Hotărârea nr. 208/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța

„ Consiliul local,al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3Q.05~-^/9         .

Având în vedere expunerea de motive nr. 52146/13.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 93553/14.05.2019;

Văzând anexa la H.C.L. nr.109/2005 privind centralizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile art.8 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, art.2 alin.(3) și ale art.33 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea unui imobil, situat în municipiul Constanța, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului juridic, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta

astfel:


hotărâre a fost

pentru, — împotrivă.. La data adoptării sunt în funcție___DINȚA,


votată de consilierii locali «--r abțineri, consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACIȚE-


CONSTANȚA,

NR              L2019

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Zona Vila Reyna

teren = 1072,58 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr.197/2008, anexa nr.45

Identificare imobil nr.114160/2019

Adresă Direcția urbanism 95225/2019'

PREȘEDINTE/

ȘEDINȚĂ,

/' /jrdDiC

iYM /USX/'---

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enachp