Hotărârea nr. 184/2019

HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018

Consiliul Io calmai municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Analizând expunerea de motive înregistrată sub nr.96217/16.05.2019 a domnului primar Decebal Făgădău , raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.96218/16.05.2019;

Având în vedere prevederile alin 1 al art.57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.36 , alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a și art.115 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului

Constanța pe anul 2018, prezentat în anexele nr.l, nr.2, nr.3 , nr.4, nr.5, nr.6 și nr. 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: f&     pentru, ~ împotrivă 3 a bțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ^NACHE

Constant

Nr.__A

ANEXA LA .

HCLMNR./^/Zj


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa


Anexa 1

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI

la data de 31.12,2018                                                                              -lei-

cod 20

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

Stingeri

Denumirea indicatorilor

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

încasări realizate

pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

A

B

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL(cod

00.01

488234383

514236811

798052763

274961581

523091182

519238489

1234677

277579597

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16)

48.02

379980000

400514000

710286761

274961581

435325180

431472487

1234677

277579597

I. VENITURI CURENTE (cod

00.02

467258383

481153811

764006041

263543686

500462355

497046638

1189266

265770137

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.111

00.03

420289383

433784811

621768237

189354497

432413740

434621918

1157157

185989162

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

186637000

198587000

193979885

0

193979885

193979885

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

186637000

198587000

193979885

193979885

193979885

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restante anii

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE

PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozit și taxă pe clădiri (cod

07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

87600000

87600000

224672195

130693477

93978718

95243181

1672

129427342

Impozit pe clădiri de la

07.02.01.01

26600000

26600000

36032750

6735600

29297150

27996617

1672

8034461

Impozit și taxă pe clădiri de la

07.02.01.02

61000000

61000000

188639445

123957877

64681568

67246564

121392881

Impozit și taxă pe teren (cod

07.02.02.01 la

07.02.02.03)

07.02.02

20540000

20540000

31915561

10879759

21035802

18948546

25782

12941233

Impozit pe terenuri de la

07.02.02.01

7500000

7500000

10784236

3075749

7708487

7379312

3404924

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

12650000

12650000

20584753

7657104

12927649

11164221

25782

9394750

ANE-

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori

07.02.02.03

390000

390000

546572

146906

399666

141559

Taxe judiciare de timbru și alte

07.02.03

6000000

6000000

10391334

647342

9743992

9675705

715629

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII      (cod

00.10

117302383

118847811

157408782

47063835

110344947

113470435

1129530

42808817

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05 la

11.02

87278383

88823811

78028845

0

78028845

78028845

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

74027765

75573193

65200687

65200687

65200687

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.06

2840000

2840000

2840000

0

2840000

2840000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului

11.02.09

10410618

10410618

9988158

0

9988158

9988158

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

(cod 12.02.07)

12.02

0

0

396753

597289

-200536

28586

0

368167

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

396753

597289

-200536

28586

368167

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

0

718211

Impozit pe spectacole

15.02.01

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

718211

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

29474000

29474000

77470202

45830267

31639935

34618233

1129530

41722439

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

24000000

24000000

67426698

45346496

22080202

26682245

1129530

39614923

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

14000000

14000000

36971873

18755997

18215876

16414496

93651

20463726

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

10000000

10000000

30454825

26590499

3864326

10267749

1035879

19151197

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5474000

5474000

10043504

483771

9559733

7935988

2107516

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

FISCALE (cod 18.02)

00.11

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe

18.02.50

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

46969000

47369000

142237804

74189189

68048615

62424720

32109

79780975

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.0 2.08+ 30.02.50)

30.02

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

150000

150000

183860

183860

183860

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

7643050

0

560036

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile

30.02.05.30

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

7643050

560036

Venituri din dividende (cod

30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

ANEXADividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

148218

148218

148218

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

00.14

41791000

42191000

133702640

72958937

60743703

54449592

32109

79220939

Venituri din prestări de servicii și alte activități               (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

3054000

3054000

5023083

1560544

3462539

3291473

3758

1727852

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300000

300000

209511

0

209511

209511

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

386000

386000

240087

0

240087

240087

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

1998000

1998000

2368023

2368023

2368023

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

6698

6698

6698

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații

33.02.28

370000

370000

2180181

1560544

619637

448571

3758

1727852

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

18583

0

18583

18583

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise            (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

11717000

11717000

15505247

395384

15109863

14972904

0

532343

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

12475

0

12475

12475

0

0

Alte venituri din taxe

34.02.50

11717000

11717000

15492772

395384

15097388

14960429

532343

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

4307000

4307000

43884030

31671190

12212840

7935075

0

35948955

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

0

35948955


ane:

HCLM NR.
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către instituțiile de specialitate

35.02.01.02

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

35948955

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

27462

27462

27462

0

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06

+36.02.07+36.02.11+36.02.50))

36.02

22713000

23113000

69290280

39331819

29958461

28250140

28351

41011789

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

484728

484728

484728

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

6000000

6000000

29432485

19081714

10350771

8707313

28351

20696821

Taxe speciale

36.02.06

16713000

17113000

38429141

19207909

19221232

19004982

19424159

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor prededenti

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti, aferente

36.02.32.02

0

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti, aferente

36.02.32.03

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

0

0

943926

1042196

-98270

53117

0

890809

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0


AVPYA T A ,

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

0

0

HCl

.MNR.z<

—-----

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

J nr\

00.15

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri                   (cod

39.02

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

190000

766210

0

766210

766210

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

0

7994000

23543355

11417895

12125460

11688484

45411

11809460

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

ANEXA .T -A ,

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

HCLM NR.

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20976000

24091000

9519814

0

9519814

9519814

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE rrnrl Z19 09+43 A9^

00.18

20976000

24091000

9519814

0

9519814

9519814

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01 +42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0 2.121a 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.0 9 39 la 49 09 37+49 09 40 la

42.02

20976000

24089000

9518603

0

9518603

9518603

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

i

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al

42.02.10

0

|hc

Jd NR.

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

42,02,16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

42.02.16.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de

42.02.19

0

|hcl

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor

42.02.20

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

300000

300000

56502

56502

56502

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

14926000

9422000

9253341

9253341

9253341

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

ANEXA LA z

HCLMNR.J^t^/

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

5750000

14260000

187911

187911

187911

Subvenții de la bugetul statului

42.02.69

107000

20849

20849

20849

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01

43.02

0

2000

1211

0

1211

1211

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

43.02.04

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor

43.02.30

2000

1211

1211

1211

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare

Reqională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Fondul Social European (cod

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod

45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

ANEXA LA z

HCLM NIL

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.02

0

0

Prefinantare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

HCL

ANEXAL

te

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinantare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

Sume primite UE aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

0

808000

217343

0

217343

217343

0

0

Fond European Dezvoltare Regionala

48.02.01

0

19000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

48.02.01.01

19000

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

Fondul Social European

48.02.02

0

668000

136320

0

136320

136320

0

0

Sume primite în contul plăților

48.02.02.01

0

0

86431

86431

86431

0


Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

668000

49889

49889

49889

HCLM~N

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

48.02.12

0

0

9282

0

9282

9282

0

0

Sume primite în contul plăților

48.02.12.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

9282

9282

9282

0

Alte programe comunitare

48.02.15

0

121000

71741

0

71741

71741

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

71741

71741

71741

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Prefinanțare

48.02.15.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

482484383

490877811

773317095

263543686

509773409

506357692

1189266

265770137

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

379980000

392330000

685977196

263543686

422433510

419017793

1189266

265770137

I. VENITURI CURENTE (cod 00.0

00.02

467258383

481153811

764006041

263543686

500462355

497046638

1189266

265770137

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

420289383

433784811

621768237

189354497

432413740

434621918

1157157

185989162

7AI. IMPUZ.il PE VENI I ,---------

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

H 1. I. “iVlPCZzi I PE VENI l, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN n A DITAI nc 1 A DCDCnAMC

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit     (cod 01.02.01

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0


ANEXALA .  '

HCLM NR.         J

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.06

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03 02 181

03.02

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

0

Impozit pe onorariul avocațilorși

..li: :

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

186637000

198587000

193979885

0

193979885

193979885

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

186637000

198587000

193979885

0

193979885

193979885

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restante anii

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozit și taxă pe clădiri (cod

07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

87600000

87600000

224672195

130693477

93978718

95243181

1672

129427342

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

26600000

26600000

36032750

6735600

29297150

27996617

1672

8034461

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

61000000

61000000

188639445

123957877

64681568

67246564

121392881

ANEXA, LA. . HCLM NR.

Impozit și taxă pe teren (cod

07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

20540000

20540000

31915561

10879759

21035802

18948546

25782

12941233

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7500000

7500000

10784236

3075749

7708487

7379312

3404924

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

12650000

12650000

20584753

7657104

12927649

11164221

25782

9394750

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe anii anteriori

07.02.02.03

390000

390000

546572

146906

399666

405013

141559

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

6000000

6000000

10391334

647342

9743992

9675705

715629

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII      (cod

11 02+12 02+1.6 02+16 021

00.10

117302383

118847811

157408782

47063835

110344947

113470435

1129530

42808817

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.0

2.06)

11.02

87278383

88823811

78028845

0

78028845

78028845

0

-2840000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

74027765

75573193

65200687

65200687

65200687

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2840000

2840000

2840000

2840000

-2840000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului

11.02.09

10410618

10410618

9988158

9988158

9988158

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

0

0

396753

597289

-200536

28586

0

368167

Taxe hoteliere

12.02.07

396753

597289

-200536

28586

368167

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

0

718211

Impozit pe spectacole

15.02.01

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

718211

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29474000

29474000

77470202

45830267

ane: HCLM NR.

1722439

31639935

34618233

f

1129530

4

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

24000000

24000000

67426698

45346496

22080202

26682245

1129530

39614923

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

14000000

14000000

36971873

18755997

18215876

16414496

93651

20463726

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

10000000

10000000

30454825

26590499

3864326

10267749

1035879

19151197

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

16.02.50

5474000

5474000

10043504

483771

9559733

7935988

0

2107516

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

00.11

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe fiscale (cod 1» no

18.02

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe

18.02.50

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

46969000

47369000

142237804

74189189

68048615

62424720

32109

79780975

C1. VENITURI DIN

00.13

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 + 30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

150000

150000

183860

0

183860

183860

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

7643050

0

560036

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile

30.02.05.30

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

7643050

560036

Venituri din dividende (cod

30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

-

r-> -V A T aP

1 o

Venituri din dividende de la alți

30.02.08.02

0

0

AM

, .W'

’ty /%  0

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu caoital majoritar

30.02.08.03

0

0

0

0

HCLM

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

148218

148218

148218

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

00.14

41791000

42191000

133702640

72958937

60743703

54449592

32109

79220939

Venituri din prestări de servicii și alte activități               (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

3054000

3054000

5023083

1560544

3462539

3291473

3758

1727852

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300000

300000

209511

209511

209511

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

386000

386000

240087

240087

240087

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

1998000

1998000

2368023

2368023

2368023

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

6698

6698

6698

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea

33.02.28

370000

370000

2180181

1560544

619637

448571

3758

1727852

Alte venituri din prestări de

33.02.50

18583

18583

18583

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise            (cod

34.02

11717000

11717000

15505247

395384

15109863

14972904

0

532343

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

12475

12475

12475

0

Alte venituri din taxe

34.02.50

11717000

11717000

15492772

395384

15097388

14960429

532343

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la or nn oo ■ n r-

35.02

4307000

4307000

43884030

31671190

12212840

7935075

0

35948955

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

0

35948955

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către instituțiile de specialitate

35.02.01.02

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

35948955

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere

35.02.02

0

0

0

--—fr

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03

0

------7

HCLM

NR.W/

0

—*-â~

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

27462

27462

27462

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.0

36.02

22713000

23113000

69290280

39331819

29958461

28250140

28351

41011789

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01

484728

484728

484728

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

6000000

6000000

29432485

19081714

10350771

8707313

28351

20696821

Taxe speciale

36.02.06

16713000

17113000

38429141

19207909

19221232

19004982

19424159

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

943926

1042196

-98270

53117

890809

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

/in

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

xNTPYA L?

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

HC1.N/

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15226000

9724000

9311054

0

9311054

9311054

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 42.02+43.02)

00.18

15226000

9724000

9311054

0

9311054

9311054

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+

42,02

15226000

9722000

9309843

0

9309843

9309843

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

42.02.34

300000

300000

56502

56502

56502

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

14926000

9422000

9253341

9253341

9253341

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

0

2000

1211

0

1211

1211

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

1

HCLN

'kNEXALA

nr./£Z

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

0

0

/

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor

43.02.30

2000

1211

1211

1211

0

vi iMi              j luivu uc

DEZVOLTARE

znn nn j.nn 4t: ■ nn -io ■ nn d -7 ■ » c

00.01

5750000

23359000

24735668

11417895

13317773

12880797

45411

11809460

VENITURI PROPRII (cod 00.02-

11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

VENITURI CURENTE (cod

00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII      (cod

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA

11,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXUL LA/

HCLM

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor nronpdAnfi aferente

36.02.32.02

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri                   (cod

39.02

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

190000

766210

0

766210

766210

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

0

7994000

23543355

11417895

12125460

11688484

45411

11809460

Depozite speciale pentru

39.02.10

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5750000

14367000

208760

0

208760

208760

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

5750000

14367000

208760

0

208760

208760

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la

42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0

42,02

5750000

14367000

20849

0

208760

208760

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din Tmnri îmi iti iri Qvtorna

42.02.03

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

. 0

! 0

A 'N.TT7-V- A

T t

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

HC

LM NR. /L

1 0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu aoă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

11   1-     1  -1 -   l->           t.

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor canitala în

42.02.16.02

0

A

MP.V A T A

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

HCLM

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a — ~ —        .u.i

42.02.17

0

--------e—

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

----

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.40

0

H(

—ANEX/

realizarea obiectivelor de investiții în turism

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

5750000

14260000

0

187911

187911

Subvenții de la bugetul statului

42.02.69

0

107000

20849

20849

20849

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare

Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

AN

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

HCLM NI

■Țwfi.jj.îgg

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

A?

HC.I.MN

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilăîcod 45.02.18.01 la

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

Sume primite UE aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

0

808000

217343

0

217343

217343

0

0

Fond European Dezvoltare Regionala

48.02.01

0

19000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

48.02.01.01

19000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

Fondul Social European

48.02.02

0

668000

136320

0

136320

136320

0

0

Sume primite în contul plăților

48.02.02.01

86431

86431

86431

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

668000

49889

49889

49889

0

Prefinan{are

48.02.02.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (EN1)

48.02.12

0

0

9282

0

9282

9282

0

0

Sume primite în contul plăților

-X-------1------L

48.02.12.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

9282

9282

9282

0

Alte programe comunitare

48.02.15

0

121000

71741

0

.   71741

71741

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

71741

71741

71741

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Prefinanțare

48.02.15.03

0

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


Anexa 2


ANEXA LA z

HCLM NR.


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI la data de 31.12.2018

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49,02

134176000

758544383

784546811

658570498

604242710

604242710

0

590651181

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

12004000

120102000

118099000

95604691

81022423

81022423

0

76619688

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51.02

11977000

117593000

114981000

94277505

79750019

79750019

0

75730150

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01.03)

51.02.01

11977000

117593000

114981000

94277505

79750019

79750019

0

75730150

Autorități executive

51.02.01.03

11977000

117593000

114981000

94277505

79750019

79750019

0

75730150

Alte servicii publice generale (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

27000

305000

839000

628707

573925

573925

0

191059

Fond de rezervă bugetară la dispoiția

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor

54.02.07

0

525000

379000

379000

379000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

27000

305000

314000

249707

194925

194925

0

191059

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

0

2204000

2279000

698479

698479

698479

0

698479

Transferuri cu caracter general între

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

0

anexa la

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

JEEJ____________________________

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

169000

35646000

33864000

29586641

24913017

24913017

0

24419590

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

169000

35646000

33864000

29586641

24913017

24913017

0

24419590

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

79000

21983000

20097000

17928669

13743916

13743916

0

13762812

Poliție comunitară

61.02.03.04

79000

21983000

20097000

17928669

13743916

13743916

0

13762812

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

90000

720000

417000

189968

146408

146408

0

131874

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

12943000

13350000

11468004

11022693

11022693

0

10524904

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

63.02

25488000

267066383

268948811

224875002

204489055

204489055

0

199006440

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12188000

57135383

60570811

60562685

48603988

48603988

0

45289175

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

315364

13741589

14413492

14410492

13832173

13832173

0

13650900

învățământ preșcolar

65.02.03.01

315364

9088589

9840701

9837701

9364509

9364509

0

9301591

învățământ primar

65.02.03.02

4653000

4572791

4572791

4467664

4467664

0

4349309

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

11687636

41951794

44538254

44533128

33429924

33429924

0

30303505

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

898000

9444997

14017750

14017744

12861127

12861127

0

12064271

învățământ secundar superior

65.02.04.02

10789636

32046681

30039216

30034096

20087674

20087674

0

17758165

învățământ profesional

65.02.04.03

0

460116

481288

481288

481123

481123

0

481069

învățământ postliceal

65.02.05

0

60000

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod

65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

185000

1382000

1619065

1619065

1341891

1341891

0

1334770

Sănătate (cod

66.02

2573000

17818000

13963000

11759714

11759714

11759714

0

10748822

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

140000

1749000

860440

860440

860440

0

860440

Spitale generale

66.02.06.01

0

140000

1749000

860440

860440

860440

0

860440

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

2573000

17594000

12130000

10864494

10864494

10864494

0

9853602

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

0

84000

84000

34780

34780

34780

0

34780

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

84000

84000

34780

34780

34780

0

34780

Cultură, recreere și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

151000

61920000

57470000

47283561

38987313

38987313

0

39593299

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

151000

1751000

1631000

1628255

1328601

1328601

0

1180346

Biblioteci publice comunale, orățenești,

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

151000

1751000

1631000

1628255

1328601

1328601

0

1180346

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

A MtVA T !

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

HC

A M J 1 J - A i * l^AA

LM NR/^7/

0

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

7 /

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

46541000

44746000

40285345

33307048

33307048

0

33653356

Sport

67.02.05.01

0

21681000

21525000

21307497

20908595

20908595

0

21327785

Tineret

67.02.05.02

0

149000

41000

41000

24310

24310

0

53575

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

0

24711000

23180000

18936848

12374143

12374143

0

12271996

Servicii religioase

67.02.06

0

300000

300000

300000

300000

300000

0

450000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

0

13328000

10793000

5069961

4051664

4051664

0

4309597

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

10576000

130193000

136945000

105269042

105138040

105138040

0

103375144

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

1291000

9557000

9223000

7621412

7621412

7621412

0

6621500


DINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENApHE


C ANEXA LA

'IM


Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

66910000

67450000

53969663

-----------H»

539357*66

«IVI H1V/1

—5393S7Î53

' 0

53909459

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

66910000

67450000

53969663

53935763

53935763

0

53909459

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

450000

450000

406324

345605

345605

0

387256

Creșe

68.02.11

8547000

9078000

13869000

4678572

4678572

4678572

0

3971802

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

316000

5918000

3705000

2004854

2004854

2004854

0

2212498

Aiutor social

68.02.15.01

409000

409000

109600

109600

109600

0

74133

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

316000

5509000

3296000

1895254

1895254

1895254

0

2138365

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

422000

38280000

42248000

36588217

36551834

36551834

0

36272629

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE

65425000

220190000

218386000

182343240

169957725

169957725

0 143188784

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

(cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

65059000

142600000

147644000

112854742

102356967

102356967

0

75521321

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

21115000

16919000

14317542

11833682

11833682

0

12555390

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

65059000

121485000

130725000

98537200

90523285

90523285

0

62965931

Protecția mediului (cod

74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

366000

77590000

70742000

69488498

67600758

67600758

0

67667463

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

67270000

59470000

59053824

57404441

57404441

0

58337412

Salubritate

74.02.05.01

0

67270000

59470000

59053824

57404441

57404441

0

58337412

Colectarea, tratarea și distruqerea

74.02.05.02

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

366000

10320000

11272000

10434674

10196317

10196317

0

9330051

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

31090000

115540000

145249000

126160924

123860490

123860490

0

147416679


ANEXA LA

HCLM NIL

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

954000

0

954000

166663

60705

60705

C

62701

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01

954000

0

954000

166663

60705

60705

0

62701

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

0

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

954000

0

954000

166663

60705

60705

0

62701

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

4212000

34212000

29160636

29160636

29160636

0

66573851

Energie termică

81.02.06

0

4212000

34212000

29160636

29160636

29160636

0

66573851

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod

84.02

30136000

111328000

110083000

96833625

94639149

94639149

0

80780127

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

30136000

111328000

110083000

96833625

94639149

94639149

0

80780127

Drumuri si coduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

11376000

57376000

54266000

49400873

49278704

49278704

0

45190858

Străzi

84.02.03.03

18760000

53952000

55817000

47432752

45360445

45360445

0

35589269

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a VI l-a REZERVE,

96.02

-270310000

-270310000

-85004221

Excedent (cod 00.01-49.02)

98.02

Deficit1) (cod 49.02-00.01)

99.02

270310000

270310000

85004221

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49,02

0

630957383

640819811

564216323

525699099

525699099

0

564249065

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

0

100679000

106095000

89717039

75441942

75441942

0

75596765

Autorități publice și acțiuni externe (cod

r-^ nn    \

51.02

0

98188000

103004000

88389853

74169538

74169538

0

74707227

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

287000

812000

628707

573925

573925

0

191059

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

2204000

2279000

698479

698479

698479

0

698479

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

0

34559000

33695000

29457706

24791220

24791220

0

24281656

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

34559000

33695000

29457706

24791220

24791220

0

24281656

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

63.02

0

248076383

241784811

208479335

197984553

197984553

0

197503460

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

46483383

48382811

48374685

46307153

46307153

0

44909950

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

15105000

9714000

9597901

9597901

9597901

0

9960816

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

61649000

57319000

47135306

38839058

38839058

0

39593299

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

ANEXAI

M NR Zd .

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

--------X

' ■ ■ ■ J

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod

68.02.04 la 68.02.06

68.02

124839000

126369000

103371443

103240441

103240441

0

103039395

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

~   X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

0

166677000

145086000

127611607

119641848

119641848

0

120182391

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

(cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

89382000

74710000

58457125

52136749

52136749

0

52560477

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

77295000

70376000

69154482

67505099

67505099

0

67621914

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

80966000

114159000

108950636

107839536

107839536

0

146684793

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

4212000

34212000

29160636

29160636

29160636

0

65904666

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

76754000

79947000

79790000

78678900

78678900

0

80780127

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a VI l-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

-148473000

-149942000

-19341407

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficit1) (cod 49.02-00.01)

99.02

X

148473000

149942000

X

X

19341407

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49,02

134176000

127587000

143727000

94354175

78543611

78543611

0

26402116

Partea l-a SERVICII PUBLICE

GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

12004000

19423000

12004000

5887652

5580481

5580481

0

1022923

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51.02

11977000

19405000

11977000

5887652

5580481

5580481

0

1022923

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

27000

18000

27000

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

ANEX^

tirv * /t Mr>   >

,LAZ ,

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

f       X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

25488000

18990000

27164000

16395667

6504502

6504502

0

1502980

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12188000

10652000

12188000

12188000

2296835

2296835

0

379225

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

--*

“1         X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11 RA A9 11 m

X

X

X

X

anex: HCfaM-NR-

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

------

X

t     X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

2573000

2713000

4249000

2161813

2161813

2161813

0

788006

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

151000

271000

151000

148255

148255

148255

0

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

10576000

5354000

10576000

1897599

1897599

1897599

0

335749

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

anB

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

HCLM NR;

?     X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE

65425000

53513000

73300000

54731633

50315877

50315877

0

23006393

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

(cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

65059000

53218000

72934000

54397617

50220218

50220218

0

22960844

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor,

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

366000

295000

366000

334016

95659

95659

0

45549

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

31090000

34574000

31090000

17210288

16020954

16020954

0

731886

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

954000

0

954000

166663

60705

60705

0

62701

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

669185

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

f'CV A î A x

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

C./ uzA      J

'2/d

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și

83.02

HCLM N

s

vânătoare (cod 83.02.03)

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

30136000

34574000

30136000

17043625

15960249

15960249

0

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01+87.02.03 la cod

87.02

ANE HCLM NR.ane:

HCLM NICanexaFondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a VIl-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

-121837000

-120368000

-65662814

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (cod 49.02-00.01)

99.02

121837000

120368000

65662814CONTRASEMNEAZĂ secretar, marcelaenaoneCONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31,12,2018

cod 20                                                                                                                                                               -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod

00.01

84761000

79319879

80860752

8442393

72418359

70156689

0

10704063

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

63410000

65673021

69401030

8442393

60958637

58696967

0

10704063

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A 4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl

SERVICII (cod 15.10 1

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

63410000

65673021

69401030

8442393

60958637

58696967

0

10704063

CÎ. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10 + 31.10)

00.13

729000

862147

739582

0

739582

739582

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.03+

30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

729000

862147

739582

0

739582

739582

0

0

ANEXA LA

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.10.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

729000

862147

739582

0

739582

739582

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

62681000

64810874

68661448

8442393

60219055

57957385

0

10704063

Venituri din prestări de servicii și alte activități

(cod33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.1

4+33.10.16+33.10.17

33.10

52787000

55378132

62070824

8442393

53628431

51366761

0

10704063

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1285000

1368163

909587

909587

909587

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

480000

360519

362942

2405

360537

336793

26149

Contribuția de întreținere a persoanelor i

33.10.13

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1220000

1401570

1208202

1208202

1208202

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

33.10.16

76000

72972

44503

44503

44503

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie

33.10.17

45000

58000

49559

49559

49559

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

25000

14331

14331

14331

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

25659000

23291438

30774463

8439988

22334475

20096549

10677914

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

13835000

12976000

12906986

12906986

12906986

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

10097000

15757000

15756998

15756998

157!

6998

HCI

ANEXA

,M NR.^

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și oit^

33.10.50

65000

67470

43253

43253

43253

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

4000

4000

451

0

451

451

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

4000

4000

451

451

451

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

9890000

8972365

6147973

0

6147973

6147973

0

0

Venituri din disponibilitățile

36.10.25

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

36,10,32,03

0

Alte venituri

36.10.50

9890000

8972365

6147973

6147973

6147973

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile      (cod

37.10

0

456377

442200

0

442200

442200

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

456377

442200

442200

442200

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.10.03

-298000

-201475

-199310

-199310

-199310

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

298000

201475

199310

199310

199310

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

2000

4000

3509

0

3509

3509

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 +39.10.50)

39.10

2000

4000

3509

0

3509

3509

0

0

ANEX2V

Ufî  MD

y

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

z

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

2000

4000

3509

3509

3509

0

încasări din rambursarea împrumuturilor

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20390000

12560724

11372510

0

11372510

11372510

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    (cod

42.10+43.10)

00.18

20390000

12560724

11372510

0

11372510

11372510

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.10

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau

42.10.39

0

0

Sume primite de la instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din

42.10.43

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10

20390000

12560724

11372510

0

11372510

11372510

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1480000

1480000

1180346

1180346

1180346

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

73000

72434

72434

72434

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

140000

1676000

788006

788006

788006

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

ANI

0

î .

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență

43.10.16.01

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.01

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.02

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.03

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice

43.10.33

18770000

9331724

9331724

9331724

9331724

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinantări

45.10

959000

959000

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

------ —* - • - --

45.10.01.02

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)

45.10.02

929000

868000

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

ANEX

1

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.02.02

929000

868000

0

XM NR.^

%0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

' u -—

0

Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.03.02

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.05.02

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada

2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)

45.10.15

0

61000

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

61000

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare

(cod 45.10.16.011a 45.10.16.03)

45.10.16

30000

30000

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

an ■k/i Ml

(W

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

30000

30000

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01 la 45.10.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02

0

123134

83703

0

83703

83703

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate

48.02.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate

48.02.02.02

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

123134

83703

83703

83703

0

0

hclm NR.

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) -TOTAL

00.01

83362000

76356270

79786224

8442393

71343831

69082161

10704063

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+0C

00.02

63112000

65471546

69201720

8442393

60759327

58497657

10704063

A. VENITURI FISCALE(cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IIVIHOZII E Șl 1AAE PE DUNUKI CI CED\/iril     4K im

00.10

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.12

63112000

65471546

69201720

8442393

60759327

58497657

10704063

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

729000

862147

739582

0

739582

739582

0

Venituri din proprietate (cod30.10.03+ 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

729000

862147

739582

0

739582

739582

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.10.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

729000

862147

739582

739582

739582

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

62383000

64609399

68462138

8442393

60019745

57758075

10704063

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10

52787000

55378132

62070824

8442393

53628431

51366761

10704063

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1285000

1368163

909587

909587

909587

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

480000

360519

362942

2405

360537

336793

26149

HCLMNR-

Contribuția de întreținere a persoanelor

33.10.13

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1220000

1401570

1208202

1208202

1208202

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din

activitatea proprie sau anexă

33.10.16

76000

72972

44503

44503

44503

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și

conversie profesională,specializare și

33.10.17

45000

58000

49559

49559

49559

0

Venituri din serbări și spectacole școlare,

33.10.19

25000

25000

14331

14331

14331

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de

33.10.21

25659000

23291438

30774463

8439988

22334475

20096549

0

10677914

Venituri din contractele încheiate cu

33.10.30

13835000

12976000

12906986

12906986

12906986

0

Venituri din contractele încheiate cu

33.10.31

10097000

15757000

15756998

15756998

15756998

0

0

33.10.32

0

Alte venituri din prestări de servicii și

33.10.50

65000

67470

43253

43253

43253

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări

34.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.10.50

0

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35,10

4000

4000

451

0

451

451

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

4000

4000

451

451

451

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

9890000

8972365

6147973

0

6147973

6147973

0

0

Venituri din disponibilitățile

36.10.25

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

36,10,32,03Alte venituri

36.10.50

9890000

8972365

6147973

6147973

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile      (cod

37.10

-298000

254902

242890

0

242890

242890

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

456377

442200

442200

442200

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.03

-298000

-201475

-199310

-199310

-199310

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate fcod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru

40.10.15.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20250000

10884724

10584504

0

10584504

10584504

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE   (cod

00.18

20250000

10884724

10584504

0

10584504

10584504

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+

42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

Sume primite de la instituțiile publice și

42.10.43

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)

43.10

20250000

10884724

10584504

0

10584504

10584504

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1480000

1480000

1180346

1180346

1180346

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

73000

72434

72434

72434

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43,10,33

18770000

9331724

9331724

9331724

9331724

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.01

1399000

2963609

990825

0

1074528

1074528

0

0


I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

298000

201475

199310

0

199310

199310

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

298000

201475

199310

0

199310

199310

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 37.10)

00.14

298000

201475

199310

0

199310

199310

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)

37,10

298000

201475

199310

0

199310

199310

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

298000

201475

199310

199310

199310

0

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

2000

4000

3509

0

3509

3509

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 +39.10.50)

39.10

2000

4000

3509

0

3509

3509

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

2000

4000

3509

3509

3509

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

140000

1676000

788006

0

788006

788006

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

140000

1676000

788006

0

788006

788006

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau

42.10.39

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

140000

1676000

788006

0

788006

788006

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în

43.10.14

140000

1676000

788006

788006

788006

0

Sume din bugetul de stat către bugetele

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

43.10.16.01

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului

i-----i------x~..

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea anarafurii medicale si

43.10.17.01

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.02

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.03

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefmanțări

45.10

959000

959000

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională

(cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

1 17

0

f

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)

45.10.02

929000

868000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în ori; <artl<arir>rî

45.10.02.02

929000

868000

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii antorinri

45.10.03.02

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

--9^—

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (cod 45.10.07.01 la

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)

45.10.15

0

61000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.15.02

61000

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)

45.10.16

30000

30000

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

Prefinanțare

45.10.16.03

30000

30000

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.01

ANEXA
Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Fondul Social European (FSE) (cod

48.10.02

0

123134

0

0

83703

83703

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate

48.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate

48.10.02.02

Prefinanțare

48.10.02.03

123134

83703

83703

IESEDINTE ȘEDINȚA / / S     „


CONiRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA&HE


CONTUL DE EXECUȚIEANEXA 4


A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

cod 21                                                                                                                                                                        -leî-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+7

49,10

5532180

94984000

90413247

80344326

74178274

65738970

8439304

70954739

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.10

0

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Poliția comunitară

61.10.03.04

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

5532180

94984000

90413247

80344326

74178274

65738970

8439304

70954739

învățământ (cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+

65.10

1239609

14357000

15272247

15272247

9106195

9106195

0

9331091

învaățământ preșcolar și primar (cod

65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

7360000

7305443

7305443

5232844

5232844

0

5288641

învățământ preșcolar

65.10.03.01

6979000

6939051

6939051

4962087

4962087

0

5018091

învățământ primar

65.10.03.02

381000

366392

366392

270757

270757

0

270550

învățământ secundar (cod

65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

1239609

6540000

7568141

7568141

3533676

3533676

0

3709987

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

30000

455000

609707

609707

123787

123787

0

110521

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1209609

6085000

6958434

6958434

3409889

3409889

0

3599466

învățământ profesional

65.10.04.03

0

învățământ postliceal

65.10.05

284000

312600

312600

281148

281148

0

279842

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.10.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

173000

86063

86063

58527

58527

0

52621

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

81000

75400

75400

47865

47865

0

46085

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

92000

10663

10663

10662

10662

0

6536

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

0

Sănătate

66.10

4277571

79077000

73591000

63522079

63522079

55425202

8096877

60397883

Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

4277571

79077000

73591000

63522079

63522079

55425202

8096877

60397883

Spitale generale

66.10.06.01

4277571

79077000

73591000

63522079

63522079

55425202

8096877

60397883

Servicii de sănătate publică

66.10.08

0

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultură, recreere și religie (cod

67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

15000

1550000

1550000

1550000

1550000

1207573

342427

1225765

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11 +67.10.03.15+67.10.03.

67.10.03

15000

1550000

1550000

1550000

1550000

1207573

342427

1225765

Muzee

67.10.03.03

15000

1550000

1550000

1550000

1550000

1207573

342427

1225765

Instituții publice de spectacole și

67.10.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

0

Case de cultură

67.10.03.06

0

Cămine culturale

67.10.03.07

0

Universități populare

67.10.03.09

0

Presă

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Grădini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod

67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.10.50

0

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.10.04

+68.10.05+68.10.11 +68.10.12+

68.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistentă acordată persoanelor în

68.10.04

0

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

0

Creșe

68.10.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe (cod

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

0

Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

0

Protecția biosferei și a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

0

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

HCLMlî^^Z^

Alte acțiuni economice (cod

87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

0

EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)

96.10

0

0

0

0

0

4417719

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

0

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

99.10

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+7

49,10

0

93585000

84881067

78273946

73086325

64648541

8437784

69864681

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod

54.10.10+54.10.50)

54.10

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.10

0

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03 +61.10.50)

61.10

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Poliția comunitară

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

93585000

84881067

78273946

73086325

64648541

8437784

69864681

învățământ (cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+

65.10

13398000

14032638

14032638

8845017

8845017

0

8978600

învățământ preșcolar și primar (cod

65.10.03.01 +65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod

65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.10.07.04)

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

î~..XrX~A.u..l..:

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate

(66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

78637000

69313429

62706308

62706308

54610361

8095947

59687875

Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

0

X

Cultura, recreere și religie (cod

67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1550000

1535000

1535000

1535000

1193163

341837

1198206

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11 +67.10.03.15+67.10.03.

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod

67.10.05.01)

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68 10.11+68.10.

68.10

0

Asistență acordată persoanelor în

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod

0

0

0

0

0

o

0

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.10

0

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.10.03 la

70.10.05)

74.10

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului

74.10.04

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA

HCLMNR./2
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod

83.10

0

Agricultură (cod

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

87.10.50)

87.10

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)

96.10

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

4433620

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

99.10

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+7

49,10

5532180

3008000

5532180

2070380

1091949

1090429

1520

1090058

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod

54.10.10+54.10.50)

54.10

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X


ANE HCLM NR.Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.10

0

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03 +61.10.50)

61.10

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Poliția comunitară

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

5532180

3008000

5532180

2070380

1091949

1090429

1520

1090058

învățământ (cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+

65.10

1239609

959000

1239609

1239609

261178

261178

0

352491

învățământ preșcolar și primar (cod

65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod

65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.10.07.04)

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X


ANEXA

HCLMNR./SAlte cheltuieli în domeniul

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate

66.10

4277571

440000

4277571

815771

815771

814841

930

710008

Servicii medicale în unități cu paturi

(cod 66.10.06.01)

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod

67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

15000

0

15000

15000

15000

14410

590

27559

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11 +67.10.03.15+67.10.03.

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod

67.10.05.01)

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11 +68.10. 12+ 68.10.50)

68.10

Asistență acordată persoanelor în

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA LA z

Asistentă socială în caz de invaliditate

68.10.05.02

X

X

X

X

X

HC.L1V

i

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.10

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)

74.10

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului

74.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor

(cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)

80.10

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod

83.10

Agricultură (cod

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

87.10.50)

87.10

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)

96.10

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

-15901

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

99.10

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA ..    <

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCj^^E


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa 5


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)

00.01

325000

325000

248720

0

248720

248720

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod. 37.08)

00.14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)

37.08

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)

40.08.15

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

nr.

s—

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+ 00.18)

00.17

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice    (cod 42.08

00.18

Subvenții de la bugetul de stat

42.08

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE

42.08.60

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

42.08.61

Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

Donații din străinătate (cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

44.08.01

Curente

44.08.01.01

De capital

44.08.01.02

De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

Curente

44.08.02.01

De capital

44.08.02.02

De la alte administrații ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

Curente

44.08.03.01

De capital

44.08.03.02

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări    ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21 +45.08.24)

45.08

Mecanismul financiar SEE ( cod 45.08.17.03)

45.08.17

Prefinanțare

45.08.17.03

Mecanismul financiar norvegian ( cod 45.08.18.03)

45.08.18

Prefinanțare

45.08.18.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE            ( cod 45.08.21.03)

45.08.21

Prefinanțare

45.08.21.03

UCI M MD S/77/i.

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

45.08.24

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.08.24.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.08.24.02

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020   ( cod

48.08.12+48.08.15)

48.08

325000

325000

248720

0

248720

248720

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.08.12.03)

48.08.12

Prefinanțare

48.08.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)

48.08.15

325000

325000

248720

0

248720

248720

0

Prefinanțare

48.08.15.03

325000

325000

248720

0

248720

248720

0

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCE^U^MHE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIE

31,12,2018

l ANEXA HCLMNR./COD 21___ -lei-

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

inițiale

finale

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

49.08

325000

325000

325000

324969

298449

243355

55094

414926

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50.08

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

Autorități executive și legislative (cod 51.08.01.03)

51.08.01

|Autorități executive

51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)

54.08

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.08.10

Partea ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.08+61.08)

59.08

Apărare (cod 60.08.02)

60.08

Apărare națională

60.08.02

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.08.03+61.08.50)

61.08

Ordine publică (cod 61.08.03.04)

61.08.03

Poliție comunitară

61.08.03.04

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.08.50

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)

63.08

învățământ (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

învățământ preșcolar și primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

65.08.03

învățământ preșcolar

65.08.03.01

învățământ primar

65.08.03.02

învă

ământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

învățământ secundar inferior

65.08.04.01

învățământ secundar superior

65.08.04.02

învățământ profesional

65.08.04.03

învă

ământ postliceal

65.08.05

învă

ământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

învățământ special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03 + 65.08.11.30)

65.08.11

Internate și cantine pentru elevi

65.08.11.03

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.08.50

Sănătate (cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)

66.08.06

Page 1

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

| Spitale generale

66.08.06.01

Alte cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.08.50.50)

66.08.50

Cultură, recreere și religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)

66.08.50.50

67.08

Aî*

fEXAUfr

7W

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.0!

67.08.03

un M N

R.

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.08.03.02

Muzee

67.08.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

67.08.03.04

Școli populare de artă și meserii

67.08.03.05

Case de cultură

67.08.03.06

Cămine culturale

67.08.03.07

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.08.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.08.03.12

Centre culturale

67.08.03.14

Alte servicii culturale

67.08.03.30

Servicii recreative și sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)

67.08.05

Sport

67.08.05.01

Tineret

67.08.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.08.05.03

Servicii religioase

67.08.06

Alte

servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.08.50

Asigurări și asistență socială       (cod 68.08.02+68.08.04 la

68.08.06+68.08.11 +68.08.15+68.08.50)

68.08

Servicii publice descentralizate

68.08.02

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.08.04

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.08.05.02)

68.08.05

|Asistență socială în caz de invaliditate

68.08.05.02

Asistență socială pentru familie și copii

68.08.06

|Creșe

68.08.11

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.08.15

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)

68.08.50

| Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.08.50.50

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.08+74.08)

325000

325000

325000

324969

298449

243355

55094

414926

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.08.03 la 70.08.07+70.08.50)

70.08

Locuințe (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)

70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.08.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.08.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.08.04

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02)

70.08.05

Alimentare cu apă

70.08.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.08.05.02

Iluminat public și electrificări

70.08.06

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.08.07

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.08.50

Page 2

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Protecția mediului (cod 74.08.05+74.08.06+74.08.50)

74.08

325000

325000

325000

324969

298449

243355

55094

414926

Reducerea și controlul poluării

74.08.03

325000

325000

325000

324969

298449

243355

55094

414926

Salubritate și gestiunea deșeurilor (74.08.05.01+74.08.05.02)

74.08.05

Salubritate

74.08.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.08.05.02

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.08.50

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)

79.08

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.08.01)

80.08

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)

80.08.01

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.08.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.08.01.10

Combustibili și energie (cod 81.08.06+81.08.50)

81.08

Energie termică

81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.08.50

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.08.03)

83.08

Agricultură (cod 83.08.03.03+83.08.03.30)

83.08.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.08.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.08.03.30

I ransportun (cou o4.Uo.Uo+o4.Uo.Uu+o4.Uo.bU)

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

84.08

84.08.03

7V7\

L.A

Drumuri și poduri

84.08.03.01

1

ÎCLM NE

/ & /

Transport în comun

84.08.03.02

z/--

Străzi

84.08.03.03

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

84.08.06

|Aviația civilă

84.08.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08.50

Alte acțiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

87.08

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.08.01

Zone libere

87.08.03

Turism

87.08.04

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)

96.08

5365

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)

98.08

5365

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.08.97

5365

DEFICIT (cod 49.08-00.01

99.08

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACilE -far


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE -CHELTUIELI

COD 21__________________________________________________________________________ 31.12.2018                                                           -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

I                                             A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE Șl SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

100000000

100000000

100000000

100000000

34267751

34267751

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06)

50,06

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Autorități executive și legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

Autorități executive

51.06.01.03

Alte servicii publice generale(54.06.10+54.06.50)

54.06

_r          V

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.06.10

Alte servicii publice generale

54.06.50

nY A .1A

Partea ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.06+61.06)

59.06

T     AjN

M

/ --

Apărare (cod 60.06.02)

60.06

| riLzLĂ’1-1- ’'

Apărare națională

60.06.02

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.06.03+61.06.05+ 61.06.50)

61.06

Ordine publica(cod 61.06.03.04)

61.06.03

Politie locala

61.06.03.04

Protecția civilă și protecția contra incendiilor (protecția civilă nonmilitară)

61.06.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.06.50

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63,06

învățământ (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

învă

ământ preșcolar și primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

învățământ preșcolar

65.06.03.01

învățământ primar

65.06.03.02

în vă

ământ secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)

65.06.04

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

învățământ secundar superior

65.06.04.02

învățământ profesional

65.06.04.03

învățământ postliceal

65.06.05

învă

ământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

învățământ special

65.06.07.04

Page 1

Servicii auxiliare pentru educatie(cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

Sănătate (cod 66.06.06 +66.06.08+ 66.06.50)

66.06

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+66.06.06,03)

66.06.06

Spitale generale

66.06.06.01

Unitati medico-sociale

66.06.06.03

Servicii de sanatate publica

66.06.08

Alte cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.06.50.50)

66.06.50

|Alte instituții și acțiuni sanitare

66.06.50.50

Cultură, recreere și religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

Muzee

67.06.03.03

ane?

LA TA

Instituții publice de spectacole și concerte

67.06.03.04

CI ,M wp

ZxU/.Ms

Școli populare de artă și meserii

67.06.03.05

t.

Case de cultură

67.06.03.06

Cămine culturale

67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

Alte servicii culturale

67.06.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

Sport

67.06.05.01

Tineret

67.06.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.06.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.06.50

Asigurări și asistență socială (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11+ 68.06.12+68.06.15)

68.06

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.06.04

Asistență socială pentru familie și copii

68.06.06

Creșe

68.06.11

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.06+74.06)

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.06.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

Alimentare cu apă

70.06.05.01

Page 2------

Amenajări hidrotehnice

70.06.05.02

J â

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Iluminat public și electrificări

70.06.06

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.06.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.06.50

Protecția mediului (cod 74.06.03+ 74.06.05+74.06.06)

74.06

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

Salubritate

74.06.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.06.06

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

100000000

100000000

100000000

100000000

34267751

34267751

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.06.01)

80.06

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.06.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

Combustibili și energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

Energie termică

81.06.06

A XTP Y A

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.06.50

W4 MD //\

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarefcod 83.06.03)

83.06

rivi

pivl rsrkjXcJ j

Agricultura(cod 83.06.03.03 + 83.06.03.07+ 83.06.03.30)

83.06.03

Protecția plantelor și carantina fitosanitară

83.06.03.03

Camere agricole

83.06.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

100000000

100000000

100000000

100000000

34267751

34267751

0

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

100000000

100000000

100000000

100000000

34267751

34267751

0

0

Drumuri și poduri

84.06.03.01

Transport în comun

84.06.03.02

100000000

100000000

100000000

100000000

34267751

34267751

0

0

Străzi

84.06.03.03

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

(Aviația civilă

84.06.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

Partea a Vll-a REZERVE , EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06)

96.06

DEFICIT (99.06.96+99.06.97)

99.06

Deficitul secțiunii de funcționare

99.06.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.06.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06)

50.06

Autorități publice și acțiuni externe

51.06

Alte servicii publice generale

54.06

Pag© 3

1                                                 A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Partea Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.06+61.06)

59.06

Apărare

60.06

Ordine publică și siguranță națională

61.06

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

învățământ

65.06

Sănătate

66.06

Cultură, recreere și religie

67.06

Asigurări și asistență socială

68.06

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.06+74.06)

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.06

Protecția mediului

74.06

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

r—-

II      _

Acțiuni generale economice și comerciale

80.06

ANEX/

La

Combustibili și energie

81.06

[fiC

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.06

Transporturi

84.06

Partea a Vil-a REZERVE , EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06)

96.06

DEFICIT (cod 96.06.96)

99.06

Deficitul secțiunii de funcționare

99.06.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06)

50.06

Autorități publice și acțiuni externe

51.06

Alte servicii publice generale

54.06

Partea ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.06+61.06)

59.06

Apărare

60.06

Ordine publică și siguranță națională

61.06

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

învățământ

65.06

Sănătate

66.06

Cultură, recreere și religie

67.06

Asigurări și asistență socială

68.06

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.06+74.06)

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.06

Pacte 4

Protecția mediului

74.06

1                                             Ă

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

Acțiuni generale economice și comerciale

80.06

1

Combustibili și energie

81.06

ANEX^i

/ 9rtA

h

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.06

HO

.MNR./d

L

Transporturi

84.06

Partea a Vll-a REZERVE , EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06)

96.06

DEFICIT (cod 99.06.97)

99.06

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.06.97

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCE.LA gyAC'HF