Hotărârea nr. 174/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 69B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1718 MP, CĂTRE SC SOLID HOUSE SRLH OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în Constanța, str. Pescarilor nr.69B, în suprafață de 1718,00 mp, către SC SOLID HOUSE SRL

Consiliul local al. municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.78268/15.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.78269/15.04.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr,109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța și HCL 16/30.01.2018 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - H.C.L. nr.261/31.07.2017, art.18, alin.(l), privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.93674/21.07.2017, completată prin adresa nr.46487/06.03.2019, depuse de SC SOLID HOUSE SRL și contractul de concesiune nr.6381/16.01.2002, adiționat, încheiat între municipiul Constanța și SC SOLID HOUSE SRL;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 69B, în suprafață de 1718,00 mp, către S.C. SOLID HOUSE S.R.L.

Terenul proprietate privată a municipiului Constanța, face obiectul contractului de concesiune nr.6381/16.01.2002, adiționat și este identificat cu numărul cadastral 200593 înscris în Cartea funciară a UAT Constanța, conform extrasului de carte funciară pentru informare emis în data de 05.04.2018.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R141756/05.12.2017.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și SC SOLID HOUSE SRL (prin DASOE), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă,     «— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cSPț- consilieri din 27 membrii.CONSTANȚA

NR......