Hotărârea nr. 187/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2018

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Confort Urban S.R.L Constanța pe anul 2018


Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 93065/13.05.2019 și rapoartele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și adresa S.C. Confort Urban S.R.L Constanța nr.5565/13.05.2019;’

Ținând cont de decizia consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr. 260/10.05.2019 prin care au fost aprobate situațiile financiare anuale ale S.C. Confort Urban S.R.L Constanța pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, cât și ale art.19, alin (3) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" și art.115, alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și raportul administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al S.C. Confort Urban S.R.L pe anul 2018 prezentate in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Societatea a înregistrat un profit de 4.228.065 lei, profitul realizat va fi folosit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.


Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.


i p Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: l\o pentru, —^împotrivă. TJ - abțineri.

La data adoptării sunt în functieJ/V-" consilieri din 27 membri.


Cqysta

Nr-
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marcela Enache


Bifați numai dacă este cazul:


Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q] Sucursala

n GIE - grupuri de interes economic

[2] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


(• An C Semestru


Suma de control^


Entitatea


CONFORT URBAN SRL


Tip situație financiară : BL


Anul


2018


183.916.389


C5

L-

<5


Județ Constanta


Localitate

] [constanta


____anexa K».

WCLM nr. -X..J


Strada__________

IVARFULCU DOR


Nr.

lîo"


BlocTelefon


Număr din registrul comerțului


J13/699/1997


Cod unic de înregistrare

1

8

7

5

3

4

9


Forma de proprietate


12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

<• Situații financiare anuale

r Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere
ÎNTOCMIT,


Brindusa-Madalina Mărgărit


Digitally signed by Brindusa-Madafina Morgarit

DN: c=RO, o=CONFORT URBAN SRL, cn=Brindu$a-Madalir>a Mărgărit, SerialNumbcr=MBM6, givenName=Brindusa-Madalina, sn-Margarit, 2.5.4.97=RO1875349 Date: 2019.0S.14 12:34:13 +03'00'


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(î DA |C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de auditCEAUSESCU & PARTENERS SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR_______________________ CIF/ CUI

1016/2010          rtnMTPAQaUAiLI^Jd3l2l3l.8.l8l


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10

ANEXA LA

HCLMNR.//W'

Denumirea elementului

Mr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

10.876

17.853

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri țct.4094)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)                                       '

07

07

10.876

17.853

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

1.163.715

953.129

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

4.718.863

4.530.699

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+ 224-2814-2914)

10

10

477.387

495.079

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

6.359.965

5.978.907

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

.2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672-2964)

19

19

23.496

31.058

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

17.772

31.940

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

41.268

62.998

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

6.412.109

6.059.758

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI


FIO - pag. 2


Tiw

——

1.891.251

i. iviaieni prime și mațeriaie consurnaDiie \Ci. ou i + ouz + ouo +/■ ouo 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388-391 -392-3951 -3958-398)

26

26

1.379.244

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 +332 + 341 +/-348*-393-3941 -3952)                                              '

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 +326+/-368 + 371 +327+/-378 - 3945 - 3946 - 3947-3953-3954-39553956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

11.110

7.077

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.390.354

î.898.328

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)    ■

31

31

8.684.585

6.818.611

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)   ’

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din Ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 +473**- 496 + 5187)

34

34

948.556

982.710

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

159.920.124

159.920.124

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (a. 463)               ’ .              ■     '                    ’ ' '                          -

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

169.553.265

167.72<445

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 +542)      ’

41

40

10.633.196

17.243.922

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 30+ 36+ 39+ 40)

42

41

.181.576.815

.      186.863.695

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) ’

43

42

498.953

90.875

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) ’

44

43

498.953

90.875

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)                ‘

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

8.430

13.737

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)        .

49

48

5.609.155

5.838.637

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

3.336.038

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)

52

51


^ANEXAiM.U

FIO - pag. 3

1

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările so (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 42 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 44 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 4 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

81 +

5*** +

-5186

IVTNl

53

52

«AL?.»».           .^1

6.4

39.291

8.364.367

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

15.392.914

14.216.741

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORIJ CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

166.490.866

172.538.594

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

172.902.975

178.598.352

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale-.furnizori (ct. 401 +404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436**" +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513 + 1514+1518)

68

67

335.033

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

335.033

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

2.179

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

2.179

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71 .

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72 ‘

189.809

199.235

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

189.809

199.235

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

191.988

199.235

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

182.946.389

183.916.389

‘    ANEXAX.A , z> FIO-pag. 4

_____W i 41

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

HC

mi

4RU

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 Ia 84)

86

85

182.946.389

183.916.389

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

149.134

360.537

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

171.050

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

320.184

360.537

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

10.694.299

10.030.269

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

348.106

4.228.065

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

17.405

211.403

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

172.902.975

178.263.319

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

172.902.975

178.263.319

Suma de control F10 :     3330582634 / 15693090998

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**') Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


formular VALIDATCONTRASEMNEAZĂ

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018            1

jHCLI*

Cod 20

«lNEXAJLA

4NR.Jn<r

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

31.863.182

41.721.682

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

31.863.182

41.721.682

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri.din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

11.110

7.077

Sold D

. 08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)               .

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

204.723

83.556

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

32.079.015

41.812.315

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

6.986.378

8.616.899

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)'

18

76.872

86.374

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

721.389

934.777

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

10.412.950

10.487.246

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

8.558.586

10.041.900

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

1.854.364

445.346

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

849.846

1.067.356

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

849.846

1.067.356

a.2) Venituri (ct.7813)

ZI

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

24.271

1.541.287

ANEXA LA     ]   F20' PaS- 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

32.022

1.541.287

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

7.751

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

12.607.107

13.228.983

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

■        10.092.672

7.680.774

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

1.040.947

1.256.793

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

1.473.488

4.291.416

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

335.033

- Cheltuieli (ct.6812)

40

335.033

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

31.678.813

36.297.955

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

400.202

5.514.360

- Pierdere (rd. 42-16)                               .

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

2.701

39.911

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

206.139

1.523

)      - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

208.840

41.434

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

. 58

260.936

-23.769

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

260.936

-23.769

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

65.203

-Pierdere (rd. 59-52)

61

52.096

0

ANEXA LA         F20- pag. 3

MCI.MNR. fldî- aW?

41.853.749

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

32.287.855

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

31.939.749

36.274.186

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

348.106

5.579.563

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)       .

66

1.351.498

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

348.106

4228.065

- Pierdere (rd. 65+ 66+ 67+ 68-64)

70

0

0

Suma de control F20:  569108261 /15693090998

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

secretar, '


DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

ANEXA LA

HCLMNR.JfLiM

^30 - pag. 1

- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03,01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

4.228.065

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

2.230.220

2.230.220

Furnizori restanți - total (rd. 06 Ia 08)

05

05

2.230.220

2.230.220

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

2.230.220

2.230.220

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301;

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

257

232

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

250

219

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

1.382.172

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23


F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

i-1 J           JL/4.

fjclm nr (

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

-subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

717.945

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

41.268

62.998

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

anexa

HCLM NR.J

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cei puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

41.268

62.998

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

41.268

62.998

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

9.100.611

8.775.925

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenti și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nea filiații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte centuri asimilate, in sume brute in relație cu afiliații nerezidenți (din ct.409l i din ct. 4092■: din ct. 411 + din ct. 413 t din ct.4181

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

4.651.121

4.255.359

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

782

7.489

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

575.122

470.711

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

19.895

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

574.528

450.816

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

594

- alte creanțe in legătură cu bugetul statul ui (ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                    .

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

ANEXA LA

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

n—

........ ~  1'60.7915

r29

160.523.770

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

159.920.124

159.920.124

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

868.705

595.385

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

2.900

8.261

Dobânzi deîncasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82}

86

78

- acțiuni necotațe emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori deîncasat (ct. 5113+5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

9.200

3.669

-în lei (ct. 5311)

93

85

9.200

3.669

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

10.623.995

17.240.253

-în lei (ct.5121), din care:

96

88

10.623.995

17.240.253

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99+ 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+119 + 122 + 128)

103

95

14.501.416

14.415.976

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd. 100+101)

107

99

- în Iei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

J

-în valută

113

105

[hcli

/î NR.

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și.alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

8.953.623

5.852.373

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + clin ct. 419)

118

109a

(309}

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +

423 +424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

363.923

305.268

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

533.474

1.205.168

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

324.584

343.285

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441 +4423+4428+444+446)

122

113

190.994

846.208

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

17.896

15.675

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) ' (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a (3 î 0)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 +4661 +462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

4.650.396

7.053.167

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

1.755.838

4.228.064

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

2.894.558

2.825.103

- subvenții nereluate Ia venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

ANEXA T.A    .

- către nerezidenți

139

128a

(311)

{hcl:

‘4NR.

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)    ..

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

182.946.389

183.916.389

- acțiuni cotate 4)

142

131

-acțiuni necotate 5)

■ 143

132

- părți sociale

144

133

182.946.389

183.916.389

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)                        '

146

135

3.745

17.939

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

. ' ’ ’                       A                       - ;                           '         '•

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare      .                        '

148

137

4.485.728.013

4.487,659.883

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

■           :                    A                     L                 ' '•

B

7 •          1              .

■ ■ •" 2 . ;

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7}

Sumă (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 + 152)

152

141

-182.946.389

X

183.916.389

x

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

182.946.389

100,00

183.916.389

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

■154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

182.946.389

100,00

183.916.389

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat                 ,

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

-deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

-deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152.

F30 - pag. 7

Nr, rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

HCI

ANEXA LA .

Jvf NR.Mt pQfiy

- către instituții publice centrale;

165

154

-către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale/șocietățiior naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

-către'instituții publice locale     ’

171

160

- către aiți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.               ■          ■

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale     •.

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora             :

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Leg nr. 163/2018

i

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)             .

177

I65a (312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (Iei)

''                                                A                                           .              .

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 :  11626291.903./ 15693090998


ANEXA HCLM NR.


ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

MĂRGĂRIT BRINDUSA MADAL1NA


Formular VALIDAT*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

•“) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**“) țn categQria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

•“***) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**»♦**) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.                           .

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.                        ■

(2) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an'și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat'la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELAENASHE

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data dp 31.1?.?018  ......

Cod 40

ANEXA LA

HCLMNR.

'      -Ini-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

19.743

14.195

X

33.938

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

19.743

14.195

X

33.938

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

5.824.844

15.954

5.840.798

Instalații tehnice si mașini

08

9.768.478

628.148

79.642

10.316.984

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

596.724

34.978

4.193

627.509

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

16.190.046

679.080

83.835

16.785.291

III.Imobilizări financiare

17

41.268

21.730

X

62.998

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

16.251.057

715.005

83.835

16.882.227SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


ANEXA LA

hclmnr.JO^A^


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

8.867

7.218

16.085

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

8.867

7.218

16.085

11.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.661.129

226.540

4.887.669

Instalații tehnice si mașini

25

5.049.616

816.312

79.642

5.786.286

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

119.336

17.286

4.193

132.429

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

9.830.081

1.060.138

.                 83.835

10.806.384

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

9.838.948

1.067.356

83.835

10.822.469


- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 167108200 / 15693090998

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE-------

ANEXA LA _

HCLIvI NR,


ADMINISTRATOR,întocmit,

Numele si prenumele

MĂRGĂRIT BRINDUSA MADALINA


Formular VALIDATpreședinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHS


ANEXA LA

HCLM NR. t&Z'

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018

S.C.„Confort Urban”-S.R.L„ cu sediul în Constanța, str. Vârful cu dor nr.10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO,avand ca obiect principal de activitate cod CAEN 4211-Lucrari de contructii drumuri si autostrazi.In anul 2018 a realizat lucrări de intretinere si reparații trama stradala, in calitate de administrator al tramei stradale conform contract de delegare a gestiunii 46590/03.04.2013, lucrări de investiții publice,lucrări de intretinere si reparații semafoare si indicatoare încheind anul 2018 cu următoarele rezultate:

 • 1. Capitalul social si capitalurile proprii ale Confort Urban SRL

Capitalul social al societății comerciale de 183.916.379 lei a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 970.000 lei având ca destinație finanțarea dotărilor necesare prin achiziția de mijloace fixe,prezentate detaliat in nota 1 la situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2017,in cuantum de 970.000 lei.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 178.245.915 lei cuprind:

 • - capital social subscris și vărsat                        =   183.916.389 lei

 • - rezerve legale                                         =       360.537 lei

 • - profit sau pierderea reportată                          =     10.030.269 lei

 • - repartizarea profitului                                   =        211.403 lei

 • - rezultatul exercițiului (profit)                          =       4.228.065 lei

Societatea a realizat în anul 2018 o cifră de afaceri de 41.721.684 lei, în creștere față de anul precedent cu 9.858.502 lei.

In anul 2018 societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată.

 • 2. Situația creanțelor și datoriilor ale Confort Urban SRL

Creanțe total

din care:

 • - clienți

 • - alte creanțe

 • - creanțe in legătură cu asociații

  167.721.445 lei

  6.818.611 lei

  982.710 lei

  159.920.124 lei


ANEXA LA

Ihclm nr.

Referitor la creanțe facem următoarele mențiuni :dintotarclienti 67818.611 lei suma de 2.457.210,60 lei reprezintă creanța fata de Primăria Muncipiului Constanta si care face obiectul litigiului pe rolul Tribunalului Constanta, demers legal in vederea recuperării sumelor achitate de Confort Urban SRL către Tracon SRL;

*suma de 3.911.177.58 lei reprezintă creanțe nefacturate la 31.12.2018.

Suma de 159.920.124 lei (creanțe in legătură cu asociații) reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta),a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrărilor conform art.4 din HCL 354/17.12.2012.In cursul anului 2019 se va proceda la regularizarea acestei sume prin diminuarea capitalului social.Fata de anul 2017 creanțele societății au scăzut de la 169.553.265 lei la 167.721.445 lei.

Ca urmare a acordării unei atentii sporite recuperării creanțelor si ca urmare a demersurilor intreprinse de societate, se observa o reducere vitezei de rotatie a creantelor/clientilor ,indicator ce calculează eficienta societății in incasarea creanțelor sale si care exprima numărul de zile in care debitorii isi achita obligațiile fata de societate, de la 90.52 de zile in 2017 la 46.80 de zile in 2018

Obligații total                                                 14.216.741 lei

din care:

- furnizori si datorii curente                                               5.838.637 lei

-alte datorii curente                                                        8.378.104 lei

Referitor la obligații prezentam următoarele mențiuni:

 • > suma de 2.230.220,63 lei reprezintă suma datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanța nr.8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015.La data exigibilității suma este incasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma este blocata la dispoziția organului judiciar in contul de sume blocate deschis la Unicredit Suc Constanta.

 • > suma de 2.557.769 lei reprezintă suma datorata de Confort Urban SRL la data de 31.12.2018 către Primăria Municipiului Constanta in baza tranzacției judiciare incheiate intre parti, tranzacție ce a avut ca obiect stingerea litigiului din dosarul civil nr.409/118/2013;conform tranzacției incheiate ,in anul 2019 50% din profitul contabil va fi virat pentru stingerea acestei sume.

 • > suma de 4.228.065 lei reprezintă redeventa datorata Primăriei Muncipiului Constanta in baza contractului dedelegare a gestiunii nr.46590/03.04.2013;

 • > suma de 1.461.808 lei reprezintă salariile aferente lunii decembrie si contribuțiile aferente, tva de plata la luna decembrie, valori care au fost achitate in luna ianuarie 2019;

Datoriie societății au scăzut fata de anul 2017 de la 15.392.914,leLla-LO14r741 lei.

ANEXA LA

HCLM NR.-I^L-^MS

 • 3.Repartizare profitului realizat la 31.12.2018 st acoperirea pierderilor din exercițiile anterioare

Profitul net in suma de 4.016.662 al exercițiului 2018 ramas după deducerea rezervei legale 211.403 lei din profitul brut 4.228.065 lei va acoperi pierderile contabile din anii precedenti.Având in vedere evoluția societății in anul 2018, pentru creanțele in executare sau pentru cele deținute de clienti aflati in procedura falimentului/insolventei, creanțe scadente in perioade anterioare anului 2017,in anul 2018 se inregistreaza cheltuieli cu provizioanele pentru ajustarea creanțelor .Pana la momentul prezent nu au fost inregistrate provizioane deoarece randamentul economic/profitul obtinut nu a permis inregistrarea acestor cheltuieli, practic, anul 2017 este momentul când societatea incepe sa realizeze profit.

De asemenea de remarcat este faptul ca societatea a inregistrat o creștere a performantei economice inregistrand in anul 2018 o creștere a veniturilor cu 30%( de la 32.079.015 lei in 2017 la 41.812.415 lei in 2018) in timp ce cheltuielile aferente exercițiului au crescut cu 18%(de la 31.686.563 lei la 37.649.553 lei in 2018), fapt ce a condus la obținerea unui profit net de 4.228.065 lei in 2018 fata de 348.106 lei.Redeventa de plata către acționarul unic in cuantum de 50% din profitul realizat este de 4.228.065 lei.

Societatea Confort Urban SRL la 31.12.2018 nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

Cm

CONTOR t URBAN


ANEXALA „ HCLMNR.


SITUAȚIA

modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2017 la S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Nr.

Crt.

Element al capitalului propriu

Sold la

01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2018

Total din

care

Prin transfer

Total din care

Prin transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat 1012 total din care:

182,946,389

970,000

-

-

-

183,916,389

1.1.

Capital social SIP

10126

1.2.

Capital social DP

10127

163,508,164

970,000

164,478,164

1.3.

Capital social societate 10129

19,438,225

19,438,225

2.

Rezerve total din care:

320,183

211,404

171,050

360,537

2.1.

Rezerve legale 1061

149,133

211,404

360,537

2.2.

Alte rezerve 10682

171,050

171,050

3.

Rezerve din reevaluare 1065

-

-

-

-

4.

Rezultatul exercițiului financiar

348,106

3,879,959

-

4,228,065

5.

Repartizarea profitului

17,404

211,403

17,404

211,403

6.

Rezultat reportat

10,694,299

664,030

10,030,269

7.

Total

172,902,975

4,849,960

0

-510,384

0

178,263,319

Notele de la 1 Ia 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

Societatea a înregistrat în anul 2018, un profit de 4.228.065 lei,.Creșterea rezervelor legale a fost determinata de obligativitatea constituirii rezervei legale de minimum 5% din profitul contabil,respectiv 211.404 lei.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJ


CONFORT URBAN SRL


ANEXA LA

HCLM NR.


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2017CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Denumirea elementului

31.12.2018

1

Profit net

4,228,064.95

2

Corecții rezultat reportat

162,280.27

3

Amortizări si provizioane

2,943,676.28

Numerar operațional brut

7,334,021.50

Variație fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

4

Var. materii prime si materiale

(509,888.04)

5

Var. produse finite

4,032.15

6

Var. ambalaje                             .

(2,120.00)

7

Var. clienti de incasat

319,617.72

8

Var. TVA

810,963.22

9

Var. cheltuieli in avans

408,078.39

10

Var. venituri in avans

9,426.13

11

Var. avansuri încasate

5,306.25

12

Var. furnizori de plătit

(3,106,555.61)

13

Var. avansuri furnizori

5,069.02

14

Var. salarii si alte datorii/creante cu personalul

(65,361.68)

15

Var. datorii BAS

20,735.00

16

Var. datorii BS

(55,592.70)

17

Var. alte impozite si taxe

(1,081,309.00)

18

Var. debitori diverși

(320,623.67)

19

Var. creditori diverși

(78,881.29)

20

Var. alte creanțe de incasat din operațiuni de asociere

-

21

Var. redeventa PMC

2,472,226.95

22

Var. alte creanțe

188,765.43

23

Var. altor datorii (subvenții)

(2,179.00)

Trezoreria neta din activitatea de exploatare

(978,290.73)

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție / finanțare

24

Var. active imobilizate brute

(693,274.42)

25

Var. imobilizări financiare

(21,730.34)

28

Var. aporturi asociati -

-

29

Var. majorare capital social

970,000.00

Trezoreria neta din activitati de investiție / finanțare

254,995.24

30

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

6,610,726.01

31

Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei

10,633,196.00

32

Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei

17,243,922.01

Director General                                                 Director Economic

anexa, laDECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitatea: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Județul :13-CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. Vârful cu Dor, nr. 10

Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12-SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR SI AUTOSTRĂZILOR.

Cod de identificare fiscala: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL-ANDREI FLORIAN CONSTANTIN si DIRECTOR ECONOMIC - MĂRGĂRIT BRINDUSA MADALINA, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

  DIRECTOR ECONOMIC,
Mărgărit Bri usa Madalina
ANEXALA

ICLM NR.Jgfc

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA J13/699/1997

RO 1875349

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR

ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018


anexa la

[HCLmNOTAI ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr. crt.

Elemente de activ

Sold la

01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2018

I.

Terenuri - Mijloace fixe proprii

0

0

0

0

II.

Construcții total din care:

5,824,844

15,954

5,840,798

a)

Mijloace fixe proprii

5,824,844

15,954

0

5,840,798

b)

Mijloace fixe public

0

III.

Echipamente tch., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

9,768,478

628,148

79,642

10,316,984

a)

Mijloace fixe proprii din care:

9,768,478

628,148

79,642

10,316,984

a.l.

Echipamente tehnologice

6,645,533

42,089

74,766

6,612,856

a.2.

Aparate de măsură și control

566,895

16,917

4,876

578,936

a.3.

Mijloace de transport

2,556,050

569,142

0

3,125,192

b)

Mijloace fixe public

0

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din care:

596,724

34,978

4,193

627,509

a)

Mijloace fixe proprii

596,724

34,978

4,193

627,509

b)

Mijloace fixe public

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

16,190,046

679,080

83,835

16,785,291

Investiții în curs de exec.

0

0

0

0

Imobilizări financiare

41,268

21,730

0

62,998

V.

Imobilizări nccorporale.

19,743

14,195

0

33,938

Total imobilizări din care:(I+II+III+lV+V)

16,251,057

715,005

83,835

16,882,227

Modificări ale valorii imobilizărilor

Pe parcursul anului 2018, societatea a achiziționat aparate de măsură si control si mobilier-aparatura birotica necesare desfășurării actvitatii in suma totala de 679.080 lei, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al societății cu sursa de finanțare atat din bugetul local, in cuantum de 470.000 lei, cat si din fonduri proprii, 209.080 lei, conform situației de mai jos:

NrCrt

Denumire mijloc fix

Valoare

Sursa de finanțare

1

Container birou

15,954.00

Buget propriu

Total intrări cont 2121

15,954.00

2

Rulou compactor

470,000.00

Bugel local

3

Mașina curatat cu abur

33,120.00

Buget propriu

4

Ciocan rotopercutor

3,520.00

Buget propriu


AM EXALA


am tai

URBAN

Generator sudura

5,950.00

HCLM b

5

L——•**-*-'*   •

Buget propriu

6

Mai compactor

9,500.00

Buget propriu

7

Placa compactoare

20,000.00

Buget propriu

Total intrări cont 2131

542,090.00

8

Centrala termica

5,355.00

Buget propriu

9

Etuva laborator 440L

7,711.00

Buget propriu

10

Laptop

3,850.00

Buget propriu

Total intrări cont 2132

16,916.00

11

Dacia Duster

69,142.00

Buget propriu

Total intrări cont 2133

69,142.00

12

Imprimanta

4,345.00

Buget propriu

13

Imprimanta

5,100.00

Buget propriu

14

Sist.supraveghere Caraiman

25,533.00

Buget propriu

Total intrări cont 2149

34,978.00

Total achiziții mijloace fixe-

2018

679,080.00In baza contractului 46590/03.04.2013 SC CONFORT URBAN SRL este administrator al tramei stradale din Municipiul Constanta, valoarea bunurilor fiind evidențiata in posturi extrabilantiere conform prevedrilor OMFP 1802/2014, iar valoarea lor la 31.12.2018 este de 4.487.659.883 lei.

Imobilizările financiare sunt reflectate in contul 267 si reprezintă garanții de buna execuție.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Având in vedere prevederile Legii 227/2015-privind Codul Fiscal orice societate comerciala are obligația reevaluării clădirilor o data la 3 ani; la data de 31.12.2017 s-a făcut o evaluare a imobilizărilor corporale-cladiri dar doar pentru impozitare, nu a fost solicitat un al doilea raport in vederea actualizării valorilor din evidenta contabila; raportul de evaluare a fost depus la SPIT Constanta in vederea actualizării valorilor de impozitare.


ANEXA LA

HCLM NR.J&bImobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora și H.G. nr.1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold

01.01.2018

Amortizări înregistrate în anul 2018

Reduceri

Sold

31/12/2018

1.

Alte imobilizări necorporale

8,867

7,218

0

16,085

2.

Construcții

4,661,129

226,540

0

4,887,669

n

Instalații tehnice și mașini

5,049,616

816,312

79,642

5,786,286

4.

Alte instalații, utilaje și mobilier

119,336

17,286

4,193

132,429

Total

9,838,948

1,067,356

83,835

10,822,469

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2018 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Valoare lunara a amortizării a fost calculata conform Legii 15/1994 in baza cotei de amortizare aplicata la valoarea de intrare a mijlocaelor fixe.

DIRECTOR GENERAL,


Andrei Florian CojităDIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina
ANEXA LA n r

HCLM NR. i&rhțț&ft

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2018 societatea a constituit provizioane pentru clientii înregistrați in cont 4118-Clienti incerti/litigiu in suma de 1.541.286 lei;provizioanele sunt aferente creanțelor ce au avut termen scadent in anii anteriori exercițiului 2018, auditorii externi au formulat si in rapoartele de audit ale anilor precedenti recomandări de înregistrare de privizioane pentru clientii in faliment sau in executare dar situația financiara a societății nu a permis aceste cheltuieli.Având in vedere rezultatul financiar-contabil al anului 2018 s-a procedat la înregistrarea provizioanelor pentru acești clienti.La dată de 31.12.2018 soldul contului 491-Provizioane pentru deprecierea creanetelor este de 1.957.313,31 lei.

Totodată in anul 2018 pentru concediile de odihna aferente anului 2018 si care nu au fost efectuate in cursul anului la recomandarea auditorului societatea a înregistrat provizion in suma de 335.032,72 lei;rationamentul/justificarrea aceste cheltuieli in anul 2018 vine din respectarea principiului independentei exercițiului, respectiv înregistrarea tuturor cheltuielilor aferente anului 2018 in anul 2018;pe măsură ce vor fi acordate concediile de odihna vor fi reluate sumele corespunzătoare in categoria veniturilor.
ANEXA LA i .n

LONI--DKI URBAN


HCLM NR.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere", societatea înregistrează la 31.12.2018 in profit contabil de 4.228.065 lei, rezultat ca diferența intre venituri totale realizate in suma de 41.853.751 lei si cheltuieli totale in suma de 37.625.686lei. Profitul realizat la 31.12.2018 va acoperi pierderile contabile din anii precedenti.Cm

anexa hclm nr.CC'NI-ORI URBAN

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE SI A REZULTATULUI CONTABIL AL EXERCIȚIULUI

Denumirea indicatorului

2017

2018

2/l%-

100

0

1

2

3

1 Venit din exploatare

32,079,015.00

41,812,315.00

30.34

2.Cheltuieli de exploatare

31,686,563.00

37,649,453.00

18.82

Cheltuieli cu materiile prime

5,046,438.00

5,768,430.00

14.31

Cheltuieli cu materialele auxiliare

2,221,185.00

2,934,843.00

32.13

Cheltuieli energia si apa

721,389.00

934,777.00

29.58

Cheltuili cu salariile ,asigurări sociale si tichete de masa

10,412,950.00

10,487,246.00

0.71

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

6,315,729.00

5,309,789.00

(15.93)

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

937,612.00

947,326.00

1.04

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

48,083.00

32,835.00

(31.71)

Cheltuieli cu primele de asigurare

102,470.00

59,051.00

(42.37)

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

143,006.00

308,258.00

115.56

Cheltuieli cu colaboratorii

70,028.00

(100.00)

Cheltuieli cu studiile si cercetările

16,540.00

5,290.00

(68.02)

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

37,240.00

67,558.80

81.41

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

73,165.00

84,323.00

15.25

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

6,271.00

10,654.00

69.89


F ANEX ALA '

ÎHCLM NR-.|âX_^â

CONKJRI URBAN

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

0.00

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

2,342,529.00

855,587.72

(63.48)

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

831,573.00

1,256,893.00

51.15

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

Cheltuieli privind reevaluarea imobilizărilor corporale

Cheltuieli    privind    redeventa

datorata

1,382,172.00

4,228,065.00

205.90

Cheltuieli cu provizioane

1,876,320.00

Cheltuieli cu amortizarea

978,183.00

1,130,708.00

15.59

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1,351,498.48

4. Rezultat din exploatare

392,452.00

4,162,862.00

960.73

Venituri financiare

216,590.00

65,203.00

(69.90)

Cheltuieli financiare

260,936.00

S.Rezultat financiar

-44,346.00

65,203.00

(247.03)

6. Rezultat contabil aferent exercițiului 2017/2018

348,106.00

4,228,065.00

1,114.59

In scopul creșteri profitabilității societății si recuperării pierderilor din anii precedenti, conducerea Confort Urban a avut ca si prioritate optimizarea costurilor; in acest sens in anul 2018 veniturile din exploatare au crescut cu 30% iar cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 18%. Din tabel rezulta o reducere in marea majoritate a tuturor cheltuielilor,au crescut cheltuielile cu comisioanele si onorariile datorita cheltuielilor de executare aferente biletelor la ordin emise de Confort Urban SRL in favoarea Shapir Structures;cheltuielile de întreținere si reparații au crescut datorita noilor echipamente achiziționate, aflate in perioada de garanție si pentru care lucrările de întreținere si reparații nu se pot face in atelierul propriu ci in unitati service agreate de producători, astfel incat sa se poata menține garanția aferenta.

In concluzie in anul 2018 profitabilitatea companiei a crescut, procentul de creștere al veniturilor a fost superior celui de creștere a cheltuielilor.
C.ONHjlN URBAN


ANEXA LA

HCLM NR.

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

167.721.445

167.721.445

Clienti

6.818.611

6.818.611

Tva de recuperat

0

0

Creanțe in legătură cu asociații

159,920,124

159,920,124

Alte creanțe

982.710

982.710

Datorii

Sold la sfârșitul exerciți d u finandar

Termen de lichidare

Siblan

1-5 ani

Peste 5 ari

0

l=2+3+4

2

3

4

Total, dn care:

14,216,741

14,216,741

Furnizori

5,838,637

5,838,637

Efecte deconrert de plătit

0

0

Ah:e datorii cirerte

8,378,104

8,378,104

Referitor la datoriile către furnizori facem următoarea mențiune:

S 2.230.220,63 lei reprezintă suma datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanța nr.8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este încasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma este blocata la dispoziția organului judiciar in contul deschis la Unicredit Suc. Constanta.Diferența pana la suma de 5.838.637 lei reprezintă sume de plata către furnizori neajunse la scadenta.

Creanțele in legătură cu asociații reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta), a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrarilor.ln cursul anului 2019 se va proceda la regularizarea sumei de 159.920.124 lei.

Trezoreria societății a înregistrat o creștere de 6.610.726 lei de la 10.633.196 lei la 31.12.2017 la 17.243.922 lei la 31.12.2018;Stocurile societății au o valoare mai mare cu 507.974 lei la 31.12.2018-1.898.328 lei fata de 31.12.2017-1.390.354 lei.

Cheltuielile in avans înregistrate de societate la data de 31.12.2018 in suma de 90.875 lei, reprezintă prime de asigurare (rea si casco) si sunt cu termen de lichidare de sub 1 an.

DIRECTOR ECONOMIC,

anex

HCLM NR.NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI Șl METODE CONTABILE

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activitatii

Societatea isi va continua in mod normal funcționarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudent si, în special:

 • a) în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;

 • c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele s-au produs (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidențierea distinctas a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de active si de datorii.

î


anexa la

hclmnr


Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza

înregistrarea in contabilitate si prezentarea in situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflecta realitatea economica a acestora, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE
 • 1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale: Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31802/2014; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

 • 3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

 • 4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2017, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Exista in sold imobilizări necorporale si vor fi amortizate conform planului de amortizare prin metoda lineara. Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

ANEXA LA ,

HCLM NR-Wl/^MS

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Costul inițial al imobilizărilor corporale achiziționate consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale identificabile reprezintă venituri in avans (contul 475 ,Subvenții pentru investiții »), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizărilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 ,Alte venituri din exploatare »). Reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție care acopera in totalitate contravaloarea imobilizărilor achiziționate se înregistrează in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans (contul 475 ,Subvenții pentru investiții »), veniturile in avans aferente acestor imobilizări reluandu-se in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizărilor respective.

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si pentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicita in mod necesar o perioada substanțiala de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata in vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vanzare) sunt incluse în costurile de producție ale acestora, in măsură in care sunt legate de perioada de producție. In costurile îndatorării se include dobanda la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație. Cheltuielile reprezentând diferente de curs valutar constituie cheltuiala a perioadei.

In costul inițial al unei imobilizări corporale se includ si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul in care o clădire este demolată pentru a fi construita o alta, cheltuielile cu demolarea si cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidențiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulata si orice pierderi din deprecieri cumulate.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de


ANEXA. LA

hclm nr.beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.

In cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabila a pârtii înlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile si sunt indeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale.

Piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează ca vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

C. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2018 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

D. CREANȚELE COMERCIALE

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se înregistrează in contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

E. NUMERAR Șl ECHIVALENTE DE NUMERAR

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei. Descoperitul de cont este inclus in bilanț in cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite intr-o perioada de un an.

Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investiții financiare pe termen scurt, -, net de descoperitul de cont.

La data de 31.12.2018 societatea nu are expunere fata de nicio instituție bancara.

F. DATORII COMERCIALE

Obligațiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

CU

Î ANEXA LA A A IhCLM NR.


CO'MHJh'l URBAN

G. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI
 • H. în anul 2018 societatea a constituit provizioane pentru clientii inregistrati in cont 4118-Clienti incerti/litigiu in suma de 1.541.286 lei;provizioanele sunt aferente creanțelor ce au avut termen scadent in anii anteriori exercițiului 2018, auditorii externi au formulat si in rapoartele de audit ale anilor precedenti recomandări de înregistrare de privizioane pentru clientii in faliment sau in executare dar situația financiara a societății nu a permis aceste cheltuieli.Având in vedere rezultatul financiar-contabil al anului 2018 s-a procedat la înregistrarea provizioanelor pentru acești clienti.La data de 31.12.2018 soldul contului 491-Provizioane pentru deprecierea creanetelor este de 1.957.313,31 lei.

 • I.  Totodată in anul 2018 pentru concediile de odihna aferente anului 2018 si care nu au fost efectuate in cursul anului la recomandarea auditorului societatea a înregistrat provizion in suma de 335.032,72 lei;rationamentul/justificarrea aceste cheltuieli in anul 2018 vine din respectarea principiului independentei exercițiului, respectiv înregistrarea tuturor cheltuielilor aferente anului 2018 in anul 2018;pe măsură ce vor fi acordate concediile de odihna vor fi reluate sumele corespunzătoare in categoria veniturilor.

J. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit contabil in suma de 4.228.065 lei.

DIRECTOR ECONOMIC,Mărgărit Brindusa Madalina|   ANEXA LA

ljjcw.NiLJIaaNOTA 7

ACȚIUNI Șl OBLIGAȚIUNI

SC CONFORT URBAN SRL are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 182.946.389 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului, si s-a făcut prin aport in numerar pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății conform situației de mai jos.Sold inițial capital social

182,946,389.13

Nr.crt

Data

Valoare

Valoare finala capital social

1

31.03.2018

470,000.00

183,416,389.13

2

31.05.2018

500,000.00

183,916,389.13


Numărul mediu de salariați este 232


b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Salarii brute an 2018 lei

Personal administrativ

1.843.190

Personal de producție

7.058.989

Total

8.886.231
DIRECTOR ECONOMIC,


Mărgărit Brindusa Madalinaa) Salarizarea directorilor și administratorilor

Administratori

154.617

Directori

257.170

Total

411.787


CON HJH URBAN


NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente _     186,863,695      _ gg

Datorii curente            172,538,594             ’

b) Indicatorul lichidității imediat

Active curente - Stocuri Datorii curente


184,972,444      =    1.07

172,538,594

 • 2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capitalul imprumutat

---------rt ■; , , —--------* 10C Capitalul anga at

unde: capital imprumutat = credite peste un an;

J capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul nu poate fi calculat..

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

■S Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

J Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

V Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor                 41,721,684

---------Stoc mediu--------- =-----ilăust----- = 2206 on

V Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

_________Cifra de afaceri_________ _      41,721,684       _

Active imobilizate (proprii) "        5,978,907        "

Stocul a fost rulat de 5.01 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

S Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:


x 365


1,891,251

41,721,684HCLM NR.


x 365 =  16.55 zile


J Viteza de rotație a debitelor-clienți

 • - calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

 • - exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

  Sold mediu clienti Cifra de afaceri


  x 365


  5,028,591

  41,721,684


  x 365


  43.99 zile


O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

■S Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)


5,349,583

41,721,684


x 365


46.80 zile


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:


Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:


Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit


Capital propriu


5,579,563

184,276,926


*100= 3.03DIRECTOR ECONOMIC,


Mărgărit Brindușa Madalina

NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

•/ Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

Cifra de afaceri este de 41.721.682 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.

•/ Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2018 se ridică la suma de 53.550 lei inclusiv tva.

S In anul 2018 societatea a avut tranzacții cu Primăria Municipiului Constanta in suma de 42.739.327 lei si cu clientul RADET Constanta in suma de 306.512 lei

J Urmare a inspecției fiscale desfasurata in perioada 07.05.2018- 15.03.2019 pentru sursele de impozit profit si TVA aferente perioadei 01.01.2012 - 31.12.2017 a fost încheiat Raportul de inspecție fiscala din 25.03.2019 in baza caruia a fost emisa Decizia de impunere nr .222/25.03.2019 prin care s-a stabilit aferent perioadei de raportare obligații suplimentare totale de 45.010.346 lei - impozit pe profit 3.697.597 lei si TVA 41.312.749 lei

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost înființata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Vârful cu Dor nr.10; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 183.916.389 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.CE/M.JȘESCU & PARTNERS

Audi! Consulkm|ă Resurse Liman?


Aei          niiy'20'C \td CaFR 1016/2010 Aul CCr'530 • 201 ■>


ț ANEXA LA . J

;lHCIMNK./fefesa


Societatea:

CONFORT URBAN SRL

Constanta, str Vârful cu Dor, nr.10,

Nr.inreg ORC: J13/699/1997

CIF: RO1875349


oUHFORT URBAN S.R.L.


RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


Către :       Asociații Confort Urban S.R.L.


Opinie cu rezerve
 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Confort Urban SRL ("Societatea"), cu sediul social in Constanta, Strada Vârful cu Dor, Nr.10, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala RO1875349, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

o Activ net/Total capitaluri proprii:                                  178.263.3^9 -lei

o Profitul net al/pierderea neta a exercițiului financiar:                4.228.065 lei


opinia noastra, cu excepția efectelor unor ajustări, care poate ar fi fost necesare ca


In opinia noastra, cu excepția efectelor unor ajustări, care poate ar fi fost necesare ca urmarea a aspectelor metionate in paragrafele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății ^a d^ta de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru, -exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului


Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").                                       .


CE AUȘESCU & PARTNERS

Contabilitate Audi!' Consultantă Resurse Umane

ANEXA LA a HCLM NR. ț&J-ZoW


AtA CHCCAR71 SS3i5.W WU iOliîUiCr '.uț CC'- WiiC

Baza pentru opinia cu rezerve
 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul") si Legea nr.162/2017 („Legea")(ctoca e cazul pentru PIE). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

  • 4.1 Urmare a inspecției fiscale desfasurata in perioada 07.05.2018- 15.03.2019 pentru sursele de impozit profit si TVA aferente perioadei 01.01.2012 - 31.12.2017 a fost încheiat Raportul de inspecție fiscala din 25.03.2019 in baza caruia a fost emisa Decizia de impunere nr .222/25.03.2019 prin care s-a stabilit aferent perioadei de raportare obligații suplimentare totale de 45.010.346 lei - impozit pe profit 3.697.597 lei si TVA 41.312.749 lei . La data de 31.12.2018 societatea nu a evidențiat in contabilitate obligațiile suplimentare de plata ca urmare a deciziei de impunere.

  • 4.2 Societatea înregistrează la sfârșitul anului 2018 clienti incerti in suma de 4.255.358 lei pentru care este constituit un provizion de 1.957.313,31 lei. Societatea nu si-a reanalizat in totalitate ajustările pentru depreciere aferente clientilor incerti, astfel suma pentru care nu s-a constituit provizion la finele anului 2018 este de 42,040.52 lei.

La data de 31.12.2018, societatea nu si-a insusit ajustările propuse cu privire la acest aspect.

 • 4.3 Societatea utilizează ca metoda de evaluare a activelor - valoare justa. Pe b^za . testelor efectuate la sfârșitul anului 31.12.2017, si a probelor de audit obtjrjute nu am putut reconcilia valoarea reevaluata cu valoarea rezervelor din reevaluare plus valoarea neta la cost istoric. Conform situațiilor operaționale (registru de mijloace fixe) paloarea rezervelor din reevaluare, inclusiv rezervele din reevaluare, realizate 1$ data de 31; decembrie 2017 insumeaza 5.005.650 lei defalcate astfel: rezerve din reevaluare de 972.983 lei si rezultatul din reevaluare realizat de 4.032.667 lei. Conform sitdatiilbr

(             V A''

financiare, la data de 31.12.2017, Societatea prezenta rezultatul reportat reprezentând \ surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 286.695 lei. In concluzie, rezerva din reevaluare, la data de 31.12.2017 era subevaluata, fara a putea exprima o opinie cu privire la valoarea rezervei realizate din reevaluare. Soldurile inițiale aferente celor doua poziții bilantiere erau denaturate, Societatea înregistrând in perioadele anterioare , creșteri ale rezervelor din reevaloare pe seama diminuării soldului conturilor din gurpa ' 28 "Amortizări privind imobilizările". In anul 2018, Societatea a transferat surplusul.^ realizat din rezerve din reevaluare, in suma de 286.695 lei in contul 1174 "Rezultat

.fa

V.

.. ..                 ..................... ....... ..........,  ....... ,       ,~~Z

.................

Conlabilitalc Audit Consultantă Resurse Umane


Auf CFCfZ.,"jn:h"?01-JAw CAFR1016r.>0TOAut COr S8t?i ?cia


ANEXA LA >

HCLM NR.reportat provenit din corectarea erorilor". Ca urmare a celor constatate mai sus, ne menținem parerea cu privire la acele aspecte, in plus, contul 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor" prezintă sold denaturat la sfârșitul exercițiul financiar 2018.

 • 4.4 La sfârșitul anului 2017, valoarea concediilor neefectuate însuma 220.787 lei. Pentru aceasta valoare Societatea avea obligația constituirii de provizioane. La data de 31.12.2017 Societatea nu si-a insusit ajustările propuse. Ne menținem parerea cu privire la acest aspect, datorita denaturării soldurilor inițiale. In anul 2018, societatea si-a insusit ajustările cu privire la înregistrarea provizionale aferente concediilor de odihna neefectuate.

 • 4.5 Conform prevederilor art 19 alin 2 Legea 277/2015, rezultatul fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal. La data de 31.12.2018, impozitul pe profit calculat pe baza situațiilor financiare auditate si "înregistrat in plus de societate este in suma de 492,592 lei. In acest context, atragem atentia asupra obligației de regularizare a redeventei datorate Primăriei Municipiului Constanta.

Evidențierea unor aspecte
 • 5. Atragem atentia asupra Situației fluxurilor de trezorerie ale Societății la data de 31.12.2018. Din disponibilitățile la 31.12.2018 in valoare de 17,243,922 lei, suma de 2,230,220.63 iei reprezintă sume indisponibilizate de Unicredit Bank SA in baza instrucțiunilor primite din partea Confort Urban SA raportat la Ordononta emisa in data de 17.12.2014 in dosarul 869/P/2014 al DNA ST Constanta. Opinia noastra nu exprima rezerve in legătură cu acest aspect.

  6.


La sfârșitul anului 2018, societatea si-a reîncadrat creanța in suma de 188/6^3X|ei, din contul 473 "Decontări din operațiuni in curs de decontare", reprezentanți diferente de curs valuatar aferente biletelor la ordine emise pentru Shapir Structures, in contur 461 "Debitori diverși". Opinia noastra nu exprima rezerve in legătură cu acest aspect.

7. Atragem atentia asupra Notei 5 la situațiile financiare anexate, unde surit prezentate creanțele si datoriile Societății. La sfârșitul anului 2018, Societatea prezipta o creanța in legătură cu asociații in suma de 159,920,124 lei reprezentata de bilete la ordin cu scadenta 36 de luni aferente lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES.

Alte informații - Raportul Administratorilor

Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili peptrtTj"r\ întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OM\


CEAUȘESCU & PARTNERS

Cardabihî^ie Audil Consi.ihanki Resurse Umane


A<;; CE-CCaE? 7? ;EV2v'. iA>,? CAr A 'rOllMVJ av; C<> 5*0.' ?3.’5


':_ Ais EX jHCLM NR.
1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiu) financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ.

Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate.

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

 • c)  In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditulur situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembriâ 2018, cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații induse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014'si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. ..' anexala

flCLM NR.J&
aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

 • 11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare
 • 12. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

S Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea țnoieCjtarii de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.                                                                     .

•/


Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionarn ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in r< rtut. cazufid':?

auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, jANEXA LA

HCLM NR. (aT/J)/<care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

S Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.


Alte aspecte

15. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății si se menționează expres destinatarii conveniti prin contract sau impuși de legislație. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri, in măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Societate si de asociații acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.


16. Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014.


In numele CEAUSESCU & PARTNERS S.R.L:

'înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 1016/22.12.2010


Andreea Ceausescu

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 3340/6.01.2010


Constanta,. 2019
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELAE^ACHF


• - GONSWrA

■ .?■ C69X xxo'î reox