Hotărârea nr. 192/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2018 ALE RADET CONSTANȚA


njisșr, g ROM AN IA

t geMlb JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2018 ale R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 20.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 92953/13.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 de servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/10.05.2019 al R.A.D.E.T. Constanța precum și Raportul administratorului privind activitatea R.A.D.E.T. Constanța la 31.12.2018 ;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 82/1991 - a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;

-Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare; -Ordinului nr. 10 din 03 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare anuale armonizate la 31.12.2018 rale R.A.D.E.T. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hoțărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

pentru, impotrivă, J abțineri.

La data adoptării sunt în funcție.       consilieri din 27 membri.

r-

INȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Bifați numai dacă este cazul :

|X] ■ Mări Contribuabili care depun bilanțul la București / T-i /

[7] Sucursala                        :

LJ GIE-grupurideinteres-ecoriomic- „                       /

Activ neț mai mic de 1/2 din valoarea Capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O 09.04.2019 Tip situație financiară: BL


@ An Q Semestru


Anul


2018


Entitatea


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC


Suma de control


567.286


<z>

O

'O


județ

Constanta


Sector


Localitate CONSTANTA


---ANEXA LA--

HCLM

Strada_________

BADEA CARTAN


Nr.

14ANumăr din registrul comerțului

J13/98/1991

Cod unic de inregistrare

1

9

0

9

8

4

0

Forma de proprietate

11—Regii autonome


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat


Situații financiare anuale


(•-

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Q . Raportări anuale


Entități mijlocii, mări și entități de ^interjes public’ 'G

O , Entități mici

Q: Microentități’ ■/- -__________- ; ]


Entități de    I 7 I

interes .   L___I


| | interes public


. 1 . entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991 ■

□  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri-total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele [popa LIVIU DOREL


SemnăturaC'oA^TA’i'

; SEMNATURADEVrNEVIZIBILA DUPA O j '  ' VALIDARE COREFormular VALIDAT


Numele si prenumele MITEA CARMEN CORNELIA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMICEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? .

(•) DA

(" NU.

'.Entitatea a optat.voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ■

C DA

(•> NU'


Situațiile financiare anuale au foșt aprobate potrivit legii |^|


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIM-AUDIT


Nr.de inregistrare in RdgilfiLl-(^^R^b^NEAZA 968/2010           SECRETAR,

MARCELA’tNACjSF


CIF/CUI


FIO - pag. 1 BILANȚ

la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                               -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

HCLMNR.

01.01.2018

31.12.2018

A                   '

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.CheltuieliIe de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

75.083

58.083

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

88.899

42.430

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

|    5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

(ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

163.982

100.513

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

21.543.368

21.553.549

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

51.602.703

51.633.322

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

367.950

351.298

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

3.310.666

3.084.087

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

' 17

76.824.687

76.622.256

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

128.785

131.337

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

.24

128.785

131.337

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

'25 ‘

77.117.454

76.854.106

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO-pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 -3958-398)

26

26

1.268.182

1.150.737

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

ANEX

HCLMNR.z

ALA?

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

7------------------

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.268.182

1.150.737

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

31

31

36.217.891

30.701.530

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

) 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

40.329.830

58.635.151

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

.36

76.547.721

89.336.681

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

318.743

-303.660

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39 .

318.743

-303.660

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.905.443

1.730.529

| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

80.040.089

91.914.287

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

13.692

7.754

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

13.692

7.754

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

394.776.182

434.330.231

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

1.888.819

2.748.709

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53.

396.665.001

437.078.940

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-356.083.487

-359.450.220

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

-278.966.033

-282.596.114

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

ANEX

HCI .MNR. /

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

.   4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6.Șume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

76.024

10.635

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

76.024

10.635

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

68

67

) TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

2.141.330

2.007.820

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

2.141.330

2.007.820

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

37.330.937

12.285.501

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

37.330.937

12.285.501

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

39.472.267

14.293.321

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

567.286

567.286

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

567.286

567.286

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

• 89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

94

93

HCLM

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

341.050.854

340.784.982

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

309.150

0

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

3.621.504

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-340.174.418

-343.839.200

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

61.132.361

61.232.451

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

-279.042.057

-282.606.749

Suma de control F10 :     1090784860 / 8568528189

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,MITEA CARMEN CORNELIA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Calitatea11-DIRECTOR ECONOMIC                      Z/Z z

Semnătura                 —

Nr.de inregistrare in organismul pr

ofesional:

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACHB-


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                        - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

ANEXA LA

HCLM

Z

A

B

1

2

1. Cifra de. afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

147.055.580

132.623.298

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

99.874.479

87.248.981

) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

47.181.101

45.374.317

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

94.169

88.471

Sold D

08

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

1.030.180

813.692

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

4.146.282

6.020.523

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 -

08 + 09 + 10 + 11 +12 + 13)

■16

152.326.211

139.545.984

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

1.731.880

1.699.239

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

121.646.290

113.122.141

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct605)

19

6.538.441

6.987.152

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

32.467

9.029

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

18.759.218

17.902.034

. a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

15.214.846

17.229.591

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

3.544.372

672.443

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

1.234.898

1.392.442

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

1.234.898

1.392.442

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-454.276

-154.657

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

2.395.212

996.250

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

2.849.488

1.150.907

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

2.535.754

2.224.885

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

1.555.913

1.471.999

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

608.515

629.159

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

ANEXAI

A

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

HCLM NR./â

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

371.326

123.727

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

151.959.738

143.164.207

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

366.473

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

3.618.223

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

129

241

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

r15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

129

241

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

54.449

2.924

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

3.003

598

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

57.452

3.522

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

0

- Pierdere (rd.59-52)

61

57.323

3.281

A        A T a

AINliAA LA

HCLM

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

152.326.340

139.546.225

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

152.017.190

143.167.729

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

309.150

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

3.621.504

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

309.150

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

3.621.504

Suma de control F20 :  2104282018/8568528189


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


președinte ședință. ,


ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

MITEA CARMEN CORNELIA


Calitatea


Formular VALIDATCONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA


DATE INFORMATIVE


F30 - pag. 1


la data de 31.12.2018


ANEXA LA HCLMNR.

Cod 30

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

1

3.621.504

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

391.994.070

391.994.070

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

390.917.725

390.917.725

- peste 30 de zile

06

06

11.733.612

11.733.612

- peste 90 de zile

07

07

55.963.190

55.963.190

- peste 1 an

08

08

323.220.923

323.220.923

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

■ 09

804.150

804.150

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

579.044

579.044

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

225.106

225.106

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

1 Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

272.195

272.195

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

86.306

86.306

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

430

401

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

419

382


IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

A

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

Redevență minieră plătită la bugetul de statF30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26.

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

2!

I—“

A'NTFYA T A

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

3(

I

11

JLZVZ X JL-tf X

CI M NR /

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

T

XJ

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

^V. Tichete acordate salariatilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

909.884

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

53

47b (306)

\

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

; 48

128.785

131.337

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

/MS /  SJ)

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

HCEK

NR.

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

.54

128.785

131.337

- creanțe imobilizate în Iei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

128.785

131.337

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care: .

64

57.

42.649.337

36.005.416

creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct.4O92 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate Ia termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

68

60

40.262

18.094

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

1.353.374

298.299

|   - creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4382)

70

62

20.561

87.406

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

1.332.813

210.893

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

J

z


J

Zi


F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

38.949.886

58.318.758

-decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

11

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

1 X

38.949.886

iCLM Njț.

58.318.758

-sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

-de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

'   - acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

318.743

-303.660

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

103.767

16.075

-în lei (ct. 5311)

93

85

103.767

16.075

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

1.804.511

1.714,454

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88-

1.804.511

1.714.454

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

.Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

'     - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de

încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108+110+111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95 .

434.071.961

449.375.076

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

111

1.03'

ANEXA LA

- în lei si exprimate in lei, a câtor decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

HC

LM NR.

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

76.024

10.635

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

394.776.182

434.330.231

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din |tt. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

656.592

649.095

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

ni

1.232.226

2.093.614

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

121

112

453.890

1.419.409

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

756.186

567.910

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

10.718

91.593

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

11.432

14.702

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) |     (din ct.451), din care:

126

117 ■

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

129

.119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

37.330.937

12.291.501

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

6.000

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

37.330.937

12.285.501

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

z

kNEXA T .A

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

HCLM

■■■■/ ' -

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

-acțiuni cotatei)

142

131

-acțiuni necotate5)

143

132

- părți sociale

144

133

-capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

98.450

102.491

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

603.545

896.517

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

99.465.395

99.366.146

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

^Xll. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142+ 145+ 149+150+ 151 + 152)

152

'141

567.286

X

567.286

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

',142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:.

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

567.286

100,00

567.286

100,00

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

A

•NEXA la

- către instituții publice locale;

166

155

HCLĂT

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, Societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativteritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de

1    ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

-dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumeleHCLM

Numele si prenumele


-----------------y

POPA LIVIU DOREL

YsjY -o REGIA AUTONOMA C

1  \ ll C_Jy-OET)ISTRIBU1RE A T

MITEA CARMEN CORNELIA

. ’.q ÎNER&EI TERMICE/?

R.A.D.E.T. .


SemnăturăCalitatea


Formular VALIDAT


11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătură              'AyV

Nr.de inregistrare in organismul prol

asional:


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data Ingajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

»**) je va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

»»*•) țn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***»*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

■»*»***) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

kOrice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

1(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat'la rd. 153- 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCFI.A ENA&HE

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

ANEXA LA

HCLM             ?

- lei -


Cod 40


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

475.751

X

475.751

Alte imobilizări

02

452.146

4.041

X

456.187

|\vansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

927.897

4.041

X

931.938

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

24.409.862

767.553

25.177.415

Instalații tehnice si mașini

08

66.882.610

579.654

1.221

67.461.043

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

545.550

89

545.639

Investiții imobiliare .

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

^mobilizări corporale in curs de execuție

13

3.310.666

347.552

574.131

3.084.087

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

95.148.688

1.694.848

575.352

96.268.184

lll.lmobilizari financiare

17

128.785

3.669

1.117

X

131.337

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

. 18

96.205.370

1.702.558

576.469

97.331.459

ANEXA LA
HCLMNR.^4Z^/j
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

400.668

17.000

417.668

Alte imobilizări

20

363.247

50.510

413.757

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

jrOTAL (rd.19+20+21)

22

763.915

67.510

831.425

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

2.866.494

757.372

3.623.866

instalații tehnice si mașini

25

15.279.907

550.818

3.004

15.827.721

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

177.600

16.741

194.341

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

18.324.001

1.324.931

3.004

19.645.928

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

19.087.916

1.392.441

3.004

20.477.353

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECI

LRE__
ANEXA LA
HCLM NR.


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45 .

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

IrOTAL (rd.35+45+46)

47

NiRÂSEMNEAZA

SECRETAR,

710064802/8568528189Suma de control F40 :


3ELA ENAGHE


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
președinte SE

///h* -  *Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/mici/micro) 1

■ - - . .

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81


OK


-]       ' •    •. (ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

", 1- /


ANEXA LA
HCLM NR.


NOTA 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Creșteri

Reduceri

Sold Final

Total imobilizări necorporale

927.897,44

4.041,00

931.938,44

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

475.751,72

475.751,72

Licențe

98.450,22

4.041,00

102.491,22

Alte imobilizări

353.695,50

353.695,50

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

0,00

0.00

TOTAL imobilizări corporale

95.148.686,83

1.694.850,09

575.352,29

96.268.184,63

Construcții

24.409.862,10

767.552,58

25.177.414,68

Instalații tehnice si mașini

66.882.609,99

579.653,90

1.220,86

67.461.043,03

Alte imobilizări

545.549,37

89,85

545.639,22

Avansuri si imobilizări corporale in curs

3.310.665,37

347.553,76

574.131,43

3.084.087,70

TOTAL imobilizări financiare

128.784,95

3.669,35

1.117,48

131.336,82

Imobilizări financiare

128.784,95

3.669,35

1.117,48

131.336,82

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:

96.205.369,22

1.702.560,44

576.469,77

97.331.459,89

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

în anul 2018 se constată o creștere a volumului imobilizărilor corporale care se justifica prin achiziționarea de:

 • - lucrări hidroizolații 2 puncte termice în sumă de 35.591,32 lei

 • - reabilitare rețele termice secundare în sumă de 731.961,26 lei

 • - schimbătoare de căldura în sumă de 165.423,50 lei

 • - instalații electropompe,contorizare si automatizare în sumă de 193.815,34 lei

 • - dotări totale(contoare, boiler, picamer, gps, colector, echipamente IT) în sumă de 220.415,06 lei

 • - imobilizări corporale (licențe IT) în suma de 4.041 lei.

în anul 2018 ca urmare a operațiunii de inventariere au fost făcute propuneri la casare de către comisia de inventariere în sumă totală de 830.757,02 lei din care:

 • - patrimoniu public in valoare de 553.469,95 lei (imobilizări achiziționate din surse de la bugetul de stat și bugetul local)

 • - patrimoniu privat în valoare de 277.287,07 lei

Pondereacea mai mare de 77,45% o reprezintă contoarele.

Bunurile din domeniul public al statului și ale unităților administrativ teritoriale aflate în administrarea RADET Constanța au fost trecute distinct în listele de inventariere, transmise la Consilul local Constanța sub nr.B2612/15.02.2019 și înregistrate 32570/18.02.2019.

Valoarea imobilizărilor corporale aflate în administrare la data de 31.12.2018, în conturi din afara bilanțului (cont 8038.2 si 8038.3) este de 99.366.146,28 lei.

Valoarea terenurilor aferente imobilizărilor date în administrare la data de 31.12.2018, în conturi din afara bilanțului (cont 8038.1) este de 42.272.566,98 lei.

PENTRU ANUL 2018

ANEXA

HCLM NR.SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferenta mijloacelor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

TOTAL imobilizări necorporale

763.915,23

67.510,08

831.425,31

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

400.668,40

17.000,04

417.668,44

Licențe

33.995,93

50.510,04

84.505,97

Alte imobilizări

329.250,90

329.250,90

TOTAL imobilizări corporale

18.324.000,09

1.324.932,36

3.003,53

19.645.928,92

Construcții

2.866.493,80

757.372,37

3.623.866,17

Instalații, mij.transport

15.279.907,39

550.817,78

3.003,53

15.827.721,64

Alte imobilizări

177.598,90

16.742,21

194.341,11

TOTAL

19.087.915,32

1.392.442,44

3.003,53

20.477.354,23

Amortizarea se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Metoda de amortizare folosită a fost metoda liniara conform manualului de politici contabile actualizat pentru anul 2018.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora precum și prevederile HG.2139/2004.

La bunurile aparținând autorității publice locale date în administrarea regiei nu am calculat amortizare.

în cazul în care la respectivele bunuri imobile regia a efectuat modernizări cu surse- de finanțare proprii ,am calculat amortizare numai pentru suma aferentă modernizării.

NOTA 2

PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

lei

DENUMIRE

PROVIZION

SOLD LA

01.01.2018

Transferuri

Sold la

31.12.2018

în cont

din cont

0

1

2

3

4=l+2-3

Provizioane pentru stocuri fara mișcare

1.556.882,76

23.820,27

1.533.062,49

Provizioane pentru creanțe depreciate

6.431.445,75

1.127.559,27

5.303.886,48

TOTAL

7.988.328,51

1.151.379,54

6.836.948,97

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

ANEXA LA

HCLM NR.La finele exercițiului financiar 2018, RADET CONSTANTA înregistrează o pierdere în sumă de 3.621.503,85 lei conform formularului cod 20 anexă la bilanț „Cont de profit și pierdere" din care:

 • - activitatea de exploatare profit       = -3.618.223,16 lei

 • - activitatea financiara      pierdere    =   - 3.280,69 lei

Aceasta pierdere va fi recuperata din profitul anilor următori.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumire indicator

31.12.2017

31.12.2018

%

Cifra de afaceri neta

147.055.580

132.623.298

90,19

Producția vanduta

99.874.479

87.248.981

87,36

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

47.181.101

45.374.317

96,17

Variația stocurilor

94.169

88.471

93,95

Producția imobilizata

1.030.180

813.692

78,99

Alte venituri din exploatare

4.146.282

6.020.523

145,20

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL

152.326.211

139.545.984

91,61

Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile

1.699.413

1.690.210

99,46

Alte cheltuieli materiale

121.646.290

113.122.141

92,99

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

6.538.441

6.987.152

106,86

Cheltuieli cu personalul din care:

18.759.218

17.902.034

95,43

a)Salarii

15.214.846

17.229.591

113,24

b)Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

3.544.372

672.443

18,97

a)Amortizari si provizioane pentru deprecierea imob.corporale

1.234.898

1.392.442

112,76

a1)Cheltuieli

1.234.898

1.392.442

112,76

a2)Venituri

0,00

b)Ajustarea valorii activelor circulante

-454.276

-154.656

34,04

b1)Cheltuieli

2.395.212

996.251

41,59

b2)Venituri

2.849.488

1.150.907

40,39

Alte cheltuieli de exploatare

2.535.754

2.224.885

87,74

1.Cheltuieli privind prestațiile externe

1.555.913

1.471.999

94,61

2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

608.515

629.159

103,39

3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate

371.326

123.727

33,32

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

151.959.738

143.164.207

94,21

Profit din exploatare

366.473

-3.618.223

-987,31

Venituri din dobânzi

129

241

186,82

VENITURI FINANCIARE -TOTAL

129

241

186,82

Cheltuieli privind dobânzile

54.449

2.924

5,37

Alte cheltuieli financiare

3.003

598

19,91

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

57.452

3.522

6,13

Profit din activitatea finaciara

-57.323

-3.281

5,72

REZULTATUL CURENT

309.150

-3.621.504

VENITURI TOTALE

152.326.340

139.546.225

91,61

CHELTUIELI TOTALE

152.017.190

143.167.729

94,18

REZULTATUL BRUT

309.150

-3.621.504

Nr.mediu salariati

430

401

93,26

PENTRU ANUL 2018


anexa laCifra de afaceri netă în anul 2018 a fost de 132.623.298 lei, înregistrând o scădere de 9,81% față de anul 2017. Aceasta se datorează anumitor factori independenți de RADET, printre care enumerăm :

 • - media temperaturilor exterioare peste nivelul anului precedent;

 • - debranșarea consumatorilor de la sistemul centralizat de încălzire;

 • - tendința consumatorilor de economisire, etc.

Veniturile din exploatare în sumă de 139.545.984 au scăzut cu 8,39% față de perioada precedentă.

Cheltuieli totale de exploatare în suma de 143.164.207 lei au scăzut față de perioada precedentă cu 5,79%, ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic , apă, energia electrica, gazele naturale în sumă de 121.799.502 lei ( 85,08%), cheltuielile cu personalul în sumă de 17.902.034 lei ( 12,50%), alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.070.229 lei (1,45%), amortizare în sumă de 1.392.442 lei (0,97%).

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

SITUAȚIA CREANȚELOR

La 31 decembrie 2018 situația creanțelor este redată în tabelul de mai jos:

CREANȚE

SOLD

01.01.2018

SOLD

31.12.2018

TERMEN DE LICHIDITATE

Sub 1 an

Peste lan

Total, din care:

76.547.721

89.336.681

89.336.681

0

Comerciale nete(ct.409+411-491)

36.217.891

30.701.530

30.701.530

0

Alte creanțe

(ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 461, 473)

40.329.830

58.635.151

58.635.151

0

SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII

SOLD

01.1.2018

SOLD

31.12.2018

TERMEN DE EXIGIBILITATE

Sub 1 an

1-5 ani

< 5 ani

Total, din care:

434.071.962

449.375.076

126.154.155

323.220.921

0

Datorii comerciale (ct 401,404,408 )

394.776.182

434.330.231

111.109.310

323.220.921

0

Alte datorii

39.295.780

15.044.845

15.044.845

0

0

ANEXA LA

HCLMNR.Z2^tM


Datoriile certe ale regiei la data de 31.12.2018 erau în sumă totală de 119.387.977 lei, după cum urmează:

 • - furnizori de utilități și materiale:                               3 071 104 lei

 • - Societatea Electrocentrale Constanța SA:                 101 272 028 lei

 • - datorii salariale, către bugetul de stat si creditori diverși: 2 748 709 lei

 • - subvenții exploatare                                      12 285 501 lei

 • - garanții bună execuție                                           10 635 lei

Primăria Municipiului Constanța a acordat în avans subvenția și ajutoarele de încălzire pentru sezonul de încălzire 2018-2019 în sumă de 30 000 000 lei. Sumele virate pentru Electrocentrale Constanța S.A. au fost de 28 270 000 lei, astfel :

•direct în conturile furnizorului de gaze naturale Romgaz S.A Mediaș suma de 18 000 000 lei

•direct în conturile furnizorului de gaze naturale Distrigaz Gaz suma de 2 270 000 lei

•alți furnizori ai Electrocentrale Constanța S.A.- suma de 8 000 000 lei

La data de 31.12.2018 regia are de restituit autorității publice locale suma de 12 402 962,43 lei, subvenție încasată în avans și nedecontată. Această sumă se va regulariza cu decontul de subvenție din luna ianuarie 2019.

Datoria certă, lichidă și exigibilă a SC Electrocentrale Constanța SA este de : 101.272.028,33 lei, din care :

- 93.045.100,33 lei facturi de energie termică, -8.226.928 lei rest din sentință civilă nr. 189/2016 (penalități de întârziere din perioada 2008 - 2009).

Referitor la suma de 166.709.024,31 iei reprezentând datorie incertă către Electrocentrale Constanța S.A , aceasta este compusă din:

 • - 63.721.382,97 lei dobânzi de întârziere incerte, neconfirmate de RADET Constanța, înregistrate în contul 473 până la clarificarea litigiului, conform H.C.A. al RADET Constanța nr.3/08.06.2018,

 • - 102.987.641,34 lei dobânzi de întârziere preluate prin proiectul de divizare de la Electrocentrale București S.A., care se află deasemenea în litigiu.

Datoria pretinsă de către Electrocentrale Grup S.A. București în sumă de 163.278.075 lei (datorie incertă, sumă care nu este recunoscută de către RADET Constanța), face obiectul dosarului cu nr.8353/118/2016 prin care s-a solicitat intrarea în insolvența a regiei.

Aceste datorii sunt consecința unor deficiențe de reglementare și de întârzieri la plata subvenției alocată populației, astfel:


HCLM NR


 • - decalajul dintre termenul de plată al facturilor emise de către producătorul de energie termică ELCEN, respectiv 30 zile calendaristice și termenul de încasare a facturilor de la consumatori de 45 zile calendaristice;

 • - creșterea pierderii tehnologice pe rețele termice ca o consecință a diminuării cantității de energie terică vândută consumatorilor, urmare a creșterii gradului de debranșare, având în vedere că suprafața radiantă a conductelor de distribuție a rămas constantă nefiind influențată de evoluția portofoliului de clienți.

La data de 31.12.2018 regia înregistrează obligații de plată restante către bugetul consolidat al statului in suma de 1.076.345 lei astfel:

 • -  contribuția de asigurări sociale - 579.044 lei

 • -  contribuția de asigurări de sanatate - 225.106 lei

 • -  contribuția asiguratorie de munca - 86.306 lei

 • -   impozit salarii - 117.033 lei

 • -  contribuția pentru persoane cu handicap - 68.856 lei

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICII SI METODE CONTABILE

Principii contabile generale

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

 • 1. Principiul continuității activității

Se prezumă că RADET Constanța își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității, având în vedere specificul activitatii de furnizor de utilității publice, cu toate că are capitaluri proprii negative și gradul de îndatorare este foarte ridicat, regia fiind în imposibilitatea de a-și acoperi datoriile istorice din fondurile proprii.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

 • 2. Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

 • a) inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situațiile financiare anuale;

 • b) o decizie a unei autorități competente care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menționată în acestea.

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE

PENTRU ANUL 2018


ANEXA LA

hclm nr.


Modificarea de politică contabilă la inițiativa entității poate fi determinată de:

 • - o modificare excepțională intervenită în situația entității sau în contextul economico-financiarîn care aceasta își desfășoară activitatea;

 • - obținerea unor informații credibile și mai relevante

Schimbarea conducătorilor entității nu justifică modificarea politicilor contabile

 • 3. Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special:

 • a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) trebuie să se țină cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;


 • c) trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia. în acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale;

 • d) trebuie să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Ca urmare, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

 • 4.   Principiul independenței exercițiului

Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.)

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de datorii .

 • 6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Bilanțul de deschidere al exercițiului 2018 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului 2017.

Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercițiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuată numai de la începutul unui exercițiu

NOTE LA RAPORTUL ASUPBA CONTURILOR ANUALE

PENTRU ANUL 2018 f__

I anexala

|hclm

financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursTFffrrtffr-fe?^iițiu financiar.

în cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

 • 7.  Principiul necompensării

Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Toate creanțele și datoriile sunt înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare.

în cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii. Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de reglemetarile contabile.

 • 8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni. Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

La contabilizarea operațiunilor economico-financiare se ține seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura operațiunii, determinată pe baza principiului prevalenței economicului asupra juridicului, să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu.

 • 9. Principiul pragului de semnificație

Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă:

 • (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă;

 • (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

în cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în situațiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au avut aceeași natură sau au fost cu funcții similare au fost însumate, nefiind prezentate separat.

I ANEXALA ~l [hclm

IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE

Mijloacele fixe sunt înregistrate la costul de achiziție la care s-au adăugat în 1990, 1992, 1994, 2003, 2010, 2013, 2016 reevaluări făcute în baza dispozițiilor legale.

Valorile actualizate au fost determinate ținând cont de: costul istoric, costul net de înlocuire, deprecierea fizică, deprecierea funcțională, etc.

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.

Durata de viață a imobilizărilor corporale este:

Activ

Construcții

Echipamente tehnologice si mijloace transport Alte mijloace fixe

Durata

8-60 ani

2-12 ani

2-24 ani

Inventarierea elementelor patrimoniale, pentru anul 2018 s-a efectuat conform Deciziei nr. 598/29.10.2018.

Inventarierea s-a efectuat cu respectarea Ordinului nr. 2861/2009.

Rezultatele inventarierii s-au consemnat în procesul verbal nr.B2425/12.02.2019 și au fost înregistrate în evidența contabila aferenta anului 2018, prin nota 8ctb/31.12.2018. Imobilizările în curs constau în investiții realizate din surse proprii și alocații bugetare.

STOCURI

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materii prime sunt achiziționate de la intern.

Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție. RADET folosește metoda de contabilitate a inventarului permanent pentru inventarierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin metoda FIFO.

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, acționarii/asociații, debitorii și creditorii diverși.

în contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de servicii prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

NOTA 7

ANEXA LA

HCLM NR.PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Patrimoniul regiei este in suma de 567.287 lei

Patrimoniul public este in suma de 61.232.451,15 lei.

Menționam ca patrimoniul public preluat in administare este in suma de :

 • -  99.366.146,28 lei -imobilizările corporale puncte termice si centrale

 • -  42.272.566,98 lei - terenul aferent acestor imobilizări

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului 2018 este de 401 din care:

 • - 289 lucrători în exploatare

 • - 112 personal TESA .

Salariile plătite, aferente exercițiului financiar 20i8 sunt în sumă de 17.902.033,50 lei, din care :

 • - salarii si indemnizații = 16.319.707 lei

 • -  tichete de masa = 909.883,50 lei

 • - cheltuielile privind asigurările și protecția socială = 672.443 lei

în anul 2018 salariați au primit ajutoare sub forma tichetelor cadou in suma 245.190 lei. Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive a regiei este stabilită conform OUG 79/2008 și OUG 109/2011 și a fost în anul 2018 în sumă de 896.517 lei.

în cursul exercițiului financiar 2018 nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și administratorilor.

NOTA 9


ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Active curente

 • 1. Indicatorul lichidității curente =...................= 0,21

Datorii curente

(valoarea sub nivelul de acoperire a datoriilor)

Active curente-Stocuri

 • 2. Lichiditatea imediată =.............................= 0,20

Datorii curente

Sold mediu clienți

 • 3. Viteza de rotație a debitelor =........................ x 365 zile = 99 zile

Cifra de afaceri

(creanțe greu de încasat)

Sold mediu furnizori

 • 4. Viteza de rotație a creditelor =................................x 365 zile = 1.193 zile

Cifra de afaceri

(plăți către furnizori la peste 1 an de la scadență)

Cifra de afaceri

 • 5. Viteza de rotație a activelor imobilizate =........................= 1,72 ori

Active imobilizate

Cifra de afaceri

 • 6. Viteza de rotație a activelor totale =....................... =0,78 ori

Total active

NOTA 10


ALTE INFORMAȚII


ANEXA LA
HCLM NR.


R.A.D.E.T . Constanța are sediul social în municipiul Constanța str. Badea Cârțan nr.14 A, este regie autonomă de interes local, înființată în anul 1991 prin Decizia nr.47/25.01.1991 a Prefecturii județului Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat în regii autonome, iar din punct de vedere administrativ se află în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța.

Principalul obiect de activitate al R.A.D.E.T. Constanța îl reprezintă producerea, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, prin puncte termice, centrale termice de cartier și centrale de bloc (activități încadrate în cod CAEN 3530). Complementar, prestează servicii desfășurând și alte activități p .'ntru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare, astfel:

 • - prestarea pentru SC RAJA SA a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele;

 • - lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic;

 • - mentenanță la instalațiile și la echipamentele proprii;

 • - remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție;

 • - verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;

 • - lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;

 • - închirieri de utilaje și mijloace de transport;

 • - montare /demontare mijloace de măsurare a energiei termice;                     3

 • - analize chimice în laboratorul propriu;

-reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile;

 • - prestări servicii în domeniul instalațiilor termice, pe bază de comandă, la terți.

Regia funcționează în baza licenței nr. 2028/22.06.2017 acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

Membrii Consiliului de Administrație au semnat contracte de mandat cu Autoritatea Publică Locală prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile ce le revin, precum și indicatorii și criteriile de performanță. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită doar în sumă fixă cu respectarea prevederilor din OUG nr.109/2011.

Conducerea executivă a regiei este asigurată de un Director General și trei directori executivi (Director Tehnic-Distributie, Director Comercial și Director Economic) care au încheiat contracte de mandat cu Consiliul de Administrație.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

t                     _                r r


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENAC
HCLM NR.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la

01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2018

Capital subscris

Patrimoniul regiei

567.286

567.286

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Câștiguri legate de instrumente de capitaluriproprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

237.616.970

30.062

309.150

237.337.882

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold Creditor

1.793.422

1.793.422

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

105.227.306

13.216

105.240.522

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

309.150

309.150

Sold debitor

TOTAL

340.174.418

3.621.504

3.973.932

309.150

3.621.504

343.839.200


Si REGIA AUTONOMA 2


DE DISTRIBUIRE A J INERGIEI TERMICE^' R.A.D.E.T. .


DIRECTOR ECONOMIC ,

Ec.Mitea CarfimDCorneliaFLUX DE TREZORERIE AN 2018 METODA DIRECTA


ANEXA LA
HCLMNR.^/^

INDICATOR

AN 2018

încasări in numerar din distribuția agentului termic

101 525 978.82

Incasari din subvenție

30 000 000.00

Incasari ajutoare de căldură

4 612 701.41

Incasari in numerar provenite din prestări servicii, si alte venituri

8 741 401.28

TOTALINCASARI EXPLOATARE

144 880 081.51

Plăti in numerar către furnizori de bunuri si servicii

121 715 339.65

Plăti in numerar către si in numele anaaiatilor

17 919 998.00

Plăti in numerar TVA si alte taxe

4 869 747.14

TOTAL PLĂTI EXPLOATARE

144 505 084.79

Numerar net din activitatea de exDloatare

374 996.72

Incasari pentru activitatea de investiții

Plăti in numerar pentru achiziționarea de activA rnrnnralp qi npcnrnnralp nn tprmpn

549910.43

Numerar net din activitatatea de investiții

-549910.43

Venituri in numerar din alte imprumuturi

0

Rambursări in numerar a unor sume imprumutate

0

Numerar net din activitatea de finanțare

0

Creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

-174 913.71

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercițiului financiar

1905443

Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercițiului financiar

_

1730529.29

DIRECTOR ECONOMICEc.Mitea Cfirr u


rnelia
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

PRIVIND ACTIVITATEA R.A.D.E.T CONSTANȚA LA

31.12.2018

 • 1. Prezentare generală

Regia Autonomă de Distriuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) Constanța este persoană juridică română, fiind organizată ca regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța. Sediul social al regiei se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan nr.14 A, dar deține sedii pentru diferite activități în mai multe zone ale municipiului Constanța. Regia a fost înființată în anul 1991 în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 47/25.01.1991 a Prefecturii Județului Constanța privind reorganizarea Unității Județene de Gospodărie Comunală. Conform H.G. nr. 597/28.09.1992 Anexa nr.l, regia a fost trecută sub autoritatea Consiliului Local Municipal.

2. Obiectul principal de activitate al regiei

Principalul obiect de activitate al R.A.D.E.T. Constanța îl reprezintă distribuția și furnizarea în municipiul Constanța, prin intermediul a 136 puncte termice, a energiei termice produse de către SC Electrocentrale Constanța S.A. și producerea în același timp de energie termică prin intermediul a 3 centrale termice de cvartal și a 45 centrale termice de bloc (toate utilizând drept combustibil gazul natural) pe bază de licențe, conform legii, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, prestează servicii desfășurând și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare.

Regia prestează pentru operatorul local de furnizare a apei reci SC Raja SA servicii de ridicare a presiunii apei pentru imobilele din municipiul Constanta cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje. Alte lucrări sunt destinate reparației conductelor de apă rece aparținând SC Raja SA și care se află poziționate în canalele termice din perioada în care cele două unități erau în cadrul Unității Județene de Gospodărie Comunală.

Alte lucrări realizate de către R.A.D.E.T. Constanța sunt: mentenanță la instalații și echipamente, remediere avarii apărute în sistemul de distribuție, verificări metrologice, lucrări de modernizare și investiții, închirieri de utilaje și mijloace de transport, montare/demontare mijloace de măsurare a energiei termice și a volumelor de agent  termic, analize chimice, reparații construcții, prestări servicii la terți și alte activități specifice termoficării.

Activitatea regiei se desfășoară în baza licenței nr.2028/22.06.2017 emisă de către A.N.R.E. București. De asemenea, regia dispune de avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat.

 • 3.Conducerea regiei

în perioada 1.01.2018 -31.12.2018 conducerea regiei a fost asigurată de către Consiliul de Administrație și Consiliul Director. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin HCLM nr.51/15.02.2018.

La data de 31.12.2018, Consiliul de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța era compus din 5 membri din care 4 membrii neexecutivi remunerați si un membru executiv neremunerat care deține funcția de director general al regiei . Conducerea executivă a regiei a fost asigurată în anul 2018 de un,Directorul General , Director Tehnic-Distribuție, un Director Comercial și un Director Economic. Membrii Consiliului de Administrație au semnat contracte de mandat cu autoritatea publică locală prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile ce le revin și care cuprind indicatori și criterii de performanță. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor a fost stabilită doar în sumă fixă, cu respectarea prevederilor din OUG nr.109/2011.

 • 4. Resurse umane

Regia înregistra la data de 31.12.2018 un număr de 382 salariați, față de 419 salariați existenți la data de 31.12.2017. Un număr de 289 lucrau în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție, iar 93 reprezentau personal tehnic, administrativ și de conducere. în cursul anului 2018 s-au angajat 46 persoane și au încetat raporturile de muncă 97 salariați. în anul 2018 s-au acordat creșteri salariale în condițiile majorării salariului minim pe tară garantat în plată și modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii. începând cu data de 01.09.2018 a fost inclus sporul de vechime în salariul tarifar de încadrare, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de R.A.D.E.T. Constanța pentru anii 2018-2020. Costurile salariale în anul 2018 sunt sensibil mai mici față de cele din 2017 (cu 4,58%), generate în special de reducerea numărului de salariați pe cale naturală.

Ponderea cheltuielilor cu salariile în total costuri a reprezentat 12,50% față de 12,34% în anul anterior, 2017.

Modificarea organigramei regiei a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al RADET Constanța prin HCA nr.27/14.06.2018 și de către autoritatea publică locală prin HCLM nr. 225/28.06.2018.

Raporturile dintre conducere și salariați sunt statutate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Colectiv de Muncă și Codul etic.

Pe parcursul anului 2018 nu s-au înregistrat conflicte de muncă cu sindicatul reprezentativ al RADET Constanța, semnatar al C.C.M. Au fost înregistrate totuși 34 litigii de munca cu diverși salariați.

 • 5. Mediul economic și legislativ

Activitatea regiei s-a desfășurat cu întreruperi, în perioada 27.09.2018-02.10.2018 Electrocentrale Constanta întrerupând furnizarea agentului termic .

Pe tot parcursul anului 2018 s-au efectuat lucrările programate prin Programul anual de revizii și reparații și lucrări neplanificate ca urmare a apariției unor avarii.

 • 6.  Preț local

începând cu data de 01.01.2018, ca urmare a deciziei ANRE nr. 1728/28.11.2017 privind majorarea prețului de livrare a energiei termice începând cu data de 01.01.2018, prețul energiei termice cumpărate de la Electrocentrale Constanța S.A. a crescut de la 219,08 lei/Mwh la 220,85 lei/Mwh fără TVA.

Prețul local de furnizare a energiei termice începând cu data de 01.01.2018, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport și distribuție, a fost aprobat de autoritatea publica locală la nivelul de 367,54 lei/Mwh cu TVA, respectiv 427,47 lei/Gcal. Prețul de furnizare al energiei termice începând cu data de 01.01.2018 a crescut nesemnificativ (în medie cu 0,43%), de la un preț de 365,96 lei/Mwh cu TVA la 367,54 lei/Mwh cu TVA.

Populația a achitat în primele 4 luni ale anului 2018 prețul de 214,96 lei/Mwh, respectiv 250 lei/Gcal, inclusiv TVA, iar diferența de 152,58 lei/Mwh cu TVA a fost acordată sub formă de subvenție de către primărie.

începând cu data de 01.05.2018 prețul local pentru populație revine la nivelul de 367,54 lei/Mwh cu TVA, respectiv 427,47 lei/Gcal, ca urmare a finalizării termenului de acordare a subvenției din sezonul rece.

în sezonul rece 2018-2019 populația a achitat prețul de 193,47 lei/MWh echivalentul a 225 lei/Gcal, diferența de 174,07 cu TVA lei/Mwh, respectiv 202,47 lei/Gcal, inclusiv TVA, fiind suportată de către Primăria municipiului Constanța sub formă de subvenție.

 • 7. Evoluția portofoliului de clienți

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor.

La această dată acest sistem a fost divizat, separând producerea și transportul de activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice.

Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferențiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investițiilor în producere și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori.

în perioada în care autoritatea publică locală și cea centrală au venit în sprijinul constanțenilor acordând subvenție la căldură, portofoliul s-a păstrat relativ constant.

începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenția acordată energiei termice pentru populație, fapt ce a generat începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordați până atunci la SACET.

Un alt factor care a încurajat debranșarile a fost prețul subvenționat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament.

Sancțiunile mici prevăzute de Legea 325 din 2006 pentru cei care se debranșează ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplică minimul amenzii (500 de lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ portofoliul de clienți.

Toți acești factori prezentați mai sus au avut ca . efect creșterea gradului de debranșare la un nivel de 44,6%.

Debranșările din ultimii ani de la sisitemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantității de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor, determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, așa încât ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește.

 • 8. Rezultatele economice ale regiei

în anul 2018 regia înregistrat pierdere în sumă de 3.621.504 lei, așa cum este specificat în formularul anexă la bilanț cod 20 „Cont de profit și pierdere".

Rezultatele principalelor categorii de activități ale regiei în anul 2018:

 • - activitatea de exploatare pierdere = -3.618.223 lei

 • - activitatea financiară pierdere =      - 3.281 lei

  Denumire indicator

  31.12.2017

  31.12.2018

  °/o

  Cifra de afaceri neta

  147.055.580

  132.623.298

  90,19

  Producția vanduta

  99.874.479

  87.248.981

  87,36

  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

  47.181.101

  45.374.317

  96,17

  Variația stocurilor

  94.169

  88.471

  93,95

  Producția imobilizata

  1.030.180

  813.692

  78,99

  Alte venituri din exploatare

  4.146.282

  6.020.523

  145,20

  VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL

  152.326.211

  139.545.984

  91,61

  Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile

  1.699.413

  1.690.210

  99,46

  Alte cheltuieli materiale

  121.646.290

  113.122.141

  92,99

  Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

  6.538.441

  6.987.152

  106,86

  Cheltuieli cu personalul din care:

  18.759.218

  17.902.034

  95,43

  a)Salarii

  15.214.846

  17.229.591

  113,24

  b)Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

  3.544.372

  672.443

  18,97

  a)Amortizari si provizioane pentru deprecierea imob.corporale

  1.234.898

  1.392.442

  112,76

  al)Cheltuieli

  1.234.898

  1.392.442

  112,76

  a2)Venituri

  0,00

  b)Ajustarea valorii activelor circulante

  -454.276

  -154.656

  34,04

  bl)Cheltuieli

  2.395.212

  996.251

  41,59

  b2)Venituri

  2.849.488

  1.150.907

  40,39

  Alte cheltuieli de exploatare

  2.535.754

  2.224.885

  87,74

  1.Cheltuieli privind prestațiile externe

  1.555.913

  1.471.999

  94,61

  2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

  608.515

  629.159

  103,39

  3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate

  371.326

  123.727

  33,32

  CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

  151.959.738

  143.164.207

  94,21

  Profit din exploatare

  366.473

  -3.618.223

  -987,31

  Venituri din dobânzi

  129

  241

  186,82

  VENITURI FINANCIARE -TOTAL

  129

  241

  186,82

  Cheltuieli privind dobânzile

  54.449

  2.924

  5,37

  Alte cheltuieli financiare

  3.003

  598

  19,91

  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

  57.452          3.522

  6,13

  Profit din activitatea finaciara

  -57.323

  -3.281

  5,72

  REZULTATUL CURENT

  309.150

  -3.621.504

  VENITURI TOTALE

  152.326.340

  139.546.225

  91,61

  CHELTUIELI TOTALE

  152.017.190

  143.167.729

  94,18

  REZULTATUL BRUT

  309.150

  -3.621.504

  Nr.mediu salariati

  430

  401

  93,26

Din analiza activității desfășurate în anul 2018 comparativ cu aceeași perioadă din 2017 rezultă că veniturile au fost realizate în procent de 91,61% și corespund unei producții fizice de 405.580 Mwh, iar cheltuielile au fost realizate în procent de 94,18%.

în perioada analizată s-au înregistrat depășiri față de prevederile BVC la cheltuielile cu apa și energia electrică, acestea cresgând semnificativ ca urmare a faptului că, în condițiile creșterii prețului energiei electrice pe bursă în perioada.de iarnă cu cca. 50 lei/Mwh (230-280 lei/Mwh), furnizorii nu au putut menține prețul din contract.

Cheltuielile cu materiale au scăzut cu 3,08% față de valoarea planificată prin BVC, întrucât s-au urmărit cu rigurozitate consumurile de materiale.

Cheltuielile cu reparațiile au scăzut cu 6,94%, iar cele cu serviciile executate de terți s-au diminuat cu 13,66% față de valoarea planificată prin BVC, justificat de faptul că s-au făcut doar lucrările necesare pentru remedierea avariilor și reparațiile absolut necesare.

Cheltuielile cu energia termică și gazele naturale au înregistrat o scădere semnificativă față de prevederile BVC (cu cca. 3,74%), în condițiile în care a scăzut cantitatea de energie termică cumpărată pe fondul unei ierni mai calde, dar ponderea acestora în total cheltuieli a crescut datorită creșterii consumurilor tehnologice. în perioada analizată, regia a cumpărat de la Electrocentrale Constanța SA o cantitate de 497 055 Mwh și a vândut 388 668 Mwh, înregistrând o pierdere pe rețea de 21,8% față de 11,6% cât a fost aprobată în structura de tarif.

Cheltuielile cu salariile au scăzut în perioada de referință față de prevederile din buget cu un procent de 5,66%, dar comparativ cu gradul de realizare al veniturilor au înregistrat o creștere cu cca. 1,85%. Se impune luarea unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor salariale astfel încât gradul de realizare a cheltuielilor cu salariile să nu depășească gradul de realizare al veniturilor.

Nerealizarea prevederilor din Bugetul de venituri și cheltuieli se datorează scăderii cantității de energie termică vândută în anul 2018 cu 9,89%.

Cheltuielile cu personalul în anul 2018 au fost în sumă de 17.902.034 lei (reprezentând 12,50% din costul total), înregistrând o scădere de 4,57% față de anul 2017 .

Drepturile salariale au fost acordate în anul 2018 în baza Contractului colectiv de muncă încheiat între administrație și sindicatul reprezentativ și cu respectarea legislației naționale în vigoare.

Câștigul mediu salarial pe anul 2018 a crescut în medie cu 22,29 % față de anul 2017, de la 2.832 lei/salariat la 3.463 lei/salariat, ca urmare a creșterii salariului minim garantat în plată și a modificărilor legislative privind contribuțiile salariale.

Având în vedere scăderea cantității de energie termică vândută și creșterea pierderilor tehnologice, regia a încheiat anul 2018 cu o pierdere de 3 621 504 lei.

 • 9. Activitatea de aprovizionare cu materii prime si materiale

în anul 2018 activitatea de aprovizionare s-a realizat în baza programului de achiziții al regiei, stabilit conform prevederilor din B.V.C. aprobat prin HCLM.

Au fost asigurate astfel resursele materiale necesare desfășurării activității în condiții optime a serviciului de producere, distribuție si furnizare a energiei termice, precum și stocul de materiale și piese de schimb ce se utilizat în situațiile de intervenție operativă în caz de avarii, fiind asigurață continuitatea serviciului de termoficare.

Materialele și piesele de schimb au fost aprovizionate conform prevederilor legale și procedurii interne de achiziții.

Stocurile de materiale existente la 31.12.2018 erau în sumă de 1.150.737 lei, fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului 2017 cu 9,26%. Aceste stocuri sunt necesare realizării lucrărilor pe durata sezonului de încălzire și până la demararea procedurilor de achiziții din următorul an.

 • 10. Creanțe de încasat

Creanțele comerciale de încasat la data de 31.12.2018 erau în sumă de 35.631.218 lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2017. Scăderea creanțelor de încasat de la consumatori se datorează producției facturate în decembrie 2018 care a fost net inferioară celei din decembrie 2017 (71.798,89 Mwh facturat în 2018 față de 96.416.60 Mwh în 2017), cât și a gradului de încasare foarte bun de peste 105,4%.

Valoarea energiei termice facturată în anul 2018 este în sumă de 105.121.536 lei și valoarea energiei termice încasată este de 110.801.886 lei.

Consumatorii rău platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul regiei din cadrul biroului urmărire debite prin emiterea de notificări, somații de plată, acționare în instanță, conform procedurii interne.

Regia întâmpină dificultăți cu recuperarea creanțelor restante de la asociațiile de proprietari, întrucât acestea nu sunt supuse nici unui control cu privire la achitarea datoriilor către furnizori, nu dispun de patrimoniu și nici nu au obligativitatea constituirii de garanții, astfel că, în condițiile în care regia obține în instanță titluri executorii nu are ce executa. Ne confruntăm cu cazuri în care aministratorii au fraudat asociațiile cu sume importante de bani, recuperare acestor creanțe fiind incertă și foarte greu de realizat. O altă categorie de consumatori cu probleme o constituie chiriașii din imobilele administrate de RAEDPP Constanța, care sunt în mare parte rău platnici, nu dețin patrimoniu sau venituri pentru a putea fi executați.

Acțiunile în instanță trenează datorită procedurile complicate, iar până se obține o sentință și se ajunge în faza de executare silită , consumatorul debitor își înstrăinează bunurile și nu mai avem ce executa.

începând cu luna noiembrie 2017, conform prevederilor Legii nr. 225/2017 facturile emise pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu, dând posibilitatea furnizorului să execute silit consumatorul care nu își achită facturile de utilități în termenul scadent fără să se mai ajungă în instanță.

în anul 2018 au fost emise:

 • - 429 somații pentru recuperarea debitelor în sumă de 8 637 279 lei din care s-au recuperat creanțe în valoare de 3 372 612,93 lei, gradul de recuperare fiind de 39,05%;

 • - 152 de notificări de plată pentru recuperarea debitelor în sumă de 7 292 440,41 lei;

 • - 236 cereri de executare silită față de 166 cereri înregistrate în anul 2017; gradul de recuperare al debitelor executate în anul 2017 a fost de 82,03%, iar pentru debitele aferente dosarelor de executare silită din anul 2018 de 54,16%. Gradul de recuperare mai mare pentru executările din anul 2017 comparativ cu anul 2018 este justificat de perioada mai mare de timp în care executorii au avut posibilitatea efectuării demersurilor pentru recuperarea creanțelor și de faptul că în anul 2018 a crescut numărul asociațiilor executate de la 15 la 139.

Procedura de recuperarea debitelor în cazul asociaților este mai dificilă deoarece acestea nu dețin patrimoniu și nu se conformează dispozițiilor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea, funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

 • - 27 procese verbale de eșalonări la plată pentru recuperarea debitului în sumă de 1 218 317,14 lei din care s-a achitat suma de 534 890,80 lei, gradul de recuperare fiind de 43,90%; numărul mai mare de eșalonări s-a înregistrat la asociații (21), unde procedura de recuperare ește mai dificilă;

 • - 10 dosare de acționare în instanță (cele mai multe pentru asociații) în vederea recuperării debitului în sumă de 77 853,66 lei au fost înaintate către Direcția Comercială - Biroul Juridic Clienți, din care s-au recuperat debite în sumă de 6 454,00 lei (grad de recuperare de 8,29%); numărul dosarelor pentru acționarea în instanță a scăzut în anul 2018 față de 2017 datorită legislației în vigoare (Legea 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006) care a permis executarea facturilor de utilități, constituindu-le în titluri executorii;

 • -  294 punctaje efectuate cu reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru recuperarea debitului în sumă de 13.643.109,21 lei;

 • - 5 protocoale de desprindere blocuri pentru înființarea de noi asociații;

 • -  12 răspunsuri la expertizele contabile întreprinse de experții numiți de instanță în dosarele cu consumatorii;

 • -  812 eliberări de avize financiare pentru consumatorii care au solicitat branșament la gaze naturale, racord canalizare, racord electric etc;

 • - 2.412 eliberări de avize financiare pentru consumatorii care au solicitat deconectarea de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;

 • - 39 de solicitări de rezilieri ale contractelor de furnizare energie termică în care s-a asigurat recuperarea integrală a debitelor înregistrate la data rezilierii.

 • 11.Datorii curente de achitat

Datoriile certe ale regiei la data de 31.12.2018 erau în sumă totală de 119.387.977 lei, după cum urmează:

 • - furnizori de utilități și materiale:                               3 071 104

 • - Societatea Electrocentrale Constanța SA:                101 272 028

 • - datorii salariale, către bugetul de stat si creditori diverși:    2 748 709

 • - subvenții exploatare                                      12 285 501 lei

 • - garanții bună execuție                                         10 635 lei

Primăria municipiului Constanța a acordat în avans subvenția și ajutoarele de încălzire pentru sezonul de încălzire 2018-2019 în sumă de 30.000.000 lei. Sumele virate pentru Electrocentrale Constanța S.A. au fost de 28.270.000 lei, astfel :

 • • direct în conturile furnizorului de gaze naturale Romgaz S.A Mediaș suma de 18.000.000 lei

 • • direct în conturile furnizorului de gaze naturale Distrigaz Gaz suma de 2.270.000 lei

•alți furnizori ai Electrocentrale Constanța S.A.- suma de 8.000.000 lei

La data de 31.12.2018 regia are de restituit autorității publice locale suma de 12.402.962,43 lei, subvenție încasată în avans și nedecontată. Această sumă se va regulariza cu decontul de subvenție din luna ianuarie 2019.

Datoria certă, lichidă și exigibilă a SC Electrocentrale Constanța SA este de : 101.272.028,33 lei, din care :

- 93.045.100,33 lei facturi de energie termică, -8.226.928 lei rest din sentință civilă nr. 189/2016 (penalități de întârziere din perioada 2008 - 2009).

Referitor la suma de 166.709.024,31 lei reprezentând datorie incertă către Electrocentrale Constanța S.A , aceasta este compusă din:

 • - 63.721.382,97 lei dobânzi de întârziere incerte, neconfirmate de RADET Constanța, înregistrate în contul 473 până la clarificarea litigiului, conform H.C.A. al RADET Constanța nr.3/08.06.2018,

 • - 102.987.641,34 lei dobânzi de întârziere preluate prin proiectul de divizare de la Electrocentrale București S.A., care se află deasemenea în litigiu.

Datoria pretinsă de către Electrocentrale Grup S.A. București în sumă de 163.278.075 lei (datorie incertă, sumă care nu este recunoscută de către RADET Constanța), face obiectul dosarului cu nr.8353/118/2016 prin care s-a solicitat intrarea în insolvența a regiei.

Aceste datorii sunt consecința unor deficiențe de reglementare și de întârzieri la plata subvenției alocată populației, astfel:

 • - decalajul dintre termenul de plată al facturilor emise de către producătorul de energie termică ELCEN, respectiv 30 zile calendaristice și termenul de încasare a facturilor de la consumatori de 45 zile calendaristice;

 • - creșterea pierderii tehnologice pe rețele termice ca o consecință a diminuării cantității de energie terică vândută consumatorilor, urmare a creșterii gradului de debranșare, având în vedere că suprafața radiantă a conductelor de distribuție a rămas constantă nefiind influențată de evoluția portofoliului de clienți.

-existența la nivelul anului 2004 a unor datorii istorice din relația contractuală cu producătorul de energie termică primară, în sumă totală de 89.267.200 lei ce a influențat permanent rezultatele financiare ale regiei, determinând achitarea facturilor cu o întirziere de până la 1.163 zile față de termenul scadent.

-efectele negative ale deciziilor contradictorii emise de autoritățile de reglementare (ANRE, ANRSC), cum ar fi: alocarea costurilor aferente cogenerării numai în contul energiei termice, a generat creșterea prețului la producător și implicit în lanț a facturii de energie termică.până la consumatorul final.

-scăderea an de an a cantității de energie termică vândută datorită restrângerii portofoliului de clienți și tendinței de economisire a consumatorilor, a generat neîncadrarea veniturilor în valoarea prognozată în BVC.

La data de 31.12.2018 regia înregistrează obligații de plată restante către bugetul consolidat al statului in suma de 1.076.345 lei astfel;

 • -  contribuția de asigurări sociale - 579.044 lei

 • -  contribuția de asigurări de sănătate - 225.106 lei

 • -  contribuția asiguratorie de muncă - 86.306 lei

 • -  impozit salarii - 117.033 lei

 • -  contribuția pentru persoane cu handicap - 68.856 lei

 • 12. Activitatea de investiții

Valoarea totală a programului de investiții bugetat pentru 2018 este de 1.050.000 lei.

Din programul aprobat s-a realizat în anul 2018 suma de 1.048.100 lei (99,82%).

Principalele obiective realizate în anul 2018 sunt:

 • - modernizare rețele termice:                   530.035

 • - hidroizolații puncte termice PT 12, PT 46       35.591 lei;

 • - automatizare                                   31.996

 • - dotări cu echipamente:                        374.454

(mijloace de măsurare, aparate de sudură, schimbătoare de căldură, schelă etc.)

 • - rate leasing:                                      76.024 lei.

 • 13. Controale ale autorităților efectuate în anul 2018 la RADET

în anul 2018 regia a fost supusă mai multor controale din partea autorităților statului, după cum urmează:

 • - Camera de Conturi Constanța- verificarea implementării măsurilor Deciziei 1/2017;

 • - Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța - verificarea modului în care au fost îndeplinite măsurile dispuse și control tematic;

-Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului-cercetarea unei reclamații.

 • 14. Control intern

Activitatea de control intern în cadrul RADET Constanța a fost efectuată de compartimentul distinct creat în acest scop, aflat în directa subordonare a directorului general. Controlul a avut ca obiectiv analiza și avizarea modului de aplicare a normelor și procedurilor de control intern la toate nivelurile ierarhice și funcționale privind: aprobarea, autorizarea, verificarea, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor și separarea funcțiilor conform Manualului de Control Managerial.

 • 15. Gestionarea riscurilor

Risc operațional

Având în vedere că:

- regia a avut conturile blocate în anul 2018 a avut contul blocat deschis la Trezoreria Constanta ca urmare a intarizierilor la plata contribuțiilor către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale.

Riscul de piață

Eficiența activității regiei este influențată de evoluția portofoliul de consumatori cărora li se furnizează energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum în cadrul SACET.

Riscul semnificativ îl reprezintă diminuarea portofoliului de clienți cu consecința reducerii cantității de energie termică livrată acestora, datorită migrării consumatorilor către alte surse, respectiv centrale termice de apartament. Acest aspect face ca gradul de utilizare al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiului Constanța să scadă semnificativ, determinând creșterea costului energiei termice livrate, datorită creșterii costurilor fixe (în principal cresc costurile de distribuție și furnizare ale RADET, dar și costurile de producere in CET Palas). Sursa de producere a energiei termice a fost realizată în perioada anilor 1970, ajungând în prezent uzată fizic și moral, fiind supradimensionată pentru necesarul actual de căldură, funcționând în prezent la un randament nesatisfăcător. Având în vedere toate cele de mai sus, s-a ajuns la situația în care prețul de producere și tariful de transport repezintă 56% în structura prețului local al energie termice la nivelul municipiului Constanța.

în ultimii ani (începând cu anul 2011 când a fost eliminată subvenția către populație), din ce în ce mai mulți consumatori s-au deconectat de la sistemul centralizat, optând pentru montarea centralelor termice de apartament.

Riscul de lichiditate

Diminuarea fluxurilor de numerar este cauzată de executarea silită a regiei de către Electrocentrale Constanța S.A., ca urmare a obținerii în instanță a unor titluri executorii pentru recuperarea unor debite generate de datoriile istorice. Din decembrie 2017 și până în prezent regia are instituită poprire pe conturi pentru suma de 39.196.136 lei stabilită de către instanța de judecată.

Având în vedere că activitatea de furnizare a energiei termică are un caracter sezonier, se creează un dezechilibru la nivelul încasărilor, respectiv acestea se diminuează cu până la 92% în perioada august-noiembrie, față de încasările din sezonul rece.

Riscul de neîncasare a creanțelor

Nivelul scăzut al veniturilor populației și dinamica capacității procesuale a societăților comerciale (insolvență, faliment, suspendare activitate, etc.) pot genera la nivelul regiei dificultăți în încasarea creanțelor. Creșterea numărului de agenți economici care intra în procedură de insolvență va duce corespunzător la creșterea riscului de recuperare a creanțelor de la aceștia.

Ca urmare a identificării acestor riscuri, în evidențele financiar-contabile au fost constituite anual provizioane pentru clienții incerți.

Riscuri aferente unor litigii

 • 1. Riscul nerecuperării creanțelor aferente titlurilor executorii obținute în instanță, datorită lipsei de bunuri executabile ale debitorilor.

 • 2. Riscul privind litigiile pe care le are regia cu Electrocentrale Constanța S.A. și Electrocentrale Grup S.A.București.

Riscuri de natură legislativă

Lipsa unei strategii naționale de termoficare care să stabilească principiile de dezvoltare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a consumatorilor urbani, conduce la ineficiența funcționării acestora.

Deficiențele existente în legislația de specialitate cât permit debranșarea necontrolată a consumatorilor de la SACET, având ca rezultat scăderea randamentului sistemului de termoficare, creșterea consumului specific și implicit creșterea prețului care devine tot mai greu de suportat pentru consumatorul final. Debranșările determină diminuarea portofoliului de clienti, până la pierderea completă a acestuia, avînd ca rezultat închiderea și desființarea SACET. Aceste aspect este în totală contradicție cu politicile energetice din țările dezvoltate ale UE care construiesc și dezvoltă sisteme centralizate de termoficare eficiente.

Evoluția pieței de energie termică căreia i se adresează RADET Constanța este greu de anticipat, fiind influențată de factori și decizii de natură legislativă, politică, administrativă și socială.

 • 16. Auditarea situațiilor financiare

în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru auditarea Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2018, RADET Constanța a încheiat contract de prestări servicii nr. B 5809/08.04.2019 cu S.C. Prim-Audit SRL București, respectând prevederile prevederile art.29 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cap.10, prevederile art.47 alin.lAl din Legea nr.111/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Informații cu privire la evenimentele importante petrecute de la data închiderii exercițiului financiar si până la depunerea Situațiilor financiare

Nu au existat evenimente ulterioare între data închiderii bilanțului și până la data aprobării situațiilor financiare pentru anul 2018.

 • 17. Principii generale de raportare financiară

Situațiile financiare au fost întocmite conform Legii contabilității 82/1991 republicată, OMFP nr.1802/2014, Ordin nr.10/2019 și reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice din Romania.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității.

Regia respectă prevederile Legii 82/1991 privind ținerea la zi a registrului jurnal, registrul cartea mare și registrul inventar.

Situațiile financiare anuale privesc activitatea proprie a regiei, sunt aferente anului financiar 2018 și sunt întocmite în moneda națională.

Activitatea economico-financiară a Regiei este organizată și se desfășoară în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu toate modificările ulterioare și cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor conforme cu directivele europene. Contabilitatea este organizată și condusă în concordanță cu prevederile legale.

înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative, astfel încât în urma prelucrării lor s-au obținut situațiile financiare care dau o imagine clară și fidelă a activității economico-financiare a regiei.

Pentru stabilirea situației reale a patrimoniului s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului, în baza deciziei de inventariere nr. 598/20.10.2018 a directorului general R.A.D.E.T Constanța, conform prevederilor pct. 6 din Ordinul 2861/2009. S-a inventariat atât patrimoniul propriu cât și cel primit în administrare .

Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2018.

Prin operațiunile financiar contabile înregistrate s-au respectat principiile contabile: continuarea activității, prudență, independența exercițiului, intangibilitatea prevalenței economicului asupra juridicului, necompensării și pragul de semnificație.

Prezentul Raport al administratorului a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr 1802/ 2014.

Președintele Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

marcela enaci;