Hotărârea nr. 216/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 88603/07.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 88G, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MĂNIȚIU VICTOR


HOTARARE privind aprobarea raportului de evaluare nr.88603/07.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.88G, în suprafață de 44 mp, în vederea vânzării directe către Mănițiu Victor

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94420/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.94423/14.05,2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin.1'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.66/28.02.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.88G, în suprafață de 44 mp, către Mănițiu Victor;

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

-HCL nr. 194/30.06.2017, anexa nr. 2 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-HCL mr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.138932/22.08.2018 depusă de către domnul Mănițiu Victor;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin. 1,.lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.88603/07.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 14.393,28 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 44 mp, situat în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.88G, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.1237/17.04.2019, în vederea vânzării directe către Mănițiu Victor.

Raportul de evaluare nr.88603/07.05.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, domnului Mănițiu Victor (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EMACHE

CONSTANȚA


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri,

Consultanță în management, ^organizare șt restructurare, Studii de fezabilitate,            T71 - - - •

Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor____________

SISTEMDEHAHAGEWEHT CERTIFICAT 10 G1Z15T1 ISO 9001
România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com _RC: J13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305

*MGeMENTr,-

Luna             ;                             >       CONSTA’M't'a

sa,~

RAPORT


EVALUARE


Teren intravilanPREȘEDINTĂ


Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 88G,


oraș Constanta


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARC|LA^ACHE


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI SERVICIUL CONTRACTE


MAI 2019


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALU
Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 88G, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

  • ■  Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren din măsurători: 244 mp;

  • ■  Suprafață teren din acte: 200,00 mp

  • ■  Suprafață teren diferență din măsurători: 44,00 mp;

  • ■  Coeficient utilizare teren maxim: 1,00;

  • ■  Procent ocupare teren maxim: 35%;

  • ■  Regim de înălțime: maxim P+2E;

  • ■  Acces: str. Pictor Nicolae Grigorescu.

  • ■  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 88G.

Destinația (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr.1237/17.04.2019 este de „locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru profesiuni liberale (arhitectură, avocatură, medicină) în limita a maxim 25% din suprafața construită”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 44 mp, situat în Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 88G.

Data evaluării: 02 Mai 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

ANEXA LA „

HCLM NR.

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglementare urbanistică

Suprafață

teren

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Nicolae Grigorescu, nr. 88G, oraș Constanta, jud. Constanta

Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru profesiuni liberale (arhitectură, avocatură, medicină) în limita a maxim 25% din suprafața construită

44,00

327,12

68.486,10

14.393,28

363,64

76.131,96

16.000,16

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 88G, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 88G este:

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglementare urbanistică

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Nicolae Grigorescu, nr. 88G, oraș Constanta, jud. Constanta

Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru profesiuni liberale (arhitectură, avocatură, medicină) în limita a maxim 25% din suprafața construită

44,00

327,12

68.486,10

14.393,28

14.393,28 EURO echivalentul a 68.486,10RON

fără TVA               --------------------

1 EURO 4,7582 RON 02.05.2019                            9/) ifâ

HCLM NR.

Raportul de evaluare a fost realizat
S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela en^he