Hotărârea nr. 182/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL-APARTAMENT , STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PINGUIN, INVESTITOR SC REAL ESTATE INVESTMENT SRL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil S+P+5-8E - hotel-apartament,

Stațiunea Mamaia zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2Ș 0     2019.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 31924/15.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 29639/15.02.2019 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 31920/15.02.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Cușu Iancu în calitate de administrator al SC Real Estate Investment SRL înregistrată sub nr. 137860/20.08.2018, completată sub nr. 172309/10.10.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia zona Pinguin, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil S+P+5-8E cu funcțiunea de hotel-apartament care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în Stațiunea Mamaia zona Pinguin, careul Dl, loturile 7-9, în suprafață de 2292 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 214438, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Real Estate Investment SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 627/07.05.2018 la Societatea profesională notarială Dumitra Cristian-Gabriel și Laura Manțu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Real Estate Investment SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/l *~i pentru, ZJ împotrivă, "3 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.                   : 2019


www.masstudîo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILC office@maS5tudio.ro

MEMORIU TEHNIC


1.61 Denumirea obiectului de investiții___________________________________________________

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E-8Eretras CU FUNCȚIUNEA DE HOTEL APARTAMENT CU 111 UNITĂȚI Șl ÎMPREJMUIRE TEREN

1.02 Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.D.-ul_________________________

CONSTANȚA, STAȚIUNE MAMAIA, ZONA PINGUIN, CAREU Dl, LOT 7,8 Șl 9

1.03 Titularul investiției_____________________________________________________

S.C. WALDY COM SALES & LOGISTICS S.R.L. prin REFALEX STAR SPRL S.C. REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L.

1.04 Elaboratorul documentației________________________________________________

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANȚA

tel: 0723.171.168 / 0743.904.204

1.05 Șef proiect_____________

Urb. Alexandru Băjenaru

1.06 Faza proiect___________________

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

1.07 Număr proiect 165/2017

Scopul prezentei documentații pentru amplasamentul situat în Mun. Constanța, Stațiunea

Mamaia, Zona Pinguin, Careul D1, Lot 7,8 și 9 constă în |ietaliereâJvui;.              «

construire și amplasarea construcției propuse față de limitele lat( srqdef^|#T^QH^bl*îniWP^CWBTANȚA DIRECȚIA URBANISM

funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia.


VIZAT SPRE

Vecinătățile amplasamentului sunt:

 • •  La Nord: proprietate privată IE:216105 (cu funcțiune turiști

 • •  La Est: Bd. Mamaia

La Sud: proprietate privată IE:228128 (cu funcți dispune de goluri pentru ferestre care nu asigură pentru alte activități care necesită lumină naturală) La Vest: Lacul Siutghiol


Anexă la avizul nrXfffeffi


lă turistică; fațadă ce nșfrăa unor încăperi de locuit sau

Conform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001 (‘actualizată*) privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.


«J I 3/64O/Zn > 3 | CUI RO2632075C

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

TEL: 0723. 171.160

WWW.iina5StUtHo.it© arhitectura |oesign| peisabistica j urbanism maili office@masstudio.ro

(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Amplasamentul studiat, înregistrat cu numărul cadastral 214438, are o suprafață totală de 2292,00 mp. conform măsurători, așa cum sunt menționate și în fișa actului de proprietate și planulde amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM


VIZAT SWE « X- HMBARE ,

Anexă !e avizai                    '(£


ARHITECT ȘEF____________


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1

311272.322

789256.807

2

311260.235

789207.195

3

311245.093

789212.640

4

311243.717

789213.135

5

311230.100

789218.691

6

311227.930

789219.577

7

311215.473

789226.252

8

311225.641

789267.991

9

311241.189

789264.216

10

311249.595

789262.177

11

311256.748

789260.486

Suprafața masurata =  2292 mp.îTformularea propunerilor au avut la bază: URBANISM Nr.75 din 22.01.2018 prelungit;

TIC ZONAL MAMAIA aprobat prin H.C.L. nr.121/24.05.2013;

- Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, actualizat; 52/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și


CERTIFIC

PLANU

H

Iu

H.C.J.C.

a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al jud. Constanța;

Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (nr. 50/1991, republicată, actualizată);

Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996), republicată, actualizată;

Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995), cu modificările și completările ulterioare republicată, actualizată;

Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată; Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizată; Codul civil, actualizat;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța.

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificăriile și completăriile ulterioare si corespunzător Ghidului privind metodologia si conținutul - cadru al P.U.D. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.37 /N/ 08.06.2000.

A/\A5

ISTUPIO

www.ma55tudto.1r©


S.D. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

JI3Z6AA/2D13 | CUI RD2632D7SO

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA [ URBANISM MAILI office@maSStudio.ro


Terenul propus pentru studiu, în suprafață de 2292,00 mp. (măsurat), este situat în Mun.Constanța, Stațiunea Mamaia, Zona Pinguin, Careu D1, Lot 7,8 și 9 și prezintă deschidere de 48,00 metri către Bulevardul Mamaia conform planului de amplasament și delimitare a imobilului.
Amplasamentul studiat face parte din Stațiunea Mamaia, conform PLANULUI URBANISTIC ZONALMAMAIA aprobat prin H.C.L. Nr.121/24.05.2013.
Conform Certificatului de Urbanism Nr.75 din 22.01.2018 există interdifciij construire până la aprobarea planului urbanistic de detaliu pentrynr P.U.Z. Mamaia privind retragerile construcției față de limitele laterale și/^au posterioare ale terenului, accesuri și conformarea volumetrică a construcțiilor.


Amplasamentul studiat se încadrează în ZONA D-U.T.R. 23 - zonă delimitată de limita de sud a zonei D și Hotelul California la nord, Bd. Mamaia și malul Lacului Siutghiol.

Zona cuprinde hotelurile Pinguin și Scandinavia și vile turistice., pentru care sunt prevăzute următoarele reglementări urbanistice:

UTILIZĂRI ADMISE

- funcțiuni de turism: hotel, hotel apartament, vilă turistică, pensiune turistică, structuri de primire turistică cu facilități pentru tratament balnear, bungalouri, camping;


www.masstudie.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officc@masstudio.ro


 • - se va stimula dezvoltarea funcțiunilor pentru turism științific și de afaceri cu caracter permanent: hoteluri de 3, 4, 5 stele, săli de conferițe, cluburi, centre culturale etc.

 • - apartamente de vacanță, locuințe permanente individuale și colective;

 • - funcțiuni pentru alimentație publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club, discotecă) și alte spații pentru alimentație publică (spații închise, acoperite și descoperite), aferente sau nu unităților de cazare;

 • - funcțiuni de comerț: comerț alimentar, comerț nealimentar, centru comercial de factură urbană, comerț cu amănuntul specific pentru turismul sezonier în spații descoperite/acoperite și amenajate;

 • - funcțiuni sportive: terenuri de sport în aer liber, patinoar artificial, teren de minigolf, sală de șntrenament pentru diferite sporturi, sală de fitness și întreținere corporală, bazin acoperit și descoperit, servicii de întreținere corporală, spații anexe de deservire a dotărilor sportive, servicii și dotări de deservire a funcțiunii de bază;

 • - funcțiuni de loisir: instalații de agrement și sport cu acces public nelimitat/private, loc de joacă pentru copii acoperit/descoperit, spații și amenajări pentru spectacole în aer liber, piscină acoperită/descoperită;

 • - funcțiuni de agrement: cazinou, club, club nautic, sală polivalentă, bowling, instalații și dotări specifice agrementului turistic;

 • - funcțiuni de cultură: centru expozițional, expoziție, târg, centru de congrese, centru de conferințe, cinematograf, multiplex, teatru;

 • - amenajări turistice pe mâlurile lacului Siutghiol/Lacul Siutghiol (debarcader, pontoane, teleski nautic, orășel lacustru etc);

 • - servicii: financiar-bancare, sediu de birouri/firmă, spații pentru birouri aferente funcțiunilor de bază, agenții de turism, puncte de informare;

 • - funcțiuni de sănătate: dispensar, stații de salvare, farmacii;

 • - funcțiuni legate de culte: biserică;

 • - lucrări de amenajare/ întreținere a malurilor/lacului Siutghiol;

 • - marina, pasarelă amplasate pe Marea Neagra;

 • - funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare : construcții și instalații aferente;

 • - unități cu destinație specială;


 • - grupuri sanitare

  spațiului public: străzi, alei auto, pietonale și ciclistice, lucrări de modelare a cursuri de apă, fântâni și jocuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru rșF instalații de agrement și loiștrr rV^rzi și plantate de folosință generală:

  • - parcuri jbu caracter tematic;

  • - parcaje la sol și multietajate;

  • - dotări și amenajări specifice funcțiunii de ba

  • - amplasarea de panouri publicitare.


 • - amena’

terenul

D’FEi.ȚIAUR8^r'ISM


VIZAT SPR8 ME3LKIMBARE „ ,, 'Anexă Is avizul nrjrîfeffif             •

ARHITECT ȘEF____________

Funcțiunea admisă pentru fiecare Reglementări și întabelul anexă aferent modificarea sau completarea cu funcțiunile admise, enunțate mai sus.


rte?—menționată* pe-planul de fiecărei zone, nu este exlusivă, fiind admisă

Funcțiunile legate de culte (lăcașe de cult), sunt permise inclusiv în zonele menționate pe planurilede Reglementări urbanistice, ca: funcțiuni mixte: spații verzi, alei auto și pietonale, parcări, mobilier urban, panouri publicitare, corturi provizorii pentru diverse evenimente, construcții și instalații demontabile cu ocazia unor evenimente, locuri de joacă.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

»

 • - construcții și instalații demontabile pentru funcțiuni comerciale și de alimentație publică realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții;

 • - corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente;

 • - amenajări pentru alimentație publică numai cu ocazia unor evenimente;

 • - organizări de evenimente în perioada sezonului estival;

  ISTUDIO

  mw.massîudto.m


  TEL: 0723.1 7 1 . 1 60


ARHITECTURA | DESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! office@maSStudio.ro

- sunt admise extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare și configurare precum și a posibilitățilormaxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament și tabele anexate.

UTILIZĂRI INTERZISE - activități de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul

generat;

 • - funcțiuni industriale;

 • - depozitare și vânzare en-gros;

 • - depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - stații de întreținere auto;

 • - spălătorii chimice;


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URS Ar !SM

VIZAT swe MO.CHIMBARE .

Anexă Ia avizul

ARHITECT ȘEF____________

 • - sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;

 • - sunt interzise orice funcțiuni, clădiri și amenajări care produc agresarea peisajului, prin poluări sau diminuarea vegetației și distrugerea habitatului natural și contravin normelor de protecție stabilite pe plan național/local;

 • - sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
 • - în cazurile parcelărilor (divizarea unui lot de teren în doua sau mai multe loturi) se vor avea în vedere cerințele legale privitoare la cazurile în care este necesară eliberarea certificatului de urbanism; de asemenea în cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizare a terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat, dar și prin raportare la suprafața parcelei

înaintea dezmembrării și suprafețele totale construite însumate cu suprafețele /jjropuse-spre' construire;

 • - reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintă operațiunije-eare-auZ^uȘsMitat o altă împărțire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având-efesffhații și/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea și dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu; ea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a terenului în loturi construibile și asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosință comună și obiectivelor de utilitate publică;

 • - autorizarea parcelărilor sau dezmembrărilor se face cu condiția ca, pe parcelele rezultate să fie respectați indicii de utilizare a terenului (P.O.T. și C.U.T.) maxim admiși prin prezentul regulament pentru zonele în care se află parcelele;

 • - sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branșare la rețeaua de distribuție a apei, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de distribuție a energiei electrice; autoritatea publică este în drept ca în cazul în care pentru branșare este prevăzută o extindere a rețelei publice de distribuție să solicite, anterior autorizării construcției, realizarea efectivă a extinderii;

 • - mărimea minimă a parcelei construibile - conform prevederilor legale, limitelor stabilite, cerințelor tehnice, documentațiilor P.U.D. (dacă este cazul), studiilor de specialitate avizate conform legii (dacă este cazul), pentru fiecare funcțiune admisă.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- R.H. maxim admis = D+P+5-8E

www.masstudio.ir©


arhitectura! oesign| peisagistica! urbanism mail: office@masstudio.ro

- în cazul regimului de înălțime care prevede retrageri succesive ale nivelurilor, acestea se vor realiza astfel: ultimele 2 niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras;

- în stațiunea Mamaia este interzisă mansardarea clădirilor ce vor fi edificate ulterior aprobării prezentului regulament;

- conform Avizului Ministerului Apărării Naționale, înălțimea maximă a clădirilor, în cele 2 zone restricționate marcate pe planșele de Reglementări Urbanistice, este limitată la 39,00 metri, calculată de la nivelul mării.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

„ JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

- P.O.T. maxim = 40 - 70%

------aiEJScxmmANw----- ^SCHIMBARS

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Anexă ia avizul nx.Wfâh 1 (S -

ARHITECT ȘEF

- C.U.T. maxim= 4.00 raportat la suprafață U.T.R.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
 • - în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privată și domeniul public;

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament dacă aceasta este tipologia predominantă a zonei respective;

 • - în orice alte cazuri, clădirile vor fi retrase de la aliniament pentru a permite amenajarea unor spații de acces, copertine de protecție, terase descoperite, locuri de parcare la sol;

 • - regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament;

  - sunt admise dep; s următoarelor condiții iii a. terasele^ D


  ri


Sale ale limitelor de retragere fașă de aliniament, cu respectarea inele sau bovindourile vor putea depăși limita retragerii față de

aliniament<edjna5anj 1,20 metri;

 • b. în cazul'clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstra o distanță minimă de 2,00 metri față de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minimă de 3,50 metri față de cota de călcare exterioară din zona de aliniament;

 • c. bovindourile, respectiv balcoanele închise, vor ocupa în elevație, o suprafață maximă echivalentă cu 50% din suprafața fațadei.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

9                                                                        9

 • - regimul de construire în Stațiunea Mamaia este izolat;

 • - clădirile vor avea fațade laterale și posterioare și se vor retrage de la limitele parcelei conform Codului Civil;

 • - în cazul clădirilor amplasate la limita plajei, care au ca vecini domeniul public și este permis P.O.T. = 100%, acestea se vor amplasa pe limitele laterale și posterioare ale parcelei, cu condiția de a avea fațade laterale și posterioare;

 • - pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu condițiile de orientare, însorire și iluminat natural în conformitate cu actele normative în vigoare (RGU/1995, OMS536/1997, etc.).


  www.masstudfo.ro


ARHITECTURA |oES)Gn| PEISAGISTICA | URBANISM MAILC 0HiCC@maSStudi0.r0

Pentru spațiile verzi și spațiile plantate se vor respecta prevederile H.C.J.C. Nr.152/2013 -Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Jud. Constanța.

Amplasamentul studiat reprezintă proprietatea privată a lui S.C. REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L., confom contract de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr.627 din 07 mai 2018 încheiat la Societatea Profesională Notarială Dumitra Cristian-Gabriel și Laura Mantu.Circulația autovehiculelor se realizează pe BULEVARDUL MAMAIA ce dispune de o ampriză de aproximativ 27,32 metri (din care carosabil 18,00 metri, trotuar aferentă vegetației spontane de 4,32 metri).

5,00^metii și suprafață’ Circulația pietonală arfă aferentă bulevardului.

Vodn Nord 1=216105. R.H. ■ P+8E


folosință curti-constructii.

»               9                              »

P.O.T. existent = 0 %

C.U.T. existent= 0.00 mp./A.D.C.

S teren acte = 2292,00 m2 conform măsurători


JUDEȚUL CONSTANȚA


| PRIMĂRIA M'jNICIPIULU; CONSTANȚA

DISECȚIA URBAI ISM

.fiARHITECT ȘL F


J13/644/7.OI3 | CUI RDZ63ZO7SO SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I. CONSTANTA

mnw.masstudio.r©


arhitectura | oEsiCN | PEISAGISTICA| urbanism mail: office@masstudio.ro

S construită existentă= 00,00 m2

S desfășurată existentă = 00,00 m2

în ZONA D-U.T.R. 23 terenurile dispun în principal de funcțiuni turistice și funcțiuni precum alimentație publică, comerț și loisir.

în zona studiată există rețele de utilități (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică și termică și rețele de telecomunicații).Beneficiarul dorește construirea unei clădiri cu funcțiunea de hotel-apartament, având regimul de înălțime D+P+5E-8Eretras, ce se încadrează volumetric în zona predominant turistică din care face parte. Construcția va respecta tipologia predominantă a amplasării față de aliniament a construcțiilor existente.

Locurile de parcare necesare vor respecta H.C.L. 113/2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza Municipiului Constanța, actualizat.

Propunerile care au stat la baza prezentei documentații, au avut următoarele principii:

 • - Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate din punct de vedere funcțional, în concordanță cu valorile și aspirațiile beneficiarului;

 • - Asigurarea accesului la infrastructuri;

 • -  Utilizarea eficientă a terenurilor;

 • -  Reglementarea retragerilor fața de limitele laterale și posterioare ale terenului.

  |3«2iRE@IIS

  , Ampla inveStm djrîjPJMria Manțu.

  samragwț studiat reprezintă proprietatea privată a lui S.C. REAL ESTATE (NT S.R.L., confom contract de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr.627 i 2018,încheiat la Societatea Profesională Notarială Dumitra Cristian-Gabriel și Laura

  t

Situația juridică a terenului situat la adresa Mun. Constanța, Stațiune Mamaia, Zona Pinguin, prin N.C. 214438, rămâne neschimbată.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA I direcția urbanism |

V8.?AT SPftg

AnsxS le avizul nr.XWrî I

ARHITECT ȘEF_____            !IsTUDIO

wvm.masstudio.ro


U I 3/644/20 I 3 | CUI R026320750

SEDIU SOCIAL: STB.LAIC VOGA NR.21. CONSTANTA

TEL: 0723. I71.1 6B


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISMS teren acte = 2292,00 m2 conform măsurători


mail: office@masstudlo.ro


A**

ACTE:

MĂSURĂTORI:

Suprafață teren

2292,00 m2

2292,00 m2

Suprafață edificabil

0.00 m2

1211.27 m2

P.O.T.

0.00%

52.84%

P.O.T. maxim admis

40% - 70%

C.U.T.

0.00

3.71

C.U.T. maxim admis

4.00

N.C.214438

EXISTENT

APROBAT

PROPUS cf. mobilare urbanistica

FUNCȚIUNI

- .

Funcțiuni turism (hotel, hotel apartament, vila turistică, etc.)

Hotel apartament cu 111 unitati

R.H.

-

P+5-8t

*se admite realizarea de demisol si subsol

D+P+5E-8Eretros (30.65 metri)

’.O.T. (S.C.)

-

40 - 70%

52.84%

C.U.T. (S.C.d.)

-

4.00 / U.T.R ,

3.71Glosar termeni: Edificabil (suprafața edificabilăi^^^JțfrUi ă componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, Jrrcdn^Regulamentului Local de Urbanism. Se permite ieșirea in fațada cu balcoane, a, platforme si trepte de acces si elemente structurale sub cota naturala a terenului.

Se precizează faptul ca subsolurile nu sunt normate, si sunt condiționate exclusiv de caracteristicile geotehnice ale terenului, astfel acestea se pol extinde in.atarae(Xnșspil limita de proprietate a terenului.                         PRIMĂRIaKcîpSS CONSTANȚA

D.fREC TIAURBAf.iSM

VIZAT î PRg MOC5WBARE

Anexă la avizulprecizează faptul ca in afara limitei edif_______

bovindouri, logii, terase, elemente decorative de fat


ARHITECT ȘEF.,
www.masstodio.z©

ă ce privește amplasarea față de aliniament a construcțiilor).


în condiții Numărul funcționale^

Conform                                 __

Nr.75/22.01.2018, este admisă realizarea de demisoluri.


Se propune realizarea unei construcții cu funcțiunea hotel-apartament cu 111 unități și cu un regim de înălțime D+P+5E-8Eretras, retrasă de la aliniament (pentru a respecta tipologia predominantă a iz aracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri, or nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și K Construcțiilor.

H.U.Z. MAMAIA aprobat prin H.C.L. Nr. 121/24.05.2013 si conform C.U.


Regimul de înălțime maxim propus este de D+P+5E-8Eretras și se încadrează în regimul maxim de înălțime aprobat anterior prin documentația urbanistica P.U.Z., de D+P+5-8E, ce prevede de asemenea ca pentru retrageri successive ale nivelurilor, acestea se vor realiza astfel: ultimele două niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras, conform P.U.Z. MAMAIA aprobat prin H.C.L. Nr.121/ 24.05.2013.

In funcție de numărul de niveluri convenționale, retragerile fata de limitele de proprietate, ;atorii_urbanistiGi si distanta-dintFe-eenstructii. inaltimea maxima, la atic/ cornișa, nu va depăși JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA s _______DIRECȚIA URBANISM        ;

10


VÎZĂT SPKE NESCHIMBARE a i Anrf la avizul                       I

J I 3/6P1/2O I 3 | CUI RD2632O75O

ISTUDICl

www.masstudio.ro


SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA tel: 0723. > 71.1 sa

arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officc@masstudio.ro

regimul de inaltime maximum admis prin P.U.Z. MAMAIA aprobat prin H.C.L. Nr.121/ 24.05.2013 - D+P+5E-8Eretras.

Prin mobilarea urbanistica propusa in cadrul prezentei documentații urbanistice, construcția cu destinația de hotel-apartament cu 111 unitati, va dispune de un regim de inaltime D+P+5E-8Eretras, avand Hmaxim propus 30.65 metri inaltime.

Având în vedere faptul că retragerile construcțiilor față de limitele laterale conform P.U.Z. MAMAIA trebuie să respecte retragerile prevăzute în Codul Civil, prin documentația de urbanism actuală se dorește detalierea amplasării construcției pe terei^—conform următoarelor retrageri ce respecta prevederile Codului Civil actualizat:

DniM?JU0ETUt CONSTANȚA

P.-.I^RiA MUNJCIPHJLU. CONSTANȚA

VIZAT

Anexă la avizul

ARHITECT ȘEF


 • -   la N - 6.18 metri;

 • -   la E - 5.39 metri;

 • -   la S - 0.93 metri;

 • -   la V - 5.54 metri;

Conform Codului Civil:

 • (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri întreTonduî' îhgrăditsau-neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

 • (2) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.

 • (3) Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar și până la această linie.

De asemenea, retragerea fată de limita de proprietate dinspre Lacul Siutghiol, va avea în vedere si prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completările si modificările ulterioare, ca pe o distantă de 5,00 metri fată de malul lacului spre uscat, este interzisă orice copstructie care ar putea împiedica accesul liber la apă.

zonă iția, se vor realiza ctie a malului de


Investiția propusă, prevede ca în suprafața de cca. 151.00 metri pățraț de protecție față de malul lacului Siutghiol pe terenul ce a demarat cK&umen spații verzi fiind interzise construcțiile de orice natură (in zona de pro lac, conform Legii Apelor nr. 107/1996).

Terenul studiat va fi împrejmuit pe toate cele patru laturi ale terenului (H. = maxim 1,80 metri) coform C.U. Nr.75/22.01.2018, astfel:

 • a. împrejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (H. maxim = 0,30 metri) sau plante în ghiveci;

 • b. în toate celelalte cazuri, împrejmuirile vor avea cel mult un soclu opac (H. maxim = 0,40 metri) și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și care permie pătrunderea vegetației; înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 metri; imprejmuirile vor fi dublate de garduri vii.

.113/644/2.0 13 | CUI RD2632O7SO

SEDIU SOCIALI STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CDNSTANTA


www.masstudio.iro

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanța, actualizat:

Art. 12 Construcții cu funcțiune turistică (pensiuni, hoteluri, moteluri, vile turistice, etc.):

 • a) Se va asigura 1 loc de parcare pentru construcții (cu funcțiunea de turism) ce asigură minim 3 unități de cazare;

 • b) Hotel, hotel apartament, vilă pensiune turistica: se vor asigura câte 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare; pentru personal se vor asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 20 locuri de cazare;

 • c) Motel:se va asigura câte 1 loc de parcare la fiecare cameră de cazar; pentru personal se ca asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 14 camere de cazare;

 • d) Hostel: se va asigura câte 1 loc de parcare la 15 paturi;

 • e) In cazul construcțiilor cu funcțiuni turistice cuprinzând mai multe funcțiuni conexe de tipul alimentație publică, servicii de frizerie/coafor, comerț și altele asemenea, necesarul de locuri de parcare va fi determinat de funcțiunea care are necesarul cel mai mare de locuri de parcare.

Art. 19 Accesul la spațiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără afectarea domeniului public, cu lățimea de maximum de 6,00 metri.

Astfel, pentru funcțiunea propusă de hotel-apartament cu 111 unităti necesarul minim de locuri de parcare este de 50 de locuri (din care 4 locuri de parcare aferente persoanelor cu handicap/ 5 locuri de parcare pentru personal). Pentru mobilarea urbanistica aferenta prezentei documentații P.U.D., s-au prevăzut 51 de locuri de parcare, dispunând astfel de doua accesuri caorsabile pe lot direct din bulevardul Mamaia.


mm Mau dAsigurarea spați privind stabilirea decorative și floHse va face cu respectarea H.C.J.C. nr. 152 din 19.06.2013 minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante rențe construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanța.

Astfel, pentru cdnstrucțiile de turism (hotel, motel, pensiune, vilă, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanță) vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă în suprafață de minim 50%.

Procentele minimale, menționate, reprezintă raportul dintre suprafața aferentă spațiilor verzi și suprafața terenului deținută de investitor/beneficiar, cu mențiunea că investitorul/beneficiarul poate repartiza suprafața de spațiu verde după cum urmează:

suprafața de teren rămasă liberă după realizarea construcțiilor și parcărilor aferente menționate în anexa nr.5 la Regulamentul general de Urbanism, aprobat prin H.G.R. 525/1996, republicată;

 • -   suprafața fațadelor construcțiilor;

 • -   suprafața teraselor/acoperișului.

Posibilitatea de mobilare urbanistica, ilustrata in documentația urbanistica prezenta, prevede o suprafață de aproximativ 307.37 metri pătrați de spațiu verde amenajat la sol, care reprezintă 13.41% din suprafața totală a terenului de 2292,00 metri pătrați conform măsurători. Se propun lucrări de amenajare ■GafacteristiGe^rneDaiădlor_tip_grădină ce au ca scop îmbunătățirea calitatătii locuirii.                    _ JUDEȚUL CONSTANȚA

PRERIA MUNICIPIU U CONSTANȚA

|         DIRECȚIA UPS fsi ISM

| VIZAT SPRE


12


S.C. MAS PUBLISHINC5 & PARTNERS S.R.L. >113/644/7.0 13 I CUI RD2632O7SO

SEDIU SOCIAL: STR.LA1C VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

www.masstudlo.ra


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI 0ffice@ma$Studi0.r0

Restul suprafeței de spațiu verde necesar pentru atingerea procentului minim de 50%, va fi amenajată la nivelul fațadelor, pe suprafața stâlpilor și a pereților aferenți demisolului, cât și pe terasele aferente clădirii propuse, astfel:

Suprafață spații verzi pe fațade și pe stâlpii de la demisol = 316,91 metri pătrați (13.82%);

Suprafață spații verzi pe terase = 927.49 metri pătrați (40.46%).

Datorită faptului că în zonă există toate utilitățile necesare funcționării: apă, canalizare, electricitate, gaze, rețea de telecomunicații, branșamentul se va realiza conform specificațiilor instituțiilor avizatoare de specialitate (emise la faze ulterioare P.U.D.) prin racordarea la rețelele existente.

Conform avizelor obținute în baza certificatului de urbanism nr. 75 din 22.01.2018:

 • •  Conform aviz S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. nr. 223509135 din 27.06.2018 "Amplasamentul propus nu afectează instalațiile S.C. E-D0BR0GEA S.A.. Prezentul AVIZ NU POATE FI FOLOSIT pentru faza P.A.C.. Se va reveni la faza P.A.C. cu o nouădocumentațieînvedereaobținerii Avizelor de Amplasament pentru fiecare construcție ce se va realiza.”

 • •  Conform aviz S.C. RAJA S.A. nr. 643/10287 din 21.08.2018 “La limita amplasamentului studiat există conducta magistrală de apă Dn.600mm PREM0.(...)Pe Bd. Mamaia, pe partea imobilului, în prima bandă de circulație, există conducta magistrală de apă Dn.500mm PEHD, conducta de refulare ape uzate Dn.450mm PEHD, iar pe partea opusă există conducta principală de distribuție apă Dn.400mm OL, conducta de refulare ape uzate.”

 • •  Conform aviz S.C. ENGIE S.A. nr. 312.796.017 din 21.06.2018 "Traseul exact al

conductelor și branșamentelor de gaze poate fi identificat în teren după capacele tip GN montate pe axul acestora (în cazul conductelor de oțel) sau după marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele din polietilenă). Lucrările propuse nu afectează conductele de distribuție gaze naturale."                                        LJ^'^'T---

 • •  Conform aviz S.C. TELEKOM S.A. nr. 965 din 20.06.2018                propuse

TELEKOM are pozate cabluri Tc. Având în vedere a r^țeîerjjx^GaBlurl telefonice proprietatea TELEKOM, cât șl faptul că acestea vor fi afectate di lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM este de acord cu acelastă lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene: lucrările pentru care s-a solicitat avizul, efectuate în zona instalațiilor de telecomunicații, se vor executa numai sub asistența tehnică a TELEKOM; pentru aceasta cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul/constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică, telefonic."


Având în vedere faptul că terenul propus pentru studiu este situat în zona Pinguin, s-a optat pentru un stil arhitectural care să se încadreze în stilul construcțiilor din zonă din punct de vedere volumetric, funcțional,ce prezintă o arhitectură contemporană și utilizează materiale durabile și calitative.

Volumul propus se încadrează în reglementările anterior aprobabte și condițiilor instituțiilor avizatoare, conform normelor în vigoare.

Investiția propusa este subordonată cadrului natural al zonei. Aportul la plastica arhitecturală, a aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate și la rafinamentul soluțiilor de detaliu - specifice. S-au urmărit avantajele ce decurg din soluțiile tehnico-economice și de confort funcțional.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT ȘPRE MESCHIRSBARE ' AnexiȚla avizul


13


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J I 3/644/20 I 3 | Cili RD2632O7SD

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

www.raasstutlio.ro


ARHITECTURA | DESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0ffice@masStudi0.r0

Construcția necesită întreținere permanentă. Reparațiile curente și observarea eventualelor deteriorări datorate factorilor externi, pe durata de viață a clădirii intră in obligațiile beneficiarului.

S-au utilizat atât la exterior cât și la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

FINISAJE INTERIOARE:

Pardoselile propuse la grupurile sanitare, bucătării, recepție și spații tehnice vor fi reci, din gresie ceramică, iar la nivelul teraselor și balcoanelor se va utiliza gresie antiderapanta. Plintele din faianță vor fi dispuse perimetral și vor fi la culoarea pardoselilor.

în grupurile sanitare s-au prevăzut placaje de faianță până la cota +2.10 m, iar la bucătării în zona frontului de lucru între h= 0.90 si h = 1.50 m.

Pardoselile din restul încăperilor sunt pardoseli calde, realizate din parchet laminat.

Pentru finisarea pereților interiori s-au utilizat tencuieli cu var lavabil simplu.

Tavanele se vor finisa cu tencuieli cu var lavabil simplu, culoare albă.

Pardoselile de pe casa scării și holuri vor fi realizate din gresie ceramică antiderapantă, iar la muchiile treptelor se vor montă inserții antiderapante.

FINISAJE EXTERIOARE:

 • * Tencuială decorativă RAL 90Î6"-alb

‘ Tencuială decorativă RAL 7031 - gri albăstrui

 • *

*

*

*


Placaj imitație piatră - gri antracit

Spații verzi verticale

Sort tabla gri antracit - RAL 7015 Tamplarie exterioara PVC- gri antracit Balustrada metalică gri antracit - RAL 7015 Placaj Equitone - culoare N 161 - alb

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA           CONSTANȚA

î?iRE< ȚIA umr ISM

VIZAT £ PhE

Arts^ă 'a avizi;! nr.          Q&-Ol, 1$


ARHITECT ȘEF


Nr. Crt.

'C ț AKIMW TERITOR AL PROPUS

Ț2A--------------

>— Zona funcțională

Propus

mp.

%

1

Suprafață construita parter

1019.18

44.46

2

Suprafață spații verzi amenajate pe teren

307.37

13.41

3

Suprafață spații verzi amenajate pe fațade si stâlpi demisol

316.91

13.82

4

Suprafață spații verzi amenajate pe terase

927.49

40.46

5

Suprafață alei pietonale

166.64

7.27

6

Suprafață alei carosabile

1438.07

62.74


Prezenta documentație de urbanism, întocmită conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului detaliază amplasarea pe teren a unei construcții

J I 3/644/7.0 I 3 | CUI RD263ZD75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VOOA NR.2I. CDNSTANTA

www.massfcudio.it©


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAIL'. Office©maSStudiOJO

D+P+5E-8Eretras cu funcțiunea de hotel-apartament, a accesurilor auto și pietonale aferente, conformarea arhitectural-volumetrică și detalierea retragerilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

LEGENDĂ


LIMITA U.T.R.


CONTUR TEREN CE A GENERAT P.U.D.

S.=2292,00 mp. (conform măsurători)

CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE
LIMITA PROPRIETATE


ALINIAMENT


ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR


ZONA DE PROTECȚIE FATA DE MAL LAC SIUTGHIOL (minimum 5,00 metri)

ZONIFICARE EXISTENTA


SUPRAFAȚA EDIFICABIL


(teren ce a generat P.U.D., conform H.C.L. 121/2013) - retrageri conform Cod Civil actualizat -LIMITA EDIFICABIL (teren ce a generat P.U.D., conform H.C.L. 121/2013) CONSTRUCȚII EXISTENTESUPRAFAȚA TEREN IN INCINTA PROPRIETĂȚILOR PRIVATE

AL= PERSOANELOR FIZICE/ JURIDICE

SUPRAFAȚA SPATII VERZI NEAMENAJATE, DOMENIU PUBLIC

LAC SIUTGHIOL


ZONIFICARE PROPUSA (teren ce a generat P.U.D.)

EDIFICABIL PROPUS

2 J CONTUR CE ADMITE IEȘIREA IN AFARA PLANULUI FAȚADEI/ A EDIFICABILULUI, CU BALCOANE, BOVINDOURI, TERASE

|    | SUPRAFAȚA SPATII VERZI SI/SAU CIRCULAȚII AMENAJATE IN INCINTA, PROPUSE


CIRCULAȚIICIRCULAȚIE CAROSABILA


CIRCULAȚIE PIETONALA


CIRCULAȚIE PIETONALA (mal Lac Siutghiol)

DELIMITARE SENS DE MERS DRUM


DELIMITARE BENZI DE CIRCULAȚIE CAROSABILA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


SENS DE MERS


PARCARE AMENAJATA


CIRCULAȚIE OCAZIONAL CAROSABILA


ACCES CAROSABIL PROPUS (teren ce a generat P.U.D.)LIMITA PROPRIETATE


5.00

18.00

4.32

5.00

9.00

9.00

4.32

r u-i F— , <TEREN IDENTIFICAT PRIN N.C.214438 CE A GENERAT PREZENTA DOCUMENTAȚIE


LLI

F-

< F-LU

CC O_

O cr o_

< i—


INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI/ ADMIȘI/ PROPUȘI

ACTE:

MĂSURĂTORI:

Suprafață teren

2292,00 m2

2292,00 m2

***

EXISTENT:

PROPUS:

Suprafață edificabil

0.00 m2

1211.27 m2

P.O.T.

0.00%

52.84%

P.O.T. maxim admis

40% - 70%

C.U.T.

0.00

3.71

C.U.T. maxim admis

4.00Edificabil (suprafața edificabilă) - suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism. Se precizează faptul ca in afara limitei edificabile, se permite ieșirea in fațada cu balcoane, bovindouri, loqii, terase, elemente decorative de fațada, platforme si trepte de acces si elemente structurale sub cota naturala a terenului.

Se precizează faptul ca subsolurile nu sunt normate, si sunt condiționate exclusiv de caracteristicile qeotehnice ale terenului, astfel acestea se pot extinde in afara edificabilului pana la limita de proprietate a terenului.N.C.214438

EXISTENT

APROBAT

PROPUS cf. mobilare urbanistica

FUNCȚIUNI

-

Funcțiuni turism (hotel, hotel apartament, vila turistica, etc.)

Hotel apartament cu 111 unitati

R.H.

-

P+5-8E

*se admite realizarea de demisol si subsol

D+P+5E-8Eretras

(30.65 metri)

’.O.T. (S.c.)

40 - 70%

52.84%

C.U.T. (S.c.d.)

4.00/ U.T.R

fi * 3-711)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAOHE ^i^


JUDEȚUL CONSTANȚA

PkIIZARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE

Anexă la avizul nr.^v^e3j7 Z


ARHITECT ȘEF


Terenul ce a generat prezenta documentație, identificat prin N.C. 214438, este localizat în intravilanul localității Mamaia și se află la adresa loc. Constanta, stațiunea Mamaia, jud. Constanța, zona Pinguin careul D1 loturile 7,8 și 9.

Din punct de vedere juridic, imobilul în suprafață de 2292,00 mp. (cf. măsurători) este proprietate privată a S.C. REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L. conform actului de de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea Nr.627/ 07.05.2018. Terenul este înregistrat la categoria de folosință curti-constructii si are acces direct din Bulevardul Mamaia. Folosința actuală a terenului este curți construcții, si nu dispune de construcții pe teren,.


VECINĂTĂȚI TEREN CE A GENERAT P.U.D.:

 • - La Nord: proprietate privată IE:216105 cu funcțiune turistică (vilă turistică)

 • - La Est: Bd. Mamaia

 • - La Sud: proprietate privată IE:228128 cu funcțiune turistică (vilă turistică) -pe fațadă sunt dispuse goluri pentru ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activități care necesită lumină naturală.

 • - La Vest Lacul Siutghiol

RETRAGERI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE CONFORM P.U.D.:

 • - La Nord: 6.18 metri;

 • - La Est: 5,39 metri;

 • - La Sud: 0,93 metri;

-LaVest: 5.54metri;

Conform avizului de gospodărie a apelor numărul 29/17.07.2018, terenul studiat este situat in imediata vecinătate a ariei naturale protejate de interes comunitar Natura 2000 ROSPA0057 Lacul Siutghiol, respectiv la cca. 2,00 metri de aceasta si la 313,00 metri distanta de ROSPA0076 Marea Neagra.

De asemenea se stipulează in avizul anterior menționat faptul ca distanta fata de malul Lacului Siutghiol a construcției propuse prin prezenta documentație va fi de minimum 5,00 metri.

Totodată in urma analizei prezentei documentații in cadrul ședinței Comisiei de circulație din data de 26.06.2018, s-a consemnat procesul-verbal nr. 105037/26.06.2018, Comisia de circulație, in unanimitate de voturi, emite AVIZUL FAVORABIL nr.R99575/28.06.2018.Notă

Spațiile verzi se asigură conform H.C.J.C. nr. 152/2013 privin

aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ alfcjd. Co

50%, din care cel puțin 10% vor fi reprezentați de suprafața spațiilo/verzi amenajate la sol. Restul de până la 50% va fi amenajat la nivelul fațadelor și teraselor aferente construcției propuse.


minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori el, pentru funcțiunea propusă de hotel-apartament, suprafața minimă de spații verzi este deNotă

Locurile de parcare se vor asigura conform H.C.L. 113/ 2017 actualizat, articolul 12, punctul b) Hotel, hotel apartament, vila, pensiune parcare la 10 locuri de cazare. Pentru personal se vor asigura suplimentar cate 1 loc de parcare la 20 de locuri de cazare. Propunerea de mobilare urbanistica are in vedere asigurarea a 51 de locuri de parcare si astfel sunt necesare 2 accesuri carosabi


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Y

[m]

1

311272.322

789256.807

2

311260.235

789207.195

3

311245.093

789212.640

4

311243.717

789213.135

5

311230.100

789218.691

6

311227.930

789219.577

7

311215.473

789226.252

8

311225.641

789267.991

9

311241.189

789264.216

10

311249.595

789262.177

11

311256.748

789260.486

Suprafața masurata =  2292 mp.


PLAN TOPOGRAFIC


v\^s

STUDIO

www.masstudio.ro


SPECIFICAȚIE


Sef proiect


COLECTIV ELABORARE (Proiectat/ Desenat)


EXECUTANT CICMEREAN MIRCEABeneficiar:

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. S.C. WALDY COM SALES & prin REFALEX STAR

S.C. REAL ESTATE INVESTEMENT S.R.L.

Titlu proiect:

ELABORARE P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E-8Eretras CU FUNCȚIUNEA DE HOTEL APARTAMENT CU 111

UNITATI SI ÎMPREJMUIRE TEREN


CONSTANTA


J13/644/2013 CONSTANTA - ROMANIA


NUME


semUtura


DRU


URB.BĂJENARU, ALEXANDRU

URB.PĂVĂLUC_LQREDANA-țP

ARH.STEBINGAR MIHAI p// scara

'jj 1/500 Zn format

A2


Titlu planșa:


Faza:


P.U.D.


02/2019


REGLEMENTARI URBANISTICE


Planșa nr.

U-05.1


Conform legii dreptului de autor, aces^prpiecț este proprietatea intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepsește conform legii.