Hotărârea nr. 180/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI MEREUȚĂ ALEXANDRU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Mereuță Alexandru

din data


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară de

numărul raportul


Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub 80933/18.04,2019, a domnului consilier local George-Andrei Popescu, Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 81004/18.04.2019, propunerea primită din partea Teatrului de Stat Constanța înregistrată sub nr. 79246/16.04.2019, precum și procesul verbal de avizare a hotărârii privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Mereuță Alexandru;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 629/1995 privind aprobarea Statutului municipiului Constanța și ale HCL nr. 121/2005 privind modificarea și completarea HCL nr. 629/1995 prin aprobat Statutul municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

litera b din


care a fost


Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Mereuță Alexandru.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, și domnului Mereuță Alexandru în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:   o? .5    pentru,

împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANȚA NR.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENA£H