Hotărârea nr. 210/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STATHOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la H.C.L.nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de         O1^ 1____________2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 93574/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 93577/14.05.2019;

Luând în considerare adresa Serviciului Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale nr.21124/10.04.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.74666/10.04.2019;

Potrivit dispozițiilor art. 20 alin.l și art.112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.867 alin.l din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public a[ municipiului Constanța, capitolul-18 Instituții de învățământ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin. (1) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat în sensul că:

  • - se retrag din administrarea unităților de învățământ cabinetele școlare de medicină generală aflate în incinta unităților școlare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a municipiului Constanța și preluarea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în vederea reabilitării;

  • - se retrag din administrarea unităților de învățământ suprafețele de teren conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a municipiului Constanța și se preia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, în vederea reabilitării.

Art. 2 - După finalizarea lucrărilor de reabilitare, la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, imobilele cabinete școlare de medicină generală aflate în incinta unităților școlare revin în administrarea unității de învățământ.

Art. 3 - După finalizarea lucrărilor de reabilitare, la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, imobilele-terenuri aflate în incinta unităților școlare revin în administrarea unității de învățământ.

Art. 4 - Unitățile școlare vor avea acces nelimitat la cabinetele școlare de medicină generală aflate în incinta unităților de învățământ și terenul pentru desfășurarea activității specifice în bune condiții

Art. 5 - Predarea - primirea imobilelor se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și unitățile de învățământ menționate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2.

Art. 6 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.335/2011 rămân neschimbate.

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, unităților de învățământ, R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

'— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR. .£/|p  /            2019

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.                 _______

Nr. Crt.

Unitate Școlară/incinta unde funcționează cabinetul de medicină generală

Suprafață Cabinet Medical (Mp)

Suprafață Sală Tratamente (Mp)

Suprafață Izolator (Mp)

Suprafață Sală

Așteptare (Mp)

Suprafață Totală (Mp)

1.

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU/STR. TRAIAN NR.19

9,56

___

9,56

2.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.28 DAN BARBILIAN/STR. DECEBAL NR.15

17,48

___

___

17,48

3.

COLEGIUL COMERCIAL CAROL I/STR. DECEBAL NR.15

14,21

___

9,28

23,49

4.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.36 DIMITRIE STIUBEI/ALE. FRAGILOR NR.l

18,13

___

___

—-

18,13

5.

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU/ALE. MELODIEI NR.3

17,40

___

___

17,40

6.

LICEUL TEORETIC G.CALINESCU/ STR. CPT.

DOBRILĂ

EUGENIU NR.6

13,64

___

13,64

7.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.29 MIHAI

14,50

___

— .

___

14,50

VITEAZUL/STR.

CIȘMELEI NR.13

ANE

XALA

8.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.51/STR.

BADEA CÂRȚAN

NR.8

17,16

___

HuLîvi NR.

17,16

___

___

9.

COLEGIUL TEHNIC TOMIS/BD. TOMIS

NR.153

17,39

___

___

7,59

24,98

10.

LICEUL GEORGE EMIL PALADE/STR. NICOLAE IORGA NR.87

9,10

___

___

9,10

11.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30 GHEORGHE TITEICA/STR.

FLĂMÂNDA NR.13

15,85

___

___

15,85

12.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.6/ALEEA

MĂLINULUI NR.5

11,55

___

5,45

___

17,00

13.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12 B.P.HASDEU/STR. B.P.HAȘDEU NR.98

16,62

___

___

16,62

14.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6 NICOLAE TITULESCU/ALE. CAMELIA NR.2

12,37

___

6,51

18,88

15.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ZUBEYDE HANIM/STR. DELFINULUI NR.2

15,28

___

10,05

25,33

16.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.9 TOM DEGETEL/STR. DELFINULUI NR.2

7,94

___

___

___

7,94

17.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.48 GULLIVER/STR. B.P. HAȘDEU

8,85

9,96

___

18,81

NR.98

ANEXA LA

18.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.13 NOROCEL/ALE. IASOMIEI NR.3

8,37

___

iiCL

7,36

15,73

19.

LICEUL

TEHNOLOGIC GHEORGHE DUCA (C.F.R.)/STR. VIFOR HAIDUCUL NR.34

17,09

___

___

___

17,09

20.

COLEGIUL TEHNIC PONTICA (AGRICOL)/BD.

I.C. BRĂTIANU

NR.248

12,64

___

___

12,64

21.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31/ BD. I.C. BRĂTIANU NR.141

18,62

___

___

___

18,62

22.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.14 CASUTA DE TURTA DULCE/ALE. DEALULUI NR.l

8,70

___

5,90

___

14,60

23.

GARDINITA CU PROGRAM NORMAL/PRELUN GIT NR.10/ALE. TOPOLOG NR.6

7,88

___

3,09

___

10,97

24.

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC/BD. MAMAIA NR.284

17,70

___

___

___

17,70

25.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN

PORUMBESCU/ STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR.3A

17,64

___

17,64

26.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.45/STR. UNIRII NR.68

8,36

___

___

___

8,36

27.

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC C-TIN BRATESCU/STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR.42

16,01

7,93

—-

___

23,94

28.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU/STR. ION CORVIN NR.2

17,69

___

j ANEXA la

17,69

— ——

— — —

29.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.ll DR. C-TIN ANGELESCU/STR.

CĂLĂRAȘI NR.48

8,24

___

___

___

8,24

30.

LICEUL TEHNOLOGIC IOAN N. ROMAN/STR. CU ZA VODĂ NR.80

16,98

___

___

___

16,98

31.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 ION JALEA/STR.

GRIVIȚEI NR.70

11,84

—-

___

10,20

22,04

32.

LICEUL TEHNOLOGIC C.A.ROSETTI (SNC)/BD. 1 MAI NR.44

18,80

___

___

8,51

27,31

33.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ROSETTI/BD. 1 MAI NR.44

___

___

3,94

___

3,94

34.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.42/BD. 1 MAI NR.48

7,11

___

3,59

___

10,70

35.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.57/ȘOS.

MANGALIEI NR.74

11,34

___

2,99

___

14,33

36.

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE REGINA MARIA/BD.

LĂPUȘNEANU

NR.ll

9,61

9,61

___

___

19,22

37.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10 MIHAIL KOICIU/STR. IZVOR NR.26

18,70

___

___

___

18,70

38.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.46 AZUR/STR. ALUNIȘ NR.2bis

9,13

___

9,13

39.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.22

I.C.BRATIANU/ST

R. RĂZVAN VODĂ

NR.6

18,30

_

ANE

HCLM NR.

KALA   ]

18,30

40.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.2/STR. ALBA IULIA NR.5

5,40

___

5,24

___

10,64

41.

GRĂDINIȚĂ PP. NR.49 LUMEA COPIILOR/ALE. PELICANULUI NR.2

10,15

___

___

10,15

42.

COLGIUL TEHNIC DE MARINA A.I.CUZA/ȘOS. MANGALIEI NR.126

18,06

___

___

___

18,06

43.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.40 AUREL VLAICU/ALE. PELICANULUI NR.2A

16,59

___

___

16,59

44.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.53/BD. 1

MAI NR.101-103

19,81

___

6,64

___

26,45

45.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37/STR. ARCULUI NR.8

17,98

___

___

17,98

46.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ANGHEL SALIGNY/ALE. NARCISELOR NR.2

17,08

___

___

___

17,08

47.

LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA (AUTO)/ALE. PELICANULUI NR.2

12,90

___

___

4,08

16,98

48.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.19 DUMBRAVA MINUNATA/STR. PROGRESULUI NR.7

8,38

___

5,97

___

14,35

49.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.33/STR.

8,14

___

3,75

___

11,89

PRELUNGIREA

LILIACULUI NR.12

HCI

ANEXA LA

MNR

50.

LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE MIRON COSTIN/BD. AUREL VLAICU NR.86

13,37

6,60

___

19

,97

51.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.39 NICOLAE TONITZA/STR.

SOLIDARITĂȚII

NR.8

16,09

___

___

16,09

52.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.36 STELUȚELE MARII/STR. CORBULUI NR.2

8,06

___

7,78

___

15,84

53.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.47 LUMEA POVEȘTILOR/ STR. SOLIDARITĂȚII NR.8

10,41

---

9,45

___

19,86

54.

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA/STR. MĂRȚIȘORULUI NR.3-5

18,84

___

___

___

18,84

55.

GRĂDINIȚĂ CU PP. PERLUTELE MARII/STR. MIHAI VITEAZU NR.56

9,24

___

8,84

___

18,08

56.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.8/ALE. LĂCRĂMIOAREI NR.2

4,09

___

6,40

10,49

57.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.44/STR.

LABIRINT NR.52

8,41

___

___

___

8,41

TOTAL SUPRAFEȚE

917,49


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Nr. Crt.

Unitate Școlară

Suprafață teren retras pentru reabilitare (mp)

1.

Liceul Teoretic "Ovidius"

Str. Basarabi nr. 2

4749

2.

Școala Gimnazială nr. 24 "Ion Jalea", Str. Griviței nr. 70

4366

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MArCELA^NACHE

. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500Nr. Cadastral

Suprafața măsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

7635

str. Basarabi nr. 2. Liceul teoretic "Ovidius". Constanta

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

7635

Teren împrejmuit cu gard metalic între pct. 2-3-4-5-6.8-9 si KLi 1-12-13. ziduri

TOTAL

7635

construcții intre pd. 7-8.9-10 si 13-14*1-2.

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcții

Dcstînalia

Suprafața (mp)

Mențiuni

CI

CAS

2306

Liceul teoretic "Ovidius” - PI2E, Sconstruita dcsfasurata=6138mp;

C2

CAS

537

Sala de sport - Parter- Sconstruita desfasurata= 537mp;

C3

CA

16

Chioșc parter, Sconstruita desfasurata= 16mp;

CA

CA

11

Ghena;

C5

r CA

16

Chioșc parter, Sconstruita desfasurata= 16mp;

TOTAL

2886

Suprafața masurata a imobilului = 7635mp Suprafața din acte= 8090,00 mp


ANEXA LA    i

HCLM        / sSq)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS i AN ȚA ■ SERVICIUL CADASTRU      ;

CHIMBARE


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

■ ■ ' Adresa imobilului

5140

Mun. Constanta, str. Grivitei nr. 70, jud. Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

J CONSTANTACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Nr. parcela
5140


A PRIMĂRIA municipiului constanța


SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPARE


împrejmuit cn: gard din placi de beton, pe laturile 1-2-3; porii de fier, pe latura 3-4; gard din piatra, beton si fier, pe laturile 4-5; gard din placi de beton, pe laturile 5-6-7-8-9-10-11-15140

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

740

-

Școala nr. 24 "Ion Jalea", ParteN-3 Etaje, construita in 1979. din beton arraat+BCÂ; fara Certificat de Performanta Energetica; fara Lift

C2

18

-

'          Spațiu comercial Parter

C3

16

-

Anexa

Total

774

-

Executant,

INVENTAR DE COORDONATE

P.F.A. LAZAR LAURA

Sistem.de proiecție: Stereo ’70

■—

Pct.

E(m)

N(m)

. Zr       A

p Zdj&ZARE 7

I

790987.863

303609.898

2

790980.072

303590.179

3

790941.682

303593.831

4

790939.712

303599.740

< .1 |

Al tâ.0080/20.0372013 ”7

Vc. SLAZĂR. LAURA //

5

790931.964

303657.249

6

790966.871

303661.779

7

790971.734

303654.495

i.

Data: iunie 2013      CziȚppQfițp,0

8

791021.743

303660.072

9

791024:375 ’

303660.909

. Se confirn&'sttprafata din măsurători si

10

791024.840

303657.052

-^Introducerea imobilului in baza de date

11

791029.867

303616.166

....             . • s      ,


Suprafața totala măsurată = 5140 mp

Suprafața totala din acte = 5410.62 mp