Hotărârea nr. 204/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2019HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 92600/13,05.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, referatul Direcției organizare evenimente culturale sportive și sociale înregistrat sub nr. 95259/15.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l pentru studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și comipletările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.l, art.115 alin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cheltuielile ce vor fi suportate de la bugetul local în vederea desfășurării acțiunilor de reprezentare și protocol din cadrul instituției astfel:

  • a) cheltuieli de protocol ocazionate de diverse întâlniri protocolare, vizite, delegații interne și externe desfășurate în cadrul instituției în cuantum de 90794,62 lei cu TVA ;

  • b) cheltuieli de protocol ocazionate de ședințele Consiliului local al municipiului Constanța precum și pentru festivitățile de acordare a premiilor bănești seniorilor care împlinesc 80,90,100 de ani, a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie, în cuantum de 26945 lei cu TVA;

  • c) cheltuieli pentru alte acțiuni de reprezentare și protocol în cuantum de 27260,38 lei cu TVA;

Toate cheltuielile de reprezentare și protocol menționate mai sus nu vor depăși plafonul de 145.000 de lei cu TVA.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale sportive și sociale și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, $ împotrivă,      abțineri.

La data adoptării sunt în functieJwonsilieri din 27 membri.

PREȘEDINȚI


DINȚA


CONSTANȚA

NR._


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACFjE