Hotărârea nr. 176/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HCL NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


\

\

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la HCL nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de     0(4,301^___;

Având în vedere expunerea de motive nr. 72634/08.04.2019 a domnului primar. Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 72638/08.04.2019;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCL nr. 5/29.01.2005, precum și HCL nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, a HCL nr. 96/2019 privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor și a HCL nr. 97/2019 privind validarea în funcția de consilier local a domnului Tulică Marius;

în temeiul prevederilor art. 54 alin. 1 și 2 și art. 115 alin. 1, lit."b" din Legea nr. 215/200 privind administrația publică locală, republicată;

—                     HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică componența Comisiei de specialitate nr. 1 prevăzută în anexa 1 la HCL nr. 201/2016, în sensul că în locul domnului Căliminte Horia-Marius — se nominalizează domnul Tulică Marius.

Art. 2 - Se modifică componența Comisiei de specialitate nr. 2 prevăzută în anexa 2 la HCL nr. 201/2016, în sensul că în locul domnului Rezeanu Romeo-Caius se nominalizează domnul Gavrilă Florin-Tudor.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr.201/2016 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul relații Consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor vizate și Direcției financiare, pentru punere în aplicare, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, — împotrivă, __abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR,^

Marcela Ena.che

CONSȚANȚ^ Nr. (Mo /