Hotărârea nr. 217/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 88600/07.05.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 1944/14.12.2005 ȘI SUB NR. 80/10.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.88600/07.05.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.1944/14.12.2005 și sub nr.80/10.02.2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de               0

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94425/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze econOmico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.94430/14.05.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

 • -   contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.1944/14.12.2005 și sub nr.80/10.02.2017,

Văzând cererea înregistrată sub nr.75968/11.04.2019, completată cu adresa nr.80924/18.04.2019, prin care societatea ORIENT CONSTRUCT DECOR SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c), art.115 alin.(l) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.88600/07.05.2019 întocmit pentru terenul în suprafață de 1124 mp-Lot 1, cu nr.cadastral 248521 (nr. cadastral vechi 227022, respectiv: 19115(e: 113835)) din totalul de 1291,87 mp, ce a făcut obiectul contractului de' vânzare cumpărare încheiat cu municipiul Constanța autentificat sub nr.1944/14.12.2005 și a contractului de vânzare cumpărare încheiat între terți autentificat sub nr.80/10.02.2017, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona parcare hotel Doina, ce stabilește diferența de preț în sumă de 100.890 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice din "parcare" în "construire imobil P+5-8E-locuLnțe -colective și organizare șantier, Notă: edificarea (amplasament) imobilului va respecta planșa de reglementări zona A-anexă la HCL nr.121/24.05.2013" conform certificatului de urbanism nr.3867/16.10.2018.

Raportul de evaluare nr.88600/07.05.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.                                          .

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății ORIENT CONSTRUCT DECOR SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

I ti pentru,   —' împotrivă, (O abțineri.


PREȘEDIN


ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE
.....S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.
Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri,

Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilor


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MAHAGEMENT CERTIFICAT Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,             ID C1215Î1

www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com           ISO 9001

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305                       _

Mu7^C/^                                    MANAGEMENT Consulting/

MfiO                                            , SOLUTIONS S.R.L i

-JL                                        ’ CONSTANTA |.

jnaQa.. Zii                                                                    ") t (C O

.NTRARE Wr L > u ~ i

Luna^..Hziua
ANEXA LA

HCLM NR.J2J^


EVALUARE


Teren intravilan

Stațiunea Mamaia - zona parcare hotel DoinaPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PROPRIETAR:

.C< ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, BENEFICIAR:    MARCELA ENACjJLE

'■ ■ >

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

MAI 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în Stațiunea Mamaia - zona parcare Hotel Doina, ce aparține S.C. ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L..

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

 • -   Suprafață teren: 1.291,87 mp;

 • -  Suprafața de teren supusă procedurii de reevaluare: 1.124 mp din cei 1.291,87 mp, pe care urmează a se construi un imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+5-8E;

 • -  Suprafața construcție imobil P+5-8E: 207,05 mp;

 • -  Deschidere: 13,00 m;

 • -  Procent ocupare teren: 18,42%, conform memoriului de arhitectură transmis prin adresa nr.80924/18.04.2019 și planului anexă la certificatului de urbanism nr.3867/16.10.2018;

 • -  Coeficient utilizare teren: 1,50, conform memoriului de arhitectură transmis prin adresa nr.80924/18.04.2019 și planului anexă la certificatului de urbanism nr.3867/16.10.2018;

 • -  Regim de înălțime: maxim admis este P+5-8E;

 • -  Destinație admisă: imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+5-8E;

 • -  Acces: alee;

 • -   Utilități: in zona apropiata ( apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze);

 • -  Topografia: plată;

 • -  Zona inundabila: nu;

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit diferența de preț rezultata ca urmare a modificării destinației terenului din "parcare” în ” construire imobil P+5-8E-locuințe colective și organizare de șantier. Notă: Edificarea(amplasament) imobilului va respecta planșa de reglementări zona A - Anexă la HCL nr. 121/24.05.2013 ” prin emiterea certificatului de urbanism nr.3867/16.10.2018.

Scopul evaluării: stabilirea diferenței de preț ca urmare a modificării funcțiunilor si reglementarilor urbanistice.

Data evaluării: 02 Mai 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

* Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tfanzacții/oferte comparabile.                                                                         '         '

-4-

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.                                                                                                          ■   '

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan cu destinația de parcare, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

amenajare parcare

1.124

185,11

990.008,41

208.063,64

213,52

1.141.951,25

239.996,48

total 1

185,11

990.008,41

208.063,64

213,52

1.141.951,25

239.996,48

1

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

spatii verzi

122,75

166,73

97.381,83

20.466,1075

198,78

116.101,25

24.400,245..

2

Teren intravilan cu destinația de parcare, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

amenajare parcare

794,20

185,11

699.523,74

147.014,362

216,57

818.410,40

172.000,00

3

Teren intravilan cu destinația de imobil P+5-8E, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Construire imobil locuințe colective P+5-8E

207,05

683,28

673.157,42

141.473,124

753,44

742.279,20

156.000,00

total 2

1.124

274,869745

1.470.063,00

308.953,60

313,52

1.676.790,85

352.400,245

Diferența de preț (2-1)

1.124,00

89,759745

480.055

100.890

100,003349

534.839,6

112.403,765

Concluzie1.

în evaluarea terenului intravilan, situat în stațiunea Mamaia, zona parcare Hotel Doina, localitatea Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului
situat in Stațiunea Mamaia -zona parcare Hotelul Doina este:

Nr. ort.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața            ’

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO 1

1

Teren intravilan cu destinația de parcare, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

amenajare parcare

1.124

185,11

990.008,41

208.063,64

total 1

185,11

990.008,41

208.063,64

1

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

spatii verzi

122,75

166,73

97.381,83

20.466,1075

2

Teren intravilan cu destinația de parcare, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

amenajare parcare

794,20

185,11

699.523,74

147.014,362

3

Teren intravilan cu destinația de imobil locuințe colective P+5-8E, zona parcare Hotel Doina, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Construire imobil locuințe colective P+5-8E

207,05

683,28

673.157,42

141.473,124

total 2

1.124

274,869745

1.470.063,00

308.953,60 ’

Diferența de preț (2-1)

1.124,00

89,759745

480.055

100.890

100.890 EURO echivalentul a 480.055 RON

fără TVA

1 EURO 4,7582 RON 02.05.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit diferența de preț rezultata ca urmare a modificării.

destinației terenului din "parcare” în ” construire imobil P+5-8E-locuințe colective și organizare de șantier. Notă: Edifîcarea(amplasament) imobilului va respecta planșa de reglementări zona A - Anexă

IaHCLnr. 121/


3 ” prin emiterea certificatului de urbanism nr.3867/16.10.2018.

\

MANAGEMENT A, cn CONSULTING £,

V SOLUTIONS

S.R.L.

Raporti/l de evaluare (ffâșt realizat