Hotărârea nr. 203/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 109/2019 PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI INFORMARE JURIDICĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, RESTRUCTURAREA ȘI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.109/28.03.2019 privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de ^O-OT • ZCP>;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 92616/13.05.2019,' raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 92619/13.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 1, alin (2) lit b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

Având in vedere prevederile art. 29 alin (1) lit d din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.l HCL nr.109/28.03.2019 privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța, care va avea următorul cuprins :

"Se aprobă achiziția serviciilor de asistență și reprezentare juridică în legătură, cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanță."

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.109/28.03.2019, rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic, Direcției financiare, Direcției achiziții si investiții publice, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

I

Prezenta hotărâre â fost votată de consilierii locali astfel:

pentru        împotrivă, &________abți neri

La data adoptării sunt în functie<Qr(— consilieri din 27 membri.


EDINȚĂ,


Constanța

Nr.^03, 730^2019


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACKE