Hotărârea nr. 185/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019


HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2019

Consiliul tocai al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău inregistrată sub nr.96497/16.05.2019, raportul Direcției financiare nr.96501/16.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată;

Având în vedere prevederile art. 35 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. "b , alin. 3 lit. "z" si art.115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța, societate cu acționar unic Consiliul local al municipiului Constanța, cu o sumă, ce urmeaza să fie virată de către Direcția financiară a Primăriei municipiului Constanța în conformitate cu sumele aprobate prin bugetul local, astfel :

2.250 mii lei pentru achiziționarea de utilaje noi pentru lucrările de întreținere și reparații a tramei stradale din municipiul Constanța.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărîre Direcției financiare, S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,       împotrivă,    •— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție membrii.


consilieri din 27CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


Constanța

Nr./Jy"13#■ fS'-.Pa/â