Hotărârea nr. 215/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85738/02.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE PERCSI LETIȚIA LIGIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.85738/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Salonic nr.12, în suprafață de 309 mp, în vederea vânzării directe către Percsi Letiția Ligia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94414/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr,94417/14.05.2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin.1'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.68/28.02.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr.12, în suprafață de 309 mp, către Percsi Letiția Ligia;

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

-HCL nr.109/28.02.2005, poziția 147 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța,

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.57167/24.04.2015, completată prin adresa nr.24700/15.02.2018, depusă de către doamna Percsi Letiția Ligia,

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.85738/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 137.196 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 309 mp, situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr.12, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr. 1182/16.04.2019, în vederea vânzării directe către Percsi Letiția Ligia.

Raportul de evaluare nr.85738/02.05.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, doamnei Percsi Letiția Ligia (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


enta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,   —- împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


/X


consilieri din 27 membrii.PREȘEDINTE ȘE0II^ȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELAJîiyACHE


CONSTANȚA

Nr.                   #7/3președi?


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

MAI 2019

ANEXA LA

HCLMNR.

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, str. Salonic, nr. 12, județul Constanța, care aparține'municipiului Constanța

  • ■  Terenul intravilan arc următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren din măsurători: 309 mp;

  • ■  Coeficient utilizare teren maxim: 0.80;

  • ■  Procent ocupare teren maxim: 35%;.

  • ■  Regim de înălțime: maxim P+1-2E;

  • ■  Acces: str. Salonic.

  • ■  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Salonic, nr. 12.

Destinația (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr.l 182/16.04.2019 este de „locuințe individuale”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 309 mp, situat în str. Salonic, nr. 12.

Data evaluării: 02 MAI 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului dc înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

-4-

©S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

. EURO

1

Teren intravilan, str. Salonic, nr. 12, zona Faleza Nord, oraș Constanta, jud. Constanta:

309,00

444,00

652.806,01

137.196,00

485,44

713.734,57

150.000,96

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, str. Salonic, nr. 12, s-a considerat că valoarea de piață rezultată priit metoda comparației de piață este cea mai credibilă) relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mâi puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mâi mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului a fost stabilită luându-se în calcul starea inițială a terenului, faptul ca acesta face obiectul contractului de concesiune nr.45063/07.04.2003, adiționat, precum și precizările transmise de concesionar prin adresa nr.24700/15.02.2018.

Valoarea de piață a terenului situat în localitatea Constanta,
Str. Salonic, nr. 12 este:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Salonic, nr. 12, zona Faleza Nord, oraș Constanta, jud. Constanta

309,00

.444,00

652.806,00

137.196,00

137.196,00 EURO echivalentul a 652.806,00RON

Jară TVARaportul de evaluare a fostrealiza^^'

© S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta