Hotărârea nr. 188/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2018 ALE RATC CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Autonome Transport în Comun Constanța


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de60*OS-20fi

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 95608/15,05,2019;

Văzând documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr. 95562/15.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agreement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere Ordinul nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul Finanțelor Publice, precum și Ordinul nr. 10/ 14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Autonome Transport în Comun Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției administrație publică locală, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 3 t) pentru, împotrivă,     -— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘX/(

CONSTANTA

Nr./)?<? /


V

A,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELAENACWE


Bifați numai dacă este cazul:


[~~| Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Q GIE - grupuri de interes economic

r~| Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O 20.03.2019 Tip situație financiară: BL


(•)] O Semestru


Anul 2018


Suma de-eentroF


-ainhxa la

NR.


« t» <U


Județ Constanta


Sector


Localitate CONSTANTA
Strada_______

INDUSTRIALA


Nr.

8


Bloc ScaraNumăr din registrul comerțului


J13/60/1991

Cod unic de inregistrare

1

8

8

3

9

0

2


Forma de proprietate


11-Regii autonome


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Situații financiare anuale


@__________

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anualeIIQ^EntițățilmiciB IK'MVIicroentitătil


Entități de I ? I interes 1—2—1


| | interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de aniil calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

□ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3; subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

InITA NICOLAE BOGDAN

l-----------------------------------------------------------i_________________


ÎNTOCMIT,


SemnăturaNumele si prenumele MARIANA SOCEANU


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura__________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesionalLidiana SogarescuFormular VALI


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

® DA

Qnu

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

O DA

(•>, NU

| ‘ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X]


AUDITOR

l&ime si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MNjiăqiTOR FINANCIAR RUSE ELENA

inregistrare in Registrul CAFR


2410/2008


CONTRAȘBMNKAZĂ


CIF/CUIBifați numai dacă este cazul:


Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

0 Sucursala

0 GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O 20.03.2019 Tip situație financiară: BL


An 0 Semestru


Anul 2018


se

4)

h 75 ◄!


Județ Constanta


Strada_______

INDUSTRIALA


Număr din registrul comerțului


11-Regii autonome


Sector


Localitate CONSTANTA


Nr.

8


Suma de control

țjfVVl NR. iLcj-BBloc ScaraJ13/60/1991

Cod unic de inregistrare

1

8

8

3

9

0

2


Forma de proprietate


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane șl metropolitane de călători


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anualeEntități de I 7 I interes     L2_1


| | interes public


irCMMicroentitățil


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

□ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 0 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state ■—I aparținând Spațiului Economic European-


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total

i/Rr               Capital subscrisProfit/ pierdereCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE 4K


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MARIANA SOCEANU


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


ÎN COMUN


Semnătura___________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesionalMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O !

VALIDARE CORECTA       j


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

®. DA

O NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C da

(•j NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 0


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA


Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 2410/2008


CIF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

ANEXA LA

HCLM NR.

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

8.109

5.198

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

8.109

5.198

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

1.465.939

1.315.831

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

167.950

174.188

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+ 224-2814-2914)

10

10

9.171

101.670

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

1.643.060

1.591.689

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

120

120

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

.21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

120

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

1.651.289

1.597.007

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

|    AWEXA LA

jHCLMNR. IM)

i FIO-pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.144.223

1.634.176

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct.4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.144.223

1.634.176

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413+418-491)

31

31

1.369.280

1.149.357

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

2.059.917

4.439.394

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

3.429.197

5.588.751

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)

41

40

2.599.875

6.857.619

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

7.173.295

14.080.546

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

10.031

8.084

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

10.031

8.084

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

1.553.335

1.098.812

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

ANEXA LA

HCLMNR.              FIO-pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455+ 456***+ 457+ 4581 +462+ 4661+473***+ 509+ 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

3.788.617

9.822.254

TOTAL (rd.45la 52)

54

53

5.341.952

10.921.066

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)

55

54

1.841.374

3.167.564

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

3.492.663

4.764.571

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

24.501

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

21.045.439

10.739.691

TOTAL (rd.56la63)

65

64

21.069.940

10.739.691

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

ANtiXA lA

HCLMNR.j£fi_£?0CH F|0-Pag.4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4.514.641

4.514.641

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

4.514.641

4.514.641

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.966.691

1.946.363

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

130.841

902.928

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

103.446

103.446

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

234.287

1.006.374

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D(ct. 117)

97

96

28.756.587

24.495.752

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

4.463.691

11.602.156

SOLD D(ct. 121)

99

98

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

548.902

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-17.577.277

-5.975.120

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

-visnzn

-5.975.120

Suma de control FI0:     220711851Z3023515504

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTRASEMNEAZĂ ----------------------SECRETAR,---

MARCEL^NA^-E


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2018

ANEXA LA

hclmnr.U£/XB

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

64.948.704

82.605.612

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

25.678.558

30.669.255

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

41.283

1.680

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

39.228.863

51.934.677

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

111.416

115.156

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

318.563

295.058

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

144.585

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11+12 + 13)

16

65.378.683

83.015.826

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

16.012.957

19.649.451

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

86.079

154.403

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

604.091

548.408

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

518

90

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

152.230

184.289

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

30.290.802

36.797.455

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

24.180.912

35.199.584

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

6.109.890

1.597.871

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

434.615

213.626

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

434.615

213.626

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

295.168

185.264

HC

AI’

LMN

mXALA

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

295.168

208.420

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

0

23.156

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

13.318.647

13.794.944

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

6.463.182

4.850.238

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

33

6.062.952

8.393.280

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

86.931

65.651

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

705.582

485.775

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

0

0

-Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

- Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

60.890.647

71.159.352

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

4.488.036

11.856.474

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

624

23.176

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

869

1.065

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

1.493

24.241

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

- Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

25.498

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

340

399

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

25.838

399

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

60

0

23.842

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

24.345

0

ANEXA LA

HCLMNR.O/^«

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

65.380.176

83.040.067

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

60.916.485

71.159.751

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

64

4.463.691

11.880.316

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

278.160

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

0

0

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

4.463.691

11.602.156

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20:  1134318920/3023515504

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice".

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Formular VALIDATDATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018

Cod 30

F30 - pag. 1

ANEXA LA hclmnrJ8$           .

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

i

11.602.156

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 +18)

04

04

16.195.316

16.195.316

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

12.446

12.446

- peste 30 de zile

06

06

528

528

- peste 90 de zile

07

07

11.918

11.918

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14)

09

09

7.054.431

7.054.431

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

4.958.785

4.958.785

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

1.750.947

1.750.947

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

148.739

148.739

- alte datorii sociale

14

14

195.960

195.960

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

8.362.072

8.362.072

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

766.367

766.367

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

698

688

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

702

709

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

ANEXA LA

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

HCLM NR. M t)

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

51.934.677

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

166.661

V. Tichete acordate salariatilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

2.219.483

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a <303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

120

120

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

EXALA        120

' lat? !

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

HClM Ni

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

120

120

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct.4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

1.039.150

1.682.283

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct.418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

677.794

166.661

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

9.346

10.012

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

1.901.680

4.326.247

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

38.474

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

42.733

15.030

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

1.820.473

4.311.217

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72la74)

79

71

158.867

111.220

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

A'

HCLMI'

"JEXALA

izjgg i2£&

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

158.923

111.220

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

-56

0

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

5.906

44.194

-în lei (ct.5311)

93

85

5.906

44.194

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

2.593.969

6.812.750

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

2.593.969

6.812.750

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd.96+ 99+ 102+ 103+ 106+108+ 110+ 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

26.411.892

21.660.757

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)

104

96

- în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )(rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

- în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

111

103

A?

IHXA T.A

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

HCLM N

R. J^/âQL Ti

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

1.577.835

1.098.812

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

1.116.448

1.221.410

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

23.608.080

19.308.367

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4381)

121

112

8.303.911

6.736.863

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441 +4423+4428+444+446)

122

113

10.851.823

9.157.538

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

191.158

203.481

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

4.261.188

3.210.485

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a (310)

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

109.529

32.168

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

109.529

32.168

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

^NEXA LA

- către nerezidenți

139

128a (311)

HCL1V

NR. /AA sSw

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

118.755

121.385

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

66.513

80.892

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

17.011.369

16.329.758

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142+ 145+ 149+150+ 151 +152)

152

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

r a

HCLM I‘

\EXALA

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Leg nr. 163/2018

i

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a (312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

HCLM NR.

F30 - pag.8


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MARIANA SOCEANU

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturăNr.de inregistrare in organismul profesional:


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag.

1

la data de 31.12.2018

ANEXA LA

HCLMNR.

Cod 40

- lei

-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

309.842

X

309.842

Alte imobilizări

02

296.743

2.630

X

299.373

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd.OI la 04)

05

606.585

2.630

X

609.215

ILImobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

5.897.158

5.897.158

Instalații tehnice si mașini

08

103.578.939

61.311

103.640.250

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

157.727

95.403

253.130

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

109.633.824

156.714

109.790.538

lll.lmobilizari financiare

17

120

X

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

110.240.529

159.344

110.399.873

F40 - pag. 2


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBII.IZ/<1/]

,/293


-lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

309.842

309.842

Alte imobilizări

20

288.634

5.541

294.175

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

598.476

5.541

604.017

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.431.219

150.108

4.581.327

Instalații tehnice si mașini

25

103.410.989

55.073

103.466.062

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

148.556

2.904

151.460

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

107.990.764

208.085

108.198.849

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

108.589.240

213.626

108.802.866

F40-pag.3

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE ANEXA LA

| HCLM NR.      /-2Q5

- lei -

Suma de control F40:


ADMINISTRATOR,


Numele si prenumelqf


NITA NICOLAE BOGDANÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIANA SOCEANU


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Formular

VALIDAT
Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ILImobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

IILImobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

1315216194/3023515504

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signatura valid

Digitally signed b/fifisterul Finanțelor EoblirejF

Date: 2017:20 EEST Reason: Document MFP

Index încărcare: 174078084 din 15.05.2019

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-174078084-2019 din data de 15.05.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 1883902

Nu există erori de validare.

RAPORTUL ADMINITRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2018

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța este constituită în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei Prefecturii Județului Constanța nr. 729/28.12.1990. în temeiul Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 333/02.08.1996, R.A.T.C. Constanța a trecut în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța ca entitate de interes public cu patrimoniu propriu de 4.514.641 lei și patrimoniu primit în administrare de la autoritatea publică tutelară de 17.011.369 lei.

Regia are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

 • -  Autobaza nr.4 , str.lndustrială, nr.10

 • -   Sectorul II, str.Eliberării, nr.46

 • -  Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8 .

Regia este principalul operator de tranșport urban din Municipiul Constanța și are ca unic acționar Consiliul Local Constanța. Domeniul principal de activitate este transportul public de călători, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători . Referitor la situațiile financiare anuale, conducerea iși asumă răspunderea pentru corecta întocmire a acestora, pentru selecția si aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor si prezentarea informațiilor financiare în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 și a OMFP 4160/31.12.2015, precum și a Ordinului nr. 10/ 14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile. Contabilitatea a fost organizată si condusă corect și la zi, respectând regulile și metodele contabile conform prevederilor Legii 82/1991, republicată. Balanța de verificare întocmită la 31.12.2018 și indicatorii financiari întocmiți la aceeași dată reflectă o imagine fidelă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, fiind respectate principiile contabilității.

Regia aplică prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Politica de mediu a R.A.T.C.Constanța este de a oferi servicii și produse fără afectarea mediului prin respectarea cerințelor legale la nivel național și local. Scopul nostru este de a minimaliza impactul negativ asupra mediului prin implementarea și menținerea unui sistem de management de mediu in concordantă cu EN ISO 14001 :1996 si SR EN ISO 14001 :1997.

R.A.T.C. Constanța are organizată contabilitatea în compartiment distinct, condus de director economic, potrivit art. 10 din Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată și este încadrată în categoria entităților mijlocii care, la data bilanțului depășesc două din trei criterii, respectiv:

 • - cifra de afaceri netă depășește 35.000.000 lei

 • - numărul mediu de salariati este mai mare de 50.

Politicile contabile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație sub nr. 822/2015 si au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care sa fie:

 • -   inteligibile;

 • -  relevante și oportune pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;

 • -  credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a R.A.T.C.Constanța sunt neutre, prudente și complete, sub aspecte semnificative;

 • -  comparabile și consecvente.

Politicile contabile adoptate la nivelul R.A.T.C. Constanța reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

>

Legislația în domeniul contabilității aplicată de R.A.T.C. Constanța, pe baza căreia s-au elaborat prezentele politici contabile, este următoarea:

 • •  Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • •  Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile;

 • •  Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

 • •  Ordinului nr. 10/14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile.

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Enitatea iși continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Regia a fost condusă în perioada 01.01.2018 - 09.03.2018 de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017 și H.C.L. nr. 344/31.10.2017.

în perioada 09.03.2018 - 02.06.2018, regia a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 70/23.03.2018 si O.M.F.P. nr. 1180/26.01.2018.

în perioada 02.06.2018 - 31.12.2018, regia a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 440/31.10.2018 si O.M.F.P. nr. 3048/06.09.2018.

Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2018 de :


Niță Nicolae-Bogdan Soceanu Mariana Coiciu Dumitru

Bari Gevat


 • - Director General (22.05.2017-prezent)

 • - Director economic (11.08.2017-prezent)

 • - Director adjunct exploatare comercial marketing

 • - Director tehnic

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic în funcție au fost numiți pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 5/05.02.2018, respectiv H.C.A. nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța contracte de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011.

Remunerațiile directorului general, directorului economic și directorului tehnic sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație și contractele de mandat.

Numărul mediu de salariați pe anul 2018 a fost de 688. Rata fluctuației de personal a fost de 13,20%, astfel au fost angajate un număr de 66 persoane, un număr de 91 de salariați au încetat raporturile de muncă, mai mult de jumătate din aceștia prin pensionare.

Activitățile principale realizate de R.A.T.C. Constanța sunt:

-Asigurarea transportului public de persoane pe raza orașului Constanța;

-întreținerea și reparația mijloacelor de transport din parcul propriu;

-închirierea mijloacelor de transport pentru curse ocazionale interne și externe;

-închirierea de stâlpi pentru afișarea reclamelor publicitare, susținerea cablurilor telefonice, tv și fibră optică;

-închirierea spațiului de pe mijloacele de transport pentru publicitate;

-Efectuarea curselor speciale cu autobuze.

Parcul circulant, spațiile de parcare, halele de întreținere și clădirile în patrimoniu propriu sau în administrarea R.A.T.C. Constanța sunt:

Parc autobuze:

 • - autobuze linie: 184;

 • - autobuze turistice: 10.

Terenuri si clădiri:

 • - str.Eliberării-Sector II nr.46:

 • - teren în suprafață de 10 000 m2;

 • - hală întreținere și reparații;

 • - sediu birouri.

 • - str. Industrială nr.8 în suprafață de 54000 mp:

 • - sediu administrativ;

 • - hale întreținere și reparații;

 • - platformă parcare.

 • - str.lndustrială nr.10 în suprafață de 54000 mp:

 • - spațiu birouri;

 • - hale producție-întreținere-reparații;

 • - platformă parcare.

Obiectivul principal pentru Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane în municipiul Constanța.

în anul 2018 R.A.T.C. Constanța a fost implicată în următoarele acțiuni:

Primirea în administrare, conform prevederilor HCLM 526/19.12.2018 104 autobuze marca ISUZU CITIPORT, diesel Euro 6 și a echipamentelor conexe, ca urmare a înțelegerii contractuale nr. 116425/13.07.2018 încheiate cu Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS.

R.A.T.C. Constanța a oferit suport tehnic Primăriei Municipiului Constanța, pentru a accesa programul lansat de M.D.R.A.P. cu privire la achiziția de autobuze electrice. Astfel, în perioada următoare vor fi achiziționate 21 de autobuze full electric de 12 m lungime, 20 de autobuze full electric de 10 m lungime și stațiile de încărcare lentă și rapidă aferente.

în vederea unei accesibilități cât mai mare, am procedat la eficientizarea traseelor:

 • - pentru a veni în sprijinul locuitorilor municipiului Constanta, care locuiesc în cartierul KM4-5, traseul liniilor 101C ( Depou - Poarta 1) și 101M (Gara - ViVo) a fost modificat astfel: Gara - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Liliacului - B-dul Aurel Vlaicu, lungimea traseului actual fiind de 22.7 km;

-parte integrantă a proiectului CIVITAS Portis, care contribuie la integrarea funcțională și socială între oraș și port, traseul turistic CiTy TOUR, deservit de 6 autobuze etajate Ayats Bravo, a fost creat pentru a lega stațiunea Mamaia de oraș, Portul Maritim si Portul Turistic Tomis. Durata unui tur fiind de 2 h 30 min. cu o

I

lungime a traseului de 35 km, autobuzele circulând în intervalul orar 09:00-22:00, la un interval de 25 minute. De asemenea, a fost lansată aplicația CiTy TOUR care permite călătorilor din autobuzele etajate să vizualizeze în timp real, toate obiectivele culturale, sociale, sportive etc. situate pe traseu.

 • - pentru a veni în sprijinul celor care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia cât și a turiștilor, traseul liniei 100 ( Gară - Sat Vacanță) a fost modificat pe întreaga perioadă a sezonului estival în linia 100M, acesta parcurgând vechiul traseu și continuând până la Tabăra Turist din stațiunea Mamaia.

- traseul liniei 5-40 ( Sere - Campus) a fost prelungit pe întreaga perioadă a verii până la primul sens giratoriu din stațiunea Mamaia.

Urmare a eforturilor depuse în acest sens, am înregistrat o creștere semnificativă a următorilor indicatori:

 • -  regia operează 21 trasee totalizând 25.000 km/zi în programul de activitate 5.00-23.00;

 • -  km efectuați în exploatare pe parcursul anului 2018 = 9.620.189, ceea ce reprezintă o creștere de 5.2 %;

 • -  curse realizate pe parcursul anului 2018 = 499.711, ceea ce reprezintă 98.94% din totalul curselor planificate. La acest indicator se observă o scădere de 0.27%, fapt datorat stării tehnice a parcului aflat în exploatare. Acest procent va suferi o creștere odată cu introducerea în exploatare, pe parcursul anului 2019, a celor 104 autobuze ISUZU CITIPORT. De asemenea, o componentă importantă a acestui indicator a fost reprezentată de întârzierile suferite în traseu cauzate de aglomerația din trafic.

 • -  călătorii efectuate, estimativ, cu autobuzele RATC pe parcursul anului 2018 = 58.455.075 ceea ce reprezintă o creștere de 15.5%.

Pe toate autobuzele aparținând R.A.T.C.Constanța a fost introdus sistemul de monitorizare și dispecerizare cu ajutorul unei aplicații dedicate care utilizează sistemul GPS. Pe lângă funcția de administrare a flotei de autobuze, o componentă importantă a proiectului o reprezintă informarea călătorilor cu privire la timpul de așteptare sau modificările de traseu.

Astfel, în strânsă legătură cu monitorizarea GPS, s-au instalat 10 panouri care oferă călătorilor în timp real informații privind ora exactă de sosire în stație a autobuzului, linia și sensul de mers, urmând a fi montate încă 10 panouri în anul 2019.

în toate autobuzele au fost schimbate routere-le cu echipamente care permit un număr mai mare de conexiuni simultane la viteze 4G.

Regia este monitorizată de către Ministerul de Finanțe Publice cu privire la modul de încadrare în indicatori, obiective și criterii de performanță, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programului de reducere al arieratelor și creanțelor restante prin întocmirea și depunerea formularului S1001 la termenele legale.

Informațiile financiare prezentate sunt extrase din situațiile financiare ale R.A.T.C. Constanța, elaborate în conformitate cu prevederile legale privind aprobarea sistemului de raportare contabilă semestrială a operatorilor economici și cu standardele de contabilitate românești.

R.A.T.C. Constanța a realizat în anul 2018, comparativ cu anul 2017, următorii indicatori economico - financiari:

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

Realizat 2018

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

65.534

83.224

126,99

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

65.380

83.016

126,97

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

33.462

45.191

135,05

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

5.767

6.744

116,94

2

Venituri financiare

5

154

208

135,06

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

61.091

71.344

116,78

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

61.065

71.344

116,83

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

23.573

25.019

106,13

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

6.288

8.511

135,35

C.

che

tuiell cu personalul, din care:

11

30.035

36.931

122,96

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd. 14)

12

24.479

35.287

144,15

C1

ch. cu salariile

13

22.313

32.499

145,65

C2

bonusuri

14

2.166

725

33,47

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comișii și comitete

17

283

615

217,31

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

5.273

1.029

19,51

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.169

883

75,53

2

Cheltuieli financiare

20

26

0

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0,00

Gradul de realizare al indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2018 se prezintă astfel:

-mii lei-

INDICATORI

Bugetul de venituri și cheltuieli an 2018

PROGRAMAT

REALIZAT

%

VENITURI TOTALE

73.333

83.224

113,49

Venituri din exploatare , din care:

73.177

83.016

113,45

-venituri din activitatea de bază

29.846

30.921

103,60

-alte venituri din exploatare

500

160

32,00

-venituri din surse bugetare

49.600

51.935

104,71

Venituri financiare

156

208

133,33

CHELTUIELI TOTALE

69.786

71.344

102,23

Cheltuieli din exploatare, din care:

69.776

71.344

102,25

-cheltuieli materiale

31.152

33.316

106,95

-cheltuieli cu personalul

37.096

36.931

99,56

-cheltuieli cu amortizarea

500

214

42,80

-alte cheltuieli din exploatare

1.028

883

85,89

Cheltuieli financiare

10

0

0,00

Rezultatul brut

3.547

11.880

334,93

Gradul de realizare al Indicatorilor economIco-financiari

R.A.T.C. Constanța urmărește promovarea propriilor produse prin diversificarea modalităților de plată, iar biletele vândute prin SMS reprezintă un succes dată fiind creșterea vânzărilor intr-un termen foarte scurt.

De asemenea, am diversificat oferta noastră prin introducerea de noi tipuri de bilete. Identificarea nevoii publicului călător de a utiliza bilete de călătorie pe unitate de timp a determinat introducerea unor produse noi valabile pentru 60 de minute, 24 de ore și 7 zile.

Totodată, prin înființarea traseului turistic „City Tour”, R.A.T.C. Constanța a urmărit și promovarea obiectivelor turistice la nivelul orașului Constanța, printre care enumerăm Farul Genovez, Silozul Anghel Saligni, Gara Maritimă, Bursa Maritimă, Cuibul Reginei, digul de nord, Cazino, Delfinariu etc., pentru atragerea călătorilor am introdus 2 tipuri de tarife practicabile pentru această linie:

 • - Bilet valabil pe un traseu complet al cărui timp variază între 2 ore și 2 ore 30 minute (fără întreruperea călătoriei) la prețul de 3 lei;

 • - Bilet valabil pe întreaga zi, din momentul validării (autobuzul fiind în regim Hop-On Hop-Off), călătorul putând coborâ și urca din toate stațiile pe durata zilei, în intervalul orar 08:00 - 24:00, la prețul de 5 lei. Aceste două tipuri de bilete sunt folosite exclusiv pe traseul turistic „City TOUR”.

Pentru reducerea monopolului în ceea ce privește vânzarea de titluri de călătorie am redus comisionul acordat în funcție de volumul de vânzări, de la 10% la maxim 8% pentru cel puțin 100.000 de bilete și/abonamente vândute.

Aceste măsuri s-au concretizat astfel:

Situata încasărilor prin chioșcurile de bilete și abonamente în perioada ianuarie

2017 - decembrie 2018 se prezintă astfel:

Situația biletelor vândute 2017 vs 2018

25.000.000,00 lei

20.000.000,00 lei

15.000.000,00 lei

10.000.000,00 lei

5.000.000,00 lei

0,00 lei

14.530.875,00

lei
Valoarea biletelor vândute in anul 2017


Valoarea biletelor vândute in anul 2018


Situația abonamentelor vândute 2017 vs 2018

6.400.000,00 lei

6.300.000,00 lei

6.200.000,00 lei

6.100.000,00 lei

6.000.000,00 lei

5.900.000,00 lei

5.800.000,00 lei

5.700.000,00 lei

5.600.000,00 lei

5.500.000,00 lei

5.400.000,00 lei


Valoarea abonamentelor vândute in Valoarea abonamentelor vândute in anul 2017                        anul 2018

Am mărit rețeaua de vânzare și ne-am redus dependența față de un singur mare distrubuitor de bilete. Rețeaua de vânzare pentru comercializarea titlurilor de călătorie cuprinde astăzi 27 puncte proprii de vânzare bilete și abonamente și 73 de puncte de vânzare ale colaboratorilor. în realitate, rețeaua este mai extinsă, dar unul dintre principalii distribuitori, refuză să dezvăluie din motive comerciale punctele de vânzare din rețeaua pe care o administrează.

Vânzări bilete și abonamente in anul 2018 (lei)


■> SMS

■ 27 puncte proprii

o 73 puncte distribuitori

Pentru a veni în sprijinul unor categorii de persoane beneficiare de gratuități la transportul în comun, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare si decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța ( H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017).

Categorie

2017

2018

Valoric

Numeric

Valoric (lei)

Numeric

Valoric (lei)

Numeric

Creștere procentuală față de 2017

Creștere procentuală față de 2017

Pensionari cu pensia pana in X lei + 60 F.V.

17.359.160

206.846

20.024.100

222.490

15,35%

7,56 %

Persoane cu varsta peste 80 ani-HCLM 264/2015 (din aprilie 2017 peste 70)

12.046.730

135.521

18.905.940

210.066

56,94 %

55,01 %

Elevi 50% - HCLM 40/2015

1.092.983

31.120

1.515.855

38.901

38,69 %

25,00 %

Studenti 50% - HCLM 139/2016

234.515

6.345

376.745

9.822

60,65 %

54,80 %

Personal didactic si nedidactic 50% - HCLM 26/2016

259.783

6.752

397.713

9.589

53,09 %

42,02 %

Elevi orfani 100% - HCLM 40/2015

479.930

4.363

686.205

5.547

42,98 %

27,14%

Studenti orfani 100% - HCLM 139/2016

70.070

637

155.735

1.261

122,26%

97,96 %

Handicap mediu si usor-HCLM 40/2015

415.580

3.778

908.985

7.338

118,73%

94,23 %

Veterani de război - HCLM 13/2014

513.720

6.420

9.090

101

-98,23 %

-98,43 %

Revoluționari

434.900

5.286

251.730

2.797

-42,12%

-47,09 %

L416

240.660

2.836

274.500

3.050

14,06%

7,55 %

Șomeri

313.970

3.763

302.490

3.361

-3,66 %

-10,68%

Handicap grav - Convenția

757/2008

5.507.486

59.581

6.743.819

64.847

22,45 %

8,84 %

Nevazatori - Convenția 757/2008

259.377

2.806

0

0

-100,00 %

-100,00%

Persoane cu varsta peste 60 ani fara venit - HCLM 302/2017

1.381.770

15.353

100,00%

100,00%

TOTAL

39.228.863

476.054

51.934.677

594.523


Pensionari cu pensia pana in X lei + 60 i F.V.

)

Persoane cu varsta peste 80 ani -HCLM ' 264/2015 (din aprilie 2017 peste 70)

Elevi 50% - HCLM 40/2015 i

Studenti50%- HCLM 139/2016 !

Personal didactic si nedidactic 50%-HCLM 26/2016

I

Elevi orfani 100%-HCLM 40/2015 i

Studentiorfani 100%- HCLM 139/2016 !

Handicap mediu si ușor - HCLM 40/2015 i

Veterani de război - HCLM 13/2014 i

Revoluționari I

i

L416 !

Șomeri !


Handicap grav-Convenția 757/2008 |

11/20


Nevazatori-Conventia 757/2008 I

Persoane cu varsta peste 60 ani fara i venit-HCLM 302/2017


Creștere procentuală 2018 fata de 2017 (număr beneficiari)Toate aceste propuneri privind creșterea veniturilor, prin introducerea biletului de călătorie valabil 60 de minute pe toate liniile, tarifele la bilete și abonamente achitate prin SMS, prin înființarea traseului turistic „City Tour”, R.A.T.C.Constanța am introdus 2 tipuri de tarife practicabile pentru această linie, precum și scăderea cheltuielilor prin reducerea cuantumului comisionului acordat agenților economici, fac obiectul H.C.L.M. NR.214/31.07.2017, și reprezintă politicile de management asumate prin Planul de management al Regiei Autonome de Transport Constanța.

Veniturile Regiei sunt obținute din vânzarea de bilete/ abonamente (“venituri operaționale”) și veniturile din subvenții acordate de Primăria municipiului Constanța pentru pensionari, personane cu handicap și asistate social, veterani de război, elevi, studenți și personal didactic și nedidactic.

Evoluția comparativă a veniturilor pe ultimii 3 ani, se prezintă astfel:

-lei-

INDICATORI

TOTAL VENITURI 2016

TOTAL VENITURI 2017

TOTAL VENITURI 2018

VEN LUCRĂRI EXEC/SERV PRESTATE

22.835.838,19

23.510.362,31

28.488.757,76

VEN REDEV/LOCATII GEST/CHIRII

964.897,64

1.014.258,48

1.232.188,70

VENITURI DIN VANZARI MĂRFURI

5.504,91

41.282,82

1.680,00

VENITURI ACTIVITATI DIVERSE

958.014,07

1.153.937,54

948.309,39

VARIAȚIA STOCURILOR

158.142,32

111.416,00

115.155,94

VEN SUBV.EXPLOAT/CIFRA AFACERI

28.041.167,00

39.228.863,00

51.934.676,50

VEN.DESPAG/AMENZI/PENALITATI

1.449.257,43

37.786,00

44.679,52

VEN.VANZ.ACTIV/ALTE OP.CAPITAL

8.293,00

0,00

0,00

VEN.SUBVENTII PT INVESTIȚII

0,00

144.585,00

0,00

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

377.431,39

136.191,49

250.378,09

VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR

1,07

6,57

0,00

VENITURI DIN DOBÂNZI

781,03

737,58

23.176,29

VENITURI DIN SCONTURI OBȚINUTE

0,00

749,08

1.064,54

TOTAL

54.799.328,05

65.380.175,56

83.040.066,73

 • ■ TOTALVENITURI 2016(mii lei)

 • ■ TOTAL VENITURI 2017(mii lei)

□ TOTAL VENITURI 2018(miI lei)
Cifra de afaceri realizată de R.A.T.C. Constanța este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport, care reprezintă 96,36 % din totalul veniturilor din exploatare, vânzări proprii de bilete și abonamente, gratuități acordate prin hotărâri ale Consiliului Local precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/ 2000 și Decretul- Legea nr. 118/1991 .

Pentru anul 2018, cifra de afaceri a atins suma de 82.605.612 lei, mai mare cu 17.656.908 lei în cifre absolute fată de anul 2017 .

Structura cifrei de afaceri netă, în perioada 2015-2018, se prezintă astfel:

CIFRA DE AFACERI NETĂ

AN 2015

AN 2016

AN 2017

AN 2018

Producția vândută

24.249.836

24.758.750

25.678.558

30.669.255

Venituri din vânzarea mărfurilor

19.602

5.505

41.283

1.680

Venituri din subvenții de exploatare af.cifrei de afaceri nete

20.470.623

28.041.167

39.228.863

51.934.677

TOTAL

44.740.061

52.805.422

64.948.704

82.605.612

Prin analiza dinamică a structurii cifrei de afaceri, se poate urmări evoluția pe total și pe elementele componente față de perioada precedentă, precum și modificările intervenite în structura cifrei de afaceri. De asemenea, analiza dinamicii și structurii cifrei de afaceri sesizează cauzele care au determinat evoluția acestui indicator și modificările structurale în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare pentru reglarea activității.

Evoluția cifrei de afaceri, analizată comparativ pentru 2015 - 2018 se prezintă astfel:

Evoluția cifrei de afaceri netă în exercițiul financiar al anului 2018, R.A.T.C. Constanta a efectuat cheltuieli totale în valoare 71.344 mii lei, care pe categorii, se prezintă astfel:


82.605.612
CHELTUIELI TOTALE

=71344

Cheltuieli de exploatare, din care:

=71344

cheltuieli cu bunuri si servicii

f

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte așimilate

=25019

= 8511

Cheltuieli cu personalul, din care:

=36931

Cheltuieli de natură salariată

Cheltuieli cu salariile

bonusuri

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comișii și comitete cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare

=35287 =32499 = 2788

= 615 = 1029 = 883 = 0

în totalul cheltuielilor de exploatare, o pondere însemnată o constituie cheltuielile cu bunuri și servicii, generate mai ales de îmbătrânirea parcului auto și a fluctuațiilor

cursului valutar, în condițiile unei creșteri a ru

ajului kilometric.

INDICATORI

Realizat 2018

Cheltuieli cu bunuri si servicii

25019

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8511

Cheltuieli cu personalul

36931

Alte cheltuieli de exploatare

883

Cheltuieli financiare

0

TOTAL CHELTUIELI (mii lei)

71344

40000

35000

30000

25000

20000

15000

1OOOO

5000

O


Pentru reducerea cheltuielilor am adoptat măsuri practice, cu efect pe termen scurt și mediu:

Valorile de consum ( litri/1 OOkm) înregistrate, reflectă, pe de o parte , caracteristici de trafic diferite, tendințe și moduri de exploatare diferite, iar pe de altă parte reflectă starea tehnică a parcului auto.

Valorile de consum au suferit ușoare modificări, în puncte procentuale, față de normele de consum determinate, funcție de diverși factori, de natură tehnică sau de maniera în care sunt exploatate autobuzele din flota RATC.

Exceptând al doilea semestru al anului 2017, precum și anul 2018, când situația economică finaciară a cunoscut o îmbunătățire evidentă, pentru anii anteriori analizați, trebuie remarcată si limitarea resurselor materiale, în detrimentul calității actului de mentenantă.

J

Se remarca totuși, curba ascendentă în 2018, bună parte din motive tehnice, cauzate de uzuri severe, unde 56% din flotă este constituită din autobuze de peste 16 ani, cu ciclul de utilizare depășit.

An referință

Km efectuați

Consum normat

Consum efectiv

Economie

Litri / 100km

2013

9 820 959 km

3 401 027 km

3 380 001 litri

21025 litri

34,42

2014

9 219 103 km

3 188 790 litri

3180 035 litri

8775 litri

34,49

2015

9 009 006 km

3 117 183 litri

3105165 litri

12018 litri

34,47

2016

9 283 384 km

3 197 681 litri

3 168 359 litri

29322 litri

34,13

2017

9 211 137 km

3 178 896 litri

3163 319 litri

15557 litri

34,34

2018

9 419 544 km

3 288 573 litri

3 279 310 litri

9263 litri

34,81

Dacă luăm în calcul intervalul de 6 ani, exemplificat mai sus, se evidențiază o plajă de 9 puncte procentuale a numărului de kilometri efectuați, 2013 față de 2015, de 29 de puncte procentuale a economiei de carburant ( 2016 față de 2014), în condițiile în care consumul mediu per flotă a suferit modificări de doar 2 puncte procentuale (2018 față de 2016).

Valoarea consumului efectiv mediu în perioada 2103-2108, în litri / 100km

Date comparate FAZ Fuel Ornat

în 2018 au fost înregistrați în sistemul de evidență FAZ, ca urmare a monitorizării distanțelor parcurse de sistemul GPS, un număr de 9.419.544 Km, cu un consum de carburant aferent de 3.279.310 litri, mai puțin cu 9.263 litri față de consumul normat si un consum mediu de 34,81 litri /100km.

 • 1. Autobuz MAZ 103.041-motor Renault E2 - 86 de unități Kilometri parcurși : 4.500.010

Consum carburant normat: 1.423.611 litri

Consum carburant efectiv: 1.409.870 litri, cu o medie de 31,33 litri/1 OOkm.

2. Autobuz MAZ 103.065 - motor Mercedes E3 - 14 unități Kilometri parcurși :

796.809

Consum carburant normat: 270.915 litri

Consum carburant efectiv: 272.264 litri, cu o medie de 34,17 litri /100km

3. Autobuz MAZ 203.073 - motor Deutz E4 - 15 unități Kilometri parcurși :

 • 1.074.165

Consum carburant normat: 408.183 litri

Consum carburant efectiv: 405.836 litri, cu o medie de 37,78 litri /100km

4. Autobuz MAZ 107.468 -motor Mercedes E4 - 50 unități Kilometri parcurși :

1.192.667

Consum carburant normat :1.192.667 litri

Consum carburant efectiv: 1.197.659 litri, cu o medie de 39,16 litri /100km

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari cu impact semnificativ în totalul cheltuielilor:

INDICATORI

Realizat 2016

Realizat

2017

Realizat

2018

Cheltuieli cu bunuri si servicii

5622

23573

25019

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

4125

6288

8511

Cheltuieli de natură salarială

22079

22313

32499

Tichete de masa

2022

2166

2788

Cheltuieli aferente contractului de mandat si organe control

196

283

615

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

4849

5273

1029

Alte cheltuieli de exploatare

2603

1169

883

Cheltuieli financiare

78

26

0

TOTAL CHELTUIELI (mii lei)

41574

61091

71344

Ponderea în totalul cheltuielilor înregistrate la finele anului 2018 , este determinată de principalii indicatori economici, astfel:


 • ■ Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • ■ Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

□ Cheltuieli cu personalul

■ Alte cheltuieli de exploatare

R.A.T.C. Constanța are încheiat un acord de eșalonare la plată cu A.N.A.F., conform Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. 12804 / 29.11.2016, modificată prin Decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată nr. 4319 / 20.04.2017, pe o perioadă de 55 de luni, prima rată având termen scadent la 15.05.2017.

RATC Constanța a achitat din profitul operațional, suma de 9.406.305 lei reprezentând 20 de rate lunare din cele 55, conform acordului de eșalonare la plată.

Respectarea programului de plăți prevăzut în Decizia de eșalonare către A.N.A.F., precum și plata obligațiilor fiscale lunare sunt prioritizate de către managementul regiei.

La data încheierii exercițiului financiar al anului 2018, R.A.T.C. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente necesare în desfășurarea activității. Astfel, în anul 2018 R.A.T.C.Constanța a realizat un profit operațional de peste 11 milioane de lei.

Situațiile financiare ale anului 2018 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra si a șaptea a Comunităților Economice Europene precum și ale Directivei 2013/34/UE a Parlamentului Eurpean și a Consiliului privind situațiile anuale și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 9 alin (4) aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare , pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2018 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena , care în anul 2018 a avut un onorariu de 34.650 lei.

Raportul administratorilor a realizat o prezentare fidelă, o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților regiei și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.

Raportul administratorilor cuprinde prevederile O.M.F.P. nr. 1938/2016 referitoare la informațiile solicitate în Declarația nefinanciară prevăzută la art. II pct.2.

Președinte al'Consiliului de Administrație al R.A.TX^CONSTANȚA,

Gheorghe UNGU^EANU^____


DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

Entitate: REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA Județul: 13—CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA STR. INDUSTRIALĂ NR. 8 COD POȘTAL 900147 JUD.

CONSTANTA TEL. 0241618581

Număr din registrul comerțului: J13/60/1991

Forma de proprietate: 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Cod de identificare fiscala: 1883902

Subsemnatul, NIȚĂ NICOLAE BOGDAN, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 31.12.2018 si confirmă că:

I                                                                                                            >

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

 • c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,

NITĂ NICOLAE

J


CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol jDenumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |    CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |   CREDIT

1015

PATRIMONIUL REGIEI

0,00

4.514.641,32

0,00

0,00

0,00

4.514.641,32

0,00

4.514.641,32 1015

105

REZ.REEVAL.DISP.ACTE NORMATIVE

0,00

1.966.690,68

1.694,00

0,00

20.328,00

1.966.690,68

0,00

1.946.362,68 105

1061

REZERVE LEGALE

0,00

130.841,47

0,00

772.086,79

0,00

902.928,26

0,00

902.928,26 1061

1068

ALTE REZERVE

0,00

103.445,57

0,00

0,00

0,00

103.445,57

0,00

103.445,57 1068

Total grupa 10

0,00

6.715.619,04

1.694,00

772.086,79

20.328,00

7.487.705,83

0,00

7.467.377,83 10

1171

REZ.REP.PROF.NEREP/PIERD. NEREC.

31.613.127,84

0,00

4.463.691,07

4.240.506,51

36.076.818,91

8.704.197,58

27.372.621,33

0,00 1171

1175

Rez reportat reprez surplusul realizat din r

0,00

2.856.541,20

0,00

1.694,00

0,00

2.876.869,20

0,00

2.876.869,20 1175

Total grupa 11

31.613.127,84

2.856.541,20

4.463.691,07

4.242.200,51

36.076.818,91

11.581.066,78

27.372.621,33

2.876.869,20 11

121

PROFIT SI PIERDERE

0,00

4.463.691,07

6.954.665,26

6.530.494,91

76.109.047,11

87.711.203,45

0,00

11.602.156,34 121

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0,00

0,00

548.902,23

0,00

548.902,23

0,00

548.902,23

0,00 129

Total grupa 12

0,00

4.463.691,07

7.503.567,49

6.530.494,91

76.657.949,34

87.711.203,45

548.902,23

11.602.156,34 12

Total clasa 1

31.613.127,84

14.035.851,31

11.968.952,56

11.544.782,21

112.755.096,25

106.779.976,06

27.921.523,56

21.946.403,37 1

203

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

309.841,55

0,00

0,00

0,00

309.841,55

0,00

309.841,55

0,00 203

205

CONCES/BREVETE/ALTE DREPTA/AL

118.754,50

0,00

0,00

0,00

121.384,88

0,00

121.384,88

0,00 205

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

177.988,00

0,00

0,00

0,00

177.988,00

0,00

177.988,00

0,00 208

Total grupa 20

606.584,05

0,00

0,00

0,00

609.214,43

0,00

609.214,43

0,00 20

212

CONSTRUCȚII

5.897.158,00

0,00

0,00

0,00

5.897.158,00

0,00

5.897.158,00

0,00 212

2131

ECHIP.TEHN.(MASINI/UT/INSTAL)

1.516.472,00

0,00

6.000,00

0,00

1.526.471,00

0,00

1.526.471,00

0,00 2131

2132

AP.INSTAL. MAS,CONTROL,REGLARE

665.353,00

0,00

0,00

0,00

681.665,00

0,00

681.665,00

0,00 2132

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

101.397.114,00

0,00

0,00

0,00

101.432.114,00

0,00

101.432.114,00

0,00 2133

214

MOBILIER,AP.BIROT, ALTE ACTIVE

157.727,00

0,00

95.403,00

0,00

253.130,00

0,00

253.130,00

0,00 214

Total grupa 21

109.633.824,00

0,00

101.403,00

0,00

109.790.538,00

0,00

109.790.538,00

0,00 21

261

TITLURI PART.FIL.CADRUL GRUP

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00 261

Total grupa 26

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00 26

2803

AMORTIZAREA CH DE DEZVOLTARE

0,00

309.841,55

0,00

0,00

0,00

309.841,55

0,00

309.841,55 2803

2805

AMORT CONCES/BREVET/ALTE DREPT

0,00

110.646,00

0,00

423,00

0,00

116.187,00

0,00

116.187,00 2805

2808

AMORT ALTOR IMOBILIZ NECORP

0,00

177.988,00

0,00

0,00

0,00

177.988,00

0,00

177.988,00 2808

2812

AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR

0,00

4.431.219,00

0,00

12.509,00

0,00

4.581.327,00

0,00

4.581.327,00 2812

2813

AMORTIZ INSTAL/M.TRANSP/ANIM.

0,00

103.410.989,00

0,00

3.370,00

0,00

103.466.062,00

0,00

103.466.062,00 2813

2814

AMORTIZ ALTOR IMOB.CORPORALE

0,00

148.556,00

0,00

242,00

0,00

151.460,00

0,00

151.460,00 2814

Total grupa 28

0,00

108.589.239,55

0,00

16.544,00

0,00

108.802.865,55

0,00

108.802.865,55 28

Total clasa 2

110.240.528,05

108.589.239,55

101.403,00

16.544,00

110.399.872,43

108.802.865,55

110.399.872,43

108.802.865,55 2

3021

MATERIALE AUXILIARE

175.687,98

0,00

101.836,84

96.040,59

1.397.590,94

1.196.677,65

200.913,29

0,00 3021

3022

COMBUSTIBILI

238.509,34

0,00

1.162.610,14

1.172.381,77

15.223.510,79

14.849.203,13

374.307,66

0,00 3022

3023

MATERIALE PENTRU AMBALAT

79,95

0,00

0,00

2,61

569,42

498,20

71,22

0,00 3023

3024

PIESE DE SCHIMB

539.892,48

0,00

318.160,26

346.941,34

3.970.829,13

3.142.727,72

828.101,41

0,00 3024

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

177.503,49

0,00

13.809,70

23.819,55

621.441,51

432.273,33

189.168,18

0,00 3028

303

MAT.DE NATURA OBIECTELOR INV.

12.549,96

0,00

37.065,82

4.810,00

342.045,72

300.431,04

41.614,68

0,00 303

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol iDenumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

Total grupa 30

1.144.223,20

0,00

1.633.482,76

1.643.995,86

21.555.987,51

19.921.811,07

1.634.176,44

0,00

30

345

PRODUSE FINITE

0,00

0,00

9.350,00

9.350,00

115.155,94

115.155,94

0,00

0,001

345

Total grupa 34

0,00

0,00

9.350,00

9.350,00

115.155,94

115.155,94

0,00

0,00

34

371

MĂRFURI

0,00

0,00

0,10

0,10

2.093,69

2.093,69

0,00

0,00

371

378

DIFERENTE DE PREȚ LA MĂRFURI

0,00

0,00

0,00

0,00

2.003,71

2.003,71

0,00

0,00

378

Total grupa 37

0,00

0,00

0,10

0,10

4.097,40

4.097,40

0,00

0,00

37

Total clasa 3

1.144.223,20

0,00

1.642.832,86

1.653.345,96

21.675.240,85

20.041.064,41

1.634.176,44

0,00

3

401

FURNIZORI

0,00

1.565.663,31

2.640.301,09

2.593.575,15

31.920.400,50

32.877.636,11

0,00

957.235,61

401

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0,00

3.099,94

0,00

120.669,60

63.300,29

185.949,85

0,00

122.649,56

404

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0,00

9.071,78

4.008,08

3.163,20

54.975,50

73.902,68

0,00

18.927,18

408

4091

FURNIZ.DEBIT.CUMP.BUNURI STOC

0,00

0,00

-4.918,96

0,00

-0,01

-0,01

0,00

0,00

4091

4092

FURNIZ.DEBIT.PREST.SERV.EX.L

2.118,54

0,00

0,00

0,00

2.118,54

0,00

2.118,54

0,00

4092

Total grupa 40

2.118,54

1.577.835,03

2.639.390,21

2.717.407,95

32.040.794,82

33.137.488,63

2.118,54

1.098.812,35

40

4111

CLIENTI

1.714.824,99

0,00

5.558.005,16

5.784.358,53

69.790.909,38

68.110.744,73

1.680.164,65

0,00

4111

Total grupa 41

1.714.824,99

0,00

5.558.005,16

5.784.358,53

69.790.909,38

68.110.744,73

1.680.164,65

0,00

41

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0,00

571.006,00

3.040.912,00

3.064.348,00

32.943.973,00

33.631.999,00

0,00

688.026.00i

421

423

PERSONAL - AJUT MAT DATORATE

0,00

41.948,00

97.472,00

80.041,00

810.602,00

890.763,00

0,00

80.161,001

423

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0,00

0,00

951.182,00

940.006,00

9.197.448,00

9.197.228,00

220,00

0,00

425

426

DREPTURI DE PERS NERIDICATE

0,00

3.508,00

0,00

0,00

513,00

4.021,00

0,00

3.508,00

426

427

REȚINERI SAL.DATORATE TERȚILOR

0,00

101.712,00

110.013,00

112.912,00

1.264.144,30

1.387.499,30

0,00

123.355,00

427

4281

ALTE DATORII CU PERSONALUL

0,00

398.273,68

35.737,62

42.630,00

414.096,84

740.456,50

0,00

326.359,66

4281

4282

ALTE CREANȚE CU PERSONALUL

9.345,80

0,00

1.744,00

2.094,00

38.195,86

28.404,06

9.791,80

0,00

4282

Total grupa 42

9.345,80

1.116.447,68

4.237.060,62

4.242.031,00

44.668.973,00

45.880.370,86

10.011,80

1.221.409,66

42

4311

CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE

0,00

5.441.977,00

109.310,00

0,00

1.616.215,00

5.441.977,00

0,00

3.825.762,00

4311

4312

CONTRIB PERS LA ASIG SOCIALE

0,00

493.911,00

6.331,00

0,00

272.332,00

493.911,00

0,00

221.579,00)

4312

4313

CONTR.ANGAJATOR ASIG.SANATATE

0,00

1.769.107,00

36.395,00

0,00

533.270,00

1.807.111,00

0,00

1.273.841,00

4313

4314

CONTRANGAJAT ASIG.SANATATE

0,00

297.908,00

4.181,00

0,00

151.604,00

297.908,00

0,00

146.304,00)

4314

4315

CAS

0,00

0,00

702.881,00

783.867,00

7.605.066,00

8.388.933,00

0,00

783.867,00)

4315

4316

SANATATE

0,00

0,00

272.826,00

306.483,00

3.000.155,00

3.306.638,00

0,00

306.483,00

4316

436

CAM

0,00

0,00

121.383,00

131.979,00

1.250.569,00

1.193.401,00

57.168,00

0,00

436

4371

CONTRIB UNIT LA FD DE ȘOMAJ

0,00

240.309,00

4.830,00

0,00

71.298,00

240.309,00

0,00

169.011,00

4371

4372

CONTRIB PERS LA FD DE ȘOMAJ

0,00

22.225,00

287,00

0,00

12.209,00

22.225,00

0,00

10.016,00

4372

Total grupa 43

0,00

8.265.437,00

1.258.424,00

1.222.329,00

14.512.718,00

21.192.413,00

0,00

6.679.695,00

43

4411

IMPOZITUL PE PROFIT CURENT

0,00

0,00

0,00

278.160,00

0,00

278.160,00

0,00

278.160,00

4411

4423

TVA DE PLATA

0,00

7.185.663,62

800.648,00

624.699,72

10.056.555,00

15.587.115,51

0,00

5.530.560,51

4423

4426

TVA DEDUCTIBILA

0,00

0,00

391.804,05

391.804,05

4.585.788,30

4.585.788,30

0,00

0,00)

4426

4427

TVA COLECTATA

0,00

0,00

1.016.465,82

1.016.465,82

12.984.604,60

12.984.604,60

0,00

0,00

4427

4428

TVA NEEXIGIBILA

0,00

492.453,18

17.404,84

-63,67

409.300,80

993.006,73

0,00

583.705,93

4428

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol |Denumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

444

IMPOZ.PE VENIT.NAT.SALARIILOR

0,00

2.413.176,00

241.357,00

215.793,00

2.919.969,00

4.740.688,00

0,00

1.820.719,001

444

4458

Alte sume primite cu caracter de subvenții

1.820.472,50

0,00

402.946,50

565.336,00

8.962.316,50

4.651.100,00

4.311.216,50

0,00

4458

446

ALTE IMPOZ/TAXE/VARS ASIMILATE

0,00

717.797,34

9.003,07

13.547,47

181.235,04

1.167.765,51

0,00

986.530,47

446

447

FD SPECIALE/TAXE SI VĂRS ASIM

0,00

191.158,07

62.875,01

57.053,01

716.796,26

920.277,68

0,00

203.481,42

447

4481

ALTE DAT FATA DE BUGETUL STAT

0,00

4.261.187,66

139.177,00

51.277,00

1.527.866,00

4.738.350,66

0,00

3.210.484,66

4481

Total grupa 44

1.863.205,78

15.304.169,15

3.081.681,29

3.214.072,40

42.344.431,50

50.646.856,99

4.326.246,58

12.628.672,07

44

461

DEBITORI DIVERȘI

148.835,22

0,00

5.397,86

3.921,47

250.027,58

146.891,89

103.135,69

0,00

461

462

CREDITORI DIVERȘI

0,00

109.472,28

5.000,00

1.060,00

95.542,50

127.711,01

0,00

32.168,51

462

Total grupa 46

148.835,22

109.472,28

10.397,86

4.981,47

345.570,08

274.602,90

103.135,69

32.168,51

46

471

CH ÎNREGISTRATE IN AVANS

10.031,34

0,00

1.311.180,19

1.303.095,84

1.499.423,79

1.491.339,44

8.084,35

0,00t

471

473

DECONT.OP CURS DE CLARIFICARE

0,00

0,00

1.333.210,55

1.311.957,58

1.697.373,01

1.697.373,01

0,00

0,00!

473

Total grupa 47

10.031,34

0,00

2.644.390,74

2.615.053,42

3.196.796,80

3.188.712,45

8.084,35

0,00

47

481

DEC INTRE UNITATE SI SUBUNIT

1.631,69

0,00

0,00

0,00

1.671,69

1.671,69

0,00

0,00

481

482

DECONTĂRI INTRE SUBUNITĂȚI

0,00

1.631,69

0,00

0,00

1.631,69

1.631,69

0,00

0,00

482

Total grupa 48

1.651,69

1.651,69

0,00

0,00

3.303,38

3.303,38

0,00

0,00

48

491

PROV DEPR CREANȚELOR CLIENTI

0,00

347.663,55

23.156,99

208.419,64

23.156,99

556.083,19

0,00

532.926,20’

491

Total grupa 49

0,00

347.663,55

23.156,99

208.419,64

23.156,99

556.083,19

0,00

532.926,20

49

Total clasa 4

3.750.013,36

26.722.676,38

19.452.506,87

20.008.653,41

206.926.653,95

222.990.576,13

6.129.761,61

22.193.683,79

4

5121

CONTURI LA BĂNCI IN LEI

2.593.968,86

0,00

59.286.038,34

58.838.470,84

1.031.481.743,87

1.024.668.993,99

6.812.749,88

0,00

5121

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

0,00

0,00

0,00

377.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5125

Total grupa 51

2.593.968,86

0,00

59.286.038,34

59.215.470,84

1.031.481.743,87

1.024.668.993,99

6.812.749,88

0,00

51

5311

CASA IN LEI

5.905,93

0,00

914.643,26

925.797,68

14.751.627,94

14.707.434,15

44.193,79

0,00!

5311

5328

ALTE VALORI

0,00

0,00

1.305,00

630,00

1.305,00

630,00

675,00

0,00’

5328

Total grupa 53

5.905,93

0,00

915.948,26

926.427,68

14.752.932,94

14.708.064,15

44.868,79

0,00

53

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0,00

0,00

9.420,62

11.878,41

120.919,67

120.919,67

0,00

0,00

542

Total grupa 54

0,00

0,00

9.420,62

11.878,41

120.919,67

120.919,67

0,00

0,00

54

581

VIRAMENTE INTERNE

0,00

0,00

52.604.113,80

52.604.113,80

957.086.994,89

957.086.994,89

0,00

0,00

581

Total grupa 58

0,00

0,00

52.604.113,80

52.604.113,80

957.086.994,89

957.086.994,89

0,00

0,00

58

Total clasa 5

2.599.874,79

0,00

112.815.521,02

112.757.890,73

2.003.442.591,37

1.996.584.972,70

6.857.618,67

0,00

5

6021

CH CU MATERIALE AUXILIARE

0,00

0,00

96.040,59

96.040,59

1.196.677,65

1.196.677,65

0,00

0,00

6021

6022

CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL

0,00

0,00

1.172.651,99

1.172.651,99

14.858.568,80

14.858.568,80

0,00

0,00’

6022

6023

CH PRIV MATERIALE PT AMBALAT

0,00

0,00

2,61

2,61

498,20

498,20

0,00

0,00

6023

6024

CH PRIVIND PIESELE DE SCHIMB

0,00

0,00

347.054,69

347.054,69

3.143.106,31

3.143.106,31

0,00

0,00

6024

6028

CH PRIV MATERIALE CONSUMABILE

0,00

0,00

26.402,54

26.402,54

450.600,25

450.600,25

0,00

0,00

6028

603

CH PRIV MAT.NAT.OB.INVENTAR

0,00

0,00

2.405,00

2.405,00

150.371,52

150.371,52

0,00

0,00

603

604

CH PRIV MATERIALELE NESTOCATE

0,00

0,00

630,00

630,00

4.031,16

4.031,16

0,00

0,00!

604

605

CH PRIVIND ENERGIA SI APA

0,00

0,00

99.750,14

99.750,14

548.407,99

548.407,99

0,00

0,00’

605

607

CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE

0,00

0,00

0,10

0,10

89,98

89,98

0,00

0,00

607

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol iDenumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0,00

0,00

28.388,48

28.388,48

184.289,46

184.289,46

0,00

0,001

609

Total grupa 60

0,00

0,00

1.773.326,14

1.773.326,14

20.536.641,32

20.536.641,32

0,00

0,00

60

611

CH CU INTRETINEREA/REPARATII

0,00

0,00

1.441,00

1.441,00

107.794,22

107.794,22

0,00

0,00)

611

612

CH REDEV/LOCATIIGEST/CHIRII

0,00

0,00

112,00

112,00

16.726,59

16.726,59

0,00

0,00>

612

613

CH CU PRIMELE DE ASIGURARE

0,00

0,00

41.452,56

41.452,56

708.340,37

708.340,37

0,00

0,00

613

615

Chelt. cu pregătirea personalului

0,00

0,00

2.100,00

2.100,00

86.522,46

86.522,46

0,00

0,00

615

Total grupa 61

0,00

0,00

45.105,56

45.105,56

919.383,84

919.383,64

0,00

0,00

61

621

CHELTUIELI CU COLABORATORII

0,00

0,00

8.988,00

8.988,00

80.892,00

80.892,00

0,00

0,001

621

622

CH PRIVIND COMIS SI ONORARIILE

0,00

0,00

3.700,00

3.700,00

117.151,22

117.151,22

0,00

0,00>

622

623

CH.PROT/RECLAMA/PUBLICITATE

0,00

0,00

0,00

0,00

11.263,94

11.263,94

0,00

0,00)

623

6231

CHELTUIELI DE PROTOCOL

0,00

0,00

476,43

476,43

5.084,36

5.084,36

0,00

0,001

6231

6232

CHELT DE RECLAMA SI PUBLICITATE

0,00

0,00

10.300,00

10.300,00

10.300,00

10.300,00

0,00

0,00

6232

624

CH CU TRANSP BUNURI/PERSONAL

0,00

0,00

0,00

0,00

151,81

151,81

0,00

0,00

624

625

CH DEPLAS/DETASARI/TRANSFERARI

0,00

0,00

10.402,95

10.402,95

94.148,31

94.148,31

0,00

0,00

625

626

CH POSTALE/TAXE TELECOMUNICAT.

0,00

0,00

15.487,19

15.487,19

82.101,46

82.101,46

0,00

0,001

626

627

CH SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0,00

0,00

51.437,08

51.437,08

97.600,45

97.600,45

0,00

0,001

627

628

ALTE CH CU SERV.EXEC.TERTI

0,00

0,00

264.129,58

264.129,58

3.432.161,27

3.432.161,27

0,00

0,00

628

Total grupa 62

0,00

0,00

364.921,23

364.921,23

3.930.854,82

3.930.854,82

0,00

0,00

62

635

CH ALTE IMPOZZTAXE/VARS ASIMIL

0,00

0,00

672.332,79

672.332,79

8.393.280,38

8.393.280,38

0,00

0,00

635

Total grupa 63

0,00

0,00

672.332,79

672.332,79

8.393.280,38

8.393.280,38

0,00

0,00

63

641

CH CU SALARIILE PERSONALULUI

0,00

0,00

3.055.360,00

3.055.360,00

32.980.101,00

32.980.101,00

0,00

0,00

641

6422

Chelt. cu tichetele acordate salariafilor

0,00

0,00

249.450,00

249.450,00

2.219.483,00

2.219.483,00

0,00

0,00

6422

6453

CONTRIB.ANGAJATOR.ASIG.SANATAT

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,001

6453

6458

ALTE CH PRIV ASIG/PROT SOCIALA

0,00

0,00

188.042,90

188.042,90

847.719,12

847.719,12

0,00

0,00

6458

646

CHELTUIELI CAM

0,00

0,00

69.414,00

69.414,00

750.151,00

750.151,00

0,00

0,001

646

Total grupa 64

0,00

0,00

3.562.266,90

3.562.266,90

36.797.455,12

36.797.455,12

0,00

0,00

64

652

chelLprotec.mediu inconjurator

0,00

0,00

10.642,03

10.642,03

65.651,28

65.651,28

0,00

0,00

652

6581

DESPĂGUBI RI/AMENZI/PENALITATI

0,00

0,00

51.289,88

51.289,88

484.341,21

484.341,21

0,00

0,00

6581

6588

ALTE CH.DE EXPLOATARE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.433,34

1.433,34

0,00

0,00

6588

Total grupa 65

0,00

0,00

61.931,91

61.931,91

551.425,83

551.425,83

0,00

0,00

65

665

CH DIN DIF DE CURS VALUTAR

0,00

0,00

0,06

0,06

238,29

238,29

0,00

0,001

665

6651

CH.DIN DIF.DE CURS VALUTAR

0,00

0,00

0,00

0,00

160,59

160,59

0,00

0,00>

6651

668

ALTE CHELTUIELI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

668

Total grupa 66

0,00

0,00

0,06

0,06

398,88

398,88

0,00

0,00

66

6811

CH DE EXPL PRIV AMORTIMOBILIZ

0,00

0,00

16.544,00

16.544,00

213.626,00

213.626,00

0,00

0,00

6811

6814

CH EXPLOAT PROV DEPREC ACTIVE

0,00

0,00

208.419,64

208.419,64

208.419,64

208.419,64

0,00

0,00

6814

Total grupa 68

0,00

0,00

224.963,64

224.963,64

422.045,64

422.045,64

0,00

0,00

68

691

CH CU IMPOZITUL PE PROFIT

0,00

0,00

278.160,00

278.160,00

278.160,00

278.160,00

0,00

0,00

691

Total grupa 69

0,00

0,00

278.160,00

278.160,00

278.160,00

278.160,00

0,00

0,00

69

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol |Denumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

Total clasa 6

0,00

0,00

6.983.008,23

6.983.008,23

71.829.645,63

71.829.645,63

0,00

0,00

704       VEN LUCRĂRI EXEC/SERV PRESTATE

0,00

0,00

1.903.125,27

1.903.125,27

28.488.756,76

28.488.756,76

0,00

0,00

706         VEN REDEV/LOCATIIGEST/CHIRII

0,00

0,00

110.202,08

110.202,08

1.232.188,70

1.232.188,70

0,00

0,00

707        VENITURI DIN VINZARI MĂRFURI

0,00

0,00

0,00

0,00

1.680,00

1.680,00

0,00

0,00

708         VENITURI ACTIVITATI DIVERSE

0,00

0,00

52.220,24

52.220,24

948.309,39

948.309,39

0,00

0,00

Total grupa 70

0,00

0,00

2.065.547,59

2.065.547,59

30.670.934,85

30.670.934,85

0,00

0,00

711        VARIAȚIA STOCURILOR

0,00

0,00

9.350,00

9.350,00

115.155,94

115.155,94

0,00

0,00

Total grupa 71

0,00

0,00

9.350,00

9.350,00

115.155,94

115.155,94

0,00

0,00

7411       VEN SUBV.EXPLOAT/CIFRA AFACERI

0,00

0,00

4.313.345,63

4.313.345,63

51.934.676,50

51.934.676,50

0,00

0,00

Total grupa 74

0,00

0,00

4.313.345,63

4.313.345,63

51.934.676,50

51.934.676,50

0,00

0,00

7581       VEN.DESPAG/AMENZI/PENALITATI

0,00

0,00

0,00

0,00

44.679,52

44.679,52

0,00

0,00

7588       ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0,00

0,00

89.151,39

89.151,39

250.378,09

250.378,09

0,00

0,00

Total grupa 75

0,00

0,00

89.151,39

89.151,39

295.057,61

295.057,61

0,00

0,00

765        VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

766        VENITURI DIN DOBÂNZI

0,00

0,00

1.450,55

1.450,55

23.176,29

23.176,29

0,00

0,00

767        VENITURI DIN SCONTURI OBȚINUTE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.064,54

1.064,54

0,00

0,00

Total grupa 76

0,00

0,00

1.450,55

1.450,55

24.241,03

24.241,03

0,00

0,00

7814      VEN DIN PROV PT DEPREC ACTIVC

0,00

0,00

23.156,99

23.156,99

23.156,99

23.156,99

0,00

0,00

Total grupa 78

0,00

0,00

23.156,99

23.156,99

23.156,99

23.156,99

0,00

0,00

Total clasa 7

0,00

0,00

6.502.002,15

6.502.002,15

83.063.222,92

83.063.222,92

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

149.347.767,24

149.347.767,24

159.466.226,69

159.466226,69

2.610.092.323,40

2.610.092.323,40

152.942.952,71

152.942.952,71


704

 • 706

 • 707

 • 708

 • 70

711

 • 71 7411

 • 74 7581 7588

 • 75

 • 765

 • 766

 • 767

 • 76 7814

78

7Sef Serv. ContabilitateCONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol

|Denumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

8021.1

GARANȚII DEPUSE CEC ITC

213.572,74

0,00

9.870,00

2.977,62

310.527,56

41.830,84

268.696,72

0,00

8021.1

8021. A

GARANȚII AUTOBAZE

44.082,94

0,00

0,00

0,00

44.082,94

0,00

44.082,94

0,00

8021 .A

Total cont 8021

257.655,68

0,00

9.870,00

2.977,62

354.610,50

41.830,84

312.779,66

0,00

8021

8031

IMOB.CORPORALE PRIMITE CU CHIRIE

105.600,00

0,00

0,00

0,00

105.600,00

0,00

105.600,00

0,00

8031

8033

VAL MAT PRIM PASTRARE/CUSTOD

1.743,01

0,00

0,00

0,00

1.743,01

0,00

1.743,01

0,00

8033

8035.1

STOCURI DE NAT. OB.INV.

2.158.994,76

0,00

2.405,00

187,92

2.304.953,14

132.932,22

2.172.020,92

0,00

8035.1

8038.5

BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADM, CONC, CHIRIE

100.793,00

0,00

0,00

0,00

100.793,00

61.414,00

39.379,00

0,00

8038.5

8038.6

BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADM, CON,CHIRIE

24.996,00

0,00

0,00

0,00

24.996,00

0,00

24.996,00

0,00

8038.6

8038.7

Terenuri domeniu public primite in administrarea RATC

6.616.526,00

0,00

0,00

0,00

6.616.526,00

0,00

6.616.526,00

0,00

8038.7

8038.8

Terenuri domeniu privat primite in administrarea RATC

10.269.054,00

0,00

0,00

0,00

10.269.054,00

620.197,00

9.648.857,00

0,00

8038.8

Total cont 8038

17.011.369,00

0,00

0,00

0,00

17.011.369,00

681.611,00

16.329.758,00

0,00

8038

8039.3

ALTE VALORI IN AFARA BILANȚ

190,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

8039.3

8039.4

ALTE VALORI IN AFARA BILANT-G

4.145.403,00

0,00

4.015.434,00

4.270.895,50

80.029.682,50

77.155.629,50

2.874.053,00

0,00

8039.4

8039.6

ALTE VALORI IN AFARA BILANT-SUPRATAXA

51.000,00

0,00

0,00

0,00

127.300,00

63.800,00

63.500,00

0,00

8039.6

Total cont 8039

4.196.593,00

0,00

4.015.434,00

4.270.895,50

80.157.091,50

77.219.429,50

2.937.662,00

0,00

8039

Total cont 803

23.474.299,77

0,00

4.017.839,00

4.271.083,42

99.580.756,65

78.033.972,72

21.546.783,93

0,00

803

Total grupa 80

23.731.955,45

0,00

4.027.709,00

4.274.061,04

99.935.367,15

78.075.803,56

21.859.563,59

0,00

80

Total clasa 8

23.731.955,45

0,00

4.027.709,00

4.274.061,04

99.935.367,15

78.075.803,56

21.859.563,59

0,00

8

TOTAL GENERAL

23.731.955,45

0,00

4.027.709,00

4.274.061,04

99.935.367,15

78.075.803,56

21.859.563,59

0,00Sef Serv. ContabilitateNOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31.12.2018

I.INFORMAȚII GENERALE

 • 1.1.  Numele societății: Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a fost

înființată în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 729/28.12.1990 a Prefecturii

Județului   Constanța. Conform Hotărârii   Consiliului Local Constanța

nr.333/02.08.1996, R.A.T.C. Constanța a trecut în subordinea Consiliului local al Municipiului Constanța.

R.A.T.C. Constanța este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902.

 • 1.2. Sediul social: Constanța, str.lndustrială Nr.8, județul Constanța.

 • 1.3. Forma juridică: regie autonoma, fiind o entitate de interes public.

 • 1.4. Patrimoniul regiei: 4.514.641 lei.

 • 1.5. Forma de proprietate: proprietate de stat.

 • 1.6. Obiectul de activitate:

Domeniul principal de activitate este transportul public de călători. Regia mai desfășoară și alte activități: reparații terți, inspecții tehnice periodice, închirieri spații, publicitate.

 • 1.7. Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018 sunt proprii activității R.A.T.C. Constanța și sunt întocmite în moneda națională- lei, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 10/ 14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiare ale anului 2018 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra si a șaptea a Comunităților Economice Europene precum și ale Directivei 2013/34/UE a Parlamentului Eurpean și a Consiliului privind situațiile anuale și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 9 alin (4) aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2018 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena, care pentru anul 2018 are un onorariu de 34.650 lei.

Persoanele juridice care aplică Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația pentru anul 2018 de a intocmi situații financiare consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, situațiile financiare ale societăților comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc împreună limitele a două din trei criterii. în acest sens, R.A.T.C. Constanța, care deține 24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța nu consolidează aceste situații financiare care nu au influențe semnificative asupra situațiilor regiei. Considerăm că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018 conform Ordinului nr. 10/14.01.2019 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței fluxurilor de trezorerie și a capitalului propriu.

II. PRINCIPII GENERALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Cele mai importante principii aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt detaliate mai jos:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Entiatea iși continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor.

Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței.

Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

 • a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

 • c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

 • d) s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului.

Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilității.

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării.

Nu au fost compensate elemente de activ și de datorii sau elemente de venituri și cheltuielii.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune.

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2018.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuată potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. La 31.12.2018 s-au respectat prevederile O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât contul 542 nu prezintă sold la data bilanțului.

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate -la valoarea justă sunt raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție. Creanțele incerte au fost înregistrate distinct în contabilitate prin crearea de provizioane. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul livrării, iar cele din prestarea de servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe feluri de cheltuieli, după natura lor. în contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.

1.Bazele întocmirii situațiilor financiare și caracteristicile calitative ale informațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Direcția a IV-a a Comunității Economice Europene 78/660/EEC și cu prevederile O.M.F.P.nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.10/ 14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile. Baza de evaluare folosită la întocmirea situațiilor financiare este costul istoric modificat cu reevaluarea imobilizărilor corporale conform reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform O.M.F.P.nr. 2861/ 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanța și reprezentarea exactă dar și comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea, consecvența, oportunitatea și [nteligibilitatea.

în situațiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii sunt reflectate și evaluate la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar stabilită de comisia de inventariere.

2.lnvestiții în societăți asociate

în anul 2018 R.A.T.C. Constanța deține titluri de participare după cum urmează :

-  24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L.Constanța care

a încheiat anul 2018 cu un profit net de 137.518 lei.

Vânzările către S.C. Clean CONTROL ITC S.R.L. Constanța reprezintă 0,1494 % (85.464 lei) din totalul facturilor emise către clienți (57.204.123,02 lei), iar cumpărările de servicii reprezintă 4,6355% (1.222.277,90 lei ) din totalul facturilor primite de la furnizori ( 26.367.762,54 lei).

3.Instrumente financiare

Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru reducerea riscului fluctuațiilor ratelor de schimb pentru operațiuni de export.

4.Terenuri și mijloace fixe

Societatea nu deține terenuri în proprietate, iar clădirile sunt construite pe domeniul public.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată conform metodei liniare pe parcursul duratei de viață utile estimate, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 astfel:

Clădiri

Construcții speciale Vehicule

Instalații tehnice

Alte utilaje și mobilier

25-50 ani

10-15 ani

4-8 ani

3-20 ani

3-15 ani

Profitul sau pierderea din vânzarea mijloacelor sunt determinate prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare. Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, inclusiv taxele nerambursabile de achiziționare și alte costuri direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcțiune, cum ar fi costurile cu reparațiile și întreținerea, sunt incluse în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost angajate.

5.Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea stocului este determinată prin metoda FIFO.

Stocurile sunt constituite in principal din combustibili, piese de schimb și materiale, conform specificului activității regiei.

Menționăm că politica regiei în momentul casării mijloacelor de transport este de recondiționarea pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse în circuitul economic și utilizate la viitoarele reparații. Stocurile obținute din recondiționări sunt înregistrate în contabilitate la un preț stabilit de o comisie tehnică. Mărfurile intrate sunt înregistrate în contabilitate la preț de achiziție. Scăderea din gestiune a acestora se face după metoda FIFO.

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la darea lor în folosință.

Regia deține stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2018 în sumă de 213.901,60 lei.

Regia deține stocuri semnificative cu mișcare lentă ( fără mișcare timp de 45 zile) în sumă de 533.732,10 lei care reprezintă 32,66% din total stocuri deținute de regie la 31.12.2018.

6. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea realizabilă estimată prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului și crearea de provizioane de risc și cheltuieli pentru clienții litigioși sau de depreciere pentru clienții neîncasați la termen. Creanțele nerecuperabile sunt trecute la pierderi în anul în care au fost identificate.

7. Disponibilități și echivalente de disponibilități

în scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar în bancă și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

8. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație prezentă legală ca rezultat al unor evenimente trecute și este posibil ca o ieșire de resurse sau beneficii economice să insoțească respectiva obligație, iar valoarea obligației poate fi estimată rezonabil.

9. împrumuturi

în exercițiul financiar al anului 2018, R.A.T.C. Constanta nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente în desfășurarea activității.

10. Recunoașterea veniturilor

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

-transportul de călători;

-alte prestări de serviciiț publicitate, închiriere autovehicule, închiriere de spații); -vânzări de mărfuri.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. Diferența dintre valoarea justă la data recunoașterii venitului și suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca venit din exploatare.

Veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor se recunosc zilnic la momentul încasării lor sau la data emiterii facturii către terți.

Politica de stabilire a tarifelor:

R.A.T.C.Constanța propune modificarea tarifelor în funcție de majorările survenite la prețul combustibilului și al energiei electrice, ținând cont și de rata inflației. Modificarea este aprobată prin H.C.L.M., existând tarife diferențiate pe categorii sociale (elevi, studenți, personal didactic și nedidactic, pensionari, alte categorii sociale).

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în perioadele contabile pe măsura prestării serviciilor în luna în care are loc prestarea. Nu se înregistrează producție în curs de execuție. Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din conturi sunt recunoscute ca venituri financiare pe baza extraselor de cont.

Veniturile din participații sunt recunoscute în baza hotărârii A.G.A. transmisă de către societatea în care sunt investite titlurile.

11 .Subvenții

Subvențiile destinate achiziționării de imobilizări corporale sunt recunoscute la venituri pe o bază sistematică pe durata de viață a imobilizărilor pe măsura amortizării lor.

Subvențiile acordate prin hotarari ale Consiliului Local municipal, destinate acoperirii contravalorii abonamentelor eliberate persoanelor cu handicap, asistenți personali si nevăzători precum și elevi, pensionari, veterani, revoluționari, personal din învățământ, șomeri, studenți sunt recunoscute la venituri pe măsura aprobării în bugetul local. în acest sens, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M.nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare).

 • III. INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA BILANȚULUI

NOTA 1- Active imobilizate

Imobilizări necorporale

La data de 31.12.2018 imobilizările necorporale se prezentau astfel:

-Alte imobilizări necorporale                  = 609.215 lei

-Amortizarea imobilizărilor necorporale        = 604.017 lei

Imobilizări corporale

Toate imobilizările au fost înregistrate inițial la cost istoric și ulterior reevaluate în baza reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003, OMF 2374/2007. Diferențele din reevaluare s-au reflectat în contabilitate și s-au încorporat în capitaluri.

Referitor la patrimoniul public prezentăm evoluția acestuia: Sold la 01.01.2018                      =   17.011.369 lei

Retragerea dreptului de administrare,conform prevederilor H.C.L.

=      681.611 lei

Reevaluare patrimoniul public          =             0 lei

Sold cont 8038 la 31.12.2018          = 16.329.758 lei

Valoarea netă scriptică a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel: LEI

Grupa

Valoare de inventar

Valoare amortizată

Valoare netă

Construcții

5.897.158

4.581.327

1.315.831

Echip.teh., mașini

2.208.136

2.069.885

138.251

Mijloace transport

101.432.114

101.396.177

35.937

Alte imobilizări

253.130

151.460

101.670

Imobilizări în curs

0

0

0

Total

109.790.538

108.198.849

1.591.689

La 31.12.2018 situația activelor imobilizate, în valori brute, se prezentau astfel:

LEI

Elemente de imobilizări

Sold inițial

Creșteri

Reduceri Total

Reduceri din care: casări

Sold final

Chelt.de dezv.

309.842

0

0

X

309.842

Alte imobilizări

296.743

2.630

0

X

299.373

Imob.necorp. în curs

-

-

-

-

Total imob. necorp.

606.585

2.630

0

X

609.215

Construcții

5.897.158

0

0

0

5.897.158

Instalații teh. și mașini

103.578.939

61.311

0

0

103.640.250

Alte instal. utiliaj

157.727

95.403

0

0

253.130

Total imob. corporale

109.633.824

156.714

0

0

109.790.538

Imob.financ.

120

0

X

120

Total active imobilizate

110.240.529

159.344

0

0

110.399.873

Intrările în cursul anului sunt în sumă de 156.714 lei și reprezintă achiziții de mijloace fixe din surse proprii.

Situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2018 se prezintă astfel:

LEI

Elemente de imobilizări

Nr. rând

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizar e aferenta ieșirilor

Amortizare la sfârșit an

Chelt. constituire

1

309.842

0

0

309.842

Alte imobilizări

2

288.634

5.541

0

294.175

Total 1+2

3

598.476

5.541

0

604.017

Imobilizări corporale construcții

4

4.431.219

150.108

0

4.581.327

Instalații tehnice si mașini

5

103.410.989

55.073

0

103.466.062

Alte instalații

6

148.556

2.904

0

151.460

Total 4 la 6

7

107.990.764

208.085

0

108.198.849

Amortizări Total (1 la 7)

8

108.589.24

213.626

0

108.802.866

Amortizarea este în sumă de 213.626 lei și s-a calculat prin metoda liniară, fiind înregistrată pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

în anul 2018 R.A.T.C. Constanța a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în valoare de 208.419,64 lei și a anulat provizioane înregistrate, ca urmare a încasării debitelor respective în valoare de 23.156,99 lei, iar totalul provizioanelor înregistrate în contul 491 este de 532.926,20 lei.

NOTA 3- Repartizarea profitului

Regia a înregistrat la 31.12.2018 un profit în cuantum de 11.602.156,34 lei, a cărui repartizare, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, constă în constituirea rezervei legale până la 20% din patrimoniul propriu, respectiv suma de 548.902,23 lei și recuperarea pierderilor înregistrate din anii anteriori, suma de 11.053.254,11 lei.

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

Nr.crt

Indicator

2018

2017

1

Cifra de afaceri netă

82.605.612

64.948.704

2.

Costul bunurilor vândute(3+4+5)

58.737.743

57.844.823

3.

Cheltuielile activității de bază

48.752.327

48.011.203

4.

Cheltuielile activității auxiliare

2.936.887

2.892.241

5.

Cheltuielile indirecte de producție

7.048.529

6.941.379

6.

Rezultat brut aferent cifrei nete(1-2)

23.867.869

7.103.881

7.

Cheltuieli generale de administrație

12.421.609

3.045.824

8.

Alte venituri din exploatare

410.214

429.979

9.

Rezultatul din exploatare(6-7+8)

11.856.474

4.488.036

Cifra de afaceri a regiei este constituită în principal din veniturile activității de transport, care reprezintă 99,50586 % din totalul veniturilor din exploatare în sumă de 83.015.826 lei (vânzări proprii de bilete și abonamente, facilități la transport acordate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Constanța, precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/ 2000 și Decretul- lege nr. 118/1991) .

în anul 2018 cifra de afaceri a atins suma de 82.605.612 lei, mai mare cu 17.656.908 lei în cifre absolute față de anul precedent și în procente cu 27,1859 % datorită, în principal, implementării regulamentului privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare si decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M.nr. 302 din 29.09.2017).

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale au crescut cu 27,0118 %, iar cheltuielile au crescut cu 16,8152 %. Creșterea veniturilor este datorată în principal creșterii veniturilor din exploatare aferente subvențiilor, conform prevederilor legale în vigoare ( 51.935 mii lei, conform execuție BVC an 2018). Cheltuielile cu bunurile si serviciile ( 25.019 mii lei, conform execuție BVC an 2018), cu personalul ( 36.931 mii lei, conform execuție BVC an 2018) reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare.

Activitatea de exploatare se încheie cu un profit brut în sumă de 11.856.474 lei, în creștere cu 64,1796% fața de profitul brut din activitatea de exploatare înregistrat în anul anterior.

NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

LEI

CREANȚE

Sold la

31.12.2018

Termen de lichiditate a activului

sub 1 an

peste 1 an

Creanțe comerciale

1.149.357

1.136.540

12.817

Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului

0

0

0

Cheltuieli în avans

8.084

8.084

0

Alte creanțe

4.439.394

4.285.550

153.844

TOTAL

5.596.835

5.430.174

166.661

LEI

DATORII

Sold la

31.12.2018

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

Alte datorii fața de stat

19.308.367

8.568.676

10.739.691

Furnizori

1.098.812

1.098.812

0

Datorii cu personalul

1.221.410

1.221.410

0

Alte datorii

32.168

32.168

0

TOTAL

21.660.757

10.921.066

10.739.691

Din total active circulante (14.080.546 lei) creanțele reprezintă 39,69 % din creanțele regiei și sunt compuse, în principal, din:

 • •  Clienți            =1.680.164,65 lei

 • •  Subvenții        =4.311.216,50 lei

Regia raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori, astfel:

 • • Peste 30 zile =     528 lei

 • • Peste 90 zile = 11.918 lei

 • • Peste 1 an =        0 lei

Regia a creat și a anulat provizioane pentru deprecierea creanțelor față de anul precedent după cum urmează:

Indicatori

Sold

01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold

31.12.2018

Prov.depreciere creanțe

347.663,55

208.419,64

23.156,99

532.926,20

Prov.depreciere stocuri

-

-

-

-

TOTAL

347.663,55

-

-

532.926,20

Provizioanele sunt înregistrate în capitolele bilanțiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile

Regia a întocmit situațiile financiare anuale pentru anul 2018 în conformitate cu Reglementările contabile romanești aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/29.12.2014, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului nr. 10/ 14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile, precum și în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

Regia nu a optat pentru aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste”.

Regia efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 1802/2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice din România cu modificările si completările ulterioare. Imobilizările necorporale reprezintă licențe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora. La finele anului 2018 sunt amortizate in proporție de 97%.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul regiei este prezentat in situațiile financiare la cost istoric. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2018. S-a efectuat analiza valorii recuperabile a activelor (maximum dintre valoarea de piața și valoarea de utilitate) cu valoarea contabilă reevaluată, constatându-se următoarele:

 • • Regia furnizează servicii municipalității care impune efectuarea unor trasee indiferent de profitabilitatea lor.

 • • Regia își desfășoară activitatea de transport și primește facilitățile de la bugetul local și prin transferuri, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 • • Unitatea generatoare de numerar pentru fiecare traseu este regia luată ca întreg.

Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniară.

Facilitățile la transport au fost recunoscute în situațiile financiare în momentul în care s-au realizat deoarece există prevedere în bugetul Primăriei municipiului Constanța (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari, revoluționari, veterani, șomeri), precum și în B.V.C. al R.A.T.C.Constanța.

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienții care decontează contravaloarea lor prin virament.

Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

Datoriile și creanțele se recunosc inițial la cost istoric, iar la sfârșitul exercițiului financiar se evaluează orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor si orice creștere înregistrata in cazul datoriilor. Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nominala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind : numerar în casă și bancă, precum și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

NOTA 7 - Pârtiei pății și surse de finanțare

Patrimoniul regiei la 31.12.2018 este de 4.514.641 lei.

Patrimoniul regiei este aportat în numerar și în natură constând în imobilizări corporale și necorporale.

Patrimoniul public ce a fost predat Primăriei municipiului Constanța ca urmare a retragerii dreptului de administrare, conform prevederilor H.C.L. din cursul anului 2018, este în valoare de 681.611 lei, fiind înregistrat în contul 8038, cont în afara bilanțului, la valoarea ramasă, astfel soldul la 31.12.2018 fiind de 16.329.758 lei.

Rezerva legală constituită în limita a 5% din profitul înainte de impozitare este la începutul anului 2018 în sumă de 130.841 lei, iar la 31.12.2018 este constituită în procent de 20% din patrimoniul regiei, reprezentând suma de 902.928,26 lei.

Contul 1068 «Alte rezerve» înregistrează suma de 103.445,57 lei, reprezentând profit capitalizat.

Patrimoniul regiei este modificat prin încorporarea diferențelor din reevaluare conform HG 26/1992 și HG 500/1994 și în perioadele următoare prin încorporarea alocațiilor bugetare primite, astfel:

 • •  La data de 23.03.1993

  6.608.066 mii lei

  7.587.650 mii lei

  60.331.280 mii lei


 • •  La data de 03.11.1994

 • •  La data de 31.12.2002

• Conform ieșirii de mijloace fixe reevaluate la 31.12.2016 diferențele din reevaluare sunt reflectate ca rezerve în contul 105 și sunt în suma de 1.946.363 lei.

NOTA 8 - Informații privind salariații, administratorii si directorii

Regia a fost condusă în perioada 01.01.2018 - 09.03.2018 de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017 si H.C.L. nr. 344/31.10.2017.

»

în perioada 09.03.2018 - 02.06.2018, regia a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 70/23.03.2018 și O.M.F.P. nr. 1180/26.01.2018.

în perioada 02.06.2018 - 31.12.2018, regia a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 440/31.10.2018 și O.M.F.P. nr. 3048/06.09.2018.

Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2018 de :

 • •  Niță Nicolae-Bogdan

 • •  Soceanu Mariana

 • •  Coiciu Dumitru

 • •  Bari Gevat


 • - Director General (22.05.2017-prezent)

 • - Director economic (11.08.2017-prezent)

 • - Director adjunct exploatare comercial marketing

 • - Director tehnic

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic în funcție au fost numiți pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 5/05.02.2018, respectiv H.C.A. nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța contracte de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011.

Remunerațiile directorului general, directorului economic și directorului tehnic sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație și contractele de mandat.

Numărul mediu scriptic de personal în anul 2018 a fost de 688 de persoane.

Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează :

Pe categorii profesionale

688

- personal cu funcții de conducere

5

-TESA

62

- muncitori

621

Pe sexe

688

- femei

139

- bărbați

549

Pe grupe de studii

688

- studii superioare

95

- studii medii

310

- studii generale

283

Pe categorii de vârsta

688

- între 18-35 ani

40

- între 36-45 ani

118

- peste 45 ani

530

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat anual.

Pentru anul 2018 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile, colaboratorii și alte drepturi salariale :

 • - salarii conform C.C.M.

 • - salarii conform contracte mandat

 • - salarii colaboratori

 • - cheltuieli cu asigurările și protecția socială

 • - cheltuieli cu tichetele de masa

32.499.524 lei

480.577 lei

80.892 lei

1.597.871 lei

2.219.483 lei

TOTAL

36.878.347 lei

La nivelul regiei sunt constituite două sindicate : Sindicatul Liber Transport Comun Constanta care este reprezentativ și Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe.

NOTA 9 - Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori de activitate

 • • Viteza de rotație a debitelor-clienți=Sold clienți/Cifra de afaceri x 365 = 7,42 zile

 • • Viteza de rotație a creditelor-furnizori=

Sold furnizori/Cifra de afaceri x 365=4,86 zile

 • • Viteza de rotatie a activelor imobilizate =

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 51,73 ori

Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Regia încasează creanțele la 7,42 zile și achită datoriile la 4,86 zile.

NOTA 10 - Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componență în anul 2018 comparativ cu anul 2017:

Indicator

AN 2017

%

AN 2018

%

Producția vândută

25.678.558

39,54

30.669.255

37,13

Venituri din vânzarea mărfurilor

41.283

0,06

1.680

0,00203

Venituri din subvenții

39.228.863

60,40

51.934.677

62,87

Total cifră de afaceri

64.948.704

100,00

82.605.612

100,00

în anul 2018 cifra de afaceri a crescut cu 27,19 % comparativ cu anul precedent. Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat pozitiv în suma de 11.856.474 lei. Activitatea financiară se încheie cu profit în sumă de 23.842 lei.

Profitul net al exercițiului financiar este în valoare de 11.602.156 lei.

Datorii contingente - Litigii

Regia are acțiuni în instanța care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal și comerciale, care sunt semnificative, suma fiind de aproximativ 657.063 lei (R.A.T.C. reclamant ), în dosarul cu Curtea de Conturi care are ca obiect contestația împotriva Decizei nr. 2/11.01.2017 au fost stabilite măsuri în sarcina R.A.T.C. de a recupera suma de 109.500 lei prejudiciu constând în sume achitate nelegal și măsura virării sumei de 1.409.224 lei în contul bugetului local, sumă care constă în venituri necuvenite, precum și o creanță bugetară în litigiu cu S.P.I.T. Constanta în sumă de 1.220.778 lei.

Buget de venituri și cheltuieli

Regia întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Pentru exercițiul auditat bugetul activității generale are următoarea structură:

Venituri totale

73.333.000 lei

 • - Venituri din exploatare

 • - Venituri financiare

73.177.000 lei

156.000 lei

Cheltuieli totale

69.786.000 lei

 • - Cheltuieli de exploatare

 • - Cheltuieli financiare

69.776.000 lei

10.000 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și Consiliul Local al municipiului Constanța. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

Venituri totale

 • - Venituri din exploatare

 • - Venituri financiare

83.224.000 lei

83.016.000 lei

208.000 lei

Cheltuieli totale

 • - Cheltuieli de exploatare

 • - Cheltuieli financiare

71.344.000 lei

71.344.000 lei

0 lei

INDICATORI

Bugetul de venituri și cheltuieli an 2018*

PROGRAMAT

REALIZAT

%

VENITURI TOTALE

73.333

83.224

113,49

Venituri din exploatare , din care:

73.177

83.016

113,45

-venituri din activitatea de bază

29.846

30.921

103,60

-alte venituri din exploatare

500

160

32,00

-venituri din surse bugetare

49.600

51.935

104,71

Venituri financiare

156

208

133,33

CHELTUIELI TOTALE

69.786

71.344

102,23

Cheltuieli din exploatare, din care:

69.776

71.344

102,25

-cheltuieli materiale

31.152

33.316

106,95

-cheltuieli cu personalul

37.096

36.931

99,56

-cheltuieli cu amortizarea

500

214

42,80

-alte cheltuieli din exploatare

1.028

883

85,89

Cheltuieli financiare

10

0

0,00

Rezultatul brut

3.547

11.880

334,93

Din analiza gradului de realizare al prevederilor Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018, se observă existenta unui echilibru între venituri si cheltuieli, chiar dacă sumele realizate au depășit sumele aprobate, iar aceste sume au fost acoperite din surse proprii de finanțare.

în anul 2018 nu au fost încheiate contracte de leasing.

NOTA 11 - Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULANT

Indicatori

2017

2018

Diferență +/-

Influentă flux ’ trezorerie

Creșterea stocurilor

1.144.223

1.634.176

489.953

-489.953

Creșterea creanțelor comerciale

1.369.280

1.149.357

-219.923

-219.923

Reducerea creanțelor grupului

0

0

0

0

Creșterea altor creanțe

2.059.917

4.439.394

2.379.477

2.379.477

Reducerea chelt .avans

10.031

8.084

-1.947

-1.947

Creșterea datoriilor comerciale

1.553.335

1.098.812

-454.523

-454.523

Creșterea altor datorii

24.858.557

20.561.945

-4.296.612

-4.296.612

Total din care:

30.995.343

28.891.768

-2.103.575

-3.083.481

Stocuri

1.144.223

1.634.176

489.953

-489.953

Creanțe

3.439.228

5.596.835

2.157.607

2.157.607

Datorii

26.411.892

21.660.757

-4.751.135

-4.751.135

TOTAL

30.995.343

28.891.768

-2.103.575

-3.083.481

NOTA 12 - Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar constau în disponibilități bănești, solduri la bănci, casă și alte elemente de trezorerie lichide.

Numerarul și echivalentele de numerar incluse în situația fluxurilor de trezorerie cuprind următoarele sume:

Nr. crt.

Indicator

2017

2018

1

Disponibil la bancă

2.593.969

6.812.750

2

Disponibil în casă

5.905

44.194

3

Alte valori

0

675

4

Total numerar

2.599.875

6.857.619

Apreciem că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2018 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței, modificării capitalurilor proprii și fluxurilor de trezorerie ale R.A.T.C. Constanța.


DIRECTOR ECONOMIC, Mariana SOCEANU
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

Sold la

01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2018

Patrimoniul regiei

4.514.641

0

0

4.514.641

Patrimoniul public

0

0

0

0

Rezerve reevaluare

1.966.691

0

20.328

1.946.363

Rezerve legale

130.841

772.087

0

902.928

Alte rezerve

103.446

0

0

103.446

Rezultatul reportat, din care:

-Pierdere neacoperită

-28.756.587

4.260.835

0

-24.495.752

-Rezultatul exercițiului financiar

4.463.691

83.247.512

76.109.047

11.602.156

-Repartizarea profitului (cont 129)

0

548.902

548.902

TOTAL CAPITALURI PROPRII

-17.577.277

88.280.434

76.678.277

-5.975.120

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare s-au majorat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Pierderea neacoperită a scăzut datorită înregistrării profitului aferent exercițiului financiar al anului 2017.


DIRECTOR ECONOMIC, Mariana SOCEANUSediul: Str. Industriala nr. 8, Constanța Cont: R023BTRL01401202694292XX

Banca: Transilvania Constanța

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2018

METODA DIRECTA

I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

Incasari de la clienti Incasari subvenții Incasari proprii TOTAL 1

22.939.904

49.443.933

11.109.038

83.492.874

Plăti către furnizori

Plăti către angajați

Impozite, taxe poștale, tichete de masa , deplasări

TOTAL 2

-32.054.263

-19.909.832

-27.230.911

-79.195.006

Trezoreria neta din activitati de exploatare

4.297.868

II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTIȚII

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale                                         -63.300

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

Dividende incasate

Trezoreria neta din activitati de investiții__-63.300

III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANȚARE

Incasari din emisiunea de acțiuni

Dobânzi incasate                                                                    23.176

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Alocații bugetare incasate

Dobânzi plătite

Trezoreria neta din activitati de finanțare__ 23.176

IV.Variația neta a lichidităților si a echivalentelor de lichiditati(l+l|+|||)

4.257.744

V.Credite

0

VI.Lichidități si echivalente de lichidități la inceputul exercițiului

2.599.875

VII.Lichiditati si echivalente de lichidități la sfârșitul exercițiului (IV+V+VI)

6.857.619

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


Către:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN -RATC

CONSTANȚA, strada Industrială nr. 8,CUI 18883902

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

I.Opinia de auditfără rezerve

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN -RATC cu sediul social în CONSTANȚA, strada Industrială nr.8, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 18883902 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:                         (5.975.120) lei

 • •  Profitul net al/ pierderea netă a exercițiului financiar:         11.602.156 lei

3.In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

 • II.Baza pentru opinie

4.Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017. Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de

Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Ețj.6, Apt 17 CIF: 20301083

Tel: 0744487565

Email: elenarusel7@yahoo.com


Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

 • III. Alte informații - Raportul administratorilor

 • 5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, (care include si declarația nefinanciară), dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut in timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 20 și nu face parte din situațiile financiare anuale.

In legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorului anexat situațiilor financiare anuale și în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorului și situațiile financiare, dacă Raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorului sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6, Apt 17 CIF: 20301083

Tel: 0744487565

Email: elenaruse 17@yahoo. com

b) Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informații cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

 • IV. Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvemanța pentru situațiile financiare anuale

 • 6. Conducerea REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN -RATC este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Legea nr.82/1991 legea contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

 • 7. în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

 • 8. Persoanele responsabile cu guvemanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

 • V. Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9 .Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6, Apt 17 CIF: 20301083

Tel: 0744487565

Email: elenarusel7@yahoo.com

 • 10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • ■  Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

A

 • ■  înțelegem relevanța controlul intern pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

 • ■  Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere;

 • ■  Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;

 • ■  Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

 • 11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvemanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

 • 12. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvemanța o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

  BIROU EXPERT CONTABIL ȘI AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA AUDITOR FINANCIAR -AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008

  Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6, Apt 17 CIF: 20301083

  Tel: 0744487565

  Email: elenarusel7@yahoo.com

 • VI. Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Consiliul de Administrație al R.A.T.C în baza HOTĂRÂRII nr.18/27.03.2019 să audităm situațiile financiare ale REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN -exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2(doi) ani acoperind exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018.

Confirmăm că:

 • •  în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

  AUDITOR FINANCIAR, RUSE ELENA

  Autorizație nr. 2410/2008

  Constanța 15.05.2019


  /&€_


  BIROU EXPERT CONTABIL ȘI AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA AUDITOR FINANCIAR -AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008

  Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6, Apt 17 CEF: 20301083

  Tel: 0744487565

  Email: elenarusel7@yahoo.com