Hotărârea nr. 194/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE RAEDPP CONSTANȚA ÎNCHEIATE LA 31.12.2018

ROMAIMIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale R.A.E.D.p’p. Constanța

^Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 95756/16.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și referatul cu nr. 7055/13.05.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța.

Văzând Hotărârea consiliului de administrație al RAEDPP Constanta din 15.05.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale .Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate emis de Ministerul Finanțelor Publice, ale Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 10/14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale R.A.E.D.P.P. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din

prezenta hotărâre, stabilindu-se:

- LEI

1. VENITURI TOTALE, din care:

17.476.214

- venituri proprii

11.983.814

- venituri din asocieri

2.408.779

- buget local

3.081.797

- venituri financiare

1.824

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

17.239.952

Cheltuieli din exploatare din care:

17.239.952

- bunuri și servicii

6.124.454

- impozite și taxe

1.498.880

- salarii și cheltuieli aferente

6.904.094

- cheltuieli din asocieri

2.408.779

- amortismente

303.745

Cheltuieli financiare

0

3. PROFIT BRUT

236.262

4. IMPOZIT PROFIT

38.534

5. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (profit net)

197.728

ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului net după deducerea impozitului pe profit aferent exercițiului financiar 2018, în sumă de 197.728 lei , astfel :

 • 1. 50% către CLM Constanța

  98.864 lei

  98.864 lei


 • 2. 50% Alte rezerve Regie

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța - Direcției economică, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru,

rz__împotrivă, ~~ abțineri.              -

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

4^

Constanța
R.A.Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

anexa la   1

Ihclm nr.


RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2018

Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, înființată prin HCLM nr. 332/1996, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul în Constanța, fadul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate în anul 2018:

 • -  administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ de stat și a clădirilor cu altă destinație;

 • -  amenajarea, administrea și întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor săptămânale bazarelor;

 • -  vânzarea locuințelor de tip ANL și serviciul de administrare rate aferente acestor contracte încheiate;

 • -  administrarea Campusului de locuințe modulare - Henri Coandă.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2018 conform OMF 1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, se prezintă astfel:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE, din care:

17.476.214

- venituri proprii

11.983.814

 • - venituri din asocieri

 • - buget local

 • - venituri financiare

2.408.779

3.081.797

1.824

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

17.239.952

a. Cheltuieli din exploatare din care:

- bunuri și servicii

17.239.952

6.124.454

- impozite și taxe

1.498.880

 • - salarii și cheltuieli aferente

 • - cheltuieli din asocieri

 • - amortismente

6.904.094

2.408.779

303.745

b. Cheltuieli financiare

O

 • 3. PROFIT BRUT

 • 4. IMPOZIT PROFIT

 • 5. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (profit net)

236.262

38.534

197.728

Din analiza situațiilor financiare încheiate pe anul 2018, indicatorii economico-financiari în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluție:

 • 1. Cifra de afaceri pe anul 2018 a înregistrat o creștere de aproximativ 2,27% față de anul precedent;

 • 2. Productivitatea muncii/salariat a scăzut cu aproximativ 1,16%, având o valoare de 128.781 lei/salariat, întrucât a crescut numărul mediu de angajați, iar veniturile totale nu au crescut în mod corespunzător;

 • 3. Profitul brut aferent anului 2018 a scăzut față de anul 2017 având o valoare de 236.262 lei;

Diminuarea indicatorilor economico - financiari se datorează vânzărilor de locuințe titularilor de contracte de închiriere conform legislației în vigoare, precum și nerepartizarea locuințelor nou construite din campus Henri Coandă, ceea ce a determinat o creștere nesemnificativă a cifrei de afaceri.

în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, cap.7 pct. 491, alin (2), facem următoarele precizări:

 • a) Investițiile realizate în anul 2018 constau în:

 • - continuarea programului de reabilitare imobile prin definitivarea lucrărilor de cadastru și întabulare în sumă de 16.255 lei și încheierea unui contract pentru efectuare de expertize imobiliare în valoare de 258.230 lei, contract ce are termen de predare în 28.02.2019;

 • - montare contori de citire consumuri electrice la modulele din campus Henri Coandă în sumă de 20.049 lei;

 • b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;

 • c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni - nu este cazul;

 • d) Existența de sucursale ale entității - nu este cazul;

 • e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul.

Evidența financiar - contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare pe anul 2018, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2018, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2018 următoarea situație:

 • -  Regia a achitat bilete la ordin scadente în decembrie 2018 în valoare de 7.261.634,75 lei; în anul 2019 regia are de achitat bilete la ordin scadente în valoare de 29.264.647,69 lei, iar in cursul anului 2020 regia are de achitat bilete la ordin scadente în valoare de 1.506.426,34 lei.

Biletele la ordin au fost emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coandă - Zona II, au fost avalizate de către Primăria Municipiului Constanța și se achită cu surse de la bugetul local.

 • -  Regia nu are datorii restante la bugetul local.

 • -  Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul de stat.

 • -  Regia a beneficiat de următoarele surse de la bugetul local:

  TOTAL, din care:

  10.406.703

  Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coandă

  1.604.079

  Acoperire deficit Țara Piticilor

  1.069.396

  Acoperire deficit aferente persoane cu handicap

  43.061

  Acoperire deficit Pistă roleri Gravity Park

  392.228

  Investiții

  7.297.939

- Regia a virat în cursul anului 2018 către Bugetul local al municipiului Constanța și către Agenția Națională de Locuințe București, următoarele sume rezultate din desfășurarea activității de administrare și vânzare a unor imobile:

TOTAL din care:

4.725.233

Virament către Buget local - HCL 62/2014

766.209

Virament către Bugel local - centrale termice ANL

57.748

Virament către Buget local - 50% venituri din închiriat domeniul public

178.196

Virament către Buget de stat - vânzări lg.112

108.067

Virament către ANL București - vânzări locuințe

2.582.060

Virament către ANL București - recuperare investiție din chiriile încasate

520.305

Vărsăminte la Bugetul local - 50% din profitul net al anului 2016

183.860

Impozite și taxe locale

298.863

Taxe timbru

29.925

Indemnizațiile plătite directorilor regiei și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație în 2018 au fost în sumă de 872.111 lei.

Profitului net de repartizat, în sumă de 197.728 lei aferent exercițiului financiar 2018 se va repartiza în anul 2019 conform OG 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1. 50% către CLM Constanța         -        98.864 lei

 • 2. 50% Alte rezerve Regie            -        98.864 lei

Performanța economico-financiară a regiei în anul 2018 a înregistrat o creștere nesemnificativă datorită următoarelor cauze: tarifele de închiriere locuințe sunt la nivelul anului 2007 (tarifele pot fi modificate numai prin hotărâre de guvern); diminuarea fondului locativ destinat închirierii prin retrocedări sau vânzări imobile; nerepartizarea unităților locative noi din campusul Henri Coandă precum și creșterea cheltuielilor aferente susținerii activității de administrare a regiei.

Pentru anul 2019, echipa managerială va elabora un program eficient de măsuri generatoare de venituri noi în vederea creșterii performanței economico-financiare a regiei.


CONTRASEM NE AZĂ SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Bifați numai dacă este cazul:


Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q| Sucursala

Q] GIE-grupuri de interes economic

[3| Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


!."■ 09 04XHO Tip situație financiară: BL


(• An C Semestru


Anul 2018


Entitatea


EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT


Suma de control


405.163


ANEXA LA


CM

4)

Xa

<5

zczz

Constanta

Constanta

Strada

Nr.              Bloc

Scara     Ap.          Telefon

Bd.Tomis

101

| 0241589714

Număr din registrul comerțului


J13/15/1996

Cod unic de inregistrare

2

7

4

6

7

8

4


Forma de proprietate


11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Entități mijlocii, mari si entități de interes public


| C Entități mici ~


| O: Microentități


c. . Raportări anuale


Entități de I ? I interes       I I


|X] interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr, 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA CARMEN


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


ÎNTOCMIT,Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA |C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit S.C. FINEVEX S.R.L.Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CON TRASEMiW/W

860


SECREll/MslT


1

0

9


MARCELA ENA&HE

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

I anexa LA ] [hclm nr.          1

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

rd.

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

7.532

4.087

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

7.532

4.087

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

1.597.928

2.854.171

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813-2913)

09

09

104.816

83.322

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)

10

10

119.866

134.118

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

51.986

31.192

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

140.010

120.578

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

2.014.606

3.223.381

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

2.022.138

3.227.468

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.654

1.009

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

TI

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

ANEXA L

CLMNR.^7%

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.654

1.009

11. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

1.006.346

1.410.775

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

54.071.185

49.115.755

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

3.5a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

55.077.531

50.526.530

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.986.021

1.824.329

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

57.065.206

52.351.868

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

48.824

287.140

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

48.824

287.140

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

10.934

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

186.489

694.209

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

7.261.635

29.264.648

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

53

52

2.522.927

2.366.844

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

9.981.985

32.325.701

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

46.959.581

20.246.540

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

48.981.719

23.474.008

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

AN

EXALA

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

HCLM NI

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

%

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

30.771.074

1.506.426

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 448I + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

14.780.289

17.047.475

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

45.551.363

18.553.901

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+1514+1518)

68

67

36.772

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

36.772

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

172.464

1.627.221

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

172.464

66.767

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

1.560.454

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

172.464

1.627.221

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

405.163

405.163

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

405.163

405.163

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.866.264

1.818.464

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

127.456

127.457

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

663.753

810.841

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

791.209

938.298

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

ANE>

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

hclmnr..

SOLD D(ct. 117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

330.948

197.728

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

3.393.584

3.359.653

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

3.393.584

3.359.653

Suma de control FIO:     7216215.09 /. 146.9906606

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Semnătura^-'V__

// EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT > 1


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Calitatea


/7/Q7Ă/?^          1 -director economicFormular VALIDAT


secretar,

MARCELA ENACHE

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Numele si prenumele

Numele si prenumele

GHEORGHE FLOREI

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                        - Iei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

ANEXA LA

hclmnTA^;

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

8.645.987

8.842.223

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

8.645.987

8.842.223

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții.de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417+7419)

12

3.221.990

3.081.797

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

3.114.134

5.550.370

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

147.371

7.243

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 +12 + 13)

16

14.982.111

17.474.390

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

151.221

185.918

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

92.151

95.536

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

177.270

213.205

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

6.275.323

6.904.094

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

5.131.714

6.702.025

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

1.143.609

202.069

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

298.438

303.745

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

298.438

303.745

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

71.205

2.481

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

125.036

155.967

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

53.831

153.486

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd, 32 la 38)

31

7.522.171

9.571.745

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

3.894.633

3.428.393

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

1.807.873

1.49

8.880

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

ANEX.

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

HCLM NR./^

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

1.819.665

S.&AAT1

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-12.376

-36.772

-Cheltuieli (ct.6812)

40

36.772

-Venituri (ct.7812)

41

49.148

36.772

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

14.575.403

17.239.952

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd.16-42)

43

406.708

234.438

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

1.701

1.824

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

1.701

1.824

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

1.701

1.824

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

hclmnr._Z^lZ

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

65

14.983.812

17.476.214

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

14.575.403

17.239.952

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

64

408.409

236.262

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

77.461

38.534

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

330.948

197.728

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 :  243889508/1469906606

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA CARMEN


PREȘEDINTE ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENAOflE

Tj'?              1

DATE INFORMATIVE               ’W

r , __                     la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                                       - Iei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

197.728

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

A1S

EXA LA 3

- peste 1 an

08

08

hclmn

%

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

-contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

115

117

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

122

120

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

10.379.736

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

7.297.939

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

3.081.797

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

1.056.938

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

1.056.938

V. Tichete acordate salariatilor

f

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

386.730

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

——--&

A NTT-

—---- 0

-dinfonduri publice

42

40

HCf M MP

XA LA .

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

1.812.305

2.098.641

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

HCL1V

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiiiați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

735.983

1.056.938

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

38.090.904

30.882.781

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

38.561

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

58.195

73.146

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

38.032.709

30.771.074

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

16.134.918

18.590.534

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

19.473

74.904

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

16.115.445

18.515.630

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi deîncasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

A ’

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

TT.

HCLM?

nlaA LA---

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

3.805

7.538

-în lei (ct. 5311)

93

85

3.805

7.538

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

1.980.632

1.816.557

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

1.980.632

1.816.557

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

39.269.466

32.648.023

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

38.230.131

31.466.083

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

T A

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a (309)

ANE/vA

HCLM NR

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

268.075

277.072

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

120

111

451.714

562.075

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

187.221

224.850

- datorii fiscale in legătură cu bugetul stătu I ui (ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

259.507

332.551

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

4.986

4.674

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a (310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

319.546

342.793

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

319.546

342.793

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a (311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

ANE

XAPA z

- acțiuni cotate 4)

142

131

HCLMNR.

-acțiuni necotate5)

143

132

- /

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

62.745

48.382

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6}

151

140

26.726.121

34.460.951

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 + 152)

152

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

183.860

98.864

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

183.860

98.864

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

274.027

183.860

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

274.027

183.860

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

274.027

183.860

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

172

161

—--1

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

HCLM nr. /cZZ

w

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

I312J

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 :  452925900 Z.1469906606


F30 - pag. 8


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


GHEORGHE FLORINNumele si prenumele


BOBE LACRAMIOARA CARMEN


ANE HCLM NR.

SemnăturăFormular VALIDAT


Calitatea11-DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturăNr.de înregistrare in organismul profesional:*) Subvenții pentru stimularea o ___muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata

absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) 5e va comp|eta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

«»»•) țn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificateîn sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

»«»»•) pentru creanțele preluate prin cesionare de Ia persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*»•*«») Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei dinii martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, ’(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.


 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHE

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Ia data dp 31 1Z9018

Cod 40

ANEXA LA

HCLM

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

432.854

3.557

23.652

X

412.759

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

432.854

3.557

23.652

X

412.759

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

27.847

X

27.847

Construcții

07

2.467.082

1.687.972

763

4.154.291

Instalații tehnice si mașini

08

698.716

5.722

54.902

54.902

649.536

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

259.400

52.365

6.391

6.391

305.374

Investiții imobiliare

10

103.972

103.972

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

140.010

36.304

55.736

120.578

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

3.697.027

1.782.363

117.792

61.293

5.361.598

III.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

4.129.881

1.785.920

141.444

61.293

5.774.357

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZ ATE ANEXALA---

jjCLMNR/^^

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

425.322

7.002

23.652

408.672

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

425.322

7.002

23.652

408.672

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

19.721

1.392

21.113

Construcții

24

877.279

429.575

1.306.854

Instalații tehnice si mașini

25

593.901

27.215

54.902

566.214

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

139.534

38.113

6.391

171.256

Investiții imobiliare

27

51.986

20.794

72.780

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.682.421

517.089

61.293

2.138.217

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.107.743

524.091

84.945

2.546.889

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

ANEXA LA

hclmxr./W/

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobi lizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:

51469689/1469906606

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

urnele si prenumele


ÎNTOCMIT,


GHEORGHE FLORIN


BOBE LACRAM1OARA CARMEN

Semnătura


SECRETAR, marcela ENACHE

/7

v             li kO v


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC      a

1

Semnătura              VcJ


Formular VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) Atentie! Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

• 1 ■

(ultimulrand sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


| + 11 Salt j


REGIA AUTONOMA “ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT”

B-DULTomis, nr. 101

CONSTANTA

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018pentru :

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat

Constanta, B-dul Tomis, Nr. 101

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J 13/15/1996

Forma de proprietate : 11 - Regii autonome

Activitatea preponderenta : 6820 - închirierea si subinchiriererea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de înregistrare : RO 2746784

Subsemnatii Gheorghe Florin, in calitate de Director General si Bobe Carmen Lacramioara, in calitate de Director Economic, isi asuma responsabilitatea pentru întocmirea situatiillor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca :

-a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

-b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;

-c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Director General,

Gheorgne Florin


Director Economic,Bobe Carmen LadramioaraonflndimniHawoa

VWlVOldXH

NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

Elemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri (amortizare si proviz)

Sold 1 ianuarie 2018

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2018

Sold la 1 ian

2018

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau transferuri

Sold deprecieri la

31.12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT 205

62,744

3,557

17,920

48,381

57,712

4,503

17,920

44,295

CT 208

370,110

5,732

364,378

367,610

2,499

5,732

364,377

CT 2112/AMENAJARI TER

27,847

27,847

19,721

1,392

21,113

CT 212/CONSTRUCTII

2,467,082

1,687,972

763

4,154,291

877,279

429,575

1,306,854

CT213

698,716

5,722

54,902

649,536

593,901

27,215

54,902

566,214

CT214

259,400

52,365

6,391

305,374

139,534

38,113

6,391

171,256

CT215

103,972

103,972

51,986

20,794

72,780

CT 231

140,010

36,304

55,736

120,578

0

TOTAL

4,129,881

1,785,920

141,444

5,774,357

2,107,743

524,091

84,945

2,546,889

NOTA

Regia administrează imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, acestea fiind evidențiate in conturi in afara bilanțului, respectiv ct 8038 Referitor la creșterile evidențiate in col.2, facem următoarele mențiuni:

 • * (ct 205) suma de 3.557 lei reprezintă achiziție de software antivirus

 • * (ct 212) suma de 1.687.972 lei reprezintă creștere din reevaluarea clădirilor DPTO aflate in proprietatea Regiei

 • * (ct 213) suma de 5.722 lei reprezintă achiziția unei centrale termice si a unui dispozitiv stocare date informatice

 • * (ct 214) suma de 52.365 lei reprezintă achiziție de sisteme antiefractie, alarmare si monitorizare, telefoane mobile si un xerox (ct 205 + ct 208) suma de 23.652 reprezintă casari de licențe KASPERSKY si WINDOWS

  Referitor la reducerile evidențiate in col.3, facem următoarele mențiuni:


(ct 212) suma de 763 lei reprezintă diminuare a valorii in urma reevaluării clădirilor FL aflate in proprietatea Regiei (ct 213) suma de 54.902 lei reprezintă casari de vitrine frigorifice, centrala termica si calculatoare

(ct 214) suma de 6.391 lei regreginteiQ^Qțalitate casari


Director economic, BOBE LACRAMIOA ARMEN


NOTA 2


PROVIZIOANE si AJUSTĂRI 2018

Regia a anulat ajustări pentru deprecierea creanțelor constituite in anii precedenti, astfel: Anulările operate sunt consecința incasarii sumele pentru care au fost constituite sau aprobarea de către Consiliul de administrație al RAEDPP Cta a trecerii acestora pe pierdere in urma hotărârilor definitive stabilite de către Instanța judecătoreasca

Cont ajustare (491 si 496)

Sold la

01.01.2018

Anulari in cursul anului 2018

Sold la

31.12.2018

Ajustare depreciere creanțe - DPTO

268,768

12,622

256,146

Ajustare depreciere creanțe - DAI - SAD

116,749

800

115,949

Ajustare depreciere creanțe - DAI - locuințe

85,768

16,102

69,666

Ajustare depreciere creanțe - DPTO - asocieri

300,364

79,221

221,143

Ajustare depreciere creanțe - D Tehnica

45,309

9,347

35,962

Ajustarea depreciere creanțe reprezentând penalitati de încasat, stabilite de către Instanța -ct 496

105,814

35,394

70,420

Total

922,772

153,486

769,286

Director General GHEORGHE FLORIN


Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMENNOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT ANULUI 2018

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

197,728.00

50% către CLM Constanta

98,864.00

50% alte rezerve Regie

98,864.00

Repartizarea profitului net aferent anului 2018 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificările si completările ulterioare .

Director General GHEORGHE FLORINDirector Economic

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018

lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2017

EXERCIȚIUL 2018

1 Cifra de afaceri neta

8,645,987

8,842,223

2 Venituri aferente transferuri

3,221,990

3,081,797

3.Alte venituri din exploatare

3,114,134

5,550,370

Total Venituri din exploatare

14,982,111

17,474,390

Cheltuieli de exploatare, din care

14,575,403

17,239,952

4. Cheltuieli materiale

243,372

281,454

5. Cheltuieli cu energie si apa

177,270

213,205

6. Cheltuieli cu personalul

6,275,323

6,904,094

7. Cheltuieli cu prestații externe

3,894,633

3,428,393

8. Cheltuieli cu impozite si taxe

1,807,873

1,498,880

9. Alte cheltuieli de expl.

2,176,932

4,913,926

Rezultatul din exploatare

406,708

234,438


Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA «CARMEN

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

lei

CREANȚE

Sold Ia 31.12.2018

Termen de lichiditate

sub 1 an     peste 1 an

Total creanțe, din care:

50,526,530

32,264,796

18,261,734

CT 2678

11,000

11,000

CT411

2,098,641

2,098,641

CT 491

-698,866

-698,866

CT 438

38,561

38,561

CT 441

23,131

23,131

CT 4428

50,015

50,015

CT 4458

30,771,074

29,264,648

1,506,426

CT 458

74,904

74,904

CT 461

18,228,490

1,473,182

16,755,308

CT 496

-70,420

-70,420

Total datorii, din care:

50,879,602

32,325,701

18,553,901

CT 401

658,266

658,266

CT 405

30,771,074

29,264,648

1,506,426

CT 408

35,943

35,943

CT 421

184,662

184,662

CT 423

12,069

12,069

CT 424

324

324

CT 426

475

475

CT 427

5,975

5,975

CT 428

73,567

73,567

CT 431

224,850

224,850

CT 436

14,340

14,340

CT 4423

197,103

197,103

CT 444

44,411

44,411

CT 446

76,697

76,697

CT 447

4,674

4,674

CT 448

18,232,379

1,477,071

16,755,308

CT 462

342,793

50,626

292,167

Menționam faptul ca R.A.E.D.P.P. Constanta nu are datorii mai mari de 5 ani.

Director General

GHEORGHE FLORIN

EV V


f <3rl

E-—,

DOMENIULUI 1WC

< șipbW >

\     i /

Director Economic, BOBE LACRAMIOARA

A3

.^CARMEN


NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele intocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financare individuale ale R.A.E.D.P.P. Cta si sunt pregătite in conformitate cu: Legea contabilității 82/1991, cu actualizările si completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr, 1802/2014;

Principii contabile

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc, si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau plătit, si sunt înregistrate in evidentele contabile si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente. Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2018 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activitatii

Principiul permanentei metodelor

R.A.E.D.P.P. Cta aplica consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special: in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data intocmirii acestuia;

sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere;

sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potențiale care au aparut in cursul exercițiului financiar respectiv sau in cursul unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data intocmirii acestuia.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele s-au produs (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau plătit) si au fost inregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidențierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

Principiul intangibilitatii exercițiului

In scopul asigurării comparabilitatii informațiilor cuprinse in situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, informațiile raportate in coloana corespunzătoare exercițiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportați in coloana corespunzătoare exercițiului financiar de raportare (exercițiul financiar al anului 2018).

Principiul necompensarii

Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Eventualele compensări intre creanțe si datorii fata de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate In situația de mai sus, in notele explicative se prezintă valoarea bruta a creanțelor si datoriilor care au făcut obiectul compensării.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție.

Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie/de producție. Cazurile

Politici contabile

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

inițiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situațiile financiare anuale;

o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar menționata in acestea.

In cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie sa menționeze in notele explicative natura modificării politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informații credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendința reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Moneda funcționala si de prezentare

Contabilitatea se tine in in limba romana si in moneda naționala („RON”). Situațiile financiare au fost întocmite si prezentate in RON.

Imobilizări corporale si amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si deținute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare. Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus in funcțiune, cum ar fi reparațiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situația in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere in beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta inițial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost adițional.

Imobilizările in curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp pana când activele relevante sunt finalizate si puse in funcțiune.

In costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si entitatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea activului imbilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie. La expirarea contractului de chirie aceste active sunt transferate locatorului (vanzare sau alt mod de cedare).

In cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, valoarea acesteia se scoate din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numărul unităților produse ce se estimează ca vor fi obținute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe intreaga durata de viata a activelor. Terenul nu se amortizează. Cheltuielile cu intretinerea si reparația mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe măsură ce au fost efectuate; îmbunătățirile care măresc in mod semnificativ durata de viata a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performantele tehnice, se capitalizează.

Imobilizări necorporale si amortizare

Costurile aferente achiziționării de imobilizări necorporale sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe perioada utila de viata, de obice 3 ani.

Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar si depozite bancare pe termen scurt.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit când exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creanțele. Creanțele neincasabile sunt

;and sunt identificate.Director economic,

BOBE LACRAMIOARAnCARMEN

NOTA 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI IN ANUL 2018

Nu este cazul.

Director General GHEORGHE FLORINDirector Economic,

BOBE LACRAMIOARA C-

J

.RMEN


NOTA 8


INFORMAȚII PRIVIND SALARIAT!!, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2018 societatea a avut un număr mediu de 117 angajați, din care: * personal administrativ salariat 117 angajați

Personal conducere 6 membri

Consiliul de administrarie este format din 5 membri.

Indemnizații acordate membrilor CA - 78.566 lei

Indemnizații acordate conform contract de mandat - 793.545 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile - 5.406.412 lei

Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor - 386.730 lei

Participarea salariatilor la profitul obtinut in 2017 - 36.772 lei

Cheltuieli cu asigurările sociale -59.975 lei

Director General                                       Director Economic,

GHEORGHE FLORIN                   BOBE LACRAMIOARA/i CARMEN

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2018

1. Indicatorul de lichiditate curenta = active curecte = datorii curente

52 351 868

32.325.701


= 1,62


2. Indicatorul lichidității imediate =


active curente-stocuri datorii curente


52 351 868- 1.009


32.325.701


=1,62


3. Indicatorul gradului de îndatorare =

capital imprumutat                x

100 =         Nu este cazul

capital propriuțsau capital angajat)

Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.

4. Viteza de rotatie a stocurilor     =

costul vânzărilor = stocul mediu

Nu este cazul

5. Nr. De zile de stocare          =

stocul mediu x 365 = costul vânzărilor

Nu este cazul

6. Viteza de rotatie a debitelor clienti =


soldul mediu clienti x 365 Venit din expl. - Subvenții


1.058.971

14.392.593


X365 =27 zile


7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori= soldul mediu furnizori x365 = achiziții de bunuri


440.349

9.124.118


X 365 = 18 zile


8. Productivitatea muncii =


Venituri totale nr. mediu pers


15.067.435

117


= 128.781


lei/persDirector economic

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII 2018

 • a) Informații cu privire la prezentarea intreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud.

Constanta este inmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , forma de proprietate - Societate comerciala cu răspundere limitata atribut fiscal RO

 • b) . Informații privind relațiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi

Nu este cazul.

 • c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala

a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate

inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2018 este de 38.534 lei, suma ce s-a achitat integral.

Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit.

 • e) Cifra de afaceri

8.842.223 lei:

 • * venituri din inchirieri tarabe -773.394 lei

 • * venituri din inchirieri spatii cu lata destinație si imobile - 7.990.964 lei

 • * venituri din comisioane si radieri ipoteci -77.865 lei

 • f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui

contract de leasing operațional

Nu este cazul

 • g) Onorariile plătite auditorilor

Servicii audit extern achitate - 41.852 lei

 • h) Angajamente acordate

Soldul contului 405 in cuatum de 30.771.074 lei reprezintă contravaloarea biletelor la ordin emise In perioada 2016-2017, avand scadenta astfel: 29.264.548 lei in 2019 si 1.506.426 lei in 2020.

Menționam ca toate biletele la ordin emise de către Regie au fost avalizate de către Primăria mun. Constanta.

I) Angajamente primite

Nu este cazul

Director General                             Director Economic,

GHEORGHE FLORIN                BOBE LACRAMIOARA (^ARMEN

RAEDPP CONSTANTA

BDUL TOMIS, Nr. 101

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR DE CAPITAL PROPRIU

LA DATA DE 31.12.2018

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU

SOLD LA

31.12.2017

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD LA

31.12.2018

TOTAL DIN

CARE

PRIN TRANSFER

TOTAL DIN CARE

PRIN

TRANSFER

Patrimoniul Regiei

405,163

0

0

0

0

405,163

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

1,866,264

173,311

0

221,111

0

1,818,464

Rezerve legale

127,456

0

0

0

0

127,456

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve saturate sau contractuale

Alte rezerve

663,753

147,089

0

0

0

810,842

Rezultatul reportat

0

330,948

0

330,948

0

0

Rezultat

Pierdere de recuperat din anii anteriori

0

0

0

0

0

0

Rez reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

330,948

17,666,472

-

17,799,692

-

197,728

Sold debitor

TOTAL

-------//a?------------------------

3,393,585

18,317,820

0

18,130,640

0

3,359,653

/L EXPLOATAREA^ DiREcfHMMBWHJPPUBUC LACRAMIOAR^/MRMEN BO

SEF SERV. FIN. - CONTABILITATE,

DOBRIN IULIANA f \


RAEDPP CONSTANTA

BDUL TOMIS, NR.101


FLUXUL DE TREZORERIE

PE ANUL 2018

METODA DIRECTA                                                               - LEI -

SOLDUL INIȚIAL

2017

2018

SOLDUL INIȚIAL

SOLDUL FINAL

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

2,884,890

1,986,021

- incasari din prestări de servicii

12,166,988

12,052,675

- alte incasari

1,258,931

1,103,963

- plăti către furnizori de bunuri si servicii

5,296,180

5,065,422

- plăti către si in numele angajatilor

5,084,070

5,577,936

- plăti impozit pe profit, TVA, varsaminte din profitul net (50%), virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa miji, transport, taxa liniște, recuperare investiei ANL, cota de 1% către autoritatea locala

3,160,069

2,466,532

Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile

-784,470

-208,440

- plăti in numerar către Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile

5,759,766

3,514,084

- plăti TVA aferent vanzari

83,712

119,294

- incasari de numerar din vânzarea de imobile

5,059,008

' 3,424,938

Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare

0

0

- incasari din alocații bugetare, cheltuieli materiale

3,221,990

3,081,797

- incasare alocații bugetare , investiții

496,178

7,297,939

- plăti in numerar cheltuieli materiale

3,221,990

3,081,797

- plăti in numerar, investiții

496,178

7,297,939

SOLD FINAL

1,986,021

1,824,329