Hotărârea nr. 205/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 220/2016 MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 178/2018 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE SAU ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL


cONSTAA/fy : ROMÂNIA

>      © JUDEȚUL CONSTANȚA

SlWÎB MUNICIPIUL CONSTANȚA


f| OÎ CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind modificarea art.l din HCL nr.220/2016, modificată prin HCL nr.178/25.04.2018, privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92531/13.05.2019 prezentată de domnul primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr.92574/13.05.2019;

Văzând prevederile HCL nr. 220/2016, modificată prin HCL nr.178/25.04.2018, privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare ă spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical, HCL nr. 371/2017 privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. b, alin. 9 și art. 115 alin. 1, lit."b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se modifică art. 1 din HCL nr. 220/2016, modificată prin HCL nr.178/25.04.2018, privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical în sensul că se înlocuiește domnul Rezeanu Romeo-Caius, în calitate sde membru titular în comisia de vânzare, cu domnul/doamna WWHU           .

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 220/2016, modificată prin HCL nr.178/25.04.2018, rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentului relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor desemnate, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilieri astfel:

pentru, împotrivă.   abțineri.

La,data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Marcela Enache