Hotărârea nr. 21/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219986/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SIRETULUI NR. 17, ETAJ 1, AP. 3, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 25,40 MP, COTE PĂRȚI COMUNE DE 12,04 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN COTĂ INDIVIZĂ DE 11,88 MP (INTEGRAL CONSTRUIT), ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MEMET SADIFE


H OTĂRĂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.219986/18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al imobilului proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Șiretului nr.17, etaj 1, ap.3, în suprafață utilă de 25,40 mp, cote părți comune 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 11,88 mp, în vederea vânzării directe către Memet Sadife

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr,8084/15.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.8087/15,01.2019;

Având în vedere prevederile:

 • -  art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.6, alin.lA2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr,10/08.02.2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*;

 • - Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL nr.295/31.07.2018 privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului situat în municipiul Constanța, Str. Șiretului nr.17, etaj 1, ap.3, în suprafață utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 11,88 mp,

 • - HCL nr.296/24.07.2001, anexa nr.3, privind aprobarea „Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța";

 • - HCL nr.109/28.02.2005, privind centralizarea „Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", pag.20;

 • - HCL nr.282/10.12.2010, anexa nr.21, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

 • -  HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, t

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de

evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,                                     /

Văzând adresa R.A. „Exploatarea Domeniului Public ;și Privat" Constanta nr. 82393/17.05.2018;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.219986/18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare în suma de 24.640 euro, fără TVA, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Șiretului nr. 17, etaj 1, ap. 3, compus din locuință formată dintr-o cameră și dependințe cu suprafața utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 11,88 mp ce face obiectul contractului de închiriere nr.361/21.10.2016 încheiat între R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și doamna Memet Sadife, imobil înscris în cartea funciară nr.228700-Cl-U3 a UAT Constanța conform încheierii de intabulare nr.76561/10.08.2016 emisă de OCPI Constanța, proprietate privată a municipiului Constanța, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.4636/06.12.2018, în vederea vânzării directe către Memet Sadife.

Raportul de evaluare nr.219986/18.12.2018 face parte integrantă din prezenta hotă râre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face, în rate sau integral, în conformitate cu prevederile art.19 și art.20 ale HCL nr.261/2017, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locaiă-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, doamnei Memet Sadife (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,     îm potrivă,     a bți n eri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr.

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri,

Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, Finanțarea afacerilor
România, 900190, Constanta, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT . Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,             ID G1215T1

5vww.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com           ISO 9001

^5^R(^O/î7^003, Cod fiscal: R 15489305

r -x           anexa la

RAPORT


, MANAGEMENT CONSULTING * t SOLUTIONS S.R.L ! u CONSTANTA . J

1 .rJTRARE Wr                    ,

președinte^


DE


EVALUARELocuință: 1 Cameră și dependințe (25,40 mp), cote părți comune (12,04 mp) și teren aferent (11,88 mp),

Constanta, Str. Șiretului, nr. 17, et. 1, ap. 3


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

DECEMBRIE 2018

ANEXA LA;

hclmnr..

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. Descrierea proprietății- locuință

Obiectul evaluării: locuință formată dintr-o cameră și dependințe cu suprafața utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent cotă indiviză în suprafață de 11,88 mp (integral construit), situat în localitatea Constanța, Str. Șiretului nr.17, et. 1, ap. 3, ce aparține municipiului Constanta.                '

1 Teren intravilan construit are urinătoărele caracteristici tehnice:

Suprafață teren: '    1             ■    11,88 mp; / ’ ’< ■

Suprafață construita:                   .11,88 mp;

 • -   Regim de înălțime: este poziționat la etaj 1; '      . . . -

 • -   Acces: str. Șiretului;; .• '           ■/   " ■      ■ ;                         '

 • -  Facilități privind'aprovizionarea: piețe alimentare, complexe alimentare;

 • -  Utilitățile reprezentând apa, energia electrica, canalizare, telefonie sunt aduse pe amplasament;

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr.4636/06.12.2018 este de „locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri ăn. regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; fucnțiuni complementare locuirii: parcare/gârare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea profesiunilor liberale (arhitectură, avocatură, medicină, etc) în limita a maxim 25% din suprafața construită”.

■ Imobil cameră și dependințe, are următoarele caracteristici:

 • •  Anul construcției: 1905; \                      ‘

 • •  Suprafața utila: 25,40 mp, cote părți comune 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză în suprafață de 11,88 mp;

 • •  Construcția are' destinația de locuință- formată dintr-o cameră, părți comune și teren aferent în cotă indiviză;

 • •   Sistem constructiv fundații continue sub ziduri, pereții imobilului din cărămidă, instalații electrice de tip ingropat asigura iluminatul interior si prize monofazice, nu este racordat la energia termică,, instalații sanitare funcționale, acoperiș acoperit cu olane.

 • -  Starea tehnica: imobil format dintr-o cameră și spatii adiacente nu este într-o stare bună, țevile de scurgere si de alimentare .cu apa sunt vechi-, instalația electrica este veche, nu are instalație termică - încălizireă se face pe7 baza unei sobe vechi de teracotă; finisajele sunt

-4-medii; ferestrele si ușile sunt din tamplarie PVC, geamuri termopan, pereții sunt dați cu var lavabil; pardoselile din parchet în cameră și bucătărie;

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață pentru vânzare (constructie+teren indiviza aferent).

2.


Evaluarea proprietății

Proprietatea a fost evaluată astfel:


ANEXA LA • ■  Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații de proprietăți similare, fiind utilă în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea apartamentelor și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

 • ■   Metoda capitalizării venitului (capitalizarea directa) se utilizează când exista informații suficiente de piață, când nivelul chiriei si cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieței si când exista informații despre tranzacții sau oferte de vaiizare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directa consta in impartirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rata de capitalizare corespunzătoare;

 • ■   Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două abordări,

considerându-se ca valoare evaluată cea rezultată din cea mai adecvată metodă pentru caracteristicile proprietății, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate;

■ Valorile rezultate prin aplicarea diferitelor metode de evaluare sunt prezentate detaliat în-următorul centralizator:

Centralizator cu valori evaluate:

Nr.

Denumire

Suprafață

METODA CAPITALIZĂRII VENITULUI

teren

utila .

Teren

Construcție

Proprietate

mp

mp

EURO/mp

EURO

RON

EURO/mp

EURO

RON

Euro/mp

EURO

RON

1

Garsoniera, str. Șiretului, nr. 17, etaj l,ap. 3, zonaTomis Mall, jud. Constanta

11,88

37,44

376,56

4.473,54

20.824,33

357,54

13.386,30

62.313,23

477,03

17.860,00

83.138,30

Nr. crt.

Denumire

Suprafață                                           Metoda Comparației

teren

utila

Teren

Construcție

Proprietate

mp

mp

EURO/mp

EURO

RON

EURO/mp

EURO

RON

Euro/mp

EURO

RON

1

Garsoniera, str. Șiretului, nr. 17, etaj 1, ap. 3, zona Tomis Mall, jud. Constanta

11,88

37,44

. 376,56

4-473,54

20.824,33

538,63

20.166,31

93,874,17

970,08

24.640,00

1 U.699,20

-5-

ANEXA LA

Concluzie:


hclmnr.2.1

Pentru proprietatea din localitatea Constanta, str. Șiretului nr. 17, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos

Valorile sunt prezentate detaliat în următorul centralizator:

Suprafață

Valoartea de piața

Denumire

teren

utila

Teren”

Construcție

Proprietate

mp

mp

EURO/mp

EURO

RON

EURO/mp

EURO

RON

Euro/mp

EURO

RON

Garsoniera, str. Șiretului, nr. 17, etaj 1, ap. 3, zona Tomis Mal!, jud, Constanta

11,88

37,44 (25,40+12,04)

376,56

4.473,54

20.824,33

538,63

20.166,31

93.874,17

970,08

24.640,00

114.699,20

Valoarea de piață a locuinței (cameră, dependințe și teren aferent) situată în

orașul Constanța, str. Șiretului, nr.17, et 1, ap.3 este:

24.640,00 EURO echivalentul a 114.699.20 RON

1 EURO 4,6550 RON 18.12.2018

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.