Hotărârea nr. 198/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII DESTINAȚIEI SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT SITUAT LA ADRESA ȘOSEAUA MANGALIEI NR. 86HOTARARE

privind aprobarea modificării destinației spațiului închiriat situat la adresa Șoseaua Mangaliei, nr. 86

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 90862/09.05.2019;

Văzând referatul nr. 26463/09.05.2019 al Direcției Sprijin Comunitar privind necesitatea modificării destinației spațiului închiriat situat la adresa Șoseaua Mangaliei, nr.86, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii "publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanta 2018-2023, aprobată prin HCL nr. 230/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea destinației spațiului închiriat situat la adresa Șoseaua Mangaliei nr. 86, astfel: la parterul spațiului se va menține destinația de Club de pensionari, iar etajul spațiului va fi destinat funcționării altor categorii de servicii sociale, corespunzătoare nevoilor specifice ale unei categorii de persoane vulnerabile.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, — împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACh+E