Hotărârea nr. 214/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85736/02.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. LILIACULUI NR. 7, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CIOCÎRLAN DUMITRU-FLORIN ȘI CIOCÎRLAN MIHAELA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.85736/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Liliacului nr.7, în suprafață de 50 mp, în vederea vânzării directe către Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94405/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.94411/14.05.2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin.l''2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.65/28.02.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Liliacului nr.7, în suprafață de 50 mp, către Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela;

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

-HCL nr.191/29.07.2013, anexa nr.6 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.145548/13.11.2017 depusă de către domnul Ciocîrlan Dumitru-Florin,

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.85736/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 9.731,50 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 50 mp, situat în municipiul Constanța, str. Liliacului nr.7, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.1170/15.04.2019, în vederea vânzării directe către Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela.

Raportul de evaluare nr.85736/02.05.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, domnului Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


zenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _ pentru,        împotrivă,   ~— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ

CONSTANȚA

Nr.        / QOfâ

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță în management, (^organizare și restructurare, Studii de fezaHlitate, (Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilorRomânia, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,


www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com


4WW

\ T” ‘TC'.TT •

’ ______

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT 10 G1Z157 T ISO 9001

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R15489305

IWAGEMENT CONSULTING' . SOLUTIONS S.R.L '     CONSTANTA

hriTRARE. N              — t

JESIRE        ‘          M o JANEXA LA

HCLM NR. Upreședinte șjEDiNȚĂ; Teren intravilan

mwjwfe-str. Liliacului, nr. i/        oraș Constanta

/i / L y                       *


7


PROPRIETAR:


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE

, ,,,                                             Jțvlr

1      MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

MĂI 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVAL
Obiectul evaluării:. teren intravilan situat în localitatea .Constanța, str. Liliacului, nr. 7, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

  • ■  Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren din măsurători: 250 mp;

  • ■  Suprafață teren din acte: 200,00 mp

  • ■  Suprafață teren diferență din măsurători: 50,00 mp;

  • ■  Coeficient utilizare teren maxim: 0.70;

  • ■  Procent ocupare teren maxim: 35%;

  • ■  Regim de înălțime: maxim P+ IE;

  • ■   Acces: str. Liliacului. >

  • ■  Utilități: pe amplasament.                         • . <

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Liliacului, nr. 7.

Destinația (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr.ll70/15.04.2019 este de „folosire actuala: locuință, cabinet medical conform extras de carte funciară, utilizări admise: locuințe individuale de mică înălțime”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului - în suprafață de 50 mp, situat în Str. Liliacului, nr. 7 pentru destinația "locuință, cabinet medical”.

Data evaluării: 02 MAI 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

* Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată .tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este 6 variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii

construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

© S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta

ANEXA LA

HCLM NR.âLU-/^£

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglemcntarc ■■ . urbanistică

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Liliacului, nr. 7, zona km 4-5, oraș Constanta, jud. Constanta

„Folosire actuala: „locuință, cabinet medical”    .

'    50,00 ; '

194,63

46.304,42

9.731,5

224,00

53.291,84

11.200,00

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare, evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:


Concluzie'.


în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, str. Liliacului, nr. 7, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,


Str. Liliacului, nr. 7 este:

Nr. crt

Denumire

Destinație/reglementare urbanistică

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Liliacului, nr, 7, zona km 4-5, oraș Constanta, jud; Constanta                        .7

„Folosire actuala: „locuință, cabinet medical”

50,00

194,63

46.304,42

9.731,5


9.731,5 EUROechivalentul a46.304,42RON

■ fârăTVA / ■  •  5’V 1 EURO ■ 4,7582 RON 02.05.2019 ^■RapPrtul de evaluare a fost realizat MANAGEMENTCONSULTINGSOLUT

Administ

$r/ ing. Dragorii


©S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS SRL. Constanta