Hotărârea nr. 206/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREprivind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de A ff.             .

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 93535/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 93538/14.05.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 4 din-Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c și art. 115 alin.l lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr. 1-11 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța conform anexei nr. 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aproba îndreptarea erorii materiale a anexei nr. 9 la H.C.L. nr.423/25.07.2005 privind imobilul-teren situat în str. Ion Alexandrescu nr. 3, în sensul că în loc de str. Ion Andreescu nr.3 se va citi corect str. Ion Alexandrescu nr.3.

Art. 4 - Se aprobă completarea poziției privind imobilul situat în Aleea Topolog nr. 1, bl. F9, apartament nr. 3 din H.C.L. nr. 109/28.02.2005, pagina nr. 8, în sensul că se va citi și apartamentul nr. 21.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare si S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru. — împotrivă. ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție______________consilieri din 27 membri.

CONSTANȚA,

NR. M KCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE-


^HSTANrx] ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.,

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Cpt. Rang II Ion Șercăianu nr. 8

teren =14,74 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001

Teren în indiviziune (Suprafață totală=241 mp) Identificare imobil nr.224189/18.04.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Zilot Românul nr. 12

teren=155,70 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Teren în indiviziune (Suprafață totală=249 mp) Identificare imobil nr.32808/18.04.2019


CONTRASgMNTCA SECRETAR, MARCEL


PLAN DE SITUAȚIE


Scara 1 : 200


Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului :

241 mp

Str. Cpt. Rang II Ion Sercaianu nr. 8, Loc. Constanta, Jud. Constanta


Cartea funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT )

CONSTANTA


■ ANE HCLM NR.
CIPIULU! CONSTANȚA VICIUL CADASTRUA. Date referitoare la teren                 /

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

V,    1

Cc

241

Intre punctele 1-2-3-4-5-6-7-1 gard de lemn

<V       Total

241

B. Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

62

Locuința Parter, Suprafața construita desfasurota = 62 mp

C2

CL

78

Locuința Parter, Suprafața construita desfasurota = 78 mp

140


Suprafața totala masurata a Imobilului = 241 mp

PREȘED


Executant:


PFA Nistor Laurentiu


măsurătorilor la teren, documentației cadastrale si


Confirm executarea corectitudinea întocmirii corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Confirm introducerea imjebilaluițJ

si atribuire.a''njiîmdr’dl'&f


Semnătură si stampila


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.


Data: 17.12.2018


Stampila BCPISejȚihfițd.ra si parafa Ț î ® ■Nr. cadastral


Anexa 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200


Suprafața măsurată

249 mp


Adresa imobilului


Mun. Constanta.Str. Zilot Romanul, nr. 12, Jud. Constanta


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta


N-303523N-303523st co 00 N-

i IU


PIULUÎ CONSTANȚA


PRIMĂRIA gyiC|uL CADASTRU

VIZAT     NESCHIMBARE


£ co co oo r-

■ iu


'■E.234744


N-303500
A. Date referitoare la teren

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni                       r

b

/

Cc

249

Imobilul este împrejmuit cu gard de beton intre pct. P1-P2 si P5-P1 iar in rest este împrejmuit cu gard de plasa

Total

249

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Ci

CL

Toi

Locuinta-P, edificata in anul 1972. Supraf. constr. desf. S=101 mp

C2

CA

9

Anexa-P, edificata in anul 1975. Suprat. constr. desf. S=9 mp

C3

CA

24

Anexa-P, edificata In anul 1975. Supraf. constr. desf. S=24 mp

C4

CA

20

Anexa-P, edificata in anul 1975. suprat. constr. deșt. s=20 mp

Total

154

Suprafața totala măsurată a imobilului =249 mp

Suprafața din act =93.30 mp

Inventar de coordonate imobil Sistem Stereo 70


președinte ședință,

ecufant Ing^Naprilescu Valentina Carmen rectitudinea ICONTRASEMNEAZĂ


steia cu re


Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y[m]

X[m]

1

788385.357

303504.881

3.350

2

788385.570

303508.224

9.149

3

788386.013

303517.362

2.414

4

788386.241

303519.765

2.879

5

788388.164

303521.908

2.616

6

788390.780

303521.944

4.429

7

788394.636

303519.766

*5.656

8

788399.509

303516.895

3.90C

9

788402.815

303514.826

1.400

10

788402.317

303513.518

10.541

11

788400.607

303503.117

9.901

12

788390.771

303504.253

5.450

Suprafața masurata=249 mpo -


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALCONTRASEMNEAZĂ


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Locomotivei nr. 18 bis

teren =69 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001

Teren în indiviziune (Suprafață totală=429 mp) Identificare imobil

nr.42945/18.04.2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.               $______

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în I.L.Caragiale aferent Pieței Agroalimentare

I.L. Caragiale

teren =305 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr. 420/2001

H.C.L. nr. 598/2008, anexa nr. 40, poziția 5 (S=1335 mp) Identificare imobil

nr.102605/24.04.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, >


PLAN DE SITUAȚIE


Scara 1:200Categoria de folosința


Destinația


302582


ătura


A. Date referitoare la tei anExecutant STARTCAD ADVISOR


Teren imprejmuit asjtfel: 2-3 zidărie construcție, 3-4-5-6 prefabricat, 6-7 poarta metalica, 7-8 gard de lemn si poarta metalica, 10-1 gard lemn si Ne^ațeriatotJ-2^8-9-10^^


Locuința (Parter) j Suprafața construita desfășurată = 272 mp


a a imobilii]

Suprafața din act =360 mp|

RAbbi'ViNEAij


r-c-ii


X(N)

302681.471

302672.499 302668.740 302658.601 302653.450 302653.922 302654.867 302658.507 302661.286 302674.127


78S3B024

758182.730 788178.094 788175.811 788174.708 788172.501 788163.998 788157.121 788163.597


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500Suprafața din măsurători: S. teren = 1640 mp Suprafața C1 = 60 mp

Suprafața C2 = 266 mp

Suprafața C3 = 103 mp

Suprafața C4 = 380 mp


ANEXA LA

HCLMNkffM /âLS


303765


303730


PRIMĂRIA M


CIPIULUI CONSTANȚA


ICIUL CADAS


(MBARE


Executant, SC TOPO MINIERA SRL Tehn. lordache lonut Decembrie 2018


CONTRASEMNEAZĂ sectar, marcelaemache


?>

''■..'•M/cp'i


Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

303749.748

789603.072

36.318

2

303781.744

789585.889

13.888

3

303788.404

789598.076

5.031

4

303790.729

789602.538

20.748

5

303800.652

789620.759

6.077

6

303795.263

789623.568

4.484

7

303791.287

789625.641

5:007

8

303786.889

789628.035

2.362

9

303784.811

789629.158

7.491

10

303778.111

789632.508

16.435

1!

303763.579

789640.184

32.623

12

303746.696

789612.269

7.117

13

303752.837

789608.672

6.395

S(teren)=1640 mpPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200


Adresa: U.A.T Constanta, Mun. Constanta - Piața I.L. Caragiale Lot 2 Suprafața din măsurători: S. teren = 479 mp

Suprafața C4 = 380 mp


încadrare in zona scara 1:2000


303786


303786


3037721


Executant, SC TOPO MINIERA SRL Tehn. lordache lonut Decembrie 2018


CERTIFICAT T    DE

AUTORIZARE Ș SERIA RO’B-J Nr.383 Clasa I

~         S.C.


TOPO MINIERA

S.R.L.
’Sj f/ V


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEL/, ENAGHE


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

I

303778.111

789632.508

21.338

2

303767.830

789613.810

2.639

3

303766.538

789611.509

1.155

4

303767.543

789610.940

0.531

5

303767.805

789611.402

7.041

6

303774.006

789608.067

2.187

7

303773.089

789606.082

8.429

8

303780.290

789601.701

2.554

9

303781.486

789603.958

2.678

10

303783.852

789602.704

3.104

11

303785.319

789605.440

18.265

12

303794,141

789621.433

2.412

13

303795.263

789623.568

4.484

14

303791.287

789625.641

5.007

15

303786.889

789628.035

2.362

16

303784.811

789629.158

7.491

S(teren)=479 mp

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR._


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Duiliu Zamfirescu nr, 29-31

teren =296 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.23947/07.05.2019CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE 4^


coNSTA/vr4 ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Mugurului nr. 45, lot III

teren =85 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001

Teren în indiviziune (Suprafață totală=185 mp) Identificare imobil nr.194063/08.05.2019
PLAN DE SITUAȚIE Adresa imobil: loc. Constanta, str. Diuliu Zamfirescu nr. 29-31 jud. Constanta Scara 1:200"anexa la

hclm nr


V Z. C: SPRE NESCHIMB.

2* ?4*-.


,OuttiuZaniWes


A. Revel It&udluJUvI AUTORIZARE SERIA RO-CT-FSnOWI


& REVII CUtDIU-Ll™*


Nr. Pct.

,X [m]

[m]

1

305958.720

790234.050

2

305953.014

790242.726

3

305950.828

790246.115

4

305948.972

790249.030

5

305945:196

790274.365

6

305941.816

790276.108

7

305939.475

790276.939

8

305938.327

790277.488

9

305937.907

790275.976

10

305940.256

790260.548

11

305940.956

790253.106

12

305942.556

790252.974

13

305943.560

790246.760

14

305948.130

790247.180

15

305948.660

790239.980

16

305949.380

790230.060

17

305949.560

790229.710

Suprafața din măsurători = 296 mp
PLAN DE SITUAȚIE


Supr. cf. acte

Supr. masurata

Adresa imobilului:

10Omp

185mp

Str. MUGURULUI nr.45 - LOT III, mun. Constanta

"UĂT | CONSTANTA


ANE

HCJLM ML


Sc=104mp


IE242000

Lot II


^INVENTAR PUNCTE CONTUR IMOBIL SISTEM STEREO 1970

iv

.Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

• X(m]

Y[m]

' ? 9

13 p?

299937:554

299939.103

299939.520 299942.051 .299932.868-299931.862 299931.486 299929.696 299927.327

789507.817 789501.792 789500.194 789490.497 789487.710 789491.169 789491.060 789497,212 789505.351

6.22

1.65 10.02

  • 9.60

  • 3.60

0.39

6.41

8.48

10.52

Oobil -164.90mp P=56.89m


u*> Parcela (1)                             S

INVENTAR PUNCTE CONTUR TEREN PROPR. PARTICULARA SISTEM STEREO 1970


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

299942.051

789490.497

9.60

2

299932.868

789487.710

3.60

3

299931.862

789491.169

0.39

4

299931.486

789491.060

6.41

5

299929.696

789497.212

10.27

6

299939.520

789500.194

10.02

S(1)=100.00mp P=40.29m


SISTEM STEREO 1970

'J’Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

5

299929.696

789497.212

8.48

7

299927.327

789505.351

10.52

8

299937.554

789507.817

6.22

9

299939.103

789501.792

1.65

6

299939.520

789500.194

10.27

§(?,)^.90mp P=37.14mROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Ion Andreescu nr. 1

teren =158,50 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.Lnr. 420/2001

Teren în indiviziune (Suprafață totală=321 mp, din care suprafață de 162,50mp=proprietate particulară) Identificare imobil nr.12323/10.05.2019


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACHE

4^
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 144, bl. MD7B, parter

teren =20,50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Teren în indiviziune Adresa Proiect S.A. Constanta nr.2095/19.10.2017 Identificare imobil

nr.78.780/09.05.2018

V
Anexa *1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

321 mp


Adresa imobilului


Mun. Constanta, Str. Pictor Ion Andreescu , nr.1, Jud. Constanta

N-305676


N-305676N-305650


OMTRMEMNEAZA


riMÂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NsZSCHiMSARE Mr. ^323_____-N-305650


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

A. Date referitoare la teren

Y Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

321

Imobilul este împrejmuit cu gard de placi prefabricate intre pct.1-2 si de zidurile construcțiilor vecine in rest

Total

321

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

70

Locuinta-Parter, edificata in anul 194.Supraf. constr. desf. S=70 mp. Imobilul nu deține certificat de performanta energetica.

Total

70

Suprafața totala masurata a imobilului = 321 mp Suprafața din act = - mp

Executant Ing? Na

Confirm ex corectitudinea^^ corespondenta aInventar de coordonate Imobil Sistem Stereo 70


Nr. Pct

. Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y[m]

X[m]

1

791249.260

305671.853

8.443

2

791254.125

305664.953

25.030

3

791233.715

305650.464

13.156

4

791226.036

305661.146

9.888

5

791234.217

305666.700

3.600

6

791237.243

305668.651

11.810

7

791247.169

305675.050

3.820

Suprafața masurata=321 mp


RELEVEU unitate individuala - Spațiu comercial

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa Imobilului:

Mun.Constanta,

Str.Rflircea ©eJ BaSraw ar. 144, bioc TO7B, parter

Carte Funciara colectiva

UAT

CONSTANTA

Cod Unitate Individuala (Ui)

CF individuala

ANEXA LA

HCLM MUWife?


% @

1.95

o «5

1

r


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.Nr. încăpere

Denumire încăpere (/fi' Suprafataitma

V ' (mp)

1

Spațiu comercial

22.24

2

Hol

5.21

3

Birou

3.39

4

Birou

5.08

5

Grup sanitar

1.80

6

Grup sanitar

1.77

7

Vestiar

3.68

8

Spațiu comercial

14.40

9

Spațiu depozitare

10.91

10

Spațiu comercial

18.41

11

Spațiu depozitare

12.18

Suprafața utila

9730


/•§. AUTORIZARE ;g\

IsenaRO-B-J^554'201'!-

Ws.C.BSTWREKS.R.1^/ constanîa

EXECUTANT (n'Bme^ihi)4lBr^âTtipi^

SC BETATREK SRL Constanta

RO B J 0554/2014

DATA :31.05.2018

Nr.81_______________________________

RECEPȚIONAT (semnătură, parafa)CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA E.\fAC«E


Nr.DOSAR: DATA:


I PR!MĂF?l (MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL CADASTRU

; -T &PRE NSSCHIMSARE

Nr.


Data
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 172, bl. MD14, parter

teren =7,94 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Teren în indiviziune Adresa Proiect S.A. Constanța nr.2094/19.10.2017 Identificare imobil

nr.78.783/09.05.2018

GONSTANt-xj ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.        / J#/â


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl. L20, parter

teren =6,80 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Teren în indiviziune Adresa Proiect S.A. Constanța nr.2092/19.10.2017 Identificare imobil

nr.78775/24.04.2018

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Scara 1:100


Numele prenumele si adresa.proprietarului:


' ji: CONSTANTA

>-^“‘™to"a,a C0NS'' 1. COOPERATIVA MESTESUGAREASCA UNIREA

iffesa corpului de proprietate:

g^ircea cel Batran, nr.172, bl. MD14,

^Constanta, jud. Constanta

^Cadastral al corpului de proprietateDomiciliul:

Str.Mircea cel Batran, nr.144,bloc MD7B. loc. Constanta, jud. Constanta


J TI Wc g> S=1.45mp o"


SPAȚIU GUNOI


Acte de proprietate:

T.Hotararea definitiva nr.303,din .30.09.1998,trecuta in ? Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare sub nr.5705 U din 07.04.1999,Ministerul Justitiei;Judecatoria Constanta.

2. Autorizația de construcție,NR.2150/01.08.2003, g înregistrata la nr.88869/11.07.2003.


Ej 1,51t=£ Lavoar

S=1.0Smp —1.53^


Suprafața din acte:

S=145 m.p.


. ANEpCALA " HCUZb


Suprafața utila din măsurători:

S= 108.42 m.p.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela ena.V


VESTIAR

S=10.35m.p


S=1.04mp

Cabina dus' 04 S=1.04mp 9

tăi

Lavoar *0


SALA GIMNASTICA S=34.20m.p


autorizare ^PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, i

SenaB Nr. 3308 "Ol ■- T                       r /           l'wl          "

Ă:16.05.2004


dolha

& horațiu-bazil


°/VcgcD
„ rouis ...

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.              _________


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe bd. Mamaia limitrof nr.

465, zona Hotel Metropol

teren=304 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.194413/16.04.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR.12 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR.

RAPORT

DE

EVALUARE

NR /

DATA

A

1.

16/2018

4

Str. Revoluției din

22 Decembrie

1989 nr. 31

404

632.400

71720/

05.04.2019
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

312291.133

789082.400

14.48

2

312292.876

789096.775

21.00

3

312272.036

789099.332

14.50

4

312270.270

789084.940

21.02

S(l)=304.39mp P

=70.99m


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sauTn^&glftăte^fkfii'’ vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 30/RF/03.04.2019

ANEXA LA

HCLM

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Revoluției din 22 decembrie 1989, nr. 31, în suprafață de 404 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Evaluator, membru titular ANEVAR, sp£ Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil.

:ciâlizarea EPI: , n/ leg. 18223


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.04.2019

Data raportului de evaluare: 03.04.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 7, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Revoluției din 22 decembrie 1989, nr. 31, în suprafață de 404 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

  • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

  • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

investigarea pieței imobiliare;

  • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (03.04.2019): 1 EURO = 4,7585 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Revoluției din 22 decembrie 1989, nr. 31, în suprafață de 404 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

632.400

Data

03.04.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autpfizat, specializarea Evaluarea

Proprietăților Imobiliare \EPI), m ru titular ANEVAR