Hotărârea nr. 191/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 214/2017 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR LA BILETE ȘI ABONAMENTE, A TARIFULUI SOCIAL ȘI A COMISIOANELOR AFERENTE VÂNZĂRILOR LUNARE DE BILETE ȘI/SAU ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ÎN COMUN


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr.214/2017 privind stabilirea tarifelor Ia bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data deGo^of,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 95594/15.05.2019,

Văzând referatul nr. 6202/13.05.2019 al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și Hotărârea nr.34/15.05.2019 a Consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată și prevederile Ordinului nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Luând în considerare prevederile art.2043-2053 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun, după cum urmează:

-lit.A și lit.C din Anexa nr.l se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2019.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr.214/2017 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției administrație publică locală, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      pentru.

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcției/ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDIMA,                        CONTRASEMNEAZĂ

WI'COZA^ )SECRETAR,

L // / * c5                         MARCELA ENACjdE


ANEXA nr.l

la H.C.L. nr. (01  /

(lit.A din Anexa nr.l la HCL nr.214/2017)

LISTA

TARIFELOR LA BILETE, ABONAMENTE ȘI TARIFUL SOCIAL

BILETE

LEI

Bilet valabil 60 minute pe toate liniile

2,00

Bilet o călătorie

1,50

Bilet două călătorii

3,00

Bilet valabil 24 ore pe toate liniile

5,00

Bilet valabil 7 zile pe toate liniile

30,00

Bilet 1 călătorie City TOUR

3,00

Bilet 1 zi City TOUR

5,00

Bilet 1 călătorie City TOUR(valabil în perioada iulie- august)

6,00

Bilet 1 zi City TOUR(valabil în perioada iulie- august)

10,00

PREȘEDINTE ȘEDINZA,

MlCOUVe-                Z/

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACHE


ANEXA nr.2 la H.C.L. nr.lO V

(lit.C din Anexa nr.l la HCL nr.214/2017)

LISTA

TARIFELOR LA BILETE, ABONAMENTE ȘI TARIFUL SOCIAL

BILETE și ABONAMENTE achiziționate prin aplicații mobile, portofel virtual și SMS*

LEI

Bilet valabil 60 de minute pe toate liniile

2,00

Bilet o călătorie

1,50

Bilet valabil 24 ore pe toate liniile

5,00

Bilet valabil 7 zile pe toate liniile

30,00

Abonament o linie lunar

55,00

Abonament două linii lunar

80,00

Abonament toate liniile lunar

125,00

Abonament toate liniile lunar - la purtător

140,00

Abonamente reduse cu 50%:

  • •  0 linie lunar

> Două linii lunar

  • •  Toate liniile lunar

  • 27.50 40,00

  • 62.50

Bilet 1 călătorie City TOUR

3,00

Bilet 1 zi City TOUR

5,00

Bilet 1 călătorie City TOUR(valabil în perioada iulie- august)

6,00

Bilet 1 zi City TOUR(valabil în perioada iulie- august)

10,00

*La aceste bilete și abonamente se adaugă costurile aferente serviciului microplăți, comisioanele bancare, precum și alte comisioane și taxe aferente.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAGHE