Hotărârea nr. 18/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA LICEULUI TEORETIC GEORGE EMIL PALADE A UNUI MIJLOC FIX CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța a unui mijloc fix ce constituie domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data d e_______j?/.    ___________2 019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 10045/17.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 10047/17.01.2019 ;

Luând în considerare:

  • -  art. 20 alin.l și art.112 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

  • -  H.C.L. nr. 524/2018 privind completarea și actualizarea H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța anexa nr. 4;

  • -  proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 172852/11.10.2018 - rețea de alimentare cu energie electrică aferentă Liceului teoretic George Emil Palade Constanța.

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), fit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Șe aprobă transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța, a unui mijloc fix, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea mijlocului fix se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și unitatea de învățământ.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța, Direcției administrație publică locală, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției tehnic administrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

pentru, abțineri.

punt în funcție        consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: împotrivă, ~~ La data adoptării


PREȘEDINTE

CONSTANPO


-2019


ANEXA LA H.C.L. NR._

Nr.crt

Unitate de învățământ

ELEMENTE DE IDENTIFICARE MIJLOAC FIX

VALOARE / LEI

OBSERVAȚII

1

Liceul Teoretic "George Emil Palade" (Sanitar) Str.Nicolae Iorga nr.87

Reța de alimentare cu energie electrică aferentă Liceului Teoretic George Emil Palade

26577,58

Autorizație de construire nr. 416/12.04.2018

Proces verbal de recepție nr. 146783 /05.09.2018

Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 172852/ 11.10.2018


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 777^ 1


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHE