Hotărârea nr. 171/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BOGDAN VASILE NR. 121, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP, CĂTRE CONSTANTIN IOANH O TA RA R E

de


privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Bogdan Vasile nr. 121, în suprafață de 41 mp, către Constantin Ioan

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.74273/09.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.74275/09.04.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.376/28.12.2016 anexa 2, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art. 18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr. 128347/13.09.2016 completată prin adresa nr.13256/13.10.2017 depusă de către domnul Constantin Ioan;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vasile nr.121, în suprafață de 41 mp, către domnul Constantin Ioan, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 247447 înscrisă în Cartea funciară nr.247447 a UAT Constanța și constituie proprietate privată a municipiului Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.24191/13.03.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală ',va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Constantin Ioan (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru,    *— împotrivă,______«abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARA


MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.....

PLAN DE- AMPLASAMENT Șl DELIMITARE Â'IMOBILULUL


Nr. Cadastral

Suprafața masurata'a îmdbiiuiui(mpj’

r.                     <<T :Q:’V;

• Adresa"imobilulubt7;ț•;                                                i.Jy | ’ ^          '

201

Constanta, Str. SIL- Bogdan Vasii'feț“nTrl’24'~~‘-------:

Nr. Carte funciara

■■ Unlt.a.rea..Adminl.stratiyEȚe^fpriala.'(dXțj'


i ddnstânțfo                ■'. • a ■.'


305471.75

r-


PR SERVICIUL CADA^IBU_ BA. Date referitoare la teren


^pjjK505449.61

. Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp) -

Mențiuni.,-                                         '

1

Cc

201

1-2 lim. gard placi beton; 2-3 lim. gard beton si fier; 3-4-1 lim. construcți.e

TOTAL

20-1

..... t      ....                  ,           ,V     ...

                                                   B. Date-referitoare la construcții' ■

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CL

90

-LOCUINȚA - parter. Edificat in anul 1997.

Nu deține certificat.de performanta energetica...... , .   .

Total

- 7 90    '

SUprafatâ totala construita. ȘW 90 mp.-                              ■


Suprafața totala masurata a Imobilului = 201 mp Suprafața totala din apt a imobilului = 201 mpExecutant: E Confirm exe întocmirii doz6&i§ntati


gjMâle'Sfeâraspondenta


Inspector7■.

' .„.Confirm Introducerea jni'obiiuiuHn baza de dale' integrată si '                "atribuirea numărului cadastral’

ȘEDINȚĂ,

, _ . r-s .    -----——---_---.----.-------------------


jș^.ȘJi^LMoFie!UL DE'CADÂS.ȚRU Șl PUBLICITATE INIOBIUARÂCONȘTANTA, Nume și”P’renum.e: îfQD^ICI LlViA-T Funcția;C'ONISHiWgR. IA


'0.06.2017


t' •       ” ,i •

Stampiiă’BCPI


Data;


3&