Hotărârea nr. 199/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 451/2018 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 451/2018 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de ' SQ

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.88719/07.05.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 25783/07.05.2019, precum și Lista comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, înregistrată la Direcția generală de asistență socială Constanța sub nr.51332/29.10.2018, cuprinzând asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte;

Ținând cond de faptul că, în ședința Consiliului local al municipiului Constanța din data de 25.04.2019, a fost adoptat H.C.L. nr. 133 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019; \

Având în vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.231/2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2019, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local și ale H.C.L. nr.274/2016 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(6) lit.a) pct.2 și ale art.115, alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 451/2018 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019, în sensul că acesta va avea următorul conținut:

"Nivelul lunar al subvențiilor acordate pentru anul 2019 este cel menționat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.2.De la data semnării convențiilor definitive, încheiate cu asociațiile și fundațiile selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019, art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 451/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 451/2018 rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generală de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, ' împotrivă, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENAOHE


CONSTANȚA


NR./ 8(9 / ^0' 0$^'ANEXĂ la H.C.L. nr.//95 / <2O(Pj

Nr.crt.

Asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019

Nivel lunar al subvenției, pe anul 2019

1.

ASOCIAȚIA CENTRUL TERAPEUTIC MAREA NEAGRA DE SPRIJIN A PERSOANELOR CU AUTISM

16.100 lei

2.

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO Centrul de zi « Mama Margareta », Casa de tip familial « Casa Claudia » și Casa de tip familial « Casa Maqone »

7.000 lei


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARMARCELA ENACidE