Hotărârea nr. 19/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3493/09.01.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2852/17.11.2003, RECTIFICAT, ȘI NR. 497/21.04.200


O^STAWr^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA mKȚjm MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.3493/09.01.2019 ce stabilește diferența de preț rezultata ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2852/17.11.2003, rectificat, și nr.497/21.04.2004

„Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 37 -   W/9

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.8071/15.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.8075/15.01.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de

evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,                                   '

 • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2852/17.11.2003, rectificat și nr.497/21.04.2004,

Văzând cererea înregistrată sub nr.222802/20.12.2018 prin care SCTEO DOI SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c), art.115 alin.(l) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.3493/09.01.2019 întocmit pentru terenul în suprafață de 538 mp ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2852/17.11.2003, rectificat, și nr.497/21.04.2004, situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasa nr.15-16, ce stabilește diferența de preț în sumă de 81.388,64 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice din "spații comerciale cu profil de alimentație publică" în "construire imobil P+1-2E - comerț, alimentație publică și cazare conform PUD aprobat prin HCL nr.245/28.06.2018" conform certificatului de urbanism nr.4186/09.11.2018.

Raportul de evaluare nr.3493/09.01.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării de către consiliul local a prezentei hotărâri și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locaiă-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, SC TEO DOI SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

„Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:


>___pentru, ~~ împotrivă,    -— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consil


pentru,
consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr.

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță înmanagement, . (Reorganizare șirestructurare,Studiidefezabilitate, .

~- (Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor

România, 900190, Constanța,.str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www. evalua re.n et. e-mail: dragos.ipate@gmail.com 003, Cod fiscaI: R 15489305

—MANAGEMENT CONSULTING J SOLUTIONS S.R.L

1 CONSTANTA /.?G

TRARE               -J

Ne “‘•«'■«.’.'mhkkw >

RAPORT

PREȘEDINTE ȘR)


. ȘJSTEH DEMAHflGEIlEHT CERTIFIC IT


ID C121571 ISO 9001


ANEXA LA

CLMNR..Z2Z
EVALUĂRITeren intravilan

Stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasa nr.15-16 (538 mp)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

PROPRIETAR:   MAR^LAgJJAeHE


S.C. TEO DOI SgR.L


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI SERVICIUL CONTRACTE


IANUARIE 2019


anexa la

HCLM NR.

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Stațiunea Mamaia, Zona Cazino, Terasa nr. 15-16, județul Constanța, care aparține S.C. TEO DOI S.R.L.

■Terenul intravilan are următoarele caracteristici .tehnice^ conform memoriului tehnic de arhitectură nr.24/2018:

 • -  Suprafață teren: 538 mp;. ”

 • -   Coeficient utilizare teren existent: 0,254; '     '

 • -   Coeficient utilizare teren propus: 1,92;

 • -  Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

 • -  Procent ocupare teren existent: 25,46%;

 • -  Procent ocupare teren propus: 58,10%;

 • -  Regim de'înălțime: P+1-2E;

 • -  Acces: alee access.

 • -  Utilități: pe amplasament.

 • -  Terenul este situat în Stațiunea Mamaia, Zona Cazino, Terasa nr. 15-16.

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit diferența de preț rezultata ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului intravilan in suprafața de 538 mp, situat in Stațiunea Mamaia, Zona Cazino, Terasa nr. 15-16, din „spații comerciale cu profil de alimentație publică”, în "construire imobil P+1E-2E cu funcțiunea de comerț -alimentație publică și cazare”, conform certificatului de urbanism nr.4186/09.11.2018.

Scopul evaluării: stabilirea diferenței de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare încheiat cu municipiul Constanța.

Data evaluării: 04 Ianuarie 2019.

In prezentul raport, proprietatea â fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe. comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost -vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

- Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de. vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii

-4-

construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există trânzăcții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă/

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:.


ANEXA LA

HCLMNR. AZâNr. crt.

Denumire

Destinatie/functiune urbanistica ■

Suprafață

Valoarea teren comparație

■ teren ■

mp *

■ euro

- /mp,

RON '

■ EURO

1

Teren intravilan, stațiunea .

Mamaia, zona Cazino, Terasă

15-16

Spafii comerciale cu profil alimentație publica - Cazino Mamaia

.538,00

441,98

1.109.410,82

237.785,24

total 1

538,00

441,98

1.109.410,82

237.785,24

2

Teren intravilan, stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasă 15-16

Construire imobil P+l E-2E cu funcțiunea de comerț, alimentație publică și cazare

538,00

593,26 .

1.489.137,65

319.173,88

total 2

538,00

■ 593,26

1.489.137,65

319.173,88 ‘

Diferența de preț (2-1)

538,00

151,28

379.726,84

81.388,64

Nr. crt.

Denumire

Destinatie/functiune urbanistica

Suprafață.-

Valoarea prin extracție

teren

mp '

. EURO . /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasă . 15-16

Spații comerciale cu profil alimentație publica - Cazino Mamaia

538,00

464;68

1.166.400,00

250.000,00

total 1

538,00

464,68

1.166.400,00

250.000,00

2

Teren intravilan, stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasă 15-16

Construire imobil P+1E-2E cu funcțiunea de comerț, alimentație publică și cazare

538,00

650,56

1.632.960,00

350.000,00

total 2

538,00

650,56

1.632.960,00

350.000,00

Diferența de preț (2-1)

538,00

185,873605

466.560,00

100.000,00

Concluzie'.

A

In evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasa nr, 15-16, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

-5-

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii

reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.


ANEXA LA

. |HCLMNR./^g^—

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

Stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasa nr. 15-16 este:

Nr. ort.

Denumire

Destinatie/functiunc urbanistica

Suprafață

Valoarea de piața

teren ,

mp

EURO . /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasă 15-16

Spații comerciale cu profil alimentație publica - Cazino Mamaia

538,00

441,98

1.109.410,82

237.785,24

total I

538,00

441,98

1.109.410,82

237.785,24

2

Teren intravilan, stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasă 15-16

Construire imobil P+1E-2E cu funcțiunea de comerț, alimentație ;          publică și cazare

538,00

593,26

1.489.137,65

319.173,88

total 2

538,00 .

593,26

1.489.137,65

319.173,88

Diferența de preț (2-1)

' 538,00

151,28

379.726,84 ■

81.388,64

81.388,64 EURO echivalentul a 379.726,84 RON

fără TVA

1 EURO 4,6656 RON 04.01.2019

. Raportul de evaluare a fost realizat

S. C. MANA GEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator