Hotărârea nr. 213/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 261/2017 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de flo.os--2oei                   '           '    '

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94401/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.94403/14,05.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

 • - Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - HG nr.577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului,

 • - Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat,

 • - Decretul-lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație,

 • - Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

 • - Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,

 • - Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,

 • - Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni - august 1977,

 • - Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

 • - Legii nr.372/2005, republicată, privind performanța energetică a clădirilor,

 • - Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil,

 • - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • - Decizia nr.3 din 30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

 • - HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

în temeiul art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 115 alin.(l) lit. b) și art. 123 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.4. (4) din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,^care va avea următorul conținut:

"Art.4. (4) în cazul vânzării bunurilor imobile ce intră sub incidența legilor speciale, plata prețului de vânzare se va putea face și în rate, dacă aceste acte normative prevăd în mod expres acest lucru, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. Calculul prețului de vânzare în baza legilor speciale pentru care instanțele de judecată s-au pronunțat în sensul obligării municipiului Constanța la perfectarea vânzării, se va întocmi de către RAEDPP Constanța în calitate de administrator al bunurilor imobile."

Art.2. Se aprobă completarea art.13. (5), ultimul subaliniat din anexa la HCL nr.261/2017, care va avea următorul conținut:

"Art.13. (5) ...

- după deschiderea plicurilor cuprinzând ofertele financiare, înscrise în formularele de ofertă, se trece ia licitație prin strigare directă, pornind de la oferta cea mai mare, continuându-se cu cel puțin un pas de licitare peste prețul cel mai mare ofertat. Pasul de licitare va fi de 5% din această valoare. Procedura de supralicitare se continuă până când niciun ofertant nu mai supralicitează."

Art.3. Se aprobă modificarea art.18. (4) din anexa la HCL nr.261/2017, care va avea următorul conținut:

"Art.18. (4) Preemptorii își pot exprima opțiunea fermă de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. Cumpărătorul trebuie să facă dovada plății integrale a contravalorii prețului de vânzare, la care se adaugă TVA-ul conform legislației în vigoare, precum și a celorlalte cheltuieli ocazionate de procedură, după comunicarea hotărârii, în termenul de valabilitate a prețului de vânzare stabilit conform art.7 din metodologie și înainte de semnarea contactului de vânzare cumpărare."

Art.4. Se aprobă modificarea art.20. vi) din anexa la HCL nr.261/2017, care va avea următorul conținut:

"art. 20. vi) de la data scadentă ratele contractuale vor fi purtătoare de dobânzi și majorări de întârziere conform legislației în vigoare".

Art.5. Se aprobă modificarea art.22. (2) din anexa la HCL nr.261/2017, care va avea următorul conținut:

" Art.22. (2) Diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice se va achita integral, după comunicarea hotărârii, în termenul de valabilitate a prețului de vânzare stabilit conform art.7 din metodologie și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică."

Art.6. Se aprobă modificarea art.23. lit. f) din anexa la HCL nr.261/2017, astfel că acesta va avea următorul conținut:

"Art.23. lit. f) plata prețului de vânzare integral, inclusiv a TVA-ului datorat conform prevederilor Codului fiscal se va face după comunicarea aprobării de către Consiliul local a reevaluării bunului imobil, în termenul de valabilitate a prețului de vânzare stabilit conform art.7 din metodologie, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică;"

Art.7. Celelalte prevederi ale HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța rămân neschimbate.

Art.8. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției investiții și achiziții publice, RAEDPP Constanța, CT BUS SA, RADET Constanța, SC Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,    «—împotrivă,   •— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membrii.
CONSTANȚA