Hotărârea nr. 201/2019

HOTARARE DE CONSILU PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL BATUMI, REPUBLICA AUTONOMĂ ADJARA DIN GEORGIA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea înțelegerii de cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub numărul 90962/09,05.2019, a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 90971/09.05.2019;

Având în vedere adresa nr. 122051/26.10.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și adresa nr. H 2-2/2684/25.10.2018 a Ministerului Afacerilor Externe;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul (7), litera a și art. 115, alin (1), litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înțelegerea de cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația publică locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /& pentru, ’—~   împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din TJ membri.

PREȘEDINWȘEDJNȚÂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR.

c J ROMANIA


Anexă la hotărârea

nr,£&/..£$9


1 JUDEȚUL CONSTANȚA

1 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE

între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și

Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia

Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia, denumite în continuare Părți,

Având în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din cele două unități administrativ-teritoriale și comunitățile pe care le reprezintă, r bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Convinse fiind de necesitatea deschiderii de noi posibilități pentru raporturile de colaborare, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părțile vor sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale în următoarele domenii: schimburi comerciale, turism (schimbul de experiență, planificarea și organizarea de evenimente turistice comune, promovarea potențialului turistic al Părților), educație, cultură, sport (schimbul de experiență, organizarea de evenimente culturale și sportive, sprijinirea oportunităților de stagii, etc.), transport (schimb de experiență între Părți în domeniul transportului maritim și al celui aerian), potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Georgia.

Părțile vor analiza posibilitățile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică și socială în domeniile menționate în înțelegere, în beneficiul celor două comunități, inclusiv proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene.

ARTICOLUL 3

Părțile își exprimă voința de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă și, în acest scop, vor ' crea persoanelor fizice care își desfășoară activitatea, respectiv persoanelor juridice care funcționează legal în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub jurisdicția lor, condiții favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial.

Părțile vor acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile mici și mijlocii și vor sprijini participarea acestora la târgurile și expozițiile organizate în cele două state. De asemenea, pot conveni acțiuni de cooperare și schimburi de experiență cu autorități locale din alte state în cadrul legal stabilit de legislațiile statelor lor.

ARTICOLUL 4

Părțile consideră că vizitele reciproce între reprezentanții celor două orașe în domeniile .administrării urbane se dovedesc a fi reciproc benefice pentru cunoașterea modului de organizare și administrare locală. De asemenea, vor fi efectuate schimburi de experiență, sub forma misiunilor de expertizare și de stagiu în sectoare specifice activităților desfășurate de către autoritățile administrației publice locale: apă-canal, salubrizare, transport în comun, circulație rutieră.

Părțile vor dezvolta cooperarea în domeniul protecției mediului înconjurător, prin elaborarea și aplicarea unor strategii de prevenire și combatere a cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic din orașele lor.

ARTICOLUL 6

Părțile și operatorii din industria turismului vor organiza vizite reciproce ale oamenilor de afaceri și ale companiilor care desfășoară activități economice în domeniul turismului, în vederea analizării posibilităților de valorificare a potențialului turistic local și a creșterii fluxului de turiști în cele două orașe și în zonele adiacente.

ARTICOLUL 7

Părțile, în limita posibilităților lor economice, vor intensifica schimburile culturale și sportive, facilitând în acest scop colaborarea între asociații, ansambluri artistice, instituții publice și organizații culturale și sportive locale.

Părțile vor facilita schimburile directe de sportivi și specialiști în domeniul sportului, care vor acționa la cluburile sportive interesate.

ARTICOLUL 8

Părțile vor analiza oportunitățile de promovare a unor proiecte locale cu potențial economic și social în cadrul unor festivaluri, expoziții, târguri și saloane internaționale.

Totodată, autoritățile locale doresc dezvoltarea unei colaborări pentru punerea în valoare a patrimoniului etnografic specific celor două comunități.

ANEXA LA OA4NR.£_Q,ț Z^i

Părțile vor sprijini realizarea unor schimburi de experiență între cadrele sanitare din instituțiile medicale locale în scopul analizării posibilităților de rezolvare a unor probleme care pun în pericol sănătatea publică.

ARTICOLUL 10

Autoritățile administrației publice locale vor sprijini realizarea unor schimburi de experiență între cadrele didactice și elevii din unitățile de învățământ din comunitățile lor.

ARTICOLUL 11

Autoritățile rlocale vor efectua schimburi de experiență cu privire la problemele care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și modalitățile cele mai potrivite pentru soluționarea acestora.

Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din Municipiul Constanța și din Orașul Batumi, pentru crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarul municipiului Constanța, respectiv primarul orașului Batumi, sau de către alți reprezentanți desemnați de către aceștia, vor avea loc periodic în mod alternativ în municipiul Constanța și în orașul Batumi, în scopul efectuării bilanțului cooperării și stabilirii modalităților de colaborare în viitor.

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestei înțelegeri de Cooperare.

Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele Părți.

ARTICOLUL 13

Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

ARTICOLUL 14

Prezenta înțelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al celor două Părți. Modificările și completările vor produce efecte de la data semnării.

încetarea prezentei înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

ANEXA LA hclmnr.JPoj /XjOQ

Fiecare Parte poate denunța înțelegerea de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Semnată la ..............., la data de ..............., în două exemplare originale, fiecare

exemplar în limbile română, georgiană și engleză, toate textele fiind egal autentice, în caz de diferențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Municipiul Constanța, Județul Constanța din România

Primar Decebal Făgădău


Pentru

Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia

Primar

Lasha Komakhidze

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE