Hotărârea nr. 17/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS NORD


H OTĂRÂRE

privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat, situat în municipiul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis Nord

Consiliul local ak municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de __________3 / .  Z?/ - 2019.

Luând în'dezbatere expunerea de motive nr.!. 10036/17.01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, 'bqnservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr,5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 10038/17.01.2019;

Având în       vedere       adresele , R.A.E.D.P.P.       Constanța

nr.2084/04.04.2018,nr.2791/15.05.2018, nr.4514/08.08.2018 și nr.5267/17.10.2018 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.58610/05.04.2018, nr.81446/16.05.2018, nr.133084/09.08.2018 și nr.177438/18.10.2018 precum și certificatul de urbanism nr.4394/23.11.2018;

. Luând în considerare H.C.L. nr.61/1992 privind înființarea Regiei Autonome "Administrarea Piețelor și Târgurilor Constanța"- anexa 3, punctul 6, H.C.L. nr.109/2005 privind centralizarea "inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța"-pagina 4, H.C.L. nr.598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, anexa nr.40, poziția nr.28, H.C.L. nr.542/2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor mobile situate în intravilanul municipiului Constanța, H.C.L. nr.480/2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, H.C.L. nr.120/2010 privind completarea și modificarea H.C.L. nr.61/1992, anexa nr.3, punctul 1, poziția 6 în ce privește suprafața aferentă imobilului piața Agroalimentară Tomis Nord și H.C.L.nr.453/2017 privind radierea unor immobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța-anexa nr.52;

în conformitate cu prevederile art.617 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată;

Văzând dispozițiile art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c și art.115, alin.(l), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul în suprafață de 100,80 mp, care constituie domeniu privat al municipiului Constanța, pentru spațiile comerciale adiacente platformei betonate din Piața Agroalimentară Tomis Nord conform' planului de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfeI:          pentru.    —" împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR MARCELA ENAQHE


ANEXA NR.1.37 la regulament


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Plan de situație - Releveu

Scara 1:200


Situație actuala (inalnte de creare colectiva)

Situație viitoare (după creare colectiva)

Nr. construcție

Suprafața Utila Dp+P(mp)

Categoria , da folosința

Descrierea Construcției

Nr. Unitate Individuala

Suprafața Utila (mp)

Categoria de folosința

Descrierea Imobilului

CI

525.73

CAS

Mun. Constanta, Str. Cișmelei, Plata Agroalimentara Tomls Nord, C1(Dp+P)

1

69.24

CAS

Mun. Constanta, Str. Cișmelei, Piața Agroalimentara Tomis Nord, C1-Dp, U11

2

24.13

CAS

Mun. Constanta, Str. Cișmelei, Piața Agroalimentara Tomis Nord, C1- Parter, UI 2

3

43.29

CAS

Mun. Constanta, Str. Cișmelei, Piața Agroalimentara Tomis Nord, C1- Parter, UI 3

4

100.80

CAS

Mun. Constanta, Str. Cișmelei, Plata Agroalimentara Tomis Nord, C1- Parter, UI 4

5

268.27

CAS

Mun. Constanta, Str. Cișmelei, Piața Agroalimentara Tomis Nord, C1- Parter, Ut 5

Total

525.96

525.73
S PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


Executant,

S.C. Topo Miniera S.R.L.

Martie 2018