Hotărârea nr. 179/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ


HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul .local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data deeZj9-Oq:

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 72335/08.04.2019, referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 72337/08.04.2019 precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005, precum și HCL nr. 34/2019 prin care a fost aleasă președinte de ședință doamna Cojoc Marioara;

în temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, art. 41 și art. 115 alin. 1, lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

' Art. 1 - Sș alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) __________, pentru un mandat de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: «Â-b pentru, împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție"consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr. 1^0   / ptoflO