Hotărârea nr. 172/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 115/2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP, CĂTRE SC DORIS TRADING SRL


H OTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.115/2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr.l, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL

„ConsiliuUocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.75604/11.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.75608/11.04.2019;

Văzând prevederile HCL nr. 159/30.05.2002, modificată prin HCL nr.5/29.01.2005 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local municipal Constanța;

Văzând adresa secretarului municipiului Constanța nr.75158/2019;

în temeiul prevederilor art.46 și ale art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă revocarea HCL nr.115/28.03.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situatîn municipiul Constanța, bd.Tomis nr.l, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL, începând cu data aprobării prezentei. Hotărârea nu a intrat în circuitul civil.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și spijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, --- împotrivă, L abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         . consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENApHE