Hotărârea nr. 209/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR BUNURI, ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII


HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

Consiliul lo.cal, al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ȘO.og-.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 93558/17.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 93562/17.05.2019;                                           ’

Analizând HG nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, art. 864 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003 cu modificările și completările ulterioareprecum, art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, HCL nr. 451/2017 aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresele : Direcției tehnic administrativ nr. 40878/2019, SC Confort Urban SRL nr. 90964/2019 si a Grădiniței cu program prelungit nr. 8 înregistrată sub nr. 83817/2019.            '           '

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr, 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor bunuri - mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, conform anexelor nr.l - nr. 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare în sensul scoaterii din evidență a mijloacelor fixe consemnate la art. 1 din prezenta hotărâre.                                       /

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției tehnic administrativ, Direcției administrație publică locală, Direcției achiziții și investiții publice, S.C. Confort Urban S.R.L., Grădiniței cu program prelungit nr. 8 și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 25  . pentru,

împotrivă, abțineri.        «

La data adoptării sunt în funcție pM-""consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENA£HE

2^

CONSTANȚA, NR.

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Nr. crt.

HCL 451 /2017 Nr.crt

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

1797

3.3.5

Sirenă electronică 600 W

Bd. Mamaia nr. 69, bl. TLI, bloc Capitol

2

1798

3.3.5

Sirenă electronică 600 W

Bd. 1 Mai nr. 51, clădirea Centrului de Scafandri

3

1799

3.3.5

Sirenă electronică 600 W

Bd. I.C. Brătianu nr. 27, Serviciul de Ambulanță Județean

4

1800

3.3.5

Sirenă electronică 600 W

Bd. Tomis nr. 237, Oficiul Poștal nr. 7, Tomis III

5

1802

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Bd, Tomis nr. 68-69, casă particulară

6

1804

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Petru Rareș nr. 1, Clubul portul

7

1805

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Arhiepiscopiei nr. 15, casă particulară

8

1806

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Pușkin nr. 10 bis, casă particulară

9

1809

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Ciprian Porumbescu nr. 3A, Școala Generală nr.3

10

1810

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Bd. Mamaia nr. 284, Grup Școlar Industrial Enerqetic

11

1818

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Bd. I.C. Brătianu nr. 45 (fosta incinta S.C. CHIMPEX)

12

1820

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Str. Badea Cârțan, bl. BC1

13

1824

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Celulozei nr. 6, S.C. PALAS S:A.

14

1830

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Str. Ștefan Mihăileanu nr.

66, Biserica Sfinții împărați C-tin și Elena

15

1835

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Șos. Mangaliei nr. 74 (Carmeco)

16

1837

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Meșterul Manole, Șc.Generală Ion Minulescu

17

1841

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Bd. I.C. Brătianu, bl. D2

18

1842

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Depou CFR Palas

19

1844

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Cpt. Petre Papadopol nr.

14

20

1845

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Bd. Aurel Vlaicu nr. 157

21

1846

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Str. Interioară nr. 2

22

1849

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Str. Corbului, bi. R3

23

1850

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Str. Prieteniei nr. 3, bl. U

24

1854

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Str. Dezrobirii, Complex Comercial Catanga

25

1857

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Str. Baba Novac, bl. B, sc. A

26

1861

3.3.5

Sirenă electronică 5.5 KW

Incinta Port Constanța, clădirea S.C. AGROEXPORT S.A.

T7

28

1869

1866

3.3.5

3.3.5

Sirenă electronică 3 KW

Sirenă electronică 3 KW

Str. Progresului, Oficiul poștal nr. 12

Incinta Port Constanța, Șantierul Naval Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

----

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Nr.

crt

POZ HCL 451/ 2017

Poz HCL 63/2013

Nr. Anexa HCL 63/2013

DENUMIRE OBIECT CASAT

Nr/Buc in inventar

Nr/Buc propuse spre casare

1

1278

29

7

semafoare auto

12

2

2

1278

29

7

cronometru corunt-down

12

12

3

1270

30

7

cronometru corunt-down

12

12

4

1261

24

7

semafor acustic nevazatori

2

2

5

1260

26

7

cronometru corunt-down

8

8

6

1260

26

7

semafor acustic nevazatori

2

1

7

1280

27

7

cronometru corunt-down

8

8

8

1280

27

7

lampa lumina galbena

8

4

9

1280

27

7

semafor acustic nevazatori

2

2

10

1259

9

7

cronometru corunt-down

12

1

11

1259

9

7

lampa lumina qalbena

14

7

12

1259

9

7

semafor acustic nevazatori

4

3

13

1275

2

7

stâlpi simpli din țeava de 5 m

5

4

14

1275

2

7

semafoare auto

28

16

15

1275

2

7

semafoare pietoni cu animație

16

8

16

1275

2

7

cronometru corunt-down

16

16

17

1275

2

7

lampa lumina qalbena

8

4

18

1275

2

7

semafor acustic nevazatori

8

4

19

1271

22

7

cronometru corunt-down

8

8

20

1271

22

7

lampa lumina qalbena

6

1

21

1271

22

7

semafor acustic nevazatori

8

4

22

1290

31

7

cronometru corunt-down

12

12

23

1290

31

7

lampa lumina qalbena

8

4

24

1290

31

7

semafor acustic nevazatori

8

2

25

1258

3

7

semafoare auto

13

7

26

1258

3

7

semafor pietoni cu animație

10

4

27

1258

3

7

cronometru corunt-down

16

16

28

1258

3

7

lampa lumina qalbena

10

8

29

1258

3

7

semafor acustic nevazatori

4

3

30

1288

21

7

stâlpi simpli din țeava de

5 m

8

2

31

1288

21

7

lampa lumina galbena

4

4

32

1288

21

7

semafor acustic nevazatori

8

5

33

1267

19

7

cronometru corunt-down

6

6

34

1267

19

7

lampa lumina galbena

3

2

35

1267

19

7

semafor acustic nevazatori

4

3

36

1268

7

7

cronometru corunt-down

8

8

37

1268

7

7

lampa lumina galbena

7

3

38

1268

7

7

semafor acustic nevazatori

8

3

39

1264

6

7

stâlpi in consola 7 m

1

1

40

1264

6

7

semafor acustic nevazatori

8

5

41

1283

4

7

stâlpi in consola 7 m

1

1

42

1283

4

7

lampa lumina galbena

8

4

43

1283

4

7

semafor acustic nevazatori

8

3

44

1269

1

7

semafor acustic nevazatori

2

1

45

1289

23

7

cronometru corunt-down

4

1

46

1289

23

7

lampa lumina galbena

8

4

47

1289

23

7

semafor acustic nevazatori

8

8

48

1263

17

7

cronometru corunt-down

12

12

49

1263

17

7

semafor acustic nevazatori

2

1

50

1281

11

7

cronometru corunt-down

8

2

51

1281

11

7

lampa lumina galbena

8

4

52

1281

11

7

semafor acustic nevazatori

4

1

53

1279

18

7

stâlpi simpli din țeava de

5 m

7

1

54

1279

18

7

cronometru corunt-down

8

8

55

1279

18

7

lampa lumina galbena

4

1

56

1279

18

7

semafor acustic nevazatori

4

1

57

1276

28

7

stâlpi in consola 7 m

4

1

58

1276

28

7

semafoare auto

12

1

59

1276

28

7

cronometru corunt-down

12

2

60

1276

28

7

lampa lumina galbena

8

6

61

1276

28

7

semafor acustic nevazatori

8

8

62

1291

32

7

cronometru corunt-down

4

4

63

1291

32

7

lampa lumina galbena

7

3

64

1294

36

7

cronometru corunt-down

12

12

65

1294

36

7

lampa lumina galbena

3

1

66

1295

37

7

cronometru corunt-down

10

10

67

1295

37

7

lampa lumina galbena

3

1

68

1287

20

7

lampa lumina galbena

7

5

69

1262

25

7

stâlpi simpli din țeava de

5 m

8

2

70

1262

25

7

cronometru corunt-down

8

2

71

1262

25

7

lampa lumina galbena

8

4

72

1262

25

7

semafor acustic nevazatori

2

2

73

1266

5

7

cronometru corunt-down

6

5

74

1266

5

7

lampa lumina qalbena

4

2

75

1277

12

7

cronometru corunt-down

6

1

76

1277

12

7

lampa lumina qalbena

5

3

77

1277

12

7

semafor acustic nevazatori

2

2

78

1286

16

. 7

cronometru corunt-down

3

3

79

1286

16

7

lampa lumina qalbena

2

1

80

1286

16

7

semafor acustic nevazatori

2

2

81

1292

33

7

stâlpi simpli din țeava de

5 m

5

2

82

1292

33

7

lampa lumina qalbena

7

3

83

1274

8

7

stâlpi simpli din țeava de

5 m

6

1

84

1274

8

7

semafor pietoni cu animație

8

2

85

1274

8

7

cronometru corunt-down

10

10

86

1274

8

7

lampa lumina galbena

8

5

87

1273

10

7

stâlpi simpli din țeava de

5 m

6

4

88

1273

10

7

stâlpi in consola 7 m

3

1

89

1273

10

7

semafoare auto

17

4

90

1273

10

7

semafoare pietoni cu animație

8

4

91

1273

10

7

cronometru corunt-down

9

5

92

1273

10

7

lampa lumina qalbena

8

3

93

1273

10

7

semafor acustic nevazatori

8

8

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

nr. crt

Denumire bun

Unitatea de învățământ

Data darii in funcțiune

Cant.

Val.

Durata Norm/ Din lg.964/ 89

Durata de func.

Grad de uzura

Poz. HCL nr.

451/ 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Centrala

Grădinița PP nr. 26

2002

1

10

17

100%

1475

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,