Hotărârea nr. 186/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 93057/13.05.2019 și rapoartele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și adresa S.C. Confort Urban S.R.L Constanța nr.5566/13.05.2019;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.259/24.04.2019 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare, ale Ordinului nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, precum și a Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" și art.115, alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții și reparții de utilaje independente pentru anul 2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

  • - total venituri                                    42.256 mii RON

  • - total cheltuieli                                    39.511 mii RON

  • - rezultat (total venituri-total cheltuieli)              2.745 mii“R0N

  • - total investiții pentru retehnologizare (utilaje) 4.177 mii RON din care :

  • 1. dotare utilaje alte surse de finanțare     2.250 mii RON majorare capital

  • 2. dotări utilaje independente               1.927 mii RON surse proprii

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezentajiotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /C, pentru, împotrivă. 0 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PRE


EDJNT^ȘEDIIMȚA,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marcela Enacha

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


Anexa nr.l la H.C.L.


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

1

41,854

42,256

1.01

43,101

43,961

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

41,813

42,155

1.01

43,000

43,860

• 1.02

1.02

a)

subvenții, cf.prevederilor legale in viaoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

41

101

2.46

101

101

1.00

1.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.2D + Rd. 21)

7

36,274

39,511

1.09

39,905

40,304

1.01

1.01

1

Cheltuieli de exploatare din care:

8

36,274

39,511

1.09

39,905

40,304

1.01

1.01

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

17,363

22,369

1.29

22,593

22,819

1.01

1.01

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

5,316

2,867

0.54

2,896

2,925

1.01

1.01

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

10,659

13,107

1.23

13,237

13,369

1.01

1.01

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

9,832

11,964

1.22

12,084

12,204

1.01

1.01

CI

ch. cu salariile

13

8,958

9,981

1.11

10,081

10,182

1.01

1.01

C2

bonusuri

14

874

1,983

2.27

2,003

2,023

1.01

1.01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

412

520

1.26

525

530

1.01

1.01

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte O-bliaatii-leQale

18

415

622

1.50

628

635

1.01

1.01

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

2,936

1,168

0.40

1,180

1,191

1.01

1.01

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

22

5,580

2,745

0.49

3,196

3,657

1.16

1.14

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1,352

418

0.31

486

556

1.16

1.14

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:'

24

4,228

2,327

0.55

2,710

3,101

1.16

1.14

1

Rezerve legale

25

211

137

0.65

160

183

1.17

1.14

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4,017

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

2,190

2,550

2,918

1.16

1.14

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividente cuvenite bugetului local

33a

c)

dividente cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

2,190

2,550

2,918

1.16

1.14

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2,250

2,250

2,250

1.00

1.00

1

Alocații de la buget/majorare capital

44

2,250

2,250

2,250

1.00

1.00

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,927

1,927

1,927

1.00

1.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

232

264

1.14

264

264

1.00

1.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

234

270

1.15

270

270

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 491/12*1000

50

3,501

3,693

1.0546

3,730

3,767

1.0100

1.0100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

3,190

3,081

0.9656

3,111

3,142

1.0100

1.0100

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

178.69

156.13

0.8738

159.26

162.44

1.0200

1.0200

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000

54

866.68

935.04

1.08

925.85

916.82

0.99

0.99

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

România
Județul Constanța

Municipiul Constanța

Consiliul Local

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

an 2018

Propuneri

an

curent (N)

2019

%

%

an 2017

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/R ealizat

Trim I

Trim II

Trim III

an 2019

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

1

32,295’

' 49,596-

, 49;596

41,854

7,133

16,944.

27,461

42,256

1.01

1.30

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

32,080

49,467

49,467

41,813

7,123

16,924

27,436

42,226

1.01

1.30

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

31,878

49,265

49,265

41,729

7,111

16,900

27,400

42,178

1.01

1.31

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

29,292

40,425

40,425

38,282

6,100

13,900

22,900

36,161

0.94

1.31

a3)

din redevențe și chirii

6

2,586

7,500

7,500

3,447

1,000

2,500

3,500

4,533

1.32

1.33

a4)

alte venituri

7

0

1,340

1,340

0

11

500

1,000

1,484

0.43

b)

din vânzarea mărfurilor

8

C)

din sub afaceri (Rd.lOq

venții și transferuri de exploatare aferente cifrei de nete

KRd.llk din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

202

202

202

84

12

24

36

48

0.31

0.42

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9L din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

202

202

202

84

12

24

36

48

0.31

0.03

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

215

129

129

41

10

20

25

30

0.19

0.02

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

C)

din diferențe de curs

25

187

100

100

1

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din dobânzi

26

3

3

3

40

10

20

25

30

0.75

0.08

e)

alte venituri financiare

27

25

26

26

0

0

0

0

0

0.16

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l31)

29

31,949 .

43,096

43,096

36,274 ’

7,045

15,253

25,388

39,511

1.09

1.14

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din care:

30

31,688

42,996

42,996

36,274

7,045

15,253

25,388

39,511

1.09

1.14


ANEXA LA iHCLM NR.


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

an 2018

Propuneri     an      cu*^nt     2019

%

%

an 2017

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/R ealizat

Trim. I

Trim II

Trim III

an 2019

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4O + Rd.46), din care:

31

17,842

24,439

24,439

17,363

3,129

7,507

13,913

22,370

1.29

0.97

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

7,784

11,774

11,774

9,609

1,786

3,890

5,885

11,554

1.20

1.23

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

5,051

6,000

6,000

5,764

849

1,698

2,547

3,867

0.67

1.14

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,953

4,698

4,698

2,831

746

1,492

2,238

6,273

2.22

1.45

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

301

456

456

497

48

100

250

410

0.82

1.65

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

544

718

718

670

12

395

59Î

808

1.21

1.23

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

59

100

100

77

20

150

200

266

3.45

1.31

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

721

976

976

937

171

550

900

1,148

1.23

1.30

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1,076

1,057

1,057

1,074

198

418

655

857

0.80

1.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

37

37

37

68

0

10

15

45

0.66

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

937

894

894

947

170

340

510

612

0.65

1.01

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

937

894

894

947

170

340

510

612

0.65

1.01

c)

prime de asigurare

45

102

126

126

59

28

68

130

200

3.39

0.58

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

8,982

11,608

11,608

6,680

1,145

3,199

7,373

9,959

1.49

0.74

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

143

300

300

308

41

150

300

500

1.62

2.15

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

143

300

300

308

41

150

300

500

1.62

2.15

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

1

1

0

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

1

1

0

0

2

4

6

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

20

20

0

0

0

- ch, de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

6,316

5,719

5,719

5,310

875

1,500

4,000

5,067

0.95

0.84

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

an 2018

Propuneri

an

curent (N)

2019

%

°/o

an 2017

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/R ealizat

Trim I

Trim II

Trim III

an 2019

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

6

6

6

10

1

1

1

6

0.60

1.67

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:

64

1

1

1

1

0

0

1

1

1.00

1.00

- interne

65

1

1

1

1

0

0

1

1

1.00

1.00

- externe

66

0

0

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

76

76

76

82

19

38

57

65

0.79

1.08

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

48

45

45

33

5

10

15

19

0.58

0.69

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

2,343

5,461

5,461

378

204

1,500

3,000

4,302

11.38

0.16

il)

cheltuieli de asigurare și paza

70

79

348

348

348

18

40

85

371

1.07

4.41

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

. 71

32

48

48

48

12

12

12

48

1.00

1.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

17

20

20

5

0

20

40

67

13.40

0.29

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

76

7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

12

12

0

0

3

3

12

j)

alte cheltuieli

78

50

0

0

559

0

0

0

0

0.00

0.00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsâminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:

79

2,214

5,789

5,789

5,316

717

1,300

1,850

2,867

0.54

2.40

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

t>)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

1,382

4,203

4,203

4,228

500

1,000

1,500

2,396

0.57

3.06

C)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

832

1,586

1,586

1,088

217

300

350

471

0.43

1.31

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)

86

10,692

11,792

11,792

10,659

2,902

5,852

8,734

13,106

1.23

1.00

C

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)

87

8,580

10,923

10,923

9,832

2,638

5,276

7,914

11,964

1.22

1.15

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

7,613

9,808

9,808

8,958

2,460

4,973

7,608

10,871

1.21

1.18

a) salarii de bază

89

5,671

7,237

7,237

6,697

2,284

4,568

7,000

9,981

1.49

1.18

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1,942

2,556

2,556

2,261

174

400

600

875

0.39

1.16

c) alte bonificații (conform CCM)

91

15

15

0

2

5

8

15

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

967

1,115

1,115

874

178

510

690

1,093

1.25

0.90

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

an 2018

_                        curent

Propuneri     an                 2019

%

%

an 2017

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/R ealizat

Trim I

Trim II

Trim III

an 2019

7=6d/5

8=5/3a

0

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

967

975

975

718

148

450

600

973

1.36

0.74

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

140

140

156

30

60

90

120

0.77

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+ Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

203

426

426

412

116

256

360

520

1.26

2.03

a) pentru directori/directorat

105

133

262

262

257

78

180

245

365

1.42

1.93

- componenta fixa

106

- componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/consîliul de supraveghere, din care:

108

70

164

164

155

38

76

115

155

1.00

2.21

- componenta fixa

109

- componenta variabila

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,909

443

443

415

148

320

460

622

1.50

0.22

D.AIte cheltuieli de

exploata re(Rd.H5+Rdll8+Rdll9+Rdl20+Rdl21+Rd 122)din care:

114

940

976

976

2,936

297

594

891

1,168

0.40

3.12

a)

a) ch. Cu majorări si penalitati(Rdl22+Rdl23), din care :

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)       alte cheltuieli

120

58

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

an 2018

Propuneri

an

curent (N)

2019

%

%

an 2017

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/R ealizat

Trim I

Trim II

Trim III

an 2019

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

850

976

976

1,067

297

594

891

1,168

1.09

1.26

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

1,869

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

32

1,869

fl.l

)

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

"fZ2" )

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1

din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

261

100

100

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

261

100

100

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.l-Rd.29)

140

346

6,500

6,500

5,580

88

1,691

2,073

2,745

0.49

16.13

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile Fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

1,040

1,040

1,352

14

271

332

439

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care Rd.2

144

32,080

49,467

49,467

41,813

7,123

16,924

27,436

42,226

1.01

1.30

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a buaetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

147

8,580

10,923

10,923

9,832

2,638

5,276

7,914

11,964

1.22

1.15

a)

148

b)

149

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

an 2018

~                      curent

Propuneri     an                 2019

%

%

an 2017

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/R ealizat

Trim I

Trim II

Trim III

an 2019

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

7,613

9,808

9,808

8,958

2,460

4,973

7,608

10,871

1.21

1.18

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

250

232

232

218

221

264

274

264

1.21

0.87

5

Nr. mediu de salariați

153

257

232

232

218

221

264

274

264

1.21

0.85

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilior cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

2,469

3,523

3,523

3,424

928

1,570

2,314

3,432

1.00

1.39

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata

(Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

2,782

3,923

3,923

3,758

995

1,665

2,407

3,777

1.00

1.35

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.l53)

156

124.82

213.22

213.22

191.80

32.23

64.11

100.13

159.95

0.83

1.54

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd,153

158

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.l61/Rd.2

163

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

3,757.00

3,757.00

3,757.00

#DIV/0!

0.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

2,457.00

2,457.00

2,457.00

- de la operatori cu capital privat

167

1,300

1,300.00

1,300.00

#DIV/0!

0.00

-de la bugetul de stat

168

-de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatiicurente (sold ramas de rambursat)

171

0

r:


Anexa nr 3 la H.C.L.


I<?£ /


Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii


Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi 2018

%

Prevederi an precedent

2017

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.l+ Rd.2+ Rd.3) din care:

49,596

41,854

0.84

32,591

32,295

0.99

1

-venituri din exploatare

49,467

41,813

0.85

32,382

32,080

0.99

2

-venituri din financiare

129

41

0.32

209

215

1.03

3

-venituri din extraordinare

0

0

0

0

0.00

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJzIEAnexa nr4 la H.C.L. ISSiJudețul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizăr ii investiți

an precedent 20.18

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an N+l

2020

an N+2

2021

0

1

2

3

4

5 .

6

7

8-

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

5,213

1,185

4,177

4,177

4,177 '

1

Surse proprii, din care:

1,863

215

1,927

1,927

1,927

a) - amortizare

b) - profit

ț

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

3,350

970

2,250

2,250

2,250

- Majorări capital Primăria Municipiului Cta .

3,350

970

2,250

2,250

2,250

-

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

INDICATORI

Data finalizăr ii investiți oi

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat.

an curent

2019

an N+l

2020

an N+2

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

refacerea tramei stradale

Sistemul de iluminat public

Fântâni arteziene

Sistemul de semaforizare

Sistemul de indicatoare rutiere

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

5,213

1,185

4,177

4,177

4,177

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

1,863

215

1,927

1,927

1,927

conform anexa

-

b) pentru utilaje necesare retehnologizarii

3,350

970

2,250

2,250

2,250

Conform anexa

3,350

970

2,250

2,250

2,250

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Data finalizăr ii investiți

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an N+l

2020

an N+2

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a ooeratorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

INDICATORI

Data . finalizăr ii investiți

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an N+l

2020

an N+2

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Anexa nr.4.1 la H.C.L.

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2018 in preturi informative din surse proprii de finanțare

nr.

DENUMIRE UTILAJ

U.M.

CANT.

Preț unitar (fara tva )

TOTAL

crt.

mii lei

mii lei

1

Aparatura laborator

Buc.

1

155

155.00

2

Parcometre

Buc.

10

45

450.00

3

Autoturisme

Buc.

5

48

240.00

4

Placa vibratoare

Buc

1

24

24.00

5

Demolator pneumatic

Buc

1

45

45.00

6

Motocompresor

Buc

1

70

70.00

7

Mașina taiat asfalt

Buc

2

25

50.00

8

Motogenerator

Buc

2

4

8.00

9

Generator 30 kwa

Buc

1

50

50.00

10

Mașina colmatat rosturi

Buc

1

25

25.00

11

Utilitara 3.5t

Buc

1

130

130.00

12

Mașina de spalat cu jet

Buc

1

30

30.00

13

Container tip grup sanitar

Buc

1

20

20.00

14

Monitor camera de comanda

Buc

1

20

20.00

15

Laptop uri

Buc

4

3

12.00

16

Desktopuri

Buc

4

3

12.00

17

Licențe Windows

Buc

8

2

16.00

18

Autospeciale tip LEA

Buc

4

100

400.00

19

Licența Autocad

Buc

1

7

7.00

20

Imprimanta multifuncționala

Buc

1

5

5.00

21

Antivirus

Buc

35

0.4

14.00

22

Soft camera de comanda

Buc

1

20

20.00

23

Module soft aviz traseu

Buc

1

34

34.00

24

Soft registratura electronica

Buc

1

60

60.00

25

Licențe server

Buc

1

30

30.00

TOTAL SURSE PROPRII DE FINANȚARE

1,927

Situația investițiilor (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2018 cu finanțare din surse externe

nr.

DENUMIRE UTILAJ

U.M.

CANT.

nret unitar (fara tva )

TOTAL

crt.

mii lei

mii lei

1

Miniincarcator multifuncțional

Buc

1

450

450

2

încărcător frontal 3 mc-3,5 mc

Buc

1

800

800

3

Autospeciala platforma transport mașini cu i

Buc

1

600

600

4

Buldoexcavator

Buc

1

400

400

TOTAL ALTE SURSE DE FINANȚARE

2,250

TOTAL GENERAL

4,177

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

4^Anexa nr.5 la H.C.L.


Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2018

2019

2020

2021

Realizat/Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Calificare profesională a personalului

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime

3

Alte măsuri

4

TOTAL Pct. I

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 ................

2

Cauza 2 .................

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. II

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

5580

2745

3196

3657

PRESE0INȚE-ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE