Hotărârea nr. 181/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ANEXELOR LA HCL NR. 41/2019 PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020


ROMANIA

Județul constanta MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării anexelor la HCL nr. 41/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de JOtf- .2019:

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 80625/18.04.2019 prezentată de consilierii locali : Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 82325/22.04.2019;

Văzând adresa nr. 217/2/14.02.2019 înregistrată sub nr. 30756/14.02.2019 și adresa nr. 587/04.04.2019 a Școlii Gimnaziale nr. 5 înregistrată sub nr. 71071/05.04.2019, adresa nr. 414/11-03.2019 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța, înregistrată sub nr. 50804/12.03.2019 și adresa nr.31/09.04.2019 a Asociației Mickey and Minnie's Club, înregistrată sub nr. 75662/11.04.2019 cu Ordinul nr. 3671/14.03.2019 al ministrului educației naționale privind funcționarea provizorie;

Având în vedere prevederile art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. „a" pct. 1 si art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexelor la HCL nr.41/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020, astfel :

- la punctul 45 se modifică adresa Școlii Gimnaziale nr. 5 "Nicolae Iorga" din str. Nicolae Iorga nr. 16 cod 900622 în str. Cameliei nr.2 cod 900409, inclusiv pentru Grădinița cu program prelungit "Cip și Dale" Constanța tot în str. Cameliei nr.2;

la punctul 75 se modifică adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța din str. Nicu Mandai nr.15 cod 900227 în str. Nicolae Măndoi nr. 17 cod 900227;

se introduce o nouă unitate de învățământ particular Grădinița "Mickey and Minnie", la punctul 34.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, mass-mediei locale și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

(x6~ pentru, •— împotrivă,_________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR, Marcela Ena^he


CONSTANȚA          . „  „

Nr. 71/ / &f/.Qif.&/W