Hotărârea nr. 212/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA A UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


2>2__ROMANIA

} JUDEȚUL CONSTANTA

I MUNICIPIUL CONSTANTA

< CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de SQ -OV3_____________2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.93713/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr,93709/14.05.2019;

Luând în considerare adresele R.A.E.D.P.P. Constanța nr.2126/25.03.2019, nr.2127/25.03.2019 și nr. 4250/22.03.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.61325/25.03.2019, nr.61322/25.03.2019 și nr.59747/22.03.2019;

Văzând dispozițiile anexei nr. 40, poziția 19 la H.C.L. nr.598/2008 și ale anexei nr. 17 la H.C.L. nr. 280/2013 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.48/2018 privind retragerea dreptului de administrare al R.A.T.C. Constanța și preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța al unor imobile situate în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, art.123 alin.l și art. 115, alin. 1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prejenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,     *   ' împotrivă,             abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


NR. o2.'l,2    / ’S.O.O^    201Q


ANEXA NR.l LA H.C.L. NR._


Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Teren-str. Pescăruș-piata agroalimentară "Filipescu"

417

H.C.L. nr.598/2008, anexa 40, poziția 19

H.C.L. nr.280/2013, anexa 17

Adresa    R.A.E.D.P.P.    Constanța

nr.2126/2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HEElemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Imobil cămin nefamiliști str. Egretei nr. 13

Clădire=317 mp Teren=729 mp

H.C.L. nr.48/2018

Adresa    R.A.E.D.P.P.    Constanța

nr.4250/2019


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELAENACHE

PLAN DE SITUATE

Scara 1: 500


Adresa imobilului:

mun. Constantam, str. Pescarus - piața agroalimentara "Filipescu" UAT Constanta, jud. Constanta. PRI'viARiA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRUI.E. 231723CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRUSuproTatg rezultata din masuraIorî:


Steren = 729 mp


RV S.R.L.


Sens 8 Nr. 258 r-\\5 Clasau i O; -W &-C TOPOCĂfi

X ISEHVS.R.L.!

BENEFICIARA! O/vcG^1

RATC Consta n


> ■