articolul 20 - articolul 21.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției. • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;


  c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune;

  ,<^j^j)j£^p^nterzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor.

  *■ •• iat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la ni”""” ______/La construcțiile

  ite echipamente și instalații vor fi mascate în p fațadei prin elemente la faza D.T.A.C. Este permisă amplasarea ănl^|^^^ț^^^iicații, cu rea prevederilor legale în vigoare, fara ;i fih^®ite^<.de©îOiiUJpQbliiSTANȚA DIRECȚIA URBAi ISM

  Vr*A T & “W.

  Anexă la avizul i
  elor de aer  UZAREA DE REȚELE EDILITARE:

  Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edtlitereqjuhitee se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime,ițiile-legir-LuefăriteJ

  efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. .113/644/20 13 | CUI RO2632O75Q

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA

TEL*. 0743.904.204 / 072 3. I71.16D


ISTUD8D


WWW.rft35StUdifî.i,D ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OffiCe@maSStudiO.rO

subterane.Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură.

Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii. • 3.2.1. FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI:

Executarea de noi parcelări (alipire a una sau mai multe parcele; dezmembrare in nu mai mult de 3 parcele) este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru divizarea in mai mult de 3 parcele este necesara elaborarea unei documentații urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal, avand in vedere prevederile legislației in vigoare, Legea 350/ 2001, art. 47, alin. (3), punctul e).

Conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se interzice dezmembrarea loturilor existente, fiind încurajate alipirile, în vederea reîntregirii loturilor istorice, conform planurilor topografice din perioada interbelica (1936).


modalității de calcul conform prezentului

în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ale construcțiilor.

METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

ISTUDIO

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: OffiCC@lmaSStudiO.rO

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • -   pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent;

 • -   retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

  Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise funcție de destinația construcției și soluția arhitecturală aleasă:                                      


  JUDEȚUL CONSTANTA  Demisol D = maximum 2,00 metri față de cota trot Jaru|uh               CONSTANȚA

  Darfnr Dmavimiim £    mnfri1           PRîfr'-’ '•' [JjRȚCȚIA l      ’tSW

  VÎZAT sntE NESC

  Anexă !a avizul

  jsoluftiffi'TfiFkifeF normă!


  Parter P (finit-finit)= maximum 5,50 metri; Etaj curente (finit-finit)= maximum 3,00 metri; Atic/ Cornișă = maximum 1,50 metri.

  1 •


  *Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul sul ______________________

  determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale aie construcțîîîor, atâta vreme cat caracteristicile geotehnice o permit.


‘Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.                      /     »

înălțimea in metri a etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. înjync^fera^lestinația construcției. Pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește comițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se^va adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime in metri al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

>

La care se adaugă următoarele condiții conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

 • -  pe lotul monumentului istoric Hanul Balcan, P+1E, se va putea ridica regimul de înălțime al corpurilor parter existente în curtea interioară până la P+1E, pe baza unor documentații și avize conform prevederilor legale pentru monumente istorice;

 • -  pe loturile învecinate (stanga-dreapta) monumentului istoric Hanul Balcan, P+1E, la str. Ștefan cel Mare și la Str. Griviței, în cazul unor etajări/ mansardări ale clădirilor existente sau construirii unor clădiri noi, înălțimea la stradă se va raporta la cornișa monumentului istoric;

 • -   la strada Ștefan cel Mare eventualele etajări/ mansardări aj^ptădirtl^j^cistente se vor raporta la cornișa clădirilor învecinate, cu posibilitatea ctestâriSicecita^^ înălțimii. în adâncimea loturilor până la maximum P+3E;

 • -  la strada Griviței se va propune un regim de înălțim^^+2&;jcun@^si^ilit^ea creșterii

gradate, în adâncimea loturilor, până la maximum P+mE.                  I

3.2.3 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai daca^^peotlin^Tor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

www.masstodiD.ro


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI Office@maSStudiO.rO

La care se adaugă următoarele condiții conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

*

 • -  finisajele exterioare se vor putea face cu tencuieli, placări cu piatră naturală sau plăci ceramice de exterior, în culori pastelate. Se vor exclude culorile închise, culoriile vii, placajele metalice sau din lemn;

 • -  acoperirea construcțiilor se va putea face cu șarpantă în 4 ape egale, cu panta și către strada (la regim de înălțime mai mai mic sau egal cu P+2E) sau în terasă, în funcție de stilul arhitectural al construcțiilor.


  Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat, regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanta.


  La care se adaugă următoarea condiție conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

  9

  - la clădirile noi, parcările necesare funcțiunilor propuse se vor rezolva pe terenul proprietate privată.  Se exceptează de la prevederile H.C.L. 113/2017, actualizat, privind asi minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajar/a municipiului Constanta, terenurile ce au


  Mare (ce se propune a deveni exclusiv pietonala, accesul p^fTOsâW^MÎO’NSTANTA ’                                                     DIRECȚIA URBAl ISM

  Anexă la avizul nr^o/^3 /


  autospecialelor).


  3.3.2. SPAȚII VERZI Șl PLANTATE:


  Autorizația de construire va conține obligația menținerii


  ______              Etatea în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la


  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatiile verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.


  3.3.3. ÎMPREJMUIRI:


  în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

  • -  împrejmuiri opace necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

  • -  împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 centimentri înălțime, necesare delimitării parcelelor afe te clădirilor și/ sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilojfufBă

  înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2&0 rneiri.llS

  Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deșc'tficle\spre’iAȚ cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.  orulțtd.renului sau paralel


  ISTUDIO

  www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI offîcC@maSStudio.rO

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

La care se adaugă următoarele condiții conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

 • -  împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, din grilaj metalic cu sau fără soclu plin, cu înălțimea maximă de 1,80 metri;

 • -  se vor păstra împrejmuirile istorice din feronerie.


 • 4.1.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este dqterminatăjdeEțrasiipatametfiȚA

  funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționăr; PRIMĂRJA municipiului constanța DIRECȚIA URS Ai- ISM

  VRAT SPRE              a

  Anexă la avizul O ff£i


 • • regimul de construire;

 • • înălțimea maximă admisă.

  HI


Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce regulamentului și, deci, este necesară încadrarea terenului în alia zuitj


Astfel, în condițiile în care prin schimbarea unuia dintre cei par                 căreia se

modifică prevederile prezentului regulament și este necesară încadrajfeă'terenului în altă  zonă de reglementare, este permisă elaborarea unei noi documentații Urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.).

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață de 15332.5 mp., a fost împărțit, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarele zone de reglementare:

Zona mixta (M) se caracterizează printr-o mare flexibilitate in acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general si public, formând in mod continuu linearități comerciale si de servicii de-a lungul arterelor de circulație.

Totodată, zona mixta vine in completarea vecinătăților ce prezintă predominant funcțiunea de locuire individuala/ colectiva, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor si completează funcțiunea centrelor de cartier.

Zona mixta (M) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele subzone:

 • - M1 - Subzona mixta cu construcții cu Hmaxim = 20,00 metri, cu front continuu/ discontinuu;

 • - M2 - Subzona mixta cu construcții cu Hmaxim = 17,00 metri, cu front continuu;

ZRB4 - SE MENȚINE conform P.U.G. al Municipiului Constanta, aprobat anterior.

Prezentând o singură derogare în ceea ce privește regimul de înălțime, după cum este stipulat în avizul nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

RUR, Re®™ de construire-, modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă definitoriu pentru AkrontaMimawnea stradală;

de construire continuu - amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga a terenului, rezultând o imagine stradală cu front continuu de construcții;

/PE

I W j

vmw.ma5studi0.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! offiCC@maSStudiO.ro

- Regim de construire discontinuu - amplasarea construcțiilor (in regim cuplat sau izolat) se face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradală oferă o succesiune de volume construite și spații deschise.


Zona ce face obiectul documentației de urbanism documentației “P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA I.G. DUCA, STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR SI STR. ȘTEFAN CEL MARE” AVIZ DE INIȚIERE NR. 40336/ 11.04.2017”,în suprafață de 15332.5mp., se afla in intravilanul, municipiului Constanta, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanta, extins apoi prin aprobarea H.C.L.M. nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 și H.C.L.M. nr. 196/07.04.2005.


în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zona cu caracter de locuire, comercial și de servicii, situata in zona centrala a orașului.


Amplasamentul este situat în proximitatea bulevardului Mamaia, respectiv bulevardului Ferdinand, a centrului comercial Tomis si a fostului Cinema Republica.

_____________

Vecinătățile sunt reprezentate de zone cu caracter de Ic cur^;c,fcomercfâlCSride1'sefti$iTziâuA precădere de-a lungul străzii I.G. Duca si a străzii Ștefan o îl Mare. DIRECȚIA URBAl- ISM j Anexă la avizul       /P2^2ț^

I ARHITK/I                        I

Zona mixta (M) se caracterizează printr-o mare flexibilitataJn_act^--

de interes general si public, formând in mod continuu linearități comerciale si de servicii de-a lungul arterelor de circulație.                                           '


5.1.2. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI MIXTE (IV


JUDEȚUL CONSȚAN Ț A


VfZAT S PRE

Anexă la avizul n


Totodată, zona mixta vine in completarea vecinătăților ce prezintă predominant funcțiunea de locuire individuala/ colectiva, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor si completează funcțiunea centrelor de cartier.


Zona mixta (M) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele subzone:

 • - M1 - Subzona mixta cu construcții cu Hmaxim = 20,00 metri, cu front continuu/

discontinuu;

 • - M2 - Subzona mixta cu construcții cu Hmaxim - 17,00 metri, cu front continuu;


ZRB4 - SE MENȚINE conform P.U.G. al Municipiului Constanta, aprobat anterior. Prezentând o singură derogare în ceea ce privește regimul de înălțime, după cum este stipulat în avizul nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.


Se va solicita Avizul Direcției pentru Cultura Constanta pentru toate documentațiile subsecvente P. U.Z. cu amplasament pe teritoriul studiat.

5.1.3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ UNITĂȚILOR TERIȚpftl


PROPUSE


UTILIZĂRI ADMISE - M1 + M2:

 • -  instituții, servicii si echipamente publice de nivel de zon

 • -  sedii ale unor companii si firme, servicii pentru întreprindeReferință


WWW.ffiâîSSÎUdiOl?© ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 OffiCCglmaSStudiO.ro

expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

 • -  servicii sociale, colective si personale;

 • -  servicii/ cabinete medicale;

 • -  birouri/ sedii ale unor organizații profesionale etc.;

 • -  comerț cu amănuntul/ retail;

 • -  restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

 • -  parcaje la subsol/ sol;

 • -  locuințe colective;

 • -  locuințe unifamiliale.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI - M1 + M2:

Clădirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale:

 • - funcțiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de funcționare specific si vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

 • -  activitatile in care accesul publicului nu este liber sa nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixta si sa nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40,00 metri;

 • -  pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehnice si de zonarea seismica;

 • -  pentru parcările amplasate la demisol / parter, vizibile din domeniul public, se vor avea in vedere modalitati de amenajare a acestora astfel incat sa nu fie depreciat caracterul frontului stradal si/ sau imaginea exterioara a construcțiilor si/ sau imprejmuirilor, etc.. (fațada sa dispună de goluri, amenajarea insemand elemente decorative de fațada: riflaj/ panouri de table perforate/ etc., vegetație perdna7"si alt^jg^șQ^Sk^lQ^nea coroborate compozițional cu volumul arhitectural) i


UTILIZĂRI INTERZISE - M1 + M2:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si bubzi depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a^ș^f/flor urbane;  depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe i/fflămabile sau toxice;  activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

autobaze, statii de intretinere;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 • 5.1.4. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLĂDIRILOR

a) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Executarea de noi parcelări (alipire a una sau mai multe parcele; dezmembrare in nu mai mult de 3 parcele) este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


IsTUDID

vmw.ma5stydi6.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL.* Office@maSStudio.rO

Conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se interzice dezmembrarea loturilor existente, fiind încurajate alipirile, în vederea reîntregirii loturilor istorice, conform planurilor topografice din perioada interbelica (1936).

Conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, în cazul alipirii mai multor loturi istorice (conform planurilor topografice din perioada interbelica - 1936)nmaginea- la-strada a -clădirilor va evidenția parcelarul istoric si va fi necesara ntocmireăU0^PP$$^W5ânistice de Detaliu.                           '                          municipiului constanța


b) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMEN1


DIRECȚIA URBAi ISM VIZAT £ *RE N£SC. «iflfiBARE Anexa la avizul da — j —

Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regâfâifffiwftȚ aliniament-se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul puoiic. Clădirile vor fi amplasate pe aliniamentului si/ sau retrase față de acesta (cu condiționări), după cum urmează:


conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul


rii și Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanț           ^6ie patru străzi,

alinierea construcțiilor se va face la aliniamentul stradal, conform cadrului construit  istoric și se vor prevede funcțiuni cu acces public la parterul<£onstrucțiilor;

conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se va urmări, închiderea fronturilor, prin prevederea unui regim de construire înșiruit (continuu) sau cuplat;

conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se interzice ieșirea în consolă a unor etaje întregi deasupra domeniului public;

Pentru aceste intervenții in planul fațadei peste domeniul public se va tine cont de elementele arhitecturale/ ambientale a frontului existent la strada la care terenul are deschidere, iar fațada principala va trebui sa fie avizata de către Direcția Județeană pentru Cultura Constanta;

depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, la intersecții se va respecta teșirea colțurilor clădirilor la parter și se vor propune volume specific de colț la etaje, retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

M1 - Subzona mixta cu construcții cu maxim H maxim = 20,00 metri, cu front continuu/ discontinuu

Construcțiile se vor amplasa la aliniament, în vederea păstrării caracterului fronturilor stradale și a modului de ocupare a parcelarului.

în cazul în care se identifică necesitatea retragerii de la aliniament, aceasta se poate realiza în următoarele condiții:

I


in cazul in care pe parcelele invecinate construcțiile sunt retrase de la aliniament, noua ^ebqstructie va respecta retragerea existenta a construcțiilor invecinate stanga-dreapta; retragerile construcțiilor invecinate stanga-dreapta sunt inegale, se va respecta aliniament;S.C. MAS PUBLISHINE & PARTNERS S.R.L.

.1 I 3/644/20 1 3 | CUI RD26320750 SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

TEL: 074 3.904,204 / 0723.171.160


WWW.WÎSSStUdk).?© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officegimasstudio.ro

- in cazul in care retragerea este impusa de asigurarea unor zone de protecție fata de infrastructura tehnico-edilitara existenta, noua construcție se va retrage de la aliniament minimul necesar impus de către instituțiile avizatoare deținătoare de rețele;

M2 - Subzona mixta cu construcții cu H maxim = 17,00 metri, cu front continuu;

Construcțiile vor fi dispuse pe aliniament conform caracterului parcelarului in care se incadreaza (regim dominant de construire= înșiruit), formând un front continuu la stradă.

Conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, la strada Ștefan cel Mare se înscrie necesitatea conservării caracteristicilor frontului istoric continuu existent, cu funcțiuni cu acces public la parter, păstrarea și restaurarea clădirilor istorice_________________—------

• distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și postefidare/ile parcelei, conform prezentului regulament și cu respectarea               O.M.S. nr.

119/2014 modificat si actualizat prin Ordinul 994/2018 sau ou acordul proprietarilor.


referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;/

 • distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

 • • conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se propune alipirea construcțiilor la calcanele construcțiilor învecinate (unde e cazul);

M1 - Subzona mixta cu construcții cu H maxim ■ 20,00 metri cu front continuu/ discontinuu

+

M2 - Subzona mixta cu construcții cu H maxim = 17,00 metri, cu front continuu;

Se va menține situația actuala dominanta a regimului de construire continuu/ discontinuu (cuplat).                                                            Z

Retragerile față de limitele de proprietate se vor realiza confQrrm^odului Civil coroborat cu prevederile O.M.S. nr. 119/2014, modificat si completat prinOrdj??ul 994/2018.

FRONT CONTINUU:

In cazul in care exista construcții amplasate pe limitele laterale de proprietate, ce dispun de calcane vizibile din domeniul public, noua construcție se va alipi la acestea pe o adâncime de maximum 15,00 metri;

Daca este necesar, noua construcție se va retrage de la una sau ambele limite laterale de proprietate lasand trotuare de garda de maximum 2,00 metri intre limita de proprietate si construcție (avand in vedere prevederile Codului Civil si evitarea realizării unor fațade aproape opace către limitele laterale de proprietate).

In astfel de situații se vor avea in vedere si intervenții care sa imbunatateasca din punct de vedere vizual, calcanul vizibil din domeniul public (arta murala/ urbana^yegetatie, etc.)


www.masstodio.ro


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

.1 I 3/644/îiD 1 3 | CUI RD2632O73O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21. CDNSTANTA TEL: 0743.904.2D4 ! 0723. I7I.16B

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ OfficC@maSStudio.rO

va alipi la calcanul existent, iar fata de limita opusa se va retrage respectând prevederile Codului Civil, si a O.M.S. nr. 119/2014 modificat si actualizat prin Ordinul 994/2018.

Pentru construirea in regim izolat, va fi necesar elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va studia impactul unei astfel de construcții la frontul străzii la care are deschidere si se va putea realiza numai după consultări la Comisia Zonala de Cultura si obținerea unui aviz al Direcției Județene pentru Cultura Constanta. Aceasta condiție se admite pentru terenurile ce au deschidere la strada I.G. Duca, strada Grivitei si strada Atelierelor.

Este exclusa construirea in regim izolat pentru terenurile ce au deschidere la strada Ștefan cel Mare.

 • 5.1.5. CIRCULAȚII Șl ACCESURI

Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nrumărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, articolul 19 - articolul 20 - articolul 21.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcți or și a ameTfâjărilODderoriffe fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fi scfâi^A^SțHidfi^^WîtQffl^WRț^i și destinației construcției.                                              DJR-xt *ț ja urbaî (Sfe


Pentru eliminarea/ diminuarea disfuncționalităților propun următoarele:


|a 3vizul          1 &&

și diminuarea traficului auto se

ARHITECT ȘEF__

pubtnrsarrfrrInterzicerea staționării autoturismelor pe trotuare; apropierea intersecțiilor

Modificare profil stradal, str. I. G. Duca: trotuare cu lățime de;        ri (x2), piste

pentru bicicliști 1,5 metri lățime (x2), spațiu verde de 2,0 m lățime (x2) și bandă de circulație de 3,5 metri lățime (x2).

Transformarea străzii Ștefan cel Mare - tronsonul cuprins între str. Atelierelor și str. I. G Duca, în spațiu exclusiv pietonal (cu excepția autospecialelor de urgență).

Modificare profil stradal, str. Griviței - tronsor^^cț^rins între str. Atelierelor și str. I. G Duca: trotuar, pistă pentru bicicliști de               ițne, carosabil minim 3,5 metri

lățime, parcare cu lățimea de 2,5 merâț
^^^e^J^ngul trotuarului, trotuar.


5.1.6. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELE

Autorizarea executării construcțiilor se ernîi           ca^ș^Xsigură realizarea parcajelor

necesare conform destinației și capacității                   este specificat în H.C.L. 113/

27.04.2017, actualizat, regulament privind asîgii a numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța.


La care se adaugă următoarea condiție conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

«

ISTUDIO

www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DE5IGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OffiCe@maSStudiO.rO

- la clădirile noi, parcările necesare funcțiunilor propuse se vor rezolva pe terenul proprietate privată.

Se exceptează de la prevederile H.C.L. 113/2017, actualizat, privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, terenurile ce au deschidere/acces exclusiv din strada Ștefan cel Mare (ce se propune a deveni exclusiv pietonala, accesul carosabil fiind permis doar autospecialelor).

 • 5.1.7. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR • M1 - Subzona mixta cu construcții cu Hmaxim = 20,00 metri cu front continuu/ discontinuu:

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR = 20,00 metri

In cazul construcțiilor cu mai mult de parter si doua niveluri, următoarele niveluri ale construcțiilor vor prezenta retrageri successive fata de etajul anterior, astfel încât să se încadreze în caracteristicile fondului construit a parcelarului din care fac parte.

La care se adaugă următoarea condiție conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

*

- la strada Griviței se va propune un regim de înălțime P+2E, cu posibilitatea creșterii gradate, în adâncimea loturilor, până la maximum P+4p?


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICtPiULUs CONSTANȚA • M2 - Subzona mixta cu construcții H maxim = 17,00 m itri cu frqphcQntin.uuJAriSM INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR = 17,00 n etri VfZAT SPRE HEȘCHJMBARE- .

Anexă la avizul nr.W/37

In cazul construcțiilor cu mai mult de parter si doua niveluri,                niveluri ale

construcțiilor vor prezenta retrageri successive fata de etajul antenor, asireî încât să se . încadreze în caracteristicile fondului construit a parcelarului din care fac parȚe.


La care se adaugă următoarea condiție conform avizului nr. de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Jude ă'păntru Cultură Constanța:

- la strada Ștefan cel Mare eventualele etajări/ mansardări ale clădirilor existente se vor raporta la cornișa clădirilor învecinate, cu posibilitatea creșterii treptate a înălțimii, în adâncimea loturilor până la maximum P+3E;

Pentru cele doua zone funcționale M1 si M2 se vor avea in vedere următoarele condiții in ceea ce privește regimul de inaltime in număr de niveluri al construcțiilor:

Conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța: pe loturile învecinate (stanga-dreapta) monumentului istoric Hanul Balcan, P+1E, la str. Ștefan cel Mare și la Str. Griviței, în cazul unor etajări/ mansardări ale clădirilor existente sau construirii unor clădiri noi, înălțimea la stradă se va raporta la cornișa monumentului istoric;

Pentru construcțiile ce vizeaza un regim de inaltime mai mare de parter si 2 (doua) niveluri, etajele superioare acestora (P+2+M/ P+3E/ P+4E) vor fi retrase succesiv de la strada in adancimea lotului, cu cel puțin 3,00 metri fata de etajul anterior.

ZRB4 - SE MENȚINE conform P.U.G. al Municipiului Constanta, aprobat anței[iort.-j-^ Prezentând o singură derogare în ceea ce privește regimul de înălțime, di>pă^r~^ stipulat în avizul nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul ~ Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța:


WWW.WWSSWdiD.if© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officegmasstudio.ro

 • -  pe lotul monumentului istoric Hanul Balcan, P+1E, se va putea ridica regimul de înălțime al corpurilor parter existente în curtea interioară până la P+1E, pe baza unor documentații și avize conform prevederilor legale pentru monumente istorice;

METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament: Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise :

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • -   pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent;

 • -  retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

  Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise funcție de destinația construcției și soluția arhitecturală aleasă:


JUDEȚUL CONSTANȚA

Demisol D = maximum 2,00 metri fată de cota trotuarulufeMĂPJA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Parter P (finit-finit)= maximum 5,50 metri;                    DIRECȚIA UR8AMSM

Etaj curente (finit-finit)= maximum 3,00 metri;            V1~AT           /o?

Atic/ Cornișă = maximum 1,50 metri.                 Anexs ia avlzul

ARHITECT ȘEF------------

*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolucUor-RU-este-flOfmat7-et-va_fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor, atata vreme cat caracteristicile geotehnice o permit.

‘Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.                        -

înălțimea in metri a etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. înfunct^^desti nația construcției. Pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește'con^țiiiegenerale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se/ra adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime in metri al U.T.R.-uiui în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

9

 • 5.1.8. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

La care se adaugă următoarele condiții conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

- finisajele exterioare se vor putea face cu tencuieli, placări cu piatră naturală sau plăci


ceramice de exterior, în culori pastelate. Se vor exclude_£ulorile închise, euforiile vii, placajele metalice sau din lemn;                     ~


acoperirea construcțiilor se va putea face cu .șârpa către strada (la regim de înălțime mai mai ' funcție de stilul arhitectural al construcțiilor.

WWW.ynSSStUdi©.?© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officc©masstudio.ro

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite:

 • -   Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative, etc.);

 • -   Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • -  Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fara a fi vizibile din domeniul public;

 • -  Amplasarea panourilor de afisaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private și/ sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Legii 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

Având în vedere prescripțiile Studiului istoric și de morfologie a parcelarului, întocmit de arh. Radu Comescu, aferent prezentului P.U.Z., în vederea promovării unui urbanism si a unei arhitecturi contemporane de calitate în zonă, se fac următoarele recomandări suplimentare:

 • -   acoperișuri în mai multe ape, cu pantă original, cu învelitoare din țiglă ceramică, cu streașină redusă, sau în terasă - la clădiri până la un regim de înălțime P+2E;

 • -  acoperire a construcțiilor în terasă la regim de înălțime mai mare de P+2E.

 • -  pe întreaga insulă aferentă prezentului P.U.Z. este necesară conservarea și restaurarea clădirilor cu valoare arhitecturală și păstrarea elementelor valoroase ale clădirilor cu valoare ambientală.

 • -  prin modul de construire în zona învecinată, va fi protejată imaginea monumentului istoric Hanul Balcan, a clădirilor istorice din str. Griviței 27E și I.G. Duca nr. 7, Ștefan cel Mare nr. 80, Ștefan cel Mare nr. 88 (cu valoare arhitecturală în stil eclectic cu ornamente deosebite), dar și Atelierelor nr.2, (cu arhitectură care amintește de arhitectura veche românească).

  La care se adaugă următoarele condiții conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

  f  finisajele exterioare se vor putea face cu tencuieli, placări cu piatră ceramice de exterior, în culori pastelate. Se vor exclude culorile Ț placajele metalice sau din lemn;                  ________

  acoperirea construcțiilor se va putea face cu șarjbantă în Mjfapsjiegalesw panta și către strada (la regim de înălțime mai mic sau egal           ^ă^lîaiitWâSăpîftNfEjiiațîȘA

  de stilul arhitectural al construcțiilor.                          DIRECȚIA urbanism

  ’                   VIZAT S*RE NESC-MMBARE

  ARHITECT ȘEF__[__


  5.1.9. ILUMINATUL ARCHITECTURAL


  ise, fculoriile vii,


  ------- > 'RE NESC-MMBARE

  Anexă la avizu' —


  în spațiul public, lumina, forma și culoarea, reprezintă entitățt-spațiale-ee-se-pot-spFijini-m pe alta, punând în valoare obiectivul arhitectural.


în întreaga lume se folosește iluminatul arhitectural și ornamental pentru a se crea experiențe vizuale, ca parte din metodele de promovare și atragere a utilizatorilor.

Conceptul de iluminat arhitectural se concentrează pe câteva aspecte fundamentale: aspectul estetic, rolul funcțional al luminii, eficiența energetică și nu în ultimul rând componenta culturală.

Pentru imobilele ce au deschidere la strada Ștefan cel M^e'srg^inraqrgaza in subzona de reglementare M2 - Subzona mixta cu construcții H ma$j                       continuu /

ZRB4 - Zona activitatilor balneare si turistice, se vor a


IsTUDIO

www.masstudio.r©


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 0ffiCC@>maSStudi0.rO

- Proiectul de iluminat arhitectural va fi integrat în proiectul D.T.A.C. și se vor solicita atât pentru autorizarea construcțiilor noi, cât și pentru autorizarea modificărilor de proiect pentru: supraetajare, extindere, refațadizare, reabilitare termică a fațadelor.

- Admiterea recepției va fi condiționată atât de implementarea și funcționarea iluminatului arhitectural cât și de existența tabletei cu numele arhitectului/ antreprenorului.

 • -   Proiectul ce vizează iluminatul arhitectural, anexă la documentația tehnică pentru autorizația de construire, va identifica posibilitățile, mijloacele, echipamentele, tehnologiile și sistemele care să conducă la realizarea unui concept modern de iluminat arhitectural și ambiental, ce utilizează aparate de iluminat cu tehnologie LED, pentru punerea in valoare din punct de vedere ambiental și arhitectural al imobillui.

 • -  Studiul/ proiectul va cuprinde descrierea modului de realizare a întreținerii și menținerii sistemului de iluminat arhitectural:

1. piese scrise:

 • •  memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • •  exploatarea și intreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • •  descrierea modului de implementare a soluției tehnice

  2. piese desenate:

  • •  Planuri si fațade, secțiuni caracteristici si detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât me i intensă

  iluminat performante și fiabile și cu o investiție mir ir^{^ept^âîiî)®â!OJRlL(îriled0^^ANȚA apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural moder) și eficiejfti^SC’fia urbamsm

  • •  Simulări 3D (pe zi și pe noapte).


unui climat luminos confortabil, intensă

VIZAT SPRg MESC ’-îi^BARE Anexă la avizul 3             /

Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului dq ilumj^lTEr^rl^^ctural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale?----—           —-4- -

Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului         Ase va face

ă sau galbenă.

un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarqîn cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei.

Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului.

Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

5.2.0. IDENTIFICAREA CONSTRUCȚIILOR VALOROASE

Conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, se identifică următoarele construcții valoroase:                            _____

- la strada Ștefan cel Mare se înscrie neceșifateă-ffi)] istoric continuu existent, cu funcțiuni cu, âpde istorice;                                    *


arii caracteristicilor frontului er și restaurarea clădirilor


ISTUPID

www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: 0fflCC@fnaSStudiO.rO

se identifică următoarele clădiri existente cu valoare arhitecturală, în vederea protejării: str. Ștefan cel Mare nr.72 colț cu str. I. G. Duca (Magazin Antoniadis), str. Ștefan cel Mare nr. 74(I.E. 213664), 76, 78 (I.E. 203723), 80, 88B, 88, str. Atelierelor nr. 2, colț cu str. Ștefan cel Mare, str. Griviței nr. 27E.

se identifică următoarele clădiri existente cu valoare ambientală, în vederea protejării sau preluării elementelor tradiționale valoroase: str. Ștefan cel Mare nr. 82 și 90, str. Atelierelor nr.8 colț cu str. Griviței (I.E. 221514),

str. Griviței, str. Griviței nr.27 și 27D.               PRlfcSĂRtA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

 • 5.2.1. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

  PRlfcSĂRtA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAtTSM VIZAT t «ESC «’WBARE „ Anexă la avizul           i


RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPAJE EQJUTARĂ£*ISTENTE:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;


Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuatej ăuâ publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitativa iTea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invplitori impermeabile) la  strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

Terenurile pe care se vor edifica construcțiile, vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune;

Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi-ac echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente prej^5-D.T.A.C. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea PjȘve legale în vigoare, fara a fi vizibile din domeniul public;                      /*/

REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilorincintelor / construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.


www.masstudic.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0ffîcC$maSStudi0.rO


Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.

Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare

Aviz S.C. Telekom Romania Communications S.A. nr.466/ 04.04.2017 si nr.915/ 12.06.2018:

"Aviz condiționat - In zona lucrării propuse, TELEKOM are pozate cabluri Tc conform celor trasate pe planul de situație. Având in vedere importanta deosebita a rețelei de cabluri telefonice proprietatea Telekom cat si faptul ca acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate^-T aceasta lucrare numai in condițiile îndeplinirii masi telefonice subterane si/ sau aeriene conform aviz.",ir


Aviz e-distributie Dobrogea nr. 183011691/ 04.04.20t5fexă la

"Aviz de amplasament favorabil, cu condiția ca la fa: documentație in vederea obținerii Avizelor de ampla: ce se va realiza.

Pe planurile de amplasament anexate avizului, s-au trasat LES 0.4 KV si LES 10KV


i P.A.C. se ime
existenta in apropierea amplasamentului. Conform normelor in vigoare existente, se va păstră o distanta de protecție si de siguranța de minimum 0.6 m. fata de cel mai * apropiat punct al construcției. *** Pe trotuar exista LEA 0.4 KV."

- Aviz R.A.D.E.T. Constanta nr. B4788/ 25.04.2017:

Aviz de amplasament favorabil condiționat - Se aduce la cunostiinta ca exista rețele termice pe amplasamentul studiat. Având in vedere dispozițiile art.5 din Legea 51/2006 conform careia furnizorul de energie termica are dreptul de servitute legala asupra rețelelor termice, RADET Constanta va emite avizul favorabil pentru construirea obiectivului menționat cu îndeplinirea condițiilor explicitate in prezentul aviz.

Aviz R.A.J.A Constanta nr.262/4236 din 25/04/2017:

"Pe amplasamentul care a generat P.U.Z.-ul exista un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250 mm. căminul de racord este amplasat pe trotuar.

Pe amplasamentul studiat (conform avizului de oportunitate) exista conducte de distribuție apa, colectoare menajere si pluviale, branșamente de apa, racorduri de canalizare menajera si pluviala (conform planului de situație anexat).

Presiunea apei in zona este 1.8 atm.."

- Aviz DISTRIGAZ Rețele engie nr. 311.422.243/06.04.2017 si 312.797.726/ 25.06.2018:


A/\A5

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ OffiCC@maSStudiO.rO


ISTUDIO

www.masstudio.ro

 • 5.2.2. SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatiile verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

Este obligatorie realizarea de spații plantate adecvate funcțiunii construcției conform actelor normative în vigoare;

Spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor;

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 100 mp./ suprafața terenului (neconstruit/ neocupat); Se recomandă ca 75% din suprafețele teraselor necirculabile să fie amenajate cu spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate si circulații;

Terasele circulabile ale construcțiilor vor fi amenajaie.cu.spații-verzi-intr©-5%-1-0%-diR-1 suprafața acestora pentru ameliorarea microc clădirile învecinate si circulații;

matului •ăî^Tlfa&SîffiFTbfeHte către

PRIMĂRI MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA UR&Ar ISM VIZAT S

Anexă la avizul nrd


»                           I 1

5.2.3. ÎMPREJMUIRI:


S ?RE NESC H^BARE, vizul nrJ^i/73 I

în condițiile prezentului regulament, este permisă ai torizafisaillM^fifrelQL-oategorii de împrejmuiri:                                >-—-————---------—-

 • -  împrejmuiri opace necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, sepșjarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;


 • -  împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu         maximum 50

centimentri înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente cpffîiriîor șl/ sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbaniști


înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

La care se adaugă următoarele condiții conform avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii si Identității Naționale Direcția Județeană pen Cultură Constanța:


 • -  împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, din grilaj metalic cu.ăâtf făî|^B|lus'

cu înălțimea maximă de 1,80 metri;                          (§[—

 • -   se vor păstra împrejmuirile istorice din feronerie.

 • 5.2.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENt

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

• M1 - Subzona mixta cu construcții cu Hmaxim = 20,00 metri cu fra discontinuu: P.O.T. maxim admis = 54 %

ISTUDIO

www.masstudio*ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OfficețpmaSStudio.fO

• M2 - Subzona mixta cu construcții H maxim = 17,00 metri cu front continuu: P.O.T. maxim admis = 36 %

ZRB4 - SE MENȚINE conform P.U.G. al Municipiului Constanta, aprobat anterior.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 • •  M1 - Subzona mixta cu construcții cu Hmaxim = 20,00 metri cu front continuu/ discontinuu: C.U.T. maxim admis = 1.62mp./ A.D.C.

 • •  M2 - Subzona mixta cu construcții H maxim = 17,00 metri cu front continuu: C.U.T. maxim admis = 1.44 mp./ A.D.C.

Conform Studiu istoric si studiu de morfologie pentru “Elaborare P.U.Z. pentru terenul delimitat de str. I. Gh. Duca, str. Grivitei, str. Atelierelor si str. Ștefan cel Mare din Municipiul Constanta” întocmit de Arh. Radu Corn eseu:

• indicatorii P.O.T. si C.U.T. nu pot fi modificați pentru următoarele imobile:


 • -   Str. Ștefan cel Mare nr. 72, nr. 74 (I.E. 213664), nr. 90;

 • -   Str. Atelierelor nr. 2;

 • -   Str. I.G. Duca nr. 11;

 • -   Str. Griviței nr. 33a (I.E. 213202), nr. 33b (I.E. 2132 )3$nexă ‘'a avizul nr(

indicatorii P.O.T. si C.U.T. pot fi modificați, confo^n~prezentufuitfP^lhZr ~în-eaz-de


i0

PRIMARA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA l/RBAMSM

. VIZAT SPRE re sc WKBARE


reconfiqurare, pentru următoarele imobile:Str. Atelierelor nr. 4, nr. 6 (I.E. 17234/2), și 6a (I.E. 17234/IJjir.

Str. Grivitei nr. 27, nr. 27a, nr. 31 (prin reconfigurare se po maxim P+2, respectând reglementările P.U.Z prezent; I.E. 3244), nr. 33;


<£21514); aliZa o construcțieindicatorii P.O.T. si C.U.T. pot fi modificați în cazul demolării unor corpuri din spate, pentru următoarele imobile:

- Str. Ștefan cel Mare nr. 76, nr. 88b;

prin reconfiqurare si/sau comasare se poate ajunge la C.U.T. maxim, respectând reglementările propuse prin prezentul P.U.Z., pentru următoarele imobile:

 • -   Str. Atelierelor nr. 6b (I.E. 241044) si 6 bis (I.E. 213204);

 • -   Str. I.G. Duca nr. 7 (I.E. 221294) și 7b;

 • -   Str. Griviței nr. 27d și 27e.

Pe loturile pe care indicatorii P.O.T. și C.U.T. existenți sunt mai mari decât cei propuși, aceștia se vor putea menține în cazul modernizării clădirilor, până la desființarea acestora.

Pentru terenurile ce nu pot suferi modificări a indicatorilor urbanistici (după cum au fost descrise și identificate în Studiu istoric și studiu de morfologie pentru “Elaborare P.U.Z. pentru terenul delimitat de str. I. Gh. Duca, str. Grivitei, str. Atelierelor si str. Ștefan cel Mare

din Municipiul Constanta” întocmit de Arh. Radu Comescu) în cazul în care se mențin construcțiile existente pe teren, iar indicatorii urbanistici existenți sunt mai mari decât cei propuși prin prezentul P.U.Z., se admit creșteri a regimului de înălțime conform zonei funcționale în care se încadrează, exclusiv în condițiile legii din domeniul proiectării și a condițiilor si recomandărilor avizului Ministerului Culturii si Identității Naționale - Direcția » » » » » > Județeană pentru Cultură Constanța. în completare, conformarea arhitectural-volumetrică a clădirilor si aspectul extetR^âffiâcfestora va avea în vedere fondul construit istoric si caracteristile acestuia./xy


IsTUDin

www.masstudto.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OffiCC@maSStudfO.rO

Glosar termeni: 1.


2.


reconfigurare= definiție: acțiunea de a reconfigure, de a lua o noua forma, nu presupune desființarea doar a unor corpuri de construcție, sau a tuturor construcțiilor existente (pentru aceasta fiind necesara o autorizație de desființare construcții); sinonime; reamenajare, recompoziție, reorganizare, i demolare= definiție: acțiunea de a demola si re demolitiune, desființare;


3.


remodelare;,. zultatul eUD§/ftdn^&§Tdiâflihiare.

PRERIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM


comasare= definiție-, reunire a loturilor de teren; sinbnimewai'ypfr®?^ SCHIMBARE Anexă !a avizul V\\££lLL^. I


ZRB4 - SE MENȚINE conform P.U.G. al Municipiului Coi istanț^^pEgțaj^Atât pentru P.O.T., cât și pentru C.U.T., se adaugă urm< avizului nr. 1563/U/3.10.2018, emis de către Ministerul Culturii Direcția Județeană pentru Cultură Constanța:

- pe loturile pe care indicatorii urbanistici P.O.T. și C.U.T. existenți sunt mai mari decât cei propuși, aceștia se vor putea menține în cazul modernizării clădirilor.


iție conform entitatii Naționale


întocmit, Urb. Loredana-lonela-PĂVĂLUC /// w


l ' / Verificat, Mașter Urb.Alexandru BĂJENARU

, a'/

f


ggy ---7¥j


BÂn
1 fi

T~

ZRL2b

X» 3

UlMMlAlb


V 1

C

f

x:

c

î

■'

r i


1

ML2t>

ZRlJU

ZRB4

*x

__«-----

•           ZHU

i o SSr      J


1M5.17 mp.

110M.S4mp.

IsTUDlO

WWW.MASBTUOia.RD

S.C MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. CONSTANTA

J13/644/2013

CONSTANTA - ROMANIA

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMSATUMLi

scara 1:1000

Sef proiect

URB.BĂ1ENARU ALEXANDRU

format

Proiectat

ARH.STEBINGAR.MtHAJ

/T

X. • A3

ProltctK

\         n

ProiectM

urb.pAvAluc loredaha-IONELA

1 05/2019

Ossanat

URB.^pAvAiUC.LOREOANA-IONEL*


BIlAnT teritorial

ZONA STUDIU

puz. urua

ZONIFICARE

ATA

PROPUSA

mr

u

«.irurvuuiriACu ccmrnutTtcu

•Bcwt pK/xiiTMi.i

M0< W

5* IMS

whZi >m* htn* cu «NtTMJCTtCU

CU mvnccMTHuv

2i

ZRB4 (SE MENnNE)

1M5.’Z

10W»

1 fflCU.AUf RMTICRA »• eoeetucn atfWerrai

•«641

CWCUlAlIt -ÎL'CIWCA

twa w

nois

«zrMUARI AfCMNTE CWJXVtf PJMKf 'l'TCWAf

IBlIi

0 4!*»

VEAEN'ACRCUIA! t ■U&ICC PCIONUt

M3«

roTAi

I4H5.W


INVENTAR DE COORDONATE ZONA STUDIATA SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

Hr. fct.

Ccordon*te pct.d» conta:

Lungim latul! 0(1, l»ll

K ti

I (]

1

3C3972.73»

74.154.032

122.$29

1 :

JC3eo;.8v?

791439.410

233.294

3

303721.51»

7912TC.94O

127.86C

«

303814.144

791182.824

234.074

Su pro foto din maturatori S>29304mp P«dm^ru din moaurutori S»71B.S5«mp
P.U.Z. ZONĂ DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR, STR. ȘTEFAN CEL MARE

Nr 8

6bis            Nr. 6B            i

1 i                                                                              i

Nr. 6A |         Nr 6

i

1                      Nr. 4                      i

i

Nr. 2

Se pot majora P.O.T. si

1 1 Se pot majora P.O.T. si 1

Prin rdeonfigurare se

1 1

1      Prin reconfigurare se      1

NU se pot

C.U.T. prin

C.U.T. prin

poate construi o

poate construi o

majora

reconfigurare conform

reconfigurare conform

clădire conform P.U.Z.

clădire conform P.U.Z.

P.O.T. si

P.U.Z. propus

P.U.Z. propus

propus

propus

C.U.T.’


DESFĂȘURARE STRADA ATELIERELOR - PROPUNERE PRIN P.U.Z


Etaj 4 retras dinspre I Str. Grivitei r----

i

i P+2Etaj 3 retras dinspre Str. Grivitei


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN£2<E 4^


NU se pot majora P.O.T. si C.U.T. *


Se poate majora C.U.T. prin reconfigurare conform P.U.Z. propus


Ilustrare volum aferenta terenului ce a generat P.U.Z.


NU se pot majora P.O.T. si C.U.T.’


DESFĂȘURARE STRADA I.GH.DUCA - PROPUNERE PRIN P.U.Z* Pentru terenurile ce nu pot suferi modificări ale indicatorilor urbanistici (după cum au fost descrise si Identificate in Studiu Istoric și studiu de morfologie pentru "Elaborare P.U.Z. pentru terenul delimitat de str. I. Gh. Duca. str. Grivitei. str. Atelierelor șl str. Ștefan cel Mare din Municipiul Constanta' întocmit de Arh. Radu Cornescu) In cazul in care se mențin construcțiile existente pe teren. Iar Indicatorii urbanistici existent! sunt mai mari decât cei propuși prin prezentul P.U.Z., se admit creșteri a regimului de înălțime conform zonei funcționale in care se Incadreaza. exclusiv In condițiile legii din domeniul proiectării sl a condițiilor si recomandărilor avizului Ministerului Culturii si Identltatil Naționale - Direcția Județeană pentru Cultura Constanta. In completare, conformarea arhitectural-volumetrlca a clădirilor sl aspectul exterior al acestora va avea in vedere fondul construit Istoric sl caracteristile acestuia.


S.C. MAS PUBLISHING CONSTANTA

)13/644/2013 'CONSTANTA ■ ROM AM! A

SPECIFICAȚIE

NUME

scara—

Sef proiect

URB BĂJENARU ALEXANDRU

format

Proiectat

Proiectat

URB făvAluc loredana-ioncla

"257X482

Proaaat

"" ,,       a

Oienet

L*8.PAVĂUIC LORÎOAJ<A-!OHELA


JesîasufâWStradale extrase dtrrstudlul istoric a îlaborșt de«&V> R&il» £>6>N$iEĂNiTverificat de a vi WWs c-iNIQipiyidJI«SfTANTA D' CJ TIA URBANISM

VIZAI ; *   NESCHIMBARE

Anexă la av.zul nr.        /_

erent P.U.Z., h. Margareta t 3 2 7 S

‘"^HITECTSFF^W^^' h        rg e-sfh alep-costica-I

94/2016

p.u.z.

Ăonă delimitată de STR. I.G. DUCA, /   STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR,

STR. ȘTEFAN CEL MARE

Faza:

P.U.Z.

Titlu planșa:

DESFĂȘURARE FRONT STRADAL

- PROPUS -

Planșa nr.

U-06.4


Conform legii dreptului de autor, acest proiect esteȚxopipetatea intelectuala a S.C MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul sens al proiectantului este strict Interzisa sl se pedepsește conform legii.
P.U.Z. ZONĂ DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR, STR. ȘTEFAN CEL MARE

P+2+M sau P+3□m'pm.rn
DESFĂȘURARE STRADA ȘTEFAN CEL MARE - PROPUNERE PRIN P.U.Z.


nna'pm? m


TI

lîil


H.I llll

miiiiiiiiiiih

ittt

OM

fmhiui» mi


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


P+4------------ ------,

1

Etaj 4 retras

Etaj 3 retras

r-

* l

i

i

2


NU se pot majora P.O.T. si C.U.T. *


NU se pot majora P.O.T. si C.U.T. ‘


Se pot majora P.O.T. si C.U.T. prin reconfigurare conform P.U.Z. propus


Se pot majora P.O.T. si C.U.T. prin comsasare/reconfigurare cu pastrarea elementelor de arhitectural inițiala conform P.U.Z. propus


NU se pot majora P.O.T. si C.U.T.

- MONUMENT ISTORIC -PkeșeDiNȚe ședința,


Se pot modifica P.O.T. si C.U.T. prin reconfigurare cu avizul Direcției Județene de Cultura Constanta conform P.U.Z. propus* Pentru terenurile ce nu pot suferi modificări ale indicatorilor urbanistici (după cum au fost descrise si identificate in Studiu istoric șl studiu de morfologie pentru "Elaborare P.U.Z. pentru terenul delimitat de str. I. Gh. Duca. str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare din Municipiul Constanta" întocmit de Arh. Radu Cornescu) In cazul in care se mențin construcțiile existente pe teren, Iar indicatorii urbanistici existenti sunt mai mari decât cei propuși prin prezentul P.U.Z., se admit creșteri a regimului de înălțime conform zonei funcționale in care se incadreaza, exclusiv in condițiile legii din domeniul proiectării si a condițiilor si recomandărilor avizului Ministerului Culturii s Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultura Constanta. In completare, conformarea arhitectural-volumetrica a clădirilor si aspectul exterior al acestora va avea in vedere fondul construit istoric si caracteristile acestuia


SPECIFICAȚIES.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

CONSTANTAARHITECT $EF____________

HAkEP-COSTICA


----p-l—

44/2016


ir.


Faza:


P.U.Z.

DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR, ____STR. ȘTEFAN CEL MARE

Titlu planșa:

DESFĂȘURARE FRONT STRADAL

- PROPUS -


P.U.Z.


Sef proiect

________rTOCCtat

__________Proiectat

__________Proiectat

__________Desanat___________ •              ,     ,

Conform legii dreptului de autor, acest proiect'este p        a Intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta,

iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict Interzisa si se pedepsește conform legii.


rmat

656


05/2019


Planșa nr.

U-06.3
P.U.Z. ZONĂ DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR, STR. ȘTEFAN CEL MARE


Desfășurate stradale existent conform studiului istoric și studiului de morfologie a parcelarului, întocmit de arhitect Radu CORNESCU, aferent prezentului P.U.Z..


ANEXA LA

IhCLMNR^Ț L2&:1'IISâllîâîlslllgî^lîl
Desfășurate stradale extrase din studiul Istoric aferent P.U.Z. elaborat de arh. Radu Cornescu si verificat de arh. Margareta Mlhailescu specialist MC at 327S


*****■

MMIMMI

m m

15.

m


Nf M I

I

DESFĂȘURARE STRADA ATELIERELOR - EXISTENTpreședinte șed
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHfzDesfășurate stradale extrase din studiul istoric aferent P.U.Z. elaborat de arh. Radu Cornescu si verificat de arh. Margareta Mlhailescu specialist MC at 327SJUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT     NESCHIMBATE.     p,

Anexă la avizul nr.$^/


www.MAaBTUoio.no

iSTUDD

S.C. MAS PUBLISHING A PARTN CONSTANTA 113/644/2013

CONSTANTA - ROMÂNIA

SPECIFICAȚIE

NUME

scara—

./...

Sef proiect

URB.BĂ)ENARJ AlEXANDftU

\ format

ftelMtat

AAM STÎ8INQAA MJHAl

Prol«cu<

URB P*vAlUC.LOR£OASA-JONeL*

2^482

Proiectat

|4

D««rM

URB PlVÂLUC.lOREOANA-IONeiA


^jhifTc ăr--ARHITECT ȘCF---------------

Pr. n .

HALEP.GEORGE SI HALEP COSTICA

94/2016

p.u.z.

TONĂ DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, / STR. GRIVITEI, STR. ATELIERELOR, STR. ȘTEFAN CEL MARE

Faza:

P.U.Z.

Titlu planșa: DESFĂȘURARE FRONT STRADAL

- EXISTENT -

Planșa nr.

U-06.2


Conform legii dreptului de autor, acestintelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta,

iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict Interzisa si se pedepsește conform legii.