Hotărârea nr. 189/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC ECOSAL SRL CONSTANȚA LA DATA DE 31.12. 2018


ROMANȚA

jtjDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Ecosal SRL Constanța la data de 31.12.2018

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de ...........&0.      ..........................2019.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau, inregistrata sub nr. 97871/20.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism si agrement si raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având in vedere prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilității, ale Ordinului nr. 1802/2014 privind aplicarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare emis de Ministrul Finanțelor publice și Ordinul nr. 10/14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b , alin. 3, lit. c si art. 115, alin. 1, lit. b, din legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba situațiile financiare anuale ale SC ECOSAL SRL Constanta la data de 31.12.2018, avand următorii indicatori economico - financiari:

 • - cifra de afaceri

 • - venituri totale

 • - cheltuieli totale

  = 198.887 lei;

  = 199.111 lei;

  = 255.298 lei; -56.187 lei.


 • - rezultat brut (pierdere) =

ART. 2 Se aproba raportul de gestiune al administratorului SC ECOSAL SRL Constanta la data de 31.12.2018, privind activitatea desfasurata pe parcursul anului 2018 si indicatorii economico -financiari realizați la finalul perioadei conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3 Se aproba Procesul - verbal privind repartizarea profitului / pierderii realizate in anul 2018.

ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotarare SC Ecosal SRL in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției prefectului județului Constanța.                                                    ,___.

Prezenta hotarare a fost votată de consilierii locali astfel: /&   pentru,

împotrivă,


abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Ț~~ consilieri din 27 de membri.


CONSTANTA

Nr.O.......


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Bifați numai dacăeste cazul :


[2] Mari Contribuabili caredepun bilanțul la București [3 Sucursala


f~1 GIE-grupuri de interes economic J


[2] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


Entitatea


S.C.ECOSAL SRL


S1OO2_A1,0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară: BL


<• An Semestru


Anul


2018


321.980


Județ Constanta


Sector


--ANEXA LA

— HCLM NR.

Localitate-          -

CONSTANTA


Strada_________

BADEA CARTAN


Nr.

3


Bloc ScaraNumăr din registrul comerțului

J13/815/1996

Cod unic de inregistrare

2

7

4

1

6

1

2

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate


Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


i Entități mijlocii, mari si entități de inUres public

i


Entități mici

| (' MTcroentîtăV


Entități de   I 7 I

interes       I- *■ I


| | interes public


Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Q] 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

3. suounitâțile deschise in România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European                      ' ■


Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele IcARPUZ MIIHAILNumele si prenumele

STANEI CARMENCalitatea

12—CONTABIL SEF

//

Semnătura                  1 , (I

Nr.de inregistrare in organismul profesionali SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O i . VALIDARE CORECTA '

I


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C DA |(e NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

c DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CARALAULAN LAURA CASTELINA


PREȘEJDI]

Formular VALIDAT
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

2988/2009


CIF/CUI

. ...I.l.l,l,I..I.L

CONT HâoeTviNciAZA

SECRETAR,
MARCELA ENACJHE

BILANȚ   |    ANEXA LA

la data de 31.12.20181HCJ M NR fg<?[

Cod 10                                                      1------------------------11

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold ia:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

07

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

855.536

825.579

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

855.536

825.579

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 1 -266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 Ia 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

855.536

825.579

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2. Producția în curs de execuție (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

ANEX;

t ir>r ft/f MP L

kLA    1

/2Crq

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

J.—V— *     —fi

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

31

31

51.818

51.896

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din Ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

8

5.511

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

51.826

57.407

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct.508+ct.5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

104.489

116.408

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

156.315

173.815

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

4.042

34.397

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

1

ANEXA LA

unr ți zi

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

A.

.11 x

24.990

53

52

11.615

TOTAL (rd.45la 52)

54

53

15.657

59.387

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)

55

54

140.658

114.428

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

996.194

940.007

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455+ 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

321.980

321.980

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

T A

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83 !

.     ~ h ttn 1

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

HCLAvL i'Uv.

TOTAL (rd.80 la 84)

86

85

321.980

321.980

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.155.338

1.155.338

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

53.238

53.238

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

53.238

53.238

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D(ct. 117)

97

96

536.807

534.362

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

2.445

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

56.187

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

996.194

940.007

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

104

103

996.194

940.007

Suma de control F10 :     16967964/30491721

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENAC£ÎE

F20 - pag.

CONTUL DE PROFIT ST PIERDERE

1

la data de 31.12.2018

ANEXA LA

HCLMNR.iW

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

195.665

198.887

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

195.665

198.887

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

5.381

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

201.046

198.887

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

865

1.409

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

158

1.062

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

20.384

21.718

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

65.308

46.800

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

46.162

45.000

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

19.146

1.800

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

32.681

29.957

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

32.681

29.957

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

0

0

ANEXA LA

HCLMNR.-U°|

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

79.489

154.352

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

57.517

110.829

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

33

21.431

43.512

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

541

11

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

0

0

-Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

198.885

255.298

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

2.161

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

56.411

1.2. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

284

224

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

0

0

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

284

224

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

-Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

0

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

284

224

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

ANEXA LA

F20 - pag. 3

HCLMNR

I4S MT

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

201.330

199.111

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

198.885

255.298

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

64

2.445

0

- Pierdere (rd. 63-62)

65

0

56.187

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

0

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

0

0

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

2.445

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

56.187

Suma de control F20 :  3543355/30491721

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

F30

- pag. 1

ANEXA LA HCLMNR.

- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

1

56.187

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

-peste 30 de zile

06

06

-peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totalfrd.lO la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

3

2

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

3

6

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite Ia bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

ANEXA LA

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

hclmnr.M2l/^A3

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariatilor

»

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-dinfonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

SBil

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute Ia entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

r

NTRYA TA

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

ufi m

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

51.818

51.897

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 +din ct. 4092 +din ct. 411 +dinct.413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

8

5.332

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

8

5.332

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

179

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

A

HCLM

NEXALA

MR.

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

179

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

246

2.605

-în lei (ct. 5311)

93

85

246

2.605

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

104.242

113.803

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

104.242

113.803

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+103 + 106 + 108+110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

15.657

59.387

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 + 1625 )(rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag. 5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

ANEXALA

-în valută

113

105

[ HCLI

dNR.Âg^

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

4.042

34.397

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

1.990

9.978

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

9.625

15.012

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

3.070

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441 +4423+4428+444+446)

122

113

6.555

15.012

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a (310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

AKtrîYĂ T A.

- către nerezidenți

139

128a (311)

HCLN

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130 :

321.980

321.980

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

321.980

321.980

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

33.256

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 + 152)

152

141

321.980

X

321.980

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

<145

321.980

100,00

321.980

100,00

- cu capital integral de stat

157

146

321.980

100,00

321.980

100,00

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

ANEXA LA

- către instituții publice centrale;

165

154

HCLI

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a (312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 : 4040528 / 30491.721

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


CARPUZ MIIHAIL


SemnăturăNumele si prenumele


STANEI CARMEN


Calitatea


!—CONTABIL SEF


12—CONTABIL SEF


Semnătură


ANEXA LA


HCLM NR.


Formular VALIDATNr.de inregistrare in organismul profesional:


încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data


angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin


prezentate la rd. 164.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

F40 - pag.

1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZAȚI

la data de 31.12.2018

ANEXA LA

HCLMNR.

Cod 40

- lei

-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

X

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

X

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

888.217

888.217

Instalații tehnice si mașini

08

19.562

19.562

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Inyestitii imobiliare in curs de execuție

14

Avanstiri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

907.779

907.779

lll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

907.779

907.779

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBIANEXA LA

HCLM

~                ' -lei -Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

32.681

29.957

62.638

Instalații tehnice si mașini

25

19.562

19.562

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

52.243

29.957

82.200

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

52.243

29.957

82.200SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

ANEX

ALA

Alte imobilizări

33

HCLM Nk.

d 4—    1

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:  5939874/30491721.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

STANEI CARMEN


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,