Hotărârea nr. 200/2019

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI SOCIAL PENTRU PERSOANELE VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE „CENTRUL DE GĂZDUIRE SFÂNTA SOFIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA


CONSTANT^
HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de S 0 aot <5

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 90865/09.05.2019;

Văzând referatul nr.26467/09.05.2019 al Direcției Sprijin Comunitar privind necesitatea înființării serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrului de găzduire Sfânta Sofia" în subordinea Direcției generale de asistență socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților.cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Anexei 3 din Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ale H.G. nr.365/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, precum și ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanta 2018-2023, aprobată prin HCL nr. 230/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța - Direcția Sprijin Comunitar (cod serviciu social 8790CR-VD-III),

Art.2. Locația serviciului va fi păstrată secretă pentru publicul larg.

Art.3. Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța de a încheia convenții de colaborare, protocoale de colaborare și contracte de voluntariat cu scopul de a sprijini acordarea serviciilor sociale din cadrul "Centrului de găzduire Sfânta Sofia", pe toată perioada în care acestea își desfășoară activitatea.

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. De la bugetul local se asigură fonduri pentru:

 • a) reparații și dotări ale spațiului în care va funcționa serviciul social, pentru a asigura funcționarea acestuia la standardele minime de calitate impuse de prevederile legale în vigoare;

 • b) cheltuieli cu bunuri și servicii necesare funcționării în condiții optime a centrului.

Art.6. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,     împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

consilieri din 27 membri.PREȘEDINTE SEDI


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța Nr.ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA

LA H.C.L. NR.<^O(i

REGULAMENT

de organizare și funcționare al serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" cod 8790CR-VD-III

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" aprobat prin aceeași hotărâre a consiliului local prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere și serviciile oferite.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații care au atribuții delegate pentru acest serviciu social, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor și pentru reprezentanții legali/convenționali.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" cod serviciu social 8790CR-VD-III, este înființat și administrat de furnizorul Direcția generală de asistență socială Constanța, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 004176, CUI 35804563.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" este de a furniza gratuit persoanelor victime ale violenței domestice cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru o viață independentă.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 3 din Ordinul nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice

 • (3) Serviciul social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" este un serviciu social fără personalitate juridică, înființat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța și funcționează în cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța - Direcția Sprijin Comunitar

  ANEXA LA

  HCLM NR.      /țȘQlS


ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" sunt următoarele:

 • a) promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente;

 • b) abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice;

 • c) creșterea gradului de dezvoltare personală ;

 • d) acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenței domestice;

 • e) asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața privată a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitatea umană în toate activitățile adăpostului;

 • f) cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții personalizate și coerente.

 • g)  locuința protejată pentru victimele violenței domestice promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc și derularea activităților.

 • h) furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură intervenția unitară, integrată și în rețea.

ART. 6

ANEXA LA

HCLM NR.2££L


Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" sunt:

 • a) adulți victime ale violenței domestice, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța;

 • b) cupluri părinte/reprezentant legal - copil, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța.

 • (2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare: cerere de admitere, acte de identitate și stare civilă, certificat medico-legal (dacă e cazul), orice act care atestă faptul ca persoana care solicită servicii a fost supusă unei forme de violență în familie, acord de prelucrare a datelor beneficiarului. în cazul în care persoana care a solicitat intrarea în adăpost nu are acte de identitate, identificarea se va realiza de către Direcția generală poliția locală Constanța.

 • b) criterii de eligibilitate: beneficiarul trebuie să aibă capacitate de autoîngrijire, să nu fie consumator de băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante și să fie apt din punct de vedere medical de a sta în colectivitate și să nu necesite supraveghere medicală permanentă. în acest sens, va prezenta adeverință eliberată de medicul de familie în maxim 5 zile de la intrarea în centru.

 • c) beneficiarii vor fi cazați în centru pe durată determinată de timp de până la 1 an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. La cererea beneficiarului și cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit, după caz.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) încetarea frecventării locuinței protejate de către beneficiar, prin proprie voință;

 • b) internarea în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • c) transferul la o instituție specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependență etc.;

 • d) forța majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a locuinței protejate etc.);

 • e) decesul beneficiarului;

 • f) nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar sau comportament inadecvat ce contravine Regulamentului de organizare și funcționare.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • c) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;________

 • d) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate înH^entrtrl~cte yaztfcrire”-^ Sfânta Sofia" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să prezinte periodic adeverință eliberată de medicul de familie, din care să reiasă faptul că este apt de a sta în colectivitate;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. La cererea beneficiarului și cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit, după caz;

 • 3. asigurarea condițiilor pentru igienă corporală (fiecare camera are grup sanitar);

 • 4. asigurarea condițiilor necesare pentru prepararea hranei și servirea meselor

 • 5. paza și securitatea beneficiarilor;

 • 6. asigurarea unor echipamente de cazarmament adecvate;

 • 7. informare și consiliere socială, reluarea contactelor sociale;

 • 8. educație extracurriculară privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație civică, educație sexuală;

 • 9.   consiliere/orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

 • 10. facilitarea accesului la servicii medicale;

 • 11. suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;

 • 12. alte activități care contribuie la reinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor;

 • 13. consiliere psihologică și juridică, dacă este cazul;

  ANEXA LA

  HCLM NR.


 • 14. consiliere socială.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. distribuirea de materiale informative sau pe suport electronic (postări pe site-ul Direcției generale de asistență socială Constanța) care să cuprindă: o descriere a a centrului și a serviciilor oferite;

 • 2. campanii de informare pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. informare și consiliere privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrarii sociale și inserției/reinserției familiale;

 • 2. elaborarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor, iar personalul centrului informează beneficiarii cu privirile la drepturile înscrise în Cartă.

 • d)  de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. administrarea bunurilor și materialelor din cadrul centrului;

 • 2. întocmirea referatelor privind necesitatea achiziționării de bunuri și servicii pentru buna desfășurarea a activităților din cadrul centrului;

 • 3.  DGAS Constanța respectă prevederile legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate centrului și deține documentele financiar-contabile, precum și rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex.: Curtea de Conturi, Inspecția Muncii, Inspecția Socială, etc.)

ART. 8

Management și resurse umane

ANEXA LA

HCLM NR.<2££>_


Coordonarea și desfășurarea activităților specifice centrului se va asigura de către personal din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța prin completarea fișelor de post cu noile atribuții.

Pentru realizarea activităților de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, DGAS poate încheia convenții de parteneriat cu instituții/organizații care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii/contracte de voluntariat cu diverși specialiști.

ART. 9

Finanțarea serviciului social

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, acest serviciu social are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului Constanța;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_________pentru,_________împotrivă,_________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție_________consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


MARCELA


Constanța

Nr.