Hotărârea nr. 178/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 37/2019 CU UN ADMINISTRATOR PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA


coHSTA/Vr^ ROMÂNIAHOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 37/2019 cu un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 71683/05.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și Adi-uri cu nr. 71981/05.04.2019;

Având în vedere HCL nr. 37/2019 prin care s-a aprobat stabilirea unui număr de 3 membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța precum și adresa nr. 5148/04.04.2019 transmisă de către Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța înregistrată sub nr. 70229/04.04.2019 la Primăria municipiului Constanța, adresa nr. 3027/14.02.2019 transmisă de către Direcția Județeană de Statistică Constanța; • '

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), art. 37 și art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se completează anexa nr. 1 la HCL nr. 37/2019 in sensul numirii domnului Dobrescu Dan în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoana prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă indemnizația acordată membrului Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, în cuantum de 2.500 lei/lună/brut, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, modificată și completată.

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze contractul de mandat.

Art.5. Celelalte prevederi ale HCL nr. 37/2019, rămân neschimbate.

Art.6. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Serviciului juridic, Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Zj pentru. _______ " impotnvp. ' abțineri.

La data adoptării sunt în functierconsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,Marcela Enac

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


CONTRACT DE MANDAT

CAP. I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.l

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,         . în calitate de mandant, reprezentată prin

domnul primar Decebal Făgădău,

domiciliat


în


Str.


____________________ nr.__________, identificat cu ______. seria ______,

nr..______________, eliberata de SCLEP Constanța, la data de_____________, în

calitate de membru în Consiliul de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța.-in calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrii în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV

TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.4

Durata prezentului contract este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, până la maximum 6 luni.

Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți și înregistrării acestuia la sediul mandantului.

La împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare de ____________ lei/lună brut, pentru executarea mandatului încredințat,

majorată cu 20% începând cu data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

CAP. V

OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE: A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

în cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directori;

 • f) negociează indicatorii de performanță fianciari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de adminsitrare și conducere;

 • i) superviează sistemul de transparență și comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 20 zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de

mandat.

ART. 6

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a regiei, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se soliciță, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.8

Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevîzute la art.5.

CAP. VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.9

Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul in Consiliul de Administrație răspunde si potrivit legii penale.

ART. 10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.ll

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitarea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;

 • d) renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astazi,_______in 2 (două) exemplare,

câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT                      MEMBRU

MUNICIPIUL CONSTANȚA      ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Anexă la contractul de mandat nr.

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. OBIECTIVE

 • 1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • 1. Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2. Reducerea pierderilor;

 • 3. Creșterea profiturilor;

 • 4. Creșterea cifrei de afaceri;

 • 5. Creșterea productivității muncii.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE