Hotărârea nr. 190/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 136/2019 PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 136/25.04.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbateje expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub                         raportul Comisiei de specialitate nr.l de

studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru Servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, documentația R.A.T.C.Constanța înregistrată sub nr. 6201/13.05.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 94574/14.05.2019, precum și Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli a R.A.T.C. Constanta nr. 4495/05.04.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 71878/05.04.2019, Hotărârea nr.23 din 04.04.2019 și Hotărârea nr.31/15.05.2019 a Consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) și art. 115 alin.(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se modifică bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr. 136/25.04.2019 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru,

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în functi^zPX consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ«^^\>^7             SECRETAR,

CONSTANȚA 6^141^^=-               MARCELA ENACțjE

Nr. /. gO /_

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 6^ C.L /VĂ. -

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.12.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

83224

95949

115,29

103651

106551

108,027

102,80

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

83016

95789

115,39

103531

106431

108,082

102,80

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

45191

47772

105,71

66110

69742

138,387

105,49

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

6744

6881

102,03

6881

6881

100

100,00

2

Venituri financiare

5

208

160

76,92

120

120

75

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

71344

93406

130,92

102360

103135

109,586

100,76

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

71344

93396

130,91

102350

103125

109,587

100,76

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

25019

32285

129,04

35200

43200

109,029

122,73

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

8511

14598

171,52

27945

45000

191,43

161,03

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

36931

44317

120,00

47863

51690

108,001

108,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

35287

42252

119,74

46478

47600

110,002

102,41

C1

ch. cu salariile

13

32499

38337

117,96

42171

43200

110,001

102,44

C2

bonusuri

14

2788

3915

140,42

4307

4400

110,013

102,16

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.12.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

b

6=5/4

7

8

9

10

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

615

1176

191,22

1200

1100

102,041

91,67

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

TO25

----885----

8535

9/5

—95/

109,674

102,26

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

883

2196

248,70

1700

1650

77,4135

97,06

2

Cheltuieli financiare

20

0

10

#DIV/0!

10

10

100

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

11880

2543

21,41

1291

3416

50,7668

264,60

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

278

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

11602

1

Rezerve legale

25

549

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,

27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.12.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

b

53573

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

o)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

950

11173

1.176,11

9000

9000

80,5513

100,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

159

11173

7.027,04

9000

9000

80,5513

100,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.12.2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

b

6=5/4

7

8

9

10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

709

710

100,14

690

680

97,1831

98,55

2

Nr.mediu de salariați total

49

688

695

101,02

687

680

98,8489

98,98

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4274

5066

118,53

5638

5833

111,283

103,47

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3936

4597

116,78

5115

5294

111,282

103,49

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

121

138

114,22

151

157

109,341

103,86

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

553084

601598

108,77

602000

603000

100,067

100,17

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     (Rd.7/Rd.1)x1000

55

857

973

113,56

988

968

101,443

98,01

9

Plăți restante

56

16194

19000

117,33

18000

17000

94,7368

94,44

10

Creanțe restante

57

900

900

100,00

700

650

77,7778

92,86

PREȘEDINTE SE DIN'

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENACHE-^ 4^

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli


mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

65534

73333

73333

83224

21032

42066

69004

95949

115,29

126,99

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

65380

73177

73177

83016

20992

41986

68884

95789

115,39

126,97

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25868

29806

29806

30919

8820

17642

29297

40956

132,46

119,53

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

24716

28656

28656

29437

8461

16923

28204

39488

134,14

119,10

a3)

din redevențe și chirii

6

1014

1000

1000

1232

308

616

939

1263

102,52

121,50

a4)

alte venituri

7

138

150

150

250

51

103

154

205

82,00

181,16

b)

din vânzarea mărfurilor

8

41

40

40

2

5

10

15

20

1000,00

4,88

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+10b+Rd.11), din care:

9

33886

42752

42752

44720

10466

20932

34468

48006

107,35

131,97

Subventli+TVA(Rd.10+Rd.1 Oa+1 Ob+Rd.11)

9a

39229

49600

49600

51935

12128

24255

39453

54653

105,23

132,39

c1

subvenții, cf. prevederilor legale Tn vigoare

10

28119

36042

36042

37976

8746

17492

26238

34984

92,12

135,05

TVA aferenta subvenției

10a

5343

6848

6848

7215

1662

3323

4985

6647

92,13

135,04

c2

compensație pentru serviciul public

10b

0

0

0

0

3070

6141

#DIV/0!

#DIV/0!

c3

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

5767

6710

6710

6744

1720

3440

5160

6881

102,03

116,94

d)

din producția de imobilizări

12

ANEXA LA

HCLM NR.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii

C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

242

500

500

160

39

79

119

160

100,00

66,12

f1)

din amenzi și penalități

15

49

50

50

45

11

22

34

45

100,00

91,84

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

193

250

250

115

28

57

85

115

100,00

59,59

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

154

156

156

208

40

80

120

160

76,92

135,06

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

6

6

23

5

10

15

20

0,87

2300,00

e)

alte venituri financiare

27

150

150

185

35

70

105

140

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)

29

61091

69786

69786

71344

20536

42054

68340

93406

130,92

116,78

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

61065

69776

69776

71344

20534

42049

68333

93396

130,91

116,83

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

23573

30607

30607

25019

7400

15771

24640

32285

129,04

106,13

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

16799

23305

23305

20352

5586

11174

16760

22347

109,80

121,15

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

16107

22500

22500

19654

5348

10696

16044

21392

108,84

122,02

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2300

3200

3200

3143

629

1258

1887

2514

79,99

136,65

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

12213

16500

16500

14859

4457

8915

13372

17830

119,99

121,67

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

86

200

200

150

55

110

165

220

146,67

174,42

ANEXA LA

HCLM NR.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

605

600

600

548

181

363

544

725

132,30

90,58

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

1

5

5

0

2

5

7

10

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

844

1300

1300

833

322

1862

3403

3721

446,70

98,70

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

11

160

160

108

64

128

192

254

235,19

981,82

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

77

90

90

17

18

36

54

70

411,76

22,08

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

77

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

90

90

17

18

36

54

70

c)

prime de asigurare

45

756

1050

1050

708

240

1698

3157

3397

479,80

93,65

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

5930

6002

6002

3834

1492

2735

4477

6217

162,15

64,65

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

25

50

75

100

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

158

160

160

117

50

100

150

200

170,94

74,05

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

76

130

130

112

45

90

135

180

160,71

147,37

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

44

50

50

27

72

144

216

287

1062,96

61,36

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

7

10

10

13

7

14

21

27

207,69

185,71

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

37

40

40

14

65

130

195

260

1857,14

37,84

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLM NR.fâQ g&a-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitad

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1

2

2

0

2

5

7

10

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

72

100

100

94

50

100

150

200

212,77

130,56

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

41

75

75

64

24

51

75

100

156,25

156,10

-interna

65

31

50

50

54

18

38

56

75

138,89

174,19

-externa

66

10

25

25

10

6

13

19

25

250,00

100,00

g)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

57

70

70

97

25

50

75

100

103,09

170,18

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

58

70

70

97

18

36

54

70

72,16

167,24

')

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5368

5400

5400

3402

1225

2450

3675

4900

144,03

63,38

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1198

1400

1400

738

350

700

1050

1400

189,70

61,60

i2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

71

91

100

100

80

179

358

537

716

895,13

87,91

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

55

90

90

87

78

155

233

310

356,32

158,18

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

120

120

92

0

0

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

4

4

4

1

2

3

5

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

0

1

2

3

5

J)

alte cheltuieli

78

162

150

150

0

25

50

75

100

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

6288

1045

1045

8511

2112

4233

9415

14598

171,52

135,35

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

ANEXA LA

HCLMNR.I9&

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (CSP)

81

0

0

0

0

0

0

3070

6141

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

92

180

180

35

5

15

20

22

62,86

38,04

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

22

50

50

17

37

74

111

150

882,35

77,27

e)

ch. cu taxa de mediu

84

90

85

85

66

20

42

62

82

124,24

73,33

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

6084

730

730

8393

2050

4102

6152

8203

97,74

137,95

C. Cheltuieli cu personalul (Rd£7+RdJ00+Rd.104+Rd.113), din care:

86

30035

37096

37096

36931

10753

21507

32913

44317

120,00

122,96

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

24479

35330

35330

35287

10309

20619

31436

42252

119,74

144,15

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

22313

32380

32380

32499

9584

19169

28753

38337

117,96

145,65

a) salarii de bază

89

22313

32380

32380

32499

9584

19169

28753

38337

117,96

145,65

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

2166

2950

2950

2788

725

1450

2683

3915

140,42

128,72

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

484

800

800

569

125

250

375

500

87,87

117,56

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

1682

2150

2150

2219

600

1200

1800

2400

108,16

131,93

c) vouchere de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

508

1015

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLM

NR.®0

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Nr. rd.

Realizat an

2017

Aprobat

din care:

INDICATORI

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Realizat la

31.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

283

956

956

615

222

444

810

1176

191,22

217,31

a) pentru directori/directorat

105

186

746

746

480

150

300

594

888

185,00

258,06

-componenta fixă

106

150

300

450

600

-componenta variabilă

107

210

210

0

0

0

144

288

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

97

210

210

135

72

144

216

288

213,33

139,18

-componenta fixă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

5273

810

810

1029

222

444

667

889

86,40

19,51

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

1169

1028

1028

883

269

538

1365

2196

248,70

75,53

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:

115

696

500

500

484

195

390

585

781

161,36

69,54

- către bugetul general consolidat

116

696

500

500

484

195

390

585

781

161,36

69,54

- către alți creditori

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

120

10

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale

121

435

500

500

214

62

124

744

1365

637,85

49,20

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

28

28

28

185

12

24

36

50

27,03

660,71

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

28

28

28

208

12

24

36

50

24,04

742,86

ANEXA LA

HCLM NR. Q

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariațiior

124

0

0

0

0

0

0

0

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

23

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

0

0

0

23

0

0

0

0

- din participarea salariațiior la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

23

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

26

10

10

0

2

5

7

10

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

26

0

0

0

0

0

0

0

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

26

0

0

0

0

0

0

0

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

10

10

0

2

5

7

10

3

Cheltuieli extraordinare

139

iii

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.1-Rd.29)

140

4443

3547

3547

11880

496

12

664

2543

21,41

267,39

venituri neimpozabile

141

23

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

921

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

278

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

65380

73177

73177

83016

20992

41986

68884

95789

115

127

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

33886

42752

42752

44720

10466

20932

34468

48006

132

120

b)

-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **)

147

24479

35330

35330

35287

10309

20619

31436

42252

119,74

144,15

a)

148

|    ANEXA LA

Ihclmnr. JOO /QQfSii

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

22313

32380

32380

32499

9584

19169

28753

38337

117,96

145,65

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

710

680

680

709

710

710

715

710

100,14

99,86

5

Nr.mediu de salariati

153

684

670

670

688

704

704

700

695

101,02

100,58

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000

154

2982

4394

4394

4274

1220

2441

3742

5066

118,53

143,31

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

7

a)

Productivitatea muncii fn unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

95585

109219

109219

120663

29818

59640

98406

137826

114,22

126,24

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

846

866

866

804

0

0

0

866

107,68

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

578616

580000

580000

553084

0

0

0

601598

108,77

- preț mediu (p)

161

0

0

0

0

0

0

0

0

- valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

0

0

0

0

- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Plăți restante

164

20000

20000

20000

16194

19000

117,33

9

Creanțe restante, din care:

165

1000

1000

1000

900

900

100,00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

ANEXA LA

HCLM NR.Zâ£/29^

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat la

31.12.2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 2/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat

171

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE.

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Gradul de realizare a veniturilor totale


Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%   7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

31.12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:

62.722

65.534

104

73.333

83.224

113

1

Venituri din exploatare *)

62.522

65.380

105

73.177

83.016

113

2.

Venituri financiare

200

154

77

156

208

133

3.

Venituri extraordinare

Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEI


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

31.12.2018

an curent (2019)

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

950

159

11173

9000

9000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate Tn concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

ANEXA LA

HCLM NR. (SO—

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

31.12.2018

an curent (2019)

an 2020

an 2021

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

950

159

11173

9000

9000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4      MtL,     V30

la Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2019

Lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2019, după cum urmează:

mii lei

NR. CRT.

DENUMIRE INVESTIȚIE

CANT.

PREȚ UNITAR

TOTAL VALOARE

Echipamente IT si de comunicații si aplicații software:

1

Servere

2

115,50

231,00

2

Router gateway

1

12,00

12,00

3

Switch qigabit

4

3,50

14,00

4

Laptop

5

4,00

20,00

5

Telefon mobil

2

5,00

10,00

6

UPS

2

6,00

12,00

7

Videoproiector

1

7,00

7,00

8

Tablete

2

5,40

10,80

9

Licențe Win 10 Pro

30

0,80

24,00

10

Licențe Microsoft Office

30

1,00

30,00

11

Licența SERVER

2

12,00

24,00

12

Licența Baza de date

1

40,00

40,00

13

CorelDRAW Graphics Suite 2018

1

3,30

3,30

TOTAL:

438,10

14

Software ERP

1

1.016,40

1.016,40

15

Reabilitare hala întreținere si reparații : instalație stingere incendiu, hidranti,semnalizare, etc.

1

369,60

369,60

16

Instalație monitorizare video incinta, sistem de iluminat

1

138,60

138,60

17

Rețea, infrastructura

1

92,40

92,40

18

Autoturisme : siguranța circulației, exploatare, administrativ

4

57,75

231,00

19

Autoturism exploatare management

1

207,90

207,90

20

Reabilitare, modernizare platforma betonata, gard, incinta str.Industriala, nr.8

1

859,80

859,80

21

Reabilitare, modernizare cap linie

6

138,60

831,60

22

Reabilitare, modernizare hala principala

1

2.356,20

2.356,20

23

Corp clădire spalare si vopsire autobuze, cu instalație igienizare autobuze

1

1.016,40

1.016,40

24

Tonete pentru vânzarea titlurilor de călătorie

25

36,96

924,00

25

Utilaj multifuncțional cu accesorii si atașament

1

323,40

323,40

26

Implementare sistem eTicketing

1

2.350,00

2.350,00

27

Pompa hidraulica statie de spalat

1

6,00

6,00

28

Dispozitiv de măsurare carburant de tip litrometru/debitmetru

1

12,00

12,00

TOTAL GENERAL( mii lei)

11.173

PREȘEDINTE ^ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

MARCELA ENACHE

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 5

Utv HK.


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii Iei

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2018)

An curent (2019)

An 2020

An 2021

Realizat 31.12.2018

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

11880

16194

2543

19000

1291

18000

3416

17000

1

încasare sume restante Casa de Pensii

X

X

2

Majorarea tarifului social

X

X

Reducerea dobânzilor si penalităților

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

2543

19000

1291

18000

3416

17000

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Creșterea prețului la combustibil si piese

X

X

2

Creșterea prețului la utilitati

X

X

Respectarea prevederilor contractului colectiv

X

X

Pct. III

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

2543

19000

1291

18000

3416

17000

v PREȘEDINTE SEDIN/A,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACH^X

Pagina 1 din 1