Hotărârea nr. 197/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință

„Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din bO.QOy'Om

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău' înregistrată sub nr. 98231/20.05.2019, prin care se propune repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, referatul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 4631/24.05.2019 , procesul-verbal al Comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință nr. 7378/17.05.2019, precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/12.12.2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 323/2015 privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările ulterioare, H.C.L. nr. 279/2015 privind aprobarea tarifelor de baza pentru închirierea spațiilor cu alta destinație decât aceea de locuința aflate in administrarea sau proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement ;

în temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b și art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă anularea poziției nr. 1 din anexa la H.C.L. 504/2018, respecthm^parțizarea spațiului din str. Oborului nr. 45, în suprafață de 19,30 mp către^^^l^^^^^B, pentru care nu s-a încheiat contract de închiriere.

Art. 2 - Se aprobă repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _ pentru ,  ~~ împotriva ,  0 abțineri.

La data adoptării sunt in funcție       consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACWE

CONSTANȚA NR /□y

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


TABEL

PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ

Nr.

Adresa

Beneficiar

Crt.

1

Bd. Ferdinand nr. 49 S=340,37 mp

Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat


T secretar,

A ENACH^