Hotărârea nr. 218/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 41, BL. FZ12, SCARA E ȘI F, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 733 MP, CĂTRE SC STEJARUL SRL


H OTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Pescarilor nr.41, bl.FZ12, scara E și F, în suprafață de 733 mp, către SC Stejarul SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 50.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94437/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.94444/14.05.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.280/11.11.2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, anexa 45;

  • - art.18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea

metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;                                  '

Având în vedere cererea de cumpărare nr.82011/19.04.2019, depusă^ de către SC Stejarul SRL;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, strada Pescarilor nr.41, bl.FZ12, scara E și F, în suprafață de, 733 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 733 mp, este aferent blocului de locuințe, deținut în proprietate de către SC Stejarul SRL, conform încheierii de intabulare nr.18452/14.02.2018 și a extrasului de carte funciară nr.239549 emis de către OCPI Constanța în data de 18.12.2018.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R82011/14.05.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, SC Stejarul SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, V „ afoțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,CONSTANȚA

NR..21Â.../......(feti


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200 s


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobilului

239549

733

Constanta, Str. Pescarilor nr. 41, Bl. FZ12, Sc. E - F

Carte funciara nr.

239549

UAT |

rnMSTahrrA—---ANEXA

HCLM NRc


02 zoEȘEDINTE S

(QOGkS


A. DATE REFERITOARE LA TEREN                        ‘     ~

Nr. parcela

Categoria d.e folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

733

. Teren neimprejmuit

TOTAL

733

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

634

Bloc de locuințe FZ12-S+P+3E, Sc. E, F-

-16 unitati locative cu boxe la subsol- realizat la stadiul fizic 50%,

TOTAL

634

edificata parțial in anul 2017

Suprafața totala masurata a Imobilului^ 733 mp Suprafața din act = 733 mp

Executant, S.C. Geocad Llmits S.R.L

■Ț-'^Ing. Podeanu Mlhal Bogdan ...;Ș9^flnn,executărQa rnasuratodlqffl^®Bn-x^ corectitudinea li^pbmînhlQcuwĂhrauel caJ^ifratesl .ibo'rddpddUentațfcestelandedirateaidJdlerefuX cu țf SemiwrasfffimplWrseE \   ■&!

ui

.f>‘ITSM..L..b ,/    \g , ®5deanu

c ’ T Z    X^'^'-eOGDAN^^/

Inspector,

Confirm Introducerea Imobilului In baza da date Integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafe ^(^DECMlA8WttiiroiSUOT^'^®^™N®T^L Data

|   Numo șl Pronume: TRUC& ILIOÂRA /X|

1     Funcția: CONSILIER GR. Wj |


CONTRASEMNE^Ă SECRETAR, " ENACHE


3 O,4^3