Hotărârea nr. 20/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219988/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TURDA NR. 6, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75,75 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE TĂNĂSIE LIDIAH OTĂRÂRE


privind aprobarea raportului de evaluare nr.219988/18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Turda nr.6, în suprafață de 75,75 mp, în vederea vânzării directe către Tănăsie Lidia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.8077/15,01.2019, raportul Comisiei'de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.8082/15.01.2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin.lA2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.344/27.09.2018 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Turda nr.6, în suprafață de 75,75 mp,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

-HCL nr.281/25.08.2017, anexa nr.12, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța,

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.39590/09.03.2018 depusă de doamna Tănăsie

Lidia,


în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr,215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H OTARAȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.219988/18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 31.701,375 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 75,75 mp, situat în municipiul Constanța, str. Turda nr.6, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr,4635/06.12.2018, în vederea vânzării directe către Tănăsie Lidia.

Raportul de evaluare nr.219988/18.12.2018 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile H.C.L, nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, în termen de 30 de zile calendaristice de Ia data comunicării aprobării de către consiliul local a prezentei hotărâri și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, doamnei Tănăsie Lidia (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

renta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, ____împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MAR^LAEl^HE

CONSTANȚA

Nr, ăO

ii


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L Constanța

^Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, finanțarea afacerilor


[E


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: ^1-1-3/1-792/^003. Cori R 15489305
ANEXA LA

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C1215T1 ISO 9D0Î


,, MANAGEMENT CONSULTING' SOLUTIONS S.R.L

“ CONSTANTA

| .dTRARE

I ieșiră ■

lAnAQ'.LlL.aa-Ll.'!


A              ’T'pREȘEDINTEȘEDiNȚĂ,

ivMr Vivl <px(


DE


EVALUARETeren intravilan str. Turda, nr. 6, zona Faleză Nord, oraș Constanta

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache


9

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI SERVICIUL CONTRACTE

DECEMBRIE 2018

ANEXA LA

hclmnr.--2<? /Oo/'ij

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Faleză Nord, str. Turda nr. 6, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

  • ■  Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren din măsurători: 381,00 mp;

  • ■  Suprafață teren din acte: 305,25 mp

  • ■  Suprafață teren diferență din măsurători: 75,75 mp;

  • ■  Coeficient utilizare teren aprobat: 1;

  • ■  Procent ocupare teren aprobat: 35%;

  • ■  Regim de înălțime: maxim P+2

  • ■  Acces: str. Turda.

  • ■  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Faleză Nord, str. Turda, nr. 6.

Destinația (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr.4635/06.12.2018 este de „locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea profesiunilor liberale (arhitectură, avocatură, medicină, etc) în limita a maxim 25% din suprafața construită”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 75,75 mp, situat în Str. Turda, nr,6.

Data evaluării: 18 Decembrie 2018.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu

-4-

mi          mal

HCLM NR. c2Î / ă£l'


construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

- Suprafață'

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

Nr.

Denumire

Destinație/reglementare urbanistică

teren

crt.

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Turda, nr. 6, oraș Constanta, jud.

Constanta

Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/gararc, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri ’ pentru exercitarea profesiunilor liberalețarbitectură, avocatură, medicină, etc) în limita a maxim 25% din suprafața construită

75,75

418,50

147.569,90

31.701,375

450,00

158.677,31

34.087,50

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, zona Faleză Nord, str. Turda, nr. 6, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

Str. Turda, nr. 6, zona Faleză Nord este:

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglcmcntare urbanistică

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Turda, nr, 6, oraș Constanta, jud. Constanta

Locuințe individuale.cu maxim P+2 niveluri ‘ în regim dc construire înșiruit, cuplat sau izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/gararc, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru       exercitarea       profesiunilor

liberalcțarhitectură, avocatură, medicină, etc) în limita a maxim 25% din suprafața construită

75,75

418,50

147.569,90

31.701,375

31.701,375EURO echivalentul a 147.569,90RON


fără TVA

1 EURO 4,6550 RON 18.12.2018


ANEXA LA
HCLMNR.     Z.4WC?

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator

dr. ing. Dragoș Mihai IPATE '


-6-