Hotărârea nr. 219/2019

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 120/2012


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 120/2012

Conșiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data        2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 59222/21.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 59221/21.03.2019.

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București emis de Ministerul internelor și reformei administrative, precum și a art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) și (2) al OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare adresei Direcției patrimoniu și cadastru nr. 24252/15.02.2019;

Văzând adresa Direcției urbanism nr. 60800/25.03.2019 adresată Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța, înregistrată sub nr. 3832/26.03.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 120/2012, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

str. 1        "strada Ana"

str. 2       "strada Romanița".

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: && pentru, împotrivă, 1  ' abțineri.


La data adoptării sunt în funcție °2y~-consilieri din 27 membri. PREȘEDINTECONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
•ELABORARE PUZ F EtiTRU INTRODUCERE TEREN DIN

PLAN

URBANISTIC EXTRAVILAN IN INT^AjOLAN SI LOTIZARE CONFORM <■ ZONAL


AVIZ DE OPORTUN TAJE NR.124465/01.10.2010'

J0>8’


■$0/78


Lcl11


LB14

— 20.78


I

20.73—3—70.73


j   3X78j   îD-7o

□477

20-7S -4— 20.7B —ț— 20.78


i    Lcf71 j    Loc 70

y.?» —ț-7 2a76.~^~~.             ~

----

LOTIZARE PROPUSA

LOT 1 = 379.90mp LOT2=448.17mp LOT 3-16 = 500.00mp LOT17 = 448.68mp LOTl8 = 449.00mp LOT 19-35 = 500.00mp LOT36 = 703.43mp LOT 37 = 595.89mp LOT 38-56 = 500.00mp LOT 57 - 517.96mp LOT 58=448.77mp LOT 59-80 = 500mp LOT 81 = 540.78mp


Se considera construibile parcelele având minim 250 mp si un front la strada de minim 10,0 m in cazul construirii in regim izolat sau cuplat; si minim 200 mp si 8 m front la strada pentru regim de construire continuu (clădiri înșiruite).                                 ..........~~

  • - adâncimea parcelei sa fie mai mare saucelputinegalaculatiroea acesteia

Parcelele sub 250 mp pentru a deveni construibile, este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente

Parcelele destinate locuințelor individuale vor avea dimensiunile (min 8mXmin 24m) cu suprafața variind între 500 si 1000-ipp.-

  • - în situația în care se produc divizări ale parcelelor ulterior PUZ Vodă pentru suprafețe

mai mici de 250 mp se condiționează autorizarea de elaborarea si aprobarea PUD, conform legii.

Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage fata de aliniament la o distanta de minim 5.00 metri

In fâșia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție, cu excepția construcțiilor de racord si branșament,împrejmuirilor, aleilor de acces, parcajelor auto si platformelor de maxim 0,5 metri înălțime fais de cota terenului anterior lucrărilor de terasament Parcajele construite in limita non aedificandi nu vor face corp comun cu construcțiile propuse si pot fi acoperite cu pergole de lemn sau pvc sau umbrare.

-KrnXRiefor-

■ Â/ TlIDORAN CRISTIAN MIRCEA

icPR0ltCIUNiQUEsrUO»^ff "

ffisnuuraas wSw*»

Titluproiect

COTÎZAXnMCCP^TSXlREAC€LOCWsTr CfWi^ AVELE CETXÎUXEAT-NR^rO^il

f&.PrcWniXJ! DwtiL-cstEI!

SET PROIECT

Ing. D. Duna'/.’ —

P.C.Z.

Elaborat

Arh. B. Daiat?

Proiectat

AAB.Daiafe

Tiilusdansa

PLAN SITUATE PROPU5 LOTIZARE PROPUSA -CARACTERISTIC!

TffFpUZ

Verificat

AstC-Pe&ecu^rl

Scara 1:1000

formal A2

42 445.70 mp - teren pentru construcții

6 554.30 mp - teren cedat pentru domeniul public de interes local (cra'affl


20.78


4— 20.78  ■— 20.78 -4- 20-7e — —


ILIE 'ION

-20K—

— 2(5.78“’

— 20.78 —

«—16.76-■ -

.....20,76-î4—20.78 —

— 20.76 —

—'10‘.78 -f— 2(5.76—,

Lei 3

Lot 4

Lot 5

Lct6

Lct7

lcî8

Lck9

Lo!11

Lot 12

Ld 13

UtU j Lct15

- — 20.78 —

‘—23,78—’

■— 23.79 —■

— 20.78—=

— 20.78

— 20.78 —

— 20.78 —

— 20.78     20.78 —

— 20.78 —

— 20.78 —

— 20.78—1—20.78—=


20.76 —: — 20.76


23.7a

2C.7Î

Lot 61

LolSC

Loi5S

— 20.75 —

— 20.78 —

— 20.78 -•=


LOTIZARE PROPUSA LOT 1 = 379.90mp LOT2=448.17mp

LOT 3-16 = 500.00mp L0T17 = 448.68mp LOT18 = 449.00mp LOT 19-35 = 500.00mp LOT36 = 703.43mp LOT 37 = 595.89mp

LOT 38-56 = 500.00mp LOT57 = 517.96mp LOT58 = 448.77mp LOT 59-80 = 500mp LOT 81 = 540.78mp


Se considera constniibile parcelele având minim 250 mp si un front la strada de minim 10,0 m in cazul construirii in regim izolat sau cuplat; si minim 200 mp si 8 m front la strada pentru regim de construire continuu (clădiri înșiruite).

  • - adâncimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia

Parcelele sub 250 mp pentru a deveni constniibile, este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente

Parcelele destinate locuințelor individuale vor avea dimensiunile (min 8mXmin 24m) cu suprafața variind între 500 si 1000 mp. y

  • - în situația în care se produc divizări ale parcelelor ulterior PUZ Voila pentru suprafețe mai mici de 250 mp se condiționează autorizarea de elaborarea si aprobarea PUD,conform Ieși.

Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage fata de aliniament la o distanta de minim 5,00 metri;

In fâșia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție, cu excepția construcțiilor de racord si bransament,împrejmuirilor, aleilor de acces, parcajelor auto si platformelor de maxim 0,5 metri înălțime fats de cota terenului anterior lucrărilor de terasament Parcajele construite in limita non aedificandi nu vor face corp comun cu construcțiile propuse si pot fi acoperite cu pergole de lemn sau pvc sau umbrare.


CONTKASbMftEAZ.* JFCKLT.kH,


l i

Beneficiar:

- &   TUDORAN CRISTIAN MffiCEA

scPROKU'NlQUEsrLi?TH,-;<s»^=®A

Titlu proiect' îL6ăal«R2:2flsa»cg^E^KN,

wnzAîascttiSinjf^ULCCWî

f&. PrceaI7.SU DnancgîtîCll

P.li.Z ’

5EF7BOTECT

InR.D.Duna.y.v —

Elaborat

Arh. 3. Daiaii«

Proiectat

Ath.B.Daia=’,-; //

Titlu planșa

PLAN SITUATE PROPUS

LOTIZARE PROPUSA -CARACTERISTICI

Kt-Plaia

A 07 PUZ

-

=&-

Verificat

Aci C. Petrecut >.•

Scara 1:1000

format A2