Hotărârea nr. 202/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 262/36/2019 AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanta prin primar, Primarului municipiului Constanta, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanta în dosarul civil nr. 262/36/2019, aflat pe rolul Curții de Apel Constanta

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de SCh '2^

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.101289/23.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța precum și raportul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr.101171/23.05.2019;

Văzând Decizia civilă nr.1389/13.11.2018 pronunțată de către Curtea de Apel Constanta în dosarul nr.7669/118/2017, ramasă definitivă, prin care instanța a respins ca nefondat recursul formulat de municipalitate împotriva Sentinței civile nr. 153/29.06.2018, pronunțată în dosarul nr. 7669/118/2017;

Ținând cont de prevederile art.l, alin.(2), lit. b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art. 29 alin (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.21, alin.(2) și (3), art.36 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l.Se aprobă încheierea contractului de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, primarului municipiului Constanta, precum și ale Consiliului local, în dosarul civil nr. 262/36/2019, aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin aparatul propriu de specialitate să semneze contractul prevăzut în art.l.

Art.3.Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului juridic, Direcției financiare, Direcției achiziții si investiții publice precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

kG? pentru " împotrivă. _______abțineri

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din T7 membri


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENA0AE

PROPUNERE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOSARUL CIVIL NR. 262/36/2019 AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL CONSTANTA

NR.___________

I, PĂRȚILE CONTRACTANTE :

 • A) MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridică de drept public, având sediul in Constanta, bd. Tomis, nr 51, cod fiscal 4785631, legal reprezentat prin Dl. Primar Decebal Fagadau, in calitate de CLIENT, si

 • B) CABINET DE AVOCAT, reprezentat prin _______________________________, in

calitate de CONSULTANT,

Având în vedere, Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, Statutul Profesiei de Avocat, OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, prevederile art.29 alin.3 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, prevederile art 21 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală si în aplicarea HCL nr. ______precum si oferta financiara înregistrata la Primăria Municipiului Constanta sub nr.99853/22.05.2019, părțile contractante au convenit să încheie prezentul contract de asistenta si reprezentare juridica cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica acordate Clientului in litigiul ce face obiectul Dosarului nr. 262/36/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Constanta ,in conformitate cu prevederile prezentului contract. Art.2. Serviciile prestate vor include (enumerarea nefiind exhaustiva), redactarea, semnarea si susținerea in fata instanței de judecata,(inclusiv întâmpinări) cereri, concluzii/note scrise,asistenta si reprezentarea in eventuale cai de atac, redactarea semnarea si susținerea oricăror alte acte procedurale necesare soluționării definitive a litigiului.

III, PREȚUL CONTRACTULUI

Art.3. Valoarea contractului nu va depăși suma de 4.500 lei fara TVA, luând in considerare o medie de 10 ore pentru studiul situației de fapt , a înscrisurilor si a dosarelor relevante in cauza si 5 ore pentru asistenta si reprezentare la termenele de judecata. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 300 lei/ora prestație, fara TVA conform ofertei financiare, ce constituie anexa la prezentul Contract.

Art.4. Onorariul specificat in oferta financiara rămâne ferm pe toata durata derulării contractului.

Art.5. Pentru serviciile de asistenta si reprezentare juridica prestate , avocatul va emite d factura fiscala; factura fiscala va avea ca anexa un raport de activitate cu următorul conținut:

 • a) indicarea perioadei de facturare;

 • b) descrierea cronologica detaliata a serviciilor prestate de către avocatul Consultantului in interesul Clientului;

 • c) durata (in ore/fractiuni de ore) a serviciilor prestate;

Art.6.Facturile vor fi decontate de către beneficiar in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării raportului de activitate si primirii fara obiectiuni a facturii emisa conform art.5 .

Art.7. Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi etc.). Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus, menționate, orice documente sau acte solicitate.                                  ANEXA LA

IV. DURATA CONTRACTULUI


HCLM NR,Art.8. Prezentul contract intra in vigoare începând cu data semnării si înregistrării acestuia la sediul clientului.

Art.9. Prezentul contract va ramane in vigoare pana la finalizarea definitiva a litigiului Ce face obiectul dosarului nr. 262/36/2019, aflat pe rolul Curții de Apel Constanta.

V. OBLIGATIILE PĂRȚILOR

Art.10. Consultantul se obligă:

 • a)  sa presteze serviciile in perioada convenita si in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract;

 • b)  sa depună toata diligenta pentru a rezolva întocmai si la timp dosarul încredințat de Client;

 • c)  sa nu asiste, sa nu reprezinte parti cu interese contrare Clientului, in legătură cu obiectul prezentului contract;

 • d) sa nu angajeze sau sa efectueze nicio activitate in detrimentul intereselor Clientului;

 • e) sa răspundă cu promptitudine si profesionalism solicitărilor Clientului si sa acorde acestuia sprijin in soluționarea oricăror probleme care se circumscriu obiectului contractului.

Art.ll. Clientul se obligă:

 • a)  sa acorde sprijin si informațiile si documentele necesare pentru a se putea gestiona cu profesionalism dosarul încredințat Consultantului ;

 • b) sa plateasca facturile fiscale emise de consultant.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art.12. Prezentul contract este încheiat în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de avocat, republicată, și a Statutului Profesiei de Avocat.

Art.13. In asigurarea serviciilor pe care le prestează și a lucrărilor pe care le efectuează, consultantul este persoana fizică autorizată independentă și care se supune numai legilor în vigoare, statutului și regulilor deontologice care guvernează profesia de avocat.

Art.14. Clientul declară și garantează pentru acuratețea și sinceritatea informațiilor furnizate Consultantului și înțelege că toate acțiunile și demersurile întreprinse de Consultant sunt în conformitate cu aceste informații.

Art.15. Orice litigiu decurgând din redactarea, modificarea, încetarea și interpretarea prezentului Contract va fi soluționat de instanțele competente.

VII.CONFIDENTIALITATE

Art.16. Consultantul va proteja, în orice circumstanțe, drepturile și interesele Clientului și va asigura confidențialitatea și secretul profesional cu privire la activitatea Clientului și relațiile sale de afaceri. Aceste obligații incumba colaboratorilor' și asistenților care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetului Consultantului.

Art.17. Clientul declară și garantează că va păstra confidențialitatea în legătura cu onorariile și, în general, în legătură cu toate serviciile prestate.

Art.18. Toate opiniile legale și rapoartele, precum și orice alte documente scrise emise de Consultant sunt destinate în exclusivitate rezolvării problemelor juridice ale Clientului și nu vor fi întrebuințate de către Client în nici un alt scop și nici nu vor fi dezvăluite terților decât cu acordul scris al Consultantului.                  ---------------------------

ANEXA LA

HCLM NR.J^CU?      >

VIII, ÎNCETAREA si REZILIEREA CONTRACTULUI      ----------------

Art.19. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/uneî tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în următoarele cazuri:

 • - prin acordul comun al părților;

 • - se constata dizolvat cabinetul de avocat-consultant;

 • - la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

Art.20. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea acestuia si de a pretinde plata de daune interese. înainte de reziliere, se va transmie o notificare in scris, prin care se va solicita remedierea situației, in termen de maxim 15 zile de la comunicarea acesteia sau in orice alt termen dovedit necesar si util, pentru ca remedierea sa fie cu adevarat posibila. Masurile luate in scopul remedierii vor fi comunicate in termen de 5 zile de la luarea acestora. Rezultatul remedierii va fi comunicat intr-un termen ce nu va depăși 3 zile de la luarea la cunoștința a acestuia. In cazul in care remedierea nu s-a concretizat, in sensul neremedierii obligațiilor încălcate, chiar daca s-au luat toate masurile necesare, autoritatea contractanta poate decide rezilierea contractului. Rezilierea contractului va fi comunicata printr-o notificare scrisa.

IX, MODALITĂȚI DE LUCRU

Art.21. Toate comunicările între Consultant si Client se vor efectua in scris ,prin mijloace care asigura transmiterea si confirmarea primirii informațiilor si/sau telefonic sau prin întâlniri de lucru la sediul Clientului sau Consultantului.

Art.22. Consultantul va informa Clientul in permanenta si cu promptitudine, in legătură cu toate activitatile si operațiunile întreprinse in acordarea asistentei juridice.

Art.23. Clientul se obliga sa informeze Consultantul in legătură, cu orice operațiune, activitate sau situație cu implicații juridice in timp util, in asa fel incat Consultantul sa poata studia problematica si exprima opinia legala.

X, AMENDAMENTE

Art.24. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art.25. Părțile contractante au dreptul, pe perioada de execuție a contractului, de â conveni modificarea contractului, printr-un act adițional, în termenii și condițiile prevăzute prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creșterea prețului contractului și nu poate fi realizată după expirarea termenului contractului.

Art.26. Actele adiționale intră în vigoare la data semnării si înregistrării acestora la sediul clientului.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.27. In cazul in care, din vina sa exclusiva, consultantul nu reușește sa-si execute obligațiile asumate prin contract, atunci clientul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalitati 0,03% pe zi de întârziere din valoarea prestației neefectuate, fara TVA începând cu prima zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor.

Art.28. Neplata de către client, in termen de 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei convenite, a facturilor emise si insusite de acesta, va conduce la calcularea de penalitati de 0,03% pe zi de întârziere din valoarea neachitata, fara TVA, cu excepția situației in care Achizitorul face dovada faptului ca fondurile nu au fost virate in termen, Achizitorul fiind exonerat de răspunderea plătii acestor penalitati.

Art.29. Documentele contractului sunt:HCL nr.___,oferta financiara nr.__

Art.30. Prezentul contract constituie întreaga înțelegere între Părți în legătură cu clauzele pe care le cuprinde. Prezentul Contract invalidează orice aranjamente scrise sau orale în legătură cu obiectul său.

Art.31. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract a fost redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CLIENT_______________________________________________CONSULTANT,

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA LA

HCLMNR.^0^


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCE