Hotărârea nr. 2/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2018


constant., românia£ JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 5441/10.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr. 361 /10.01.2019;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe caile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) , art. 48 alin. (1) și art. 49 din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) și art. 115 alin.(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 -Se aprobă rectificarea bugetului de venituri-'și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2018 si a listei de investiții proprii conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: //</ pentru, împotrivă, G abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

STR.INDUSTRIALA NR.8

CU11883902

Anexa nr.1             Ă/jL,

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018          £2/ ^3'

                                                                                                           mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent (N)

%

Prevederi an N+1

Prevederi an N+2

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

70065

73333

104,66

69160

69710

98,71

100,80

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

69909

73177

104,67

69000

69550

98,70

100,80

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

40000

42890

107,23

40500

41000

101,25

101,23

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

5950

6710

112,77

5950

5950

100,00

100,00

2

Venituri financiare

5

156

156

100,00

160

160

102,56

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

67156

69786

103,92

68010

68510

101,27

100,74

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

67146

69776

103,92

68000

68500

101,27

100,74

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

30607

30607

100,00

31000

31500

101,28

101,61

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1045

1045

100,00

1200

1300

114,83

108,33

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

34466

37096

107,63

36000

36500

104,45

101,39

CO

Cheltuieli de naturâ salarială(Rd.13+Rd.14)

12

32700

35330

108,04

34000

34500

103,98

101,47

C1

ch. cu salariile

13

30150

32380

107,40

31000

31500

102,82

101,61

C2

bonusuri

14

2550

2950

115,69

3000

3500

117,65

116,67

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

— .

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N) .

Propuneri rectificare an curent (N)

%

Prevederi an N+1

Prevederi an N+2

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

6

9

10

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

956

956

100,00

1000

1200

104,60

120,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

1S

8T0

810

100,00

1000

1200

123,46

120,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1028

1028

100,00

1100

1300

107,00

118,18

2

Cheltuieli financiare

20

10

10

100,00

10

10

100

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2909

3547

121,93

1150

1200

39,53

104,35

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

2909

3547

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

ANEXALA

hclm nr. P _    )

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent

(N)

%

Prevederi an N+1

Prevederi an N+2

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent (N)

%

Prevederi an N+1

Prevederi an N+2

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1803

471

26,1231

1000

1000

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1803

471

26,1231

300

300

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

680

680

680

700

690

102,94

98,57

2

Nr.mediu de salariati total

49

670

670

670

710

700

105,97

98,59

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4017

4394

109

3991

4107

99,34

102,92

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3750

4027

107,40

3638

3750

97,03

103,06

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

104

109

104,67

97

99

93,14

102,24

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

866

866

100,00

800

810

92,38

101,25

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

958

952

99,29

983

983

102,60

99,94

9

Plăți restante

56

20000

20000

100,00

16000

11000

80

68,75

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent

(N)

%

Prevederi an N+1

Prevederi an N+2

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

101

Creanțe restante

57

1000

1000

100,00

1000

1000

100

100,00


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

STR.INDUSTRIALA NR.8

Anexa nrJ <-A-


CU11883902

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mll lei

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (N-1J2017

An curent (N-1)2018

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat fa

30.09.2018

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

conform HG/Ordin comun HOL 34/15.02.2018

conform Hotararil C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

Ga

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

îl

12

12

14

I.

VENITURI TOTALE (Rd-2+Rd.22+Rd.28)

1

62722

62722

65534

70065

70065

62421

73333

111,90

104,66

17625

17624

17527

20557

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din caro:

2

62538

62538

65380

69909

69909

62269

73177

111,93

104,67

17586

17586

17487

20518

a)

din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

26600

26600

25868

29806

29806

23373

29806

115,22

100,00

7451

7451

7452

7452

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

24500

24500

24716

28656

26656

22306

26656

115,94

100,00

7164

7164

7164

7164

a3)

din redevențe și chirii

6

1000

1000

1014

1000

1000

897

1000

98,62

100,00

250

250

250

250

a4)

alte venituri

7

1100

1100

138

150

150

170

150

108,70

100,00

37

37

38

38

b)

din vânzarea mărfurilor

8

10

10

41

40

40

92

40

97,56

100,00

10

10

10

10

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd,11), din care:

9

35128

35128

33886

39563

39563

33300

42752

126,16

108,06

10000

10000

9900

12852

Subventli+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.11)

9a

40700

40700

39228

45950

45950

38667

49600

126,44

107,94

11615

11615

11496

14874

c1

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

29328

29328

28119

33613

33613

28252

36042

128,18

107,23

8500

8500

8400

10642

TVA aferenta subvenției

10a

5572

5572

5343

6387

6387

5367

6848

128,17

107,22

1615

1615

1596

2022

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

5800

5800

5767

5950

5950

5048

6710

116,35

112,77

1500

1500

1500

2210

d)

din producția de Imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

800

800

242

500

500

157

500

206,61

100,00

125

125

125

125

H)

din amenzi șl penalități

15

500

500

49

50

50

42

50

102,04

100,00

12

12

13

13

f2)

din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.174-Rd.18), din caro:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

ra)

din subvenții pentru Investiții

19

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

300

300

193

250

256

ns

256

129,53

106,00

65

65

60

60

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (N-1)2017

An curent (N-T) 2018

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2018

conform HG/Ordln comun

conform Hotararil CA

conform

HG/Ordln comun HCL 34/15.02,2018

conform Hotararil CA

Trlml

Trimfl

Trlm IU

Trlm IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

B

9=&5x100

10*8/6x100

11

12

12

14

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd^7), din caro:

22

200

200

154

156

156

132

156

101,30

100,00

39

38

40

39

din Imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

din dobânzi

26

2UU

SUD

1

6

~B

IU

6

“600,00“

100,00

2

-----1------

----2----

------1------

e)

alte venituri financiare

27

150

150

122

150

100,00

37

37

38

38

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

58171

58171

61091

67156

67156

52491

69786

114,23

103,92

16756

16757

16866

19407

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79*Rd.86+Rd.120)l din

caro:

30

58051

58051

61065

67146

67146

52490

69776

114,27

103,92

16754

16754

16864

19404

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din caro:

31

25353

25353

23573

30607

30607

18487

30607

129,84

100,00

7622

7621

7728

7636

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

19340

19340

16799

23305

23305

14992

23305

138,73

100,00

5801

5801

5902

5801

aj

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

18500

18500

16107

22500

22500

14472

22500

139,69

100,00

5600

5600

5700

5600

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3500

3500

2300

3200

3200

2195

3200

139,13

100,00

800

800

800

800

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

12500

12500

12213

16500

16500

11047

16500

135,10

100,00

4125

4125

4125

4125

c)

cheltuieli privind materialele dB natura obiectelor de Inventar

37

130

130

86

100

100

143

200

232,56

200,00

25

25

25

125

d)

cheltuieli privind energia șl apa

36

700

700

605

700

700

377

600

99,17

85,71

175

175

175

75

°L

cheltuieli privind mărfurile

39

10

10

1

5

5

0

5

500,00

100,00

1

1

2

1

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1301

1301

844

1300

1300

675

1300

154,03

100,00

322

322

323

333

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

41

250

250

11

160

160

68

160

1.454,55

100,00

40

40

40

40

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

100

100

77

90

90

16

90

116,88

100,00

22

22

23

23

b1)

- către operatori cu capital Integral/majoritar de £țâi

43

100

100

77

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

90

90

16

90

100,00

22

22

23

23

C)

primo de asigurare

45

951

951

756

1050

1050

591

1050

138,89

100,00

260

260

260

270

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

4712

4712

5930

6002

6002

2820

6002

101,21

100,00

1499

1498

1503

1502

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

100

100

158

160

160

132

160

101,27

100,00

40

40

40

40

b1)

cheltuieli privind consultanța Juridică

49

50

50

76

100

100

72

130

171,05

130,00

25

25

25

55

INDICATORI

Nr, rd.

An precedent (N-1)2017

An curent (N-1)2018

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2018

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA.

conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018

conform Hota rarii CA.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

s

6

6a

7

&

3=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

c)

cheltuieli de protocol, reclama șl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

40

40

44

50

50

12

50

113,64

100,00

13

13

12

12

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

10

7

10

10

8

10

142,86

100,00

3

3

2

2

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli da reclamă $1 publicitate, din care:

53

30

30

37

40

40

4

40

108,11

100,00

10

10

10

10

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

10

10

10

0

0

0

0

0,00

0

0

0

d1)

ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, Invatamant, social si sport, din care:

59

d3)

• pentru cluburile sportive

60

10

10

10

0

0

0

0

0,00

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

21

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

2

2

1

2

2

0

2

200,00

100,00

1

0

1

0

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

90

90

72

100

100

67

100

138,89

100,00

25

25

25

25

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

45

45

41

75

75

55

75

182,93

100,00

22

22

16

15

-interna

65

35

35

31

50

50

41

50

161,29

100,00

15

15

10

10

-externa

66

10

10

10

25

25

14

25

250,00

100,0o

7

7

--

5

9)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

90

90

57

70

70

36

70

122,81

100,00

18

18

17

17

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

80

80

58

70

70

37

70

120,69

100,00

17

17

18

18

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de torțl, din care:

69

4200

4200

5368

5400

5400

2536

5400

100,60

100,00

1350

1350

1350

1350

H)

cheltuieli de asigurare șl pază

70

1500

1500

1198

1400

1400

656

1400

116,86

100,00

350

350

350

350

I2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

71

80

80

91

100

100

73

100

109,89

100,00

25

25

25

25

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

70

70

55

90

90

84

90

163,64

100,00

22

22

23

23

M)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:

73

0

0

0

120

120

-aferente bunutâor de natura domeniului public

74

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (N-1)2017

An curent (N-1)2018

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2018

conform HG/Ordln comun

conform Hotărârii CA

conform HG/Ordln comun HCL 34/15.02.2018

conform Hotărârii CA

Triml

Trimll

Trlm iii

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

Ga

7

e

9=8/3x100

10=8/0x100

11

12

12

14

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

4

4

1

4

100,00

1

1

1

1

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

77

2

2

0

2

100,00

1

0

1

0

JL

alte cheltuieli

78

100

100

162

150

150

0

150

92,59

100,00

35

35

40

40

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsă minte asimilate (Rd.80*Rd.81+Rd.82+Rd.fl3+Rd.84+Rd.85), din care:

79

649

649

6288

1045

1045

6365

1045

16,62

100,00

258

258

264

265

a)

ch. cu taxa ptactlvitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

164

164

92

180

180

0

180

195,65

100,00

45

45

45

45

d)

ch. cu taxa da autorizare

83

25

25

22

50

50

8

50

227,27

100,00

12

12

13

13

a)

ch. cu taxa de mediu

84

40

40

90

85

85

44

85

94,44

100,00

21

21

21

22

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

420

420

6084

730

730

6313

730

12,00

100,00

180

180

185

185

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

30949

30949

30035

34466

34466

27141

37096

123,51

107,63

8617

8618

8615

11246

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

25400

25400

24479

32700

32700

26155

35330

144,33

108,04

8176

8176

8174

10804

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.9Q+Rd.91), din caro:

88

23000

23000

22313

30150

30150

24279

32380

145,12

107,40

7538

7538

7537

9767

a) salarii de bază

89

23000

23000

22313

30150

30150

24279

32380

145,12

107,40

7538

7538

7537

9767

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM1

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

2400

2400

2166

2550

2550

1876

2950

136,20

115,69

638

638

637

1037

a) ch

227»

corni

eltulell sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 015 privind Codul fiscal*), cu modificările șl listările ulterioare, din care:

93

400

400

484

400

400

365

800

165,29

200,00

100

100

100

500

-tichBte de creșă, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;

94

• tlchete cadou pentru cheltuieli socialo potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tlchete de masă;

98

2000

2000

1682

2150

2150

1511

2150

127,82

100,00

538

538

537

537

cl vouchere de vacantă:

97

d) ch. privind participarea salariațllor la profitul obtlnut Tn anul precedent

98

el alte cheltuieli conform CCM.

99

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (N-1J2017

An curent (N-1J2018

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2018

conform HG/Ordin comun

conform Hota rarii

C.A.

conform HG/Ordln comun HCL 34/15.02.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=815x100

10=816x100

11

12

12

14

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.'101+Rd.102+Rd.103)l din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu ptețlle compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii sl comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

230

230

283

956

956

438

956

337,81

100,00

239

239

239

239

a) pentru dlrectori/dlrectorat,dln care:

105

130

130

186

746

746

338

746

401,08

100,00

186

186

187

187

-componenta fixă

106

•componenta variabilă

107

210

210

b) pentru consiliul de admlnistrațle/consillul de supraveghere, din care:

108

100

100

97

210

210

100

210

216,49

100,00

53

53

52

52

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA șl cenzori

111

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

5319

5319

5273

810

810

548

810

15,36

100,00

202

203

202

203

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din cam

114

1100

1100

1169

1028

1028

497

1028

87,94

100,00

257

257

257

257

a)

cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.116+Rd.117), din care:

115

700

700

696

500

500

335

500

71,84

100,00

125

125

125

125

- către bugetul general consolidat

116

700

700

696

500

500

335

500

71,84

100,00

125

125

125

125

- către alțl creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alto cheltuieli

120

10

10

10

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporalo șl necorporale

121

360

360

435

500

500

162

500

114,94

100,00

125

125

125

125

f)

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.123-Rd.126J, din care:

122

30

30

28

28

28

0

28

100,00

100,00

7

7

7

7

fi) |cheltulell privind ajustările șl provizioanele

123

30

30

28

28

28

0

28

100,00

100,00

7

7

7

7

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (N-1J2017

An curent (N-1J2018

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2018

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

C.A,

conform

HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018

conform Hotararil CA

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

a

9=8/5x100

10=8/6x100

ii

12

12

14

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatllor

124

11.2)

- provizioane In legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O). din care:

127

- din participarea salariațllor ta profit

128

- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd,138), dîn

care:

131

120

120

26

10

10

1

10

38,46

100,00

2

3

2

3

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd,134), din căra:

132

120

120

26

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

120

120

26

b)

cheltuieli din diferențe de cuib valutar (Rd.136+Rd.137). din care:

135

0

M)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

A

alte cheltuieli financiaro

138

10

10

1

10

100,00

2

3

2

3

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

4551

4551

4443

2909

2909

9930

3547

79,83

121,93

869

867

661

1150

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

62538

62538

65380

69909

69909

62289

73177

111,93

104,67

17586

17586

17487

19968

a)

• venituri din subvenții ?l transferuri

145

35128

35128

33886

39563

39563

33300

42752

126,16

108,06

10000

10000

9900

12381

b)

-alte venituri care nu se Iau In calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de naturii salarialâ (Rd.87), din care M)

147

25400

25400

24479

32700

32700

26155

35330

144,33

108,04

8176

8176

8174

10804

a>

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

23000

23000

22313

30150

30150

24279

3238D

145,12

107,40

7538

7538

7537

9767

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

770

710

770

680

SS©

690

680

95,77

100,00

710

700

090

680

ANEXA LA

hclmnr-2

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (N-1J2017

An curent (N-1)2018

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la 30.09.2018

conform HG/Ordin comun

conform Hotararil CA

conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim 11

Trim m

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

Ga

7

B

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

5

Nr.modlu do salariat!

153

720

720

684

070

670

687

670

S73§

560:60

705

■ 605-

—650"“

67o

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanfi) determinat pe baza cheltuielilor de naturfl salarială ((rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153J/12MOOO

154

2940

2940

2982

4017

4017

3173

4394

147,34

109,38

966

976

1002

1351

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanfl) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

7

a)

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

86858

86858

95585

104342

104342

90668

109219

114,26

104,67

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnlte/persoanS) W=QPF/Rd.153

158

790

790

846

866

866

0

866

102,33

100,00

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii In unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

569000

569000

578616

580000

580000

580000

100,24

100,00

- preț mediu (p)

161

-valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

0

0

0

- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0

0

0

0

0

0

0

8

Plăți restante

164

20000

20000

20000

20000

20000

0

20000

100,00

100,00

5000

5000

5000

5000

9

Creanțe restante, din care:

165

1000

1000

1000

1000

1000

0

1000

100,00

100,00

250

250

250

250

- de la operatori cu capital Integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de Ja bugetul local

169

- de la alte entitatl

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat

171

*) In limita prevăzuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

•*) Se vor evidenția distinct sumele care nu se Iau în calcul fa determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

55.224

54.983

100

62.722

65.534

104

1

Venituri din exploatare

54.774

54.799

100

62.522

65.380

105

2.

Venituri financiare

450

184

41

200

154

77

3.

Venituri extraordinare

Gradul de realizare a veniturilor totale


Anexa nr.3                    ^-^3


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

7) fyou OiU'JT) 'fapCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACțJE


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


Anexa nr. 4 HQ.U, aJo-dS

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

824

42

471

1000

1000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

160

145

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

-(denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

984

187

471

1000

1000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCE=LA ^NApHE


Anexa nr. 5            £ L_'


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Sk J 2-01 0


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

An curent (N)

An N+1

An N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

Pct

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șl reducere a plăților restante

4392

20000

3547

20000

1150

16000

1200

11000

1

Încasare sume restante Casa de Pensii

X

X

2

Majorarea tarifului social

X

X

Reducerea dobânzilor sl penalităților

X

X

Pct II

TOTAL Pct. I

X

X

3547

20000

1150

16000

1200

11000

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

1

Creșterea prețului la combustibil si piese

X

X

2

Creșterea prețului la utilitatl

X

X

-

Respectarea prevederilor contractului colectiv

X

X

Pct III

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II

3547

20000

1150

16000

1200

11000ANEXA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

STR.1NDUSTRIALA

NR.8

LISTA

cu privire la modificarea Anexei nr.4 la bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.T.C. Constanta aprobat prin H.C.L. nr.34/15.02.2018 , obiectivele de investiții propuse a se achiziționa in anul 2018 din surse proprii

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Cantitate (bucăți)

Valoare estimata aprobata cf.HCL 34/15.02.2018 sl cf. HCL 382/31.10.2018 (lei)

Valoare estimata Propusa rectificare BVC

0

1

2

3

3

1

încărcător frontal cu cupa

1

68. 000

68. 000

2

Autovehicul tractare cu posibilități tehnice de suspendare a axei directoare a autovehiculului tractat

1

eliminata

eliminata

2

Dispozitiv electric pornire autobuze

1

3.999

3.999

3

Motostivuitor 3,5 t

1

92. 000

92. 000

4

Sistem acces cu cartela

1

90. 000

90. 000

5

Statie automata de spalat autobuze

1

455.000

eliminata

6

Instalație cu perdea de aer pentru rampa CIZ

2

50. 000

eliminata

7

Instalație de evacuare a gazelor de eșapament

1

28. 500

28. 500

8

Trusa de reparat mecanisme franare pe disc

1

5. 000

5. 000

9

Server

2

24 .000

24 .000

10

Router Gateway

1

4. 500

4. 500

11

Swltch Gigabit

4

14 .000

14 .000

12

Laptop

10

35 .000

35 .000

13

Telefon mobil

3

15. 000

15. 000

14

UPC

1

6. 000

6. 000

15

Licența Server

2

6. 600

6. 600

16

Licența Win 10 Pro

40

28 .000

28 .000

17

Licența Baza de Date

2

11.280

11.280

18

Software economic integrat

1

eliminata

eliminata

18

Dispozitiv de diagnoza acumulatori auto

1

4.051

4.051

20

Dispozitiv de diagnoza acumulatori auto

1

8.900

8.900

21

Pompa apa submersibila

1

-

20.000

22

Cheie pneumatica

1

-

6.000

TOTAL

949.830

470.830

PREȘEDINTE ȘEDINȚA                           SECRETAR MUNICIPIU

SXKxOx       4^                     'Ontrasemneazâ

\ I \                                           SECRETAR