Hotărârea nr. 196/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr 48/28.02.2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța.

Consiliul locaLal municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de              1        _________________

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 96994 / 17.05.2019, referatul R.A.E.D.P.P. Constanta nr 4327/17.05.2019 , raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale , buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței , prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați, sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, H.C.L. 501/2018, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fî evacuați din locuințele^retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 74/2007;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Capitolul V privind locațiunea;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115, alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr.l din H.C.L. nr.48/28.02.2019-privind stabilirea nivelului chiriilor si subvenționarea acestora , in sensul că de la data de 01.06.2019 pentru apartamentul nr.l , parter , Bloc 2 ,chiria plătită lunar de către chiriaș se modifică de la 90,71 lei la 89,23 lei , diferența de 1,48 lei va fi subvenționată de la bugetul local.

Art. 2- Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat " si Direcției financiare , în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

_ Prezenta hQtărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,        împotriva ,        abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din TJ membrii.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

MîC I 5o.o9/p(6