Hotărârea nr. 207/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           ___________2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 93544/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 93545/14.05.2019;

Analizând HG nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța modificată și completată prin HCL nr. 312/31.07.2018, precum și procesul verbal nr. 92670/13.05.2019 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța;

Ținând cont de dispozițiile art.3 și alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, cu pozițiile 3362-3366, conform anexei nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, secțiuneall - bunuri mobile, cu pozițiile 3367-3371, conform anexei nr. 2.

Art. 3 - Se aprobă completarea și actualizarea anexei la H.C.L. nr.451/2017, în conformitate cu documentațiile cadastrale vizate ANCPI, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2011 cu valorile juste de inventar, pentru imobile inventariate inițial fără valoare, conform anexei nr. 4,

Art. 5 - Anexele nr. 1-4, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.451/2017 rămân neschimbate.

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției Urbanism, Direcției tehnic administrativ, Direcției administrație publică locală, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene, S.C. Confort Urban S.R.L. și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _pentru, împotrivă, abțineri.         y

La data adoptării sunt în funcție d-T" consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENAGtfE

CONSTANȚA, NR.

ANEXA NR.l LA H.C.L. NR.

Nr.crt H.C.L.

NR.

451 /2017

Cod clas

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ mp

OBSERVAȚII

3362

1.3.7

Cap. Străzi

Arteră de circulație -DE 173, situată în extravilan, ce face legătura între str. Amsterdam și DJ 156

8.690,00

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 80632/2019 Adresa Direcției urbanism nr. 92888/2019

3363

1.3.7

Cap. Străzi

Drum          acces

microrezervație, situată în zona Parc Tăbăcărie

840,00

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 95604/2019 Adresa Direcției urbanism nr. 95604/2019

3364

1.3.7

Cap. Străzi

Arteră de circulație, cu intrare     din     str.

Caraiman

1.659,00

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 95604/2019 Adresa Direcției urbanism nr. 95604/2019

3365

1.3.7

Parcare situată în zona delimitată de str. Labirint, Oborului, Th. Burada și bd. Ferdinand

 • - teren

 • - construcție -platformă

1.267,00

1.267,00

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 91779/2019 Adresa Direcției urbanism nr. 96041/2019

3366

Parcare situată în zona vila Reyna

- teren -construcție -platformă

1.072,58

1.072,58

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 114160/2018 Adresa Direcției urbanism nr. 95225/2019
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


DRUM ACCES MICROREZERVATIE PARC TABACARIE

scara 1:500


Plan de încadrare in zona


Nr. cadastral


Carte funciara nr.


Plan de situație


Suprafața masurata (mp),1659


-----Adresa imobilului CONSTANTA, ZONA CARAIMAN uat | Constanta


PRIMĂRIA municipiului constanța SERVICIUL CADASTRU


Dl CD


CD

3


ÎNCADRARE IN ZONA

oȚ o]

o

&

fol

fo

jo]


rr<z>

o D

m

70

o

73

cn

m

m

>

S

ni

><


H8

7


ANEXA LA

HCLM NR..oM


PLAN DE SITUATE A IMOBILULUI

scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

1267

CONSTANTA,STR.Th. Burada intersecție cu b-dul Ferdinand

Carte funciara nr.

UAT |           CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPR£ iSTSCHiMBAre

Nr.


Data:Mai 2019


ANEX

HCLM NR.


REȘEDINȚE ȘEDINȚA, |'(Wr€


CONTRASEMNEAZ SECRETAR,PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Str. Casin-Pescarilor, zona Reyna


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Nr.crt H.C.L.

nr.

451/ 2017

ELEMENTE DE IDENTIFICARE MIJLOACE FIXE

VALOARE/ LEI

OBSERVAȚII

3367

Secțiunea II - bunuri mobile

Rețea alimentare cu apă

- aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - zona Faleză Nord"

1.058.047,24

Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 87256/ 06.05.2019

Cod de clasificare

1.8.6

3368

Secțiunea II - bunuri mobile

Rețea         canalizare

menajeră - aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară     urbană     a

Municipiului Constanța -zona Faleză Nord"

1.415.347,80

Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 87260/ 06.05.2019

Cod de clasificare

1.8.7

3369

Secțiunea II - bunuri mobile

Rețea de joasă tensiune cartier „Santa Maria Bay" - aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - zona Faleză Nord"

798.963,38

Proces verbal de recepție a mijlocului fix' nr. 87265/ 06.05.2019

Cod de clasificare

1.7.1.3

3370

Secțiunea II - bunuri mobile

Rețea    curenți    slabi

cartier „Santa Maria Bay" - aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare       edilitară

urbană a Municipiului Constanța - zona Faleză Nord"

171.744,47

Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 87254/ 06.05.2019

Cod de clasificare

1.3.21.


3371


Secțiunea II - bunuri mobile

Rețea gaz - aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța -zona Faleză Nord"


482.035,91


Proces verbal de recepție a mijlocului fix' nr. 87262/ 06.05.2019

Cod de clasificare

1.9.1.

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.


Nr. crt HCL Nr.

451/ 2017

COD CLASIF

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ TEREN mp

OBSERVAȚII

1304

1.3.7.

CAP. PARCURI

PARC TEATRU,

 • - spații verzi

 • - alei

 • - ocupat de echipamente și dotări urbane

Supraf. Totală -

20.329, din care: 11.072 8.999 258

Nr. cadastral 243067 înscris în cartea funciară nr. 243067

UAT Constanța

1305

1.3.7.

CAP. PARCURI PARC TOMIS II,

 • - spații verzi

 • - alei

 • - ocupat de echipamente și dotări urbane

Supraf. Totală -

21.670, din care: 15.000

6.120

550

Nr. cadastral 249896 înscris în cartea funciară nr. 249896 UAT Constanța

1306

1.3.7.

CAP. PARCURI

PARC GARĂ,

 • - spații verzi

 • - alei

 • - ocupat de echipamente și dotări urbane

Supraf. Totală -

41.032, din care: 29.642

9.325

2.065

Nr. cadastral 249861 înscris în cartea funciară nr. 249861 UAT Constanța

1307

1.3.7.

CAP. PARCURI

PARC    CASA    DE

CULTURĂ,

 • - spații verzi

 • - alei

 • - ocupat de echipamente și dotări urbane

Supraf. Totală -22.049, din care: 11.371 9.367 1.311

Nr. cadastral 249821 înscris în cartea funciară nr. 249821 UAT Constanța

1308

1.3.7.

CAP. PARCURI

PARC POARTA 6,

 • - spații verzi

 • - alei

 • - teren sport

 • - loc de joacă

Supraf. Totală -

27.937, din care: 22.770

4.217

700

250

Nr. cadastral 249843 înscris în cartea funciară nr. 249843 UAT Constanța

1309

1.3.7.

CAP. PARCURI

PARC PRIMĂRIE,

 • - spații verzi

 • - alei

 • - ocupat de echipamente și dotări urbane

Supraf. Totală -

39.876, din care:

22.873

16.641

362

Nr. cadastral 238130 înscris în cartea funciară nr. 238130 UAT Constanța

1311

1.3.7.

-

CAP. PARCURI

PARC PIAȚA FARULUI,

 • - spații verzi

 • - alei

 • - ocupat de fântână

Supraf. Totală -

10.456, din care:

5.396

4.466

594

Nr. cadastral 250078 înscris în cartea funciară nr. 250078 UAT Constanța

1314

1.3.7.

CAP. PARCURI

ZONĂ POD 3/300,

PARC DORALY MALL

 • - spații verzi

 • - alei

PARC DORALY MALL -

Supraf. Totală -

18.896, din care:

8.130

7.765

365

10.766

10.251

352

163

Nr. cadastral 249869 înscris în cartea funciară nr. 249869 UAT Constanța

Nr. cadastral 249828 înscris în cartea funciară nr. 249828 UAT Constanța

GRĂTARE

 • - spații verzi

 • - teren sport

 • - loc de joacă

Anexa 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:2000


„ Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

1

20329

Constanta, Parc Teatru

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA

- - - -

J’IMARIA MUNICIPIULUI CONSTANT SERVICIUL CADASTRU


’ZAT SPRE NTSCHIMSARE

IE: 204106 , IE: 230117

IE: 230118

IE: 233757


Anexa, la [hclmm^qX 4)/£.

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

20329

Imobil materializat prin constructii(25-26-27,29-30, 33-34-35-36-37-38,

39-40,75-76), buloane metalice in rest

TOTAL

20329

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL


Suprafatg.totala.măsurata a imobilului= 20329mp O ■ ■ rxrnfnln-Ai î4'-«    ~ **> A A dd nHH

,■ _j                   ' /ș rpTTTFîe"*+.....-^r

:fc Executant, S.C. GeocadL'țnită S.R.LjE. Confirm executarea măsurătorilor la


Suprafatâ'di/i’act = 24400 mp

—--------


Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral           ’

p' -ll.J !<■     WtjLU vi

...              , M- ■ <

Semnătură si parafa, sPg^E^AR *

5^»s rnnă^’ ®


biv.


ÂNEXA1A

HCLM NR..g.riANEXA NU. 1-151. rrenl. meni Plan <lc amplasament si delimitare a imobilului

&«ml:W0

________Nrea-lnlial      _ LNuP'?£%**Sb.'*rnP I ______ A<lrevi nmibiiiiiiil __________

,J 2i*7l'iap I           l'arc Ti>aii< II.<'.«mania

Cartea l'unuara nr. ]                        j HAI |             CnnvUn|a

Ni. p»n<’!â

C.«Ic*>-ih.-lle

G-bniup

SiqMalapi <mp)

........

1

Cs

2lo7U

1 crem! cile nvimpvjmuil

Trrtal

21*711

CM Cornii

Sii|HaU(a

laud

. (PT»

II. Hale tefrrltture la renelmctil

Mealiuni

loial

Suprafața loiala ■ixurall a ii»..I.Uulul ■• 21*70 mij.

Siq<i.i|a|1 xpațu verzi 15<X») mp, Snpral.>|5 lâMintl SJO mp. Supialajl alei - 6120 mp

Suprafața illnavlr- tAICMleapConfirm «xcciaaecn masuramnlnr Li lemn, roințiludirtco intncipini ckxumcal.l.n catU-Ji ale vbnnpondenh *nccMci.i iu         -fin ieren

Stnnuturu <i Manbla


Cvnliim iauojuccica imoNlului inlețritz <i stnbuii


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NJ I Q-0 (_Xz i flAjO tuV-^


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
CJCJCd K BJn|VUUI3JJJopjdsuj

cpuoj cunfljojg rwofoo -Suj IMSdOlOaHLDS ‘lavjnjjrg

<lw LOKF = ’PC U!P eiqrjdns

dui îfOIb •= mpipqoun R W«nsțiu qiqoi Bjtgnjdng

l»K»l

-

-

*

iuni|U3j\f

(diu) |l» C| țjimisuoo uf q tu ting

Cl|UUJ|SO(J

IISUOQ

P°3

npruisuoj q ajBojpajxi 3jfq g

zcoir

laoj.

liniubidiuioH ?jso (nuojo j.

cf.011'

[

iuni|U3|\'

(d«i) ufqcjtlng

ujiiisoioj ?p apofojug

fjpajcd

JN

UXIOJ q 34B0IU3JM 01«a V


KJUCJSUO3

uit cJnpunj voijcg

r ‘

eJUB)SU03 ‘țJCQ MCJ

dui Jfott-      ]

IJ&MZ       \

i

in[n|iqotui ewjpy

1 qujnsym B|cjnjdn$ j

pjjusnpuo jn            >


oos n «ws

inpifiqouii u a.iujjuiipp îs )uouiusu[diut? op utqj iujiuvin3.u ei^c j -țin VX3.MV193 WJ i‘MV13UO3S VZ\faNy\l3SV'dlN00


^<7^ (W >       I CV

YiNiaas aiNiaaSaHj


/ /? r '

e----- '• ’• ■. ■ '• \ ’■      ’• ’. ■ ’■ \ • •.

-

4. ...

l i

ji.;țQr fț    fi 5

* oV

-      !■■■■ ■.■■■/.•. .. Y

i.


anexW^


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

22049 mp

Parc Casa de Cultură, Constanța

Constanța


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoric de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

22049

Terenul este împrejmuit cu gard de plasă între punctele 19-20-21(11 )-l2 și în rest neîmprejmuit.

Total

22049

-

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 22049 mp

Suprafață spații verzi = 12706 mp; Suprafața fântână - 433 mp; Suprafață alei 8910 mp.

Suprafața din acte = 25000 mp

Inspector


an exa la

HCLMNR.tfPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN . SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBATEI

i

I

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

i

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500ANEXA NR. 1.35 In regulament


Nr. cadustral

Suprnfafa măsurată

Adresa imobilului

27937 mp

Parc Poarta 6, Constanta

Constan|a

Cartea Funciara nr.1      A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafafa (mp)

I

Men|iuni

1

Cc

27937

Terenul este ncimprejmuit.

Total

27937

D. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

Total

Suprafața totalii măsurată a imobilului "27937 mp

Suprafață spa|ii verzi = 22770 mp ; Suprafață teren de sport = 700 mp;

Suprafață alei = 4217 mp ; Suprafață loc.de joacă = 250 mp.

Suprafața din acte -36902 mp


Executant, , SC THEOTOPSRL Ing. Cojocea Georgiana! Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentatieijadaîțrale si corespondenta apețteia cu reabtt&'dmierB^ș.

Z,"'' . Semnatara si $t?fn'pila            " Ț

Af


-'•i

Data:j9Noiembnbii)l,8.


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza dc date integrata si atribuirea numărului cadastral.


PLAN DE SITUAȚIE

>

PARC PRIMĂRIE, CONSTANȚA - Bilanț suprafețe

Nr. cad.: 238130                                Scara 1:2000ANEXA LA ,,

HCLM NR.Mrffl


SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA A IMOBILULUI CU IE 238830 = 39876mp

din care:Total suprafața spatii verzi = 22873mp

Total suprafața alei = 16641 mp

Total suprafețe ocupate de echipamente si dotări urbane = 362mp


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂye I


VIZAT SPRE NuSCHIMBARE Nr. fi ZSm


Planșa nr. 4


Data: martie 2019
ANEXA LA

HCLM NR.ANEXA XII 1.351a rrpilanienl

Plan (le amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:

500

Nr. cadastral

Suprnlh|n măsurată

Adresa imobilului

10456 mp

l’arc Piața Farului, Constanta

Cartea Funciara nr.

| UAT |               Constanții


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAA .

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMSARE Nr.


A. Date referitoare la (civil

Nr. parcelă

Categorie de folosința

Supralii|u (mp)

Mcn|iuni

1

Cc

10456

Terenul este neîiiiprejniuil.

Total

11)456

-

B. Date rcfcriloarc la construcții

Cod Conslr.

Destina [in

Suprnfiițn cuiisimibl

In sol (mp)

Mcn|iuni

CI

CIE

12

Post Irtifo. Parter, fura acte Suprafnlti construită desfășurată 12 mp.

C2

Cil-

7

Post 1rnl«, Parter, fura acte Suprufu|a construită dcslîișuraln 7 mp.

Total

19

Suprafața construită desfășurată totală = 19 ntn

Suprafața totală măsurată n imobilului - 11)456 mp

Suprafață spa|ii verzi 5396 mp; Suprafață lîintfmă -■ 594 mp; Suprafață alei = 4466 mp.

I

i

Suprafața din ncte = 14188 mp( Executant,

■ ȘCT'IIEOfOP sri, lri|ir Gojucvs Georgiana Ionela '*â I

■A-’-d


Executant,


l

ț,Confirm executarea inusliratorilor la teren, Atituditiea inrbcn'irii documentației cadustralc si rcspondcnia' hccsfțin.cu realitatea din teren.

X^xScmmițUrtrși ștampila


Dalii; 19 Noiembrie 2018 /

\ e.         ■ 7

, ...-X


Inspector


Confirm introducerea imobilului in btizu do dutc integrato ai ulribuiron numărului cadastral.


Semnătură si parafa

Data../T/.5.Ay..2.5 IAN. 2019


ii CKfStif; J| PUEItllAIE         LTilW'.c

ți ;’,'enu.-i OCHIANÂ GABRIfcLZ.

I anclu. COHS|4EH GR. IA |


Stampila IJCI’l

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

8130 mp

Parc Doraly Mall, Constanța


Cartea Funciara nr.

UAT

Constanța


ANEXA LA

HCLM NR.          1Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 500


Nr. cadastral

Suprafa|a măsurată 1

Adresa imobilului

Utili*

10766 mp

Parc Duralv Mall • arătare. Constanta

Cartea funciara nt.


Cateeone de folosință


Cod

Constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

Total

J


Suprafață spații \ erzi • 10251 mp; Suprafață teren sport 352 mp;

Suprafață dejoacă ~ 163 mp.____

Suprafața din acte ~ 26500 mp


Executant, SC TIIEOTOP SRL Irig, Cojocea Georgiana Ionela


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea Jin teren *'" •    *' Njeainatura si^fampilâ'


Ștampila BCI’iCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

NACWE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANp- . SERVICIUL CADASTRUVIZAT SPF^^-SCHIMBAREROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Nr crt

Cod clasificare

H.C.L. 451 /2017 Nr. crt.

Imobil

Supraf./ mp

Valoare Justă/ Lei

Observații

1.

1.3.7

802

Str. Operei

619

86.000

Raport evaluare nr. 71747/2019


PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

619

CONSTANTA, str. Operei colt cu str. Baba Novac

Carte funciara nr.

UAT

CONSTANTAVIZAT SPRE N£SQHIMBARE Nr. W

Ni

Data:Octombrie 2018


vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul.deautor-i raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996      ’’

Nr. 3 8/RF/03.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

Drum - Str. Operei, situat în Constanța, în suprafață de 619 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Data: 03.04.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil( nr./leg. 18223

C. Costul de inlocuire net

După parcurgerea pașilor aratati mai sus, prin deducerea deprecierilor din costul de inlocuire brut rezulta costul de inlocuire net al construcțiilor.

Pentru estimarea costului de nou s-a utilizat aplicația Kost Plus (indici 2018-2019) -www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator (Seria S5004497, nr.07641/2015) care este creat pe baza cataloagele editate de IROVAL: 1 = ”CI-CR C.rezidențiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate”. Alte materiale pentru estimarea costul brut de nou: cataloagele 1964 - reeditate de MATRIX ROM, îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe și îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor elementelor și construcțiilor de industriale și social-culturale.

Pentru estimarea costului de nou a construcțiilor evaluate s-a utilizat costul de înlocuire.

Deprecierea fizică este estimată în conformitate cu indicațiile din următoarele surse de informare:

 • - anexa V din lucrarea 'Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire, Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek și construcții speciale, Corneliu Schiopu, Editura Iroval, București, 2014

 • - Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa I construcții, Indicativ PI35-99;

 • - Normativ GE 032-1997: "Normativ privind executarea lucrărilor de intretinere si reparații la clădiri si construcții speciale";

 • - Anexa 2 din GEV 500.

Metodologia de estimare a costului de nou si metodologia de estimare a deprecierilor este prezentată în anexe la prezentul raport.

Valoare justă estimată - abordarea prin cost = 86.000 lei

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

 • 3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru Drum - Str. Operei, s-a aplicat doar abordarea prin cost, estimându-se costurile de realizare a căii de acces - drum, din care s-au scăzut deprecierile. Nu există piață de tranzacționare și nici venituri obtenabile pentru astfel de proprietăți.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Drum - Str. Operei, situat în Constanța, în suprafață de 619 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

86.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

03.04.2019


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia pentru estimarea costului de înlocuire brut de.nou și/a'"c înlocuire net.