Hotărârea nr. 173/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP, CĂTRE SC DORIS TRADING SRLH OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr.l, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.74486/10.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.74487/10.04.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.225/2006, anexa nr.13 - privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art.18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 153010/29.11.2017 completată prin adresa nr.199766/19.11.2018, depusă de către SC Doris Trading SRL;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr.l, în suprafață de 384 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 384 mp, este aferent construcției CI, deținută în proprietate de către SC Doris Trading SRL, conform extrasului de carte funciară nr.233897-Cl și a încheierii de intabulare nr.65485 emise de către OCPI Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R47098/11.03.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, SC Doris Trading SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c?5~ pentru,    r împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR...1&5....../..££.<!»

ANEXA NR. 1.35 la regulamei

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

5 jl jlh            fi i v/ / cu

Adresa imobilului      1-----------——1--------

384 mp

Mun. Constanta, B-dul Tomis, nr. 1, Jud. Constanta

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

384

Imobilul este împrejmuit de zidurile construcțiilor vecine intre pct.13-14-15-16-1, restul cu qard metalic

384

Total

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

211

Imobil P+2E- Locuințe cu spațiu comercial la parter, edificata in anul 2018 la stadiul fizic de 55%.Suprafata construita desfasurata S= 677 mp

Total

211

Suprafața totala masurata a imobilului = 384 mp          Suprafața din act = 384 mp

ExecutanfQnMPNhdrjîeSGU Valentina Carmen Confir^xtecuîOT^masuratqm&r la teren, corectitudinea intocmir&ddctimenrajei cadastrale si corespondenta/^ș^eialcu realitaâatdin teren

I s Serto R0-b-f^2^z |

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata

si

Funcția: CONSILIER GR iÂ

——Data......;...:...............